f? Nog de Verkiezing voor de W erkrechtersraden 9e strijd rood de oplossing van De Verkiezing voor de Werkrechtersraden ever heel het land ROND DE WERELD De nieuwe Dnltsche regeering Geklopt en toch kontent Jamais peur 1 Wij uiio rae arbddstdsi ra trots j Wij rukken op mee éfn krachtrm en net den zegen God*. A* Weekblad van het Christen Werkersverbond van West-Vlaanderen &Ji INSCHRIJVINGEN i (t. 7,50 i fr. 11,30 fr. 15,00 AANKONDIGINGEN i Zich lc wenden Bureel ren 't bind. St-Jnnelnan. 2n. Kort rijk. T.lei. 779 Portcheckrnk. 1160.57 Tiende faaigang Nr. 24 Oplage ruim 33.000 aammeri. Gedrukt ter Samenwerkende Drukkerij c VOORUITGANG St-Janslaan, 2a, Kortrijk Zaterdag 16 «Juni 1926 We komen ar op terug, want geene verkiezing ia, ons dunken*, meer be langwekkend dan deze. Imme deeling der kiezen per stanc troon*, bedienden, werklieden laat toe tot in het hart van eiken stand, al- zoo van het heele volk binnen te drin gen, en daar ontdekkingen te doen die men andera moeilijk kan achterhalen. PATROONS In *t algemeen ia, in de patroonswe reld de roep opgegaan, dat deze kiezing een louter economische kwestie was, met de politiek geen uitstaans had. Vandaar is ook de gedachte opgerezen, dat ze evenmin met de christens levens opvatting, met de christene beginsels uitstaans had. En zoo rijn ze schappelijke lijsten gaan maken, libera len en katholieken, geloovigen geloovigen, patriotards en nationalisten ondereen, aldus op vel* plaa strijd vermijdende wat op verdeeling der zetels onder elkaar uitkwam op andere plaatsen echter daarmeé ook het voordragen van een zuivere katholieke lijst uitlokkende wat een langwekkenden strijd voor gevolg heeft De boven aangestipte neutrale geest onder de patroons heeft, naar onze meening, rijn ontstaan te danken aan de verkeerde opvoeding van vele pa- troonszoons. De meeste patroons zen den hunne zonen niet naar onze bis schoppelijke colleges, wel naar de ge stichten 't meest der Broeders van de Christelijke Scholen. Is de opleiding aan onze bisschoppelijke colleges dikwijl) niet zeer diep en vooral niet zeer ruim christelijk, op die andere onderwijsin richtingen is ze 't nog veel minder. Die gestichten kweeken den neutralen gi nan in onze jonge fabrikanten. En nog verder wordt bij achterna be vorderd in de nijverheidsscholen, die 't meest officieele inrichtingen rijn, of, zoo ze wellicht nog door geestelijken bestuurd worden neem de nijver heidsschool te Roubaix slechts den technischen kant, niet den socialen kant van 't bedrijf in 't oog houden. Aldus onzijdig opgeleide fabrikanten zonen, stichten later, eens dat ze fabri kant geworden zijn, onzijdige handels kamers, onzijdige syndikaten, die dan Dofc, bij een verkiezing als deze voor den Werkrechtersraad, onzijdige lijsten Voordragen. We keuren deze onzijdigheid volle dig af. Want rij het nog dat de ver kiezing voor den Werkrechtersraad, met de politiek geen uitstaans heeft, met de christene princiepen van zedelijkheid, van recht of loutere macht, heeft ze wel uitstaans zooals ook de syndikaten met de zedelijkheidsprinciepen uit staans hebben en rich niet alleen met stoffelijke belangen, maar ook met geestelijke, zedelijke, godsdienstige moeten bemoeien. Keuren we dus die onzijdigheid bij de patroons, het voordragen van onzij dige lijsten even als het stichten van bnzijdige syndikaten af, 't heeft ons Veel deugd gedaan vast te stellen, dat het voordragen van een mengelmoes- lijst. in menige plaats het voordragen van een katholieke lijst voor gevolg heeft gehad en 't doet ons nog i deugd vast te stellen, dat deze katho lieke lijsten in 't algemeen veel bijval hebben genoten. Typisch is in dit opzicht het geval van Thielt, waar de lijst door de Handelskamer voorgedragen, besteed, deerlijk gehavend uit den strijd komt en de er tegen opgerezene