Voorstel Liberaal Democratisch Weekblad. Arrondissement Aalst. 17 October 1920. Xegende jaargang. i\ummer 42. SE Drukker-Uiigever J, VAN OPDENBOSCH, Kapellestraat, 13. Aalst. van heden behoort De drukkerij van »K VOIiKSKiAZKT. is gevestigd Molenstraat, 39, Aalst. Alle briefwisselingen gelieve men te zenden, ten bureele van het blad Kapellestraat, 13, Aalst Papier- en boekhandel, school- en bureelbehoeften. Muziek, Fantaisie- artikelen. Alle werken in boek- en steendruk en in kleurendruk, registers, stem pels in caoutchouc, enz., enz. van den Middenslandsbond van Aalst. Het Bestuur van den Midden standsbond van Aalst zond aan de Besturen van verschillende politieke partijen een brief, voorstellende een verbond dier partijen tegen de socia listen. De Liberale Federatie, heeft na kennis genomen te hebben van den brief, de besturen van alle Liberale Maatschappijen en Kringen bijeen geroepen en deze hebben in al ge mee- ne vergadering beslist, volgenden brief te sturen aan den Midden standsbond Aalst, den 20 Augustus 1920. Mïjnheeren, In antwoord op uwen briei' van 20 Augustus laatst, hebben we de eer Ued. namens de Liberale Federatie van Aalst, liet volgende antwoord te zenden De Liberale Partij streeft naar de verwezenlijking van een programma dat tweeledig is 1) stoffelijke belan gen, 2) zedelijke belangen. Tengevolge van den oorlog die Bel- gie zoo geweldig in zijn stoffelijke be langen heeft getroffen is de strijd voor" deze belangen op den voorgrond ge- tred en en werden, ongelukkig genoeg, de moreele belangen der natie schier geheel in de schaduw gesteld. Het pijl van zedelijkheid en van eerlijkheid is gedaaldWie zal het betwisten De Liberale Partij wil en mag ech ter niet vergeten, dat, indien ze de stoffelijke belangen en rechten van het algemeen betracht, zij tevens een hoo- ger doel nastreeft, een hoogor ideaal heeft dat de goestesbelangen der be volking beoogt zé ijvert om de ver standelijke, de zedelijke waarde en dus ook de innerlijke waarde" van ons volk te vermeerderen e zijn v meening en we hopen dat dien strijd eerlang zal overheerschen, want een geleerd, een verstandig en een zedelijk volk is een groot. volk. Zeker wel gaan de stoffelijke en zedelijke" belangen somsgepaard ver schillende partijen kunnen op stoffe lijk gebied overeenkomende opvattin gen verdedigen,terwij] hunne politiek, hunne betrachtingen onvereenigbaar zijn zoodra het betreft de opvoeding van het volk, dat is zijn geestesleven, zijn onderwijs, zijne verstandelijke ontwikkeling, zijn kunstsmaak, enz., al belangen die zoowel op gemeente- gebied als op staatsgebied, eiken dag het voorwerp van besprekingen kun nen zijn en meer dan eens in acht te nemen zijn bij 'f nemen van menige beslissingen Op stoffelijk gebied verwerpt de Liberale Partij eiken klassenstrijd en treedt niet op als de verdedigster der belangen van één stand, van ééne klasse, van één kategorie inwoners, ze betracht het welzijn niet van hare vrienden en aanhangers alleen, maar van allen zonder uitzondering. En hier houden we er aan, te herin neren dat hetgeen in de laatste tijden op wetgevend gebied, voor zooveel het den Middenstand betreft, werd ge daan, 't werk was van Liberale man datarissen Vooreerst de, herinrichting op nieu we grondslagen, van 't krediet der kleinhandelaars de wet door minister Frauck doorgedreven geeft aan het handelsfond het karakter van wetti gen pand ('t geen 't vertrouwen van den leverancier vermeerdert) en laat ook toe de afstand of het in pand ge ven ten voordeele van door den Staat aangeduide banken of ten voordeele der grootleveranciers, van alle factu ren dit vermeerdert natuurlijk het krediet, de koopkracht van den klein handelaar. Deze wet vermindert ook de rechterlijke kosten geen groote kosten meer om iemand tot betaling te verplichten. M. Franck heeft ook een wets voorstel neergelegd schikkende de rechten en verplichtingen der bedien den en klerken zij ook, meeneD, we, maken deel van don middenstand De liberale Senator heer