Volksbank van Aalst. lijden, geen oogeDblik heeft vergeten dat wij ons dag aan dag om Uw zorgelijk lot hebben bekommerd, dat wij voor U deden al wat de pijnlijke wisselvalligheden van dien gruwelijken levenstijd ons maar toelieten. Nu nog eu ook in de toekomst moogt ge rekenen op onzen steun. Met innige vreugde zien we, dat ook het staatsbestuur zijn ver plichtingen jegens U met den meeston ernst beeft opgevat en dat de door het goeverne- raent ingestelde commissie bereid is om alle gevallen van opgeëisebteu met do moeste zorg en mpnscblievcndheid te on derzoeken. Iu afwachting dat s Reckz U wedervare zooals RechtU toekomt heb ik de eer en' het genoegciraan uw genootschap, als blijk onzer hooge waardeering en uiterste belangstelling in uw lot, in name van het gemeentebestuur dit vaandel aan te bieden. Het wezo U een blijvend aandenken" aan de onmouschelijkheid waarmee de duit schei s, welke men zoo juist met den naam van Moderne Barbaren heeft geschand vlekt. U in de ijselijkheden van den wereldoorlog hebben geworpen bet heriunere U tevens dat de natuurscbap van den onmeedoogenden Pruis voor ons en voor ons land een onophoudend gevaar blijft over hetwelk wij immer dienen te waken eu dat wij ook immer ten koste van goed en bloed bereid moeten--wezen af te Na den optocht werden nog redevoerin gen uitgesproken, namelijk door M. .T. De Wit, Voorzitter van den Plaatselijken Bond, door de UIL Secretarissen van den Bond van Mechelen en vau de Provinciale Fede ratie, waarin de desiderata vaii de opge- ëischteu werden uiteengezet. ELEKTRIEKE VERLICHTING. Op Zaterdag 25 September, heeft de TurnVer- «euiging SI'ARTA met modewerking van bet Stedelijk Fanfarengenootschap Voorwaarts", hier een nachtfeest belegd, ten voordeele van onze Krijgsvermiukten. Te dezer gelegenheid moet voor de eerste maal de Markt door de nieuwe elektrieke installatie verlicht worden, of liever, dit feest mag aanzieu warden als inhuldiging van dn nieuwe openbare verlichting. En nu hooren wij overal vragen, wanneer de bijzonderen hunne petrollampen zullen mogen van kant zetten Naar wij vernemen znllcu de oude abonnentcn de eersten do aansluiting ontvangen, na nazicht hun ner inwendige inrichting, die desnoods wijzigingen zal ondergaan overeenkomstig de voorschriften van het nieuw reglement. Do elektrische stroom zal echter eerst verleend worden wanneer al deze verbindin gen zullen voltrokken zijn, maatregel die algemeen zal goedgekeurd wordeudaar er aldus geeue bevoorrechten zullen zijn. De bijzonderen zullen dus nog eenige dagen de petroleumlamp moeten gebruiken doch de wijsneuzen die voorspelden dat Ninove toekomenden Winter zonder licht zou zijn hebben misgcrckend. Een goede noot voor ons Gcmeentebe- In bet Staatsblad van 16 dezer is ver schenen de benoeming van M. ROBERT DE BODT, als reserve-Luitenant in de werkda- digc kaders van het leger Onze beste gelukwenschen aan den MOEDIGEN OORLOGSVRIJWILLIGER. Samenwerkende Maatschappij gesticht in 1885 gevestigd Leopoldstraat,_25, Aalst, uitkourbaar op ziebt cn Opening van loopende Disconlo van wissels c Bureel open alle werkdagen vi Itt StftOgMB. Zondag laatst, had bij de maat schappij St. Sebastiaan de jaarlijksche Koningschieting plaats; die steeds in do maand Augustus wordt gevierd, doch die dit jaar, wegens bepaalde omstandigheden, moest verschoven worden. De eerevogel werd neergeveld door den heer Paul Galle en merkenswaar- dig is het. dat telkens hij /.egt ik ga mij Koning schieten, dit feit bewaar heid wordt. Dit gebeurt-zoo