tholieke lijst, nogthans uit geen eei rangselem enten samengesteld, met zege gaatloopen. Overal diende men te komen tot vere christene patroonsorganisatie, die zich. ook op economisch gebied, door de beginsels van rechtvaardigheid liefde late geleiden, "k Vermeen dat het Verbond der Christene Werkgevers de omstandigheid moest te bate nemen, om ook in West-VIaanderen, haar organi satie te doen binnendringen of ze uil te breiden. BEDIENDEN Da bedienden hebben over 't alge meen, ook in Walenland cn te Brussel, in overwegende meerderheid katholiek gestemd. In West-Vlaanderen is het effenaf prachtig. Als ge ziet dat Brugge 908 stemmen geeft aan 't Nationaal Christen Syndikaat tegen slechts 329 aan de socialisten Kortrijk 500 aan 't Christen Bediendensyndikaat, plus 471 aan Patria-Middenstand (sn 971) tegen slechts 281 aan de liberalen en... 117 aan de socialisten (samen slechts 398) en de rest overal op rijn avenant dan moeten we dat heer lijke uitslagen noemen. De bedienden zijn dus in overgroote meerderheid katholiek, stellen betrou wen in ons, gaan grootèndeels mee met onze christen-democratische werking. We moeten dus zien dat we het in ons gestelde betrouwen niet beschamen. Over gansch da provincie moeten 5 een stelselmatige en krachtdadige erking voor het groepeeren der be dienden inzetten. Bij ons en alleen bij ons hoort die organisatie thuis niet bij Patria of Middenstand, die zich met geen loontrekkenden moeten bezighou den, wel met haar zelfstandige beoefe naars van de verschillige bedrijven ook niet bij een onzijdige bediendenorga nisatie, want onzijdigheid bestaat niet of blijft niet duren en is ten andere on gerijmd, een loochening der christene princiepen, een visch-noch-vleesch-poli- tiek. We moeten onze christene bedienden organisatie laten beklijven en dan stil maar zeker, voorzichtig maar krachtda dig, den toestand der bedienden rien te verbeteren. Ook moeten we overal waar we 't kunnen, onze lokalen flink opschik ken, opdat de bedienden er een deftig tehui vinden. ook de bedienden moeten onze klieden van naderbij leeren ken- aldus te weten komend dat deze En VToeger, maar de verstandige, wils krachtige, treffelijke en ook ontwikkelde irganisatie-ledcn, van wie, rij, bedien den, nog veel kunnen leeren. verband met de onderstaande olj- fers geven wij nog enkele besohouwln- gen toekomende week. L WERKLIEDEN Christenen Socialisten Liberalen Allerlei Antwerpen 35.720 68.625 11.859 Brabant 40.624 78.625 12.786 Henegouw 21.021 87.069 2.106 Limburg 13.119 5.528 Luik 22.391 89.622 6.017. Namen 9.768 1 7.882 328 Oost-Vlaanderen 48.692 67.455 14.829 4.143 West-Vlaanderen 31.326 22.399 5.885 6.315 222.661 437.20S 47.793 16.478 BEMERKINGEN In de rechtsgebieden Fiér on (Luik) en Dour, Péturagee, Zinnik (Henegouw) werden de socialistisch* kandidaten gekozen zonder strijd. Te Lessen (Henegouw) werden de zetels verdeeld zonder strijd tu»- schen socialisten (2) en christenen (1). Ontbreken nog bij bovengemelde getallen, de uitslagen van do rechts gebieden Waver (Brabant), Charleroi (Henegouw) (18 bureelen op 46) en Hoei (Luik). In deze drie plaatsen is men nog altijd aan het aftellen, bij het ter pere leggen van ons blad. Henegouw Limburg Luik Namen Christenen 8.851 14.21! 5.979 1.21 li 5.479 2.619 L BEDIENDEN 6.557 15.494 5.619 682 6.926 1-392 2.622 800 40.097 Liberalen 4.909 836 2.856 367. 