Delan- noy heeft doen aannemen dat het per sonnel der Nationale Maatschappij voor 't Krediet aan de Nijverheid zijn aandeel zal hebben i" de winsten der Maatschappij Den 10 April 1919 hebben de liberale heeren Pocher, Mechelynck, Devoze, Lamborelle, Neven, Robijn en Vekemans een wetsvoorstel neergelegd rakende het krediet van den kleinhan del het voorste] is de vollediging van de wet van M Franck ze brengt de wet betrekkelijk de nationale lIAATSCHAri'IJ VOOR T KREDIET AAN DE nijverheid in overeenstemming met de noodwendigheden van 't Krediet die de kleine nijveraars noodig heb ben. Verder Mijnheeren, streeft de liberale partij naar het stemmen van een wet betrekkelijk den aankoop in t gemeen van alle koopwaren en grondstoffen'/.e heeft ook voorgesteld het stichten van syndicaten voor de verbetering van "t materiaal, van ge meenschappelijke constructie van werkhuizen De heer Pécher heeft overigens op 'f laatst^ liberaal Congres een gansoh verslag ingediend handelende over de betrachtingen in 't programma der liberale partij ten voordeele van den middenstand. En op gemeentegebied, kunnen wij U wijzen op den strijd sedert jaren door de Liberale gekozenen gevoerd voor de stoffelijke belangen van het algemeen niet alleen stonden zij in de bres om de rechten en belangen der arbeiders te verdedigen waar die wer den miskend, maar oni te kampen voor de belangen van den middenstand waar die aan misbruiken werden opge offerd we hebben slechts te wijzen op de gaskwestie wie zal betwisten dat het dank is aan de liberale vertegen woordigers in den Gemeenteraad, dat er duizende en dnizende fnuiken ge spaard werden in den zak van duizen de Aalstenaars. Wie zal slaande hou den dat de HH. De Hlieck. Leveau. Van der Scliueren, Verhuist en De Windt ooit kleine politiek in den raad hebben gemaakt en dat ze niet belang loos, op moedige en eerlijke wijze de belangen van ELKEEN hebben verde digd Op dien weg zullen de Liberalen voortgaan op gebied van stoffelijke belangen geen klassenstrijd, geen oorlog van standen, geen verdrukking- van de eenen door de anderen, maar recht voor de werklieden, recht voor de landbouwers, recht, voor de nering- doeners, recht voor de burgerij, voor rechten evenwel voor niemand. En Mijne Heeren, Zoo we met het oog op den aan staanden gemeentcstrijd niet kunnen samengaan met partijen, die de eene den klassenstrijd aanpredikt in haar orgaan en in praktijk stelt waar ze de sterkste is en de andere die de bolsji- wistisehe fhcoriën ophemelt in het. blad dat de tolk is barer leiders, kun nen we evenmin samengaan met. eene partij en bijzonderlijk met. dezer lei ders en woordvoerders, wieropvatting der nog hoogerc zedelijke belangen des volks en dus ook der belaDgen van !t land geheel afwijkt van de onze en met welke w ij onvermijdelijk in bot sing moeten komen, zoodra we op dat terrein geen afstand zouden doen van onze inuigste overtuiging, van onze begrippen over vrijheid'," verdraag- zaemheid, onafhankelijkheid der bur gerlijke macht, onderwijs, enz. Neen, we zouden 't niet kunnen We denken integendeel, dat, het goed is en eerlijk, dat elke .partij op trede met heur eigen stoffelijk en zedelijk programma dat elke partij in hare rangen aan arbeiders, nerings- doenere en burgers, de plaats inruime die zij hen waardig keurt en dan zou de verstandhouding over die punten waarover allen t akkoord zijn ook rechtzinniger kunnen geschieden, waar zulks pas geeft. De Liberale Partij zal, waar zo in bet strijdperk treedt, geen afstand doen van een enkel punt van haar programma, ze zal kandidaten voor stellen die er waardig den .Midden stand zullen vertegenwoordigen en diens belangen verdedigen, gelijk ze ook de arbeiders de plaats zal inrui men die ze verdienen elk zijn rech ten De Liberale Partij is de partij der vrijheid en der verdraagzaamheid in hunne breedste opvattingen ze eer biedigt elks godsdienstigeovertniging. ze voert geen enge, geeD ldeingeesri-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1920 | | pagina 1