eens om de tien jaar en sedert zijne intrede bij de maatschappij, werd liet gezegde van den nieuwen Koning verwezenlijkt in 1890 1900 1910 en 1920. Te dezer gelegenheid schonk de heer Paul Galle eene milde gift aan de Philharmonie en we sturen hem nog maals in naam der maatschappij een har tel ij ken dank en een welgemeend proficiat. Onder de vele woorden die tijdens den wreeden wereldoorlog het licht zagen en die weldra, wellicht in dë woordenboeken hunne vertalingen en uitleggingen zullen vinden, is het woord BOLCHEWIST datgene welk van zich het meest doet sproken, het zweeft op ieders mond. Immers men weze thuis, op straat op café tusschëh pot en pint, in 'den trein, en 't zal wel eeno aardigheid wezen, wanneer dit woord niet eenmaal, om niet te zeggen niet dikwijls te berde komt. Zelfs zijn er menschen welke er van droomen en wellicht wordt het ook al eens in oogensehouw genomen bij de lucht vaart. Ja, iedereen loopt er mede be moeid de rijke en de arme, de burger en de werkman, de nijvenaar en de handelaar, tot zelfs koningen, minis ters en geestelijken loopon er mede te koop en naar belang, stand, rang of gezindheid, wordt- het gevreesd, be knibbeld of bewonderd. Wanneer men nu dit woord en des- zelfs eigenschappen op den keper be schouwt, vinden wij dat de beteekenis daarvan weinig of niets verschilt met het vroegere ANARCHIST. Wat al kwalen en gruwelen aan dit laatste verbonden zijn, weet iedereen ervan mee te spreken. Hoeveel Vor sten Koningen en andere min of ineer hooge personages schoten er het leven niet bij in Dit valt moeilijk te zeg gen doch talrijk, zeer talrijk zijn de misdaden welke het woord anar chist op zijn lever liggen heeft. En hoevelen zijn er niet, welke vroeger den diepsten alkeer en den grootsten schrik gevoelden voor de anarchisten en die thans diezelfde princiepen in zich vastgeankerd heb ben, eeren en verspreiden Ja, de liberale partij werd weleer meer dan eens met dien sclirikbarenden naam van anarchist betiteld, doch dit was ton tijde van verkiezingen, om schrik uit te oefenen op de lichtgeloovige kiezers, om 't klerikale kraam recht te houden, om 't katholieke wrak niet te laten verzinken Doch dit belet niet, dat veel van die vroegere schreeuwers en verwijters, thans met recht en reden mogen aanzien worden als zijnde overgegaan tot de anarchis tische partij, tot de Bonnots, tot de partij der bolchewisten. En wat is nu eigenlijk een boleho- wist Dit is een miskenner van alle recht en reden, een geweldenaar, een uitmoordenaar van Koning, Vorst en familie, een vernietiger van eigendom en goed, een overweldiger die geen hoofden wil herkennen, doch zelf over alle anderen wil heerschen, een goed- lever die niets doet doch die anderen wil doen slaven voor hem, in een woord 't is het SCHRIKBEWIND der ontevredenen Zie Rusland Zien wij niet dat daar de vroegere aanhangers der Bonnots, de veroordeelden wegens moord en roof, de-hoogste plaatsen innemen bij de opperhoolden der bolchewisten, bij de Lenine's en Trotzky's Zien wij niet, dat die vroegere nietsdoeners en veroordeelden er het hooge woord voeren, plannen smeden om den ganschen wereld te overrom pelen, te overweldigen, to bemachti gen en te beheersehen, opdat zij in den hooge zouden kunnen zweven met het bloed en het goed van anderen Zien wij niet, hoe ze stokslagen liit- deelen en anderen verplichten te arbieden tot 14 en zelfs meer uren daags, zoo gezegd vóór 's lands her stel, doch om zei ven te kunnen rente nieren met het zweet van anderen Zien we niet, hoe ze de grond eigenaars hunne eigendommen ont nemen, omdat zij weigeren mee te doen aan hun schrikbewind en aan hunne moorddadige plannen en omdat hunne zonen het bloeddorstig leger der bolchewisten ontvluchten Hoort men niet die duizenden en duizenden om wraakroepende stem men van dezen die door de bolchewis ten werden omgebracht, omdat zij weigerden mee te doen aan hunne bloeddorstige en alles overweldigende plannen Ja, voor een bolchewist, noch vorst, noch Koning, noch leger, noch eigendom, noch meester, noch knecht, uooh wet, noch recht-Dat alles voor hem, niets voor anderen Hij alleen de baas. de meester, de opperste regeerder van al wat men ziet of hoort, van al wat bestaat Zie daar, kortom de beteekenis van T. woord bolchewist Voorwaar een schoon regiem En zeggen dat er niettemin mannen gevonden worden, hier en elders, die zulk regiem bewon deren, hoogschatten en aankleven, ja er meer geloof aanhechten dan aan hunnen God! "We jonnen hen van harte geluk met zulk regiem Dochwij, wij doen daaraan nimmer mee. Neen, nimmer ofte nooit Volksschouwburg FOLIES-BERGÈRE. Op Zondag 26 September in namiddng- vertooging te 3 1/2 uur en avoudvertooning te 8 uur zooals alle overige avonden in de weel;, luisterrijke vertooningen' van LA TANGOLITA, die veel genoemd wordt Argentijnsche Operette, doch niettemin ten oorspronkelijk echt ylaamsck stuk is van Eugeen Beekman. De bijval van dat spek takel-zangstuk is overweldigend. En de vertolking welke het Gezelschap van de Folies er van geeft is meesterlijk. van het Concert, welke zal gegeven wordeu op Maandag 27 September. 1920. om S 1/2 uren 's avonds, op de Groote Markt,, door de Fanfaar der Stedelijke Brandweer, onder het bestuur van M. Charles De Witte. 1. DÉFILÉ DE LA GARDE RERUBLICAI- NE, Marche Militaire met tambours en elairous. G. Wettge. 2. ALESSANDRO STRADELLA, Ouverture, Flottow. 3. CAPRICE-M AZURKAChDe Witte 4. L'AFRICAINE. Fantaisie sur l'Opéra, Meyerbeer. 5. AUBADE JAPONAISE. J. Buyst. 6. DE BELGEN IN CONGO. Beschrijvende Fantasia, (nogmaals hervraagd) Ch. De Witte. Kunst - Folographie. DE WITTE MAURICE terug van 't leger, 81Lcopoldstraat. Alle soorten van portretten. Vergrootingen. Beveelt zich hijzonder aan voor huwelijken. Matige prijzen. Spoedige bediening. Begeeft zich ten huize. Verwen ^Nieuwwasschen aller stoffen. Spoedige bediening. Goed ver zorgd werk. ROUW in 24 uren, bij I. JFS3>iïtreify;iie, Leopoldstraat, 41, Aalst. Smeer en Oliën v I F' DEPOT DER w FsMefcen m fo&nenftuigj E. DESMET, AALST 170, Dcndermondsclien Steen t weg Tclephoo'n 171 Alles wordt vrachtvrij MUZIEK F. COESSENS, muziekhcsUiurder, Langt- Zoutstraat, 34, Aalst, bericht de geachte bevolking dat hij zich blijft gelasten met- het accordeeren vau pianos en het herstel len van alle koperen eu houten blaasinstru menten, van fouografen en gramofonen.cnz. SCHOEN-CRBME merk Rood Huid r. is de beste en wordt overal verkocht. Is- vrij van acide. Voor verkoop in 't groot, zich wenden Schoolstraat, 32, Aalst. VERZEKERING TEGEN BRAND, enz 181MM Oltn Maatschappij gesticht ten jare 1824 HOOFDAGENTSCHAP Leo Van Impe, Doornweg, 8, NINOVE. Beste Graangenever aan 21 franken de 2 liters, bij JAAK COP- PENS-VAN MUYLEM, Houtmarkt, 16. Huis gesticht in 1S77. ELECTIÏIEK. Voor al wat de plaatsing of herstelling uwer electrieke inrichting betreft, 'tzij ver lichting of drijfkracht, wendt u in vertrou wen tot FRANS BOCQUÉ, electricien, f raardsbergschestraat, 91, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1920 | | pagina 4