2.386 708 649 878 BEMERKINGEN Te Lemen (Henegouw) gekozen zonden strijd I 1 liberaal en 1 socialist te Fléroo (Luik' werden de christens bediende* gekozen zonder strijd. Met de vergadering van den Midden- ad van het A. C. W. is de openbare strijd rond het militair ontwerp van de regeering in vollen gang gekomen. Men kent het standpunt aldaar uiteen gezet. In gevolge langdurige bespre kingen in de verschillige arrondisse- mentsbesturen en in het bestuur van het Provinciaal Werkersverbond. werd het standpunt van West-Vlaanderen klaar duidelijk uiteengezet door onze vrien den E. Allewaert, G. Goetgebeux en G. Bossuyt. De bijzonderste punten betreffen de beperking van het aantal dienstplichtigen dan 8 maanden zullen moeten dienen in de bijzondere wapens. Volgens de bladen ging de schatting van twintig tot dertig duizend. In de Middenafdee- "ing werd daarop reeds voldoening be komen. Het maximum wordt bepaald op 21.000 man. Aldus samen berekend zou de verkorting van diensttijd op geheel het contingent 50.000 maanden beloo- pen, de terugroepingen inbegrepen. Tegen den duur van sommige terug roepingen werd ook door onze vrienden krachtdadig geprotesteerd. De thans be staande regeling in het leger geeft geene waarborg dat deze kostelijke tijd voor de dienstplichtigen op nuttige wijze wordt gebruikt Hetzelfde moet gemak kelijk to bereiken zijn op minder tijd en dat ware een groote besparing èn voor het land èn voor de dienstplichtigen. Op dat punt maken wij alle voorbehoud. Van liberale zijde werden emende- enten ingediend tegen de gewestelijke indeeling per provincio. Devèzo en con- willen principieel in de wet neer schrijven dat ieder regiment moet wor den samengesteld uit walen en vlamin- einde het ontstaan van vlaam- sche regimenten onmogelijk te maken. Hier zal de strijd hevig rijn. Het gnat i een beginsel dat de vlamingen reeds bij de bespreking van de wet van 1913 hardnekkig hebben verdedigd. Dat be- '-II vlaamsche en waalsche regi- werd toen neergeschreven in een amendement ingediend door volksver- tcgenwoordiger Delbeke van Rousse- en verdedigd door Van Cauwelaert do Vlaamsche groep. Het voorstel van den generalen staf werd duidelijk gemaakt door de afbeel ding op de landkaart van de verschillige wervingsgewesten. Het Zuiden van West-Vlaanderen zou worden ingedeeld bij het Zuiden van Oost-Vlaanderen, omdat de casemen in West-Vlaanderen ontbreken. Het Noorden van Oost- Vlaanderen zou aansluiten bij Antwer- het Oosten van de provincie Antwerpen bij Limburg. Op taalgebied geeft dat voldoening mits de waarborg eerlijke toepassing. Wij rijn nochtans voor de praktijk nog ledig gerustgesteld, want het waalsch- brusselsch gckonkelfoes zal aanhouden tot op het laatste oogenblik en nu reeds spreekt men van waalsche kernen in vlaamsche regimenten en omgekeerd het beginsel van de tweetaligheid te handhaven. Hier weze men op zijne Hetgeen waarvoor de vlamingen vooral verbitterd rijn, is dat zelfs wan neer wij vlaamsche en waalsche regi menten krijgen deze vlaamsche regi menten in het vlaamsche land, volgens het regeeringsvoorstel zouden gecom mandeerd worden in het fmasch. Daar tegen werd ook door Staatsminister Poullet, op de vergadering van den Mid- denraad. hardnekkig geprotesteerd. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is vt zoo iets voor te stellen nadat door d< Koning in 1918 plechtig werd beloofd dat eindelijk de volstrekte gelijkheid tusschen walen en vlamingen zoi wezenlijkt worden op taalgebied. We mogen daarbij niet vergeten dat in het voorstel van de regeering de be trekkingen tusschen officieren eentallig fransch blijven. Zelf bet opgelegd exa men zal niets veranderen aan het een talig fransch karakter van ons leger, wij geen waarborgen krijgen dat ii naaste toekomst daarin verandering komt. Volksvertegenwoordiger Marek heeft tn de Middenafdeeling ook breedvoerig een hervorming verdedigd van li tal re school voor officieren, derwijze dat wij eindelijk vlaamsche officieren krijgen voor onze vlaamsche regimenten in Vlaanderen. Dat gedacht werd ook vooruitgezet en aangenomen In de voor afgaande besprekingen van ons provin- daal Werkersverbond. Wij mogen niet vergeten dat geheel Vlaanderen de vervulling van dat punt in ons minimum-program verwacht m de Werking van onze vlaamsche ilksvertegenwoordigers. In 1923 heb ben vier waalsche katholieke senator* door een regeeringecrisi* te verwekken, ht Hoogesch ooi kwestie, ons een* ne- (H* tarrojg onderaan vozende ïolom) De roode depute van Yper schreef in 't rood weekblad van Yper een artikel over zichzelf, getiteld Óch Arme tl 't Kon niet beter gepast zijn I 't Loopt over de 1* afdeeling der Ka mer. waar de legerontwerpen der Regee ring besproken werden. M. R. Debruyne had een aantal bemerkingen gemaakt- en maakt* voorbehoud op de voorge stelde bepalingen. 't Gevolg was. dat M. R. Debruyne voorgesteld werd als verslaggever, eerst door M. Wauters en vervolgens door M. Marck. Ook M. Mass on werd voorge steld. De socialisten vroegen de stem ming. Al de socialisten stemden voor M. R._ Debruyne, ook Edg. Missiaen. Bij meerderheid van stemmen werd M. Mas- son als verslaggever aangeduid. Maar peinst 'ne keer, dat M. R. De bruyne 't vertrouwen had gewonnen van der. rooden depute van Yper I Tot vóór enkele weken was hij de mislukte Je zuïet van Brugge nu is hij nog slechts de domper van Brugge En Missiaen heeft ervoor gestemd 11 En om dat te vertellen heeft hij twee kolommen noo- dig. Och arme I Hij kon geen passender titel vinden 1 A Van Acker, de roode depute van Bruggo, had bij de bespreking der be grooting van 't Arbeidsministerie, onder den dekmantel der parlementaire on schendbaarheid, verklaard 1dat het technisch personeel van de Vrije Be- roep8school van Brugge slechts de helft van de wedden ontvingen die ze moesten afteekenen 2) dat het verschil diende voor politieke propaganda 3) dat de leeraars verplicht rijn, om te kunnen be staan, na hunne lesuren nog hamer en beitel te hanteeren. Het lecraarskorps heeft natuurlijk ge protesteerd tegen die brutale leugen. Een protestbrief werd zelfs naar den voorzitter der Kamer gestuurd; Het Brugsch Handelsblad had die leugenachtige uitlating van A Van Acker overgedrukt. Het leeraarskorps de een antwoord in Terzelvcrtk'de verscheen daarover een zaakrijk artikel in Het Belfort van Brugge. In Werkerswelzijn van Zondag 10 Juni geantwoord. En wat hij antwoordt? Hij durft de beschuldigingen niet her halen buiten 't Parlement, omdat hij wel weet dat hij bij de tong zou gepakt wor den. Neen, hij durft onder zijne bur gerlijke verantwoordelijkheid niet schrij ven, dat het leeraarskorps van de Vrije Beroepsschool slechts de helft ontvangt van hetgeen afgeteekend wordt, en even min dat 't verschil aan de politieke pro paganda wordt besteed. Hij durft niet Van zijn antwoord tracht hij een lol leken te maken. Hij wilt niet antwoor den, zegt hij, aan menschen die gebon den staan. En bij wil rijn wedde als vak bondsleider afstaan. Ook hetgeen hij in de roode partij verdient Hij verzekert dat er bij hem nog iets op de buize van de stove staat aangaande de Vrije roepsschool. Waarom pakt bij daarmeé niet seffens uit maar buiten 't Parle ment natuurlijk Hij hoopt ten slotte, dat men hem niet 'n kopken kleiner zal maken. Hij kan daarover gerust rijn. Parlementair en zedelijk gesproken heeft hij zichzelf reeds een kopken klei ner gemaakt. Als hij de waarheid voor heeft en moedig is, moet hij onder zijne burgerlijke verantwoordelijkheid durven herhalen en bevestigen buiten de Kamer hij, door de parlementaire onschend baarheid beschermd, in 't Parlement uitkraamde. We wachten. We hebben verleden week meege deeld hoe de italiaansche generaal aan boord van het luchtschip (een soort Zeppelin) Italia verongelukt was op den terugtocht van den Noordpool. Men was dagen lang zonder nieuws tot dat verschillige radio-liefhebbers in België, Rusland en Amerika draadlooze berich ten ontvingen van de Italia die ze moeilijk konden ontcijferen. Op den duur nochtans is de Cita di Milano het schip dat Nobile vergezelde tot op Spitsbergen, er in geslaagd in verbinding te komen met de verongelukte expedi tie. Uit de eerste berichten had men ge meend te moeten opmaken dat de ex peditie zich bevond op Frans-Jozefland ten Oosten van Spitsbergen. Nu blijkt het te rijn op 35 Km. ten Noorden van de meest Noordelijke eilanden van den Spitsbergergroep, op een klein eiland waar de geheele bemanning van 1 7 kop pen zou verblijven. Men zou nu probeeren per vliegma- chien die plaats te overvliegen en mond voorraad te laten neervallen, want op dit oogenblik is het niet mogelijk een da ling te voorzien daar men alleen over watervliegtuigen beschikt. Ook per schip is het moeilijk tot daar te komen om re den van de groote massa pakijs in die omgeving. OOK EEN RECORD Te Köslin, in Duitschland, heeft een muziekkapel 32 uur en 1 0 minuten onaf gebroken jazz gespeeld en daarmede het wereldrecord in deze sport behaald. Dr. Eckstein, tandarts te Aken, heeft een vlucht in de openbaarheid on dernomen met de mededeeling dat hij een uitvinding heeft gedaan, waardoor het mogelijk is tanden en kiezen te plombeeren zonder dat van de boor, waarvoor de vrees velen terughoudt hun gebit te laten verzorgen, gebruik be hoeft gemaakt te worden. Hij zegt, d.'t hij zij;, nieu'.ve methode sedert vier jaar met succes heeft toege past en verscheidene gezaghebbende mannen van het vak hebben, volgens hem, bevestigd, dat rijn chemisch plombeeren zonder boren een belang rijke uitvinding is. Dr. Eckstein heeft nu echter te kam pen met allerlei moeilijkheden, waarvan do voornaamste is, dat hij, verarmd door de inflatie, de fabricage van de voor zijn methode noodige chemische stoffen niet kan organiseeren. Wij staan dus thans besluit hij voor het treurige feit dat uitsluitend ten gevolge van gebrek aan middelen een belangrijke uitvinding, die de inter nationale volksgezondheid ten zeerste kan bevorderen, niet verwezenlijkt kan worden. Waar is de Maecenas te vinden, die den uitvinder steunt cn zoodoende onsterfelijke verdiensten voor de ge zondheid van alle volken verwerft De afstand Australië is 7. den afstand v Deze n San Francisco naar 0 mijlen of drie maal Amerika naar Europa, e werd deze dagen on dernomen door twee Australische vlie gers in drie etappen in 84 uren vlicgent op 8 dagen. Twee maal werd geland op een eiland in den Stillen Oceaan en ten slotte is men veilig aangekomen in Australië. Vooraleer te landen heeft de vlieger tweemaal de ronde gedaan van rijn geboortedorp cn zijn geboortehuis nabij Drisbane in Australië. Honderd duizend man waren daar samenge stroomd om hem te begroelne. NIEUWE VLIEGTOCHTEN V. AMERIKA NAAR EUROPA Men spreekt nog altijd voort van nieuwe vliegtochten van Amerika naat Europa. Het schijnt dat deze furie voor al de vrouwen te pakken heeft die er een soort sport van maken om de eerste te zijn. Ondertusschen zijn de Duitscha vliegers die de eerste wnren om van Europa naar Amerika te vliegen, inge scheept voor Bremen. da Het huwelijk dat we verleden wekei hebben aangekondigd van den Spaan schen dictator generaal Primo dc Rivera is plotseling afgesprongen op het fei dat de generaal tot de ontdekking is ge komen dat zijne toekomende specuh op de beurs. Uit licfdeverdriet wou dictator onmiddellijk ontslag nemen als eerste minister, maar de Koning weiger de het ontslag om dergelijke sctitimen- teele redenen. Nu heeft Primo besloten de rest van zijne populariteit en van zijne gezondheid op te offeren voor hel wel zijn van den Staat en nan het bewind la blijven tot in de maand September. AAKCLAQ' OP ZËfT* STE MINISTER VPN JAPAN Het optreden van Japansche troepen in China, werd niet algemeen goedge keurd in het Japansche parlement waar de tegenwoordige regeering aili-an -r een twijfelachtige meerderheid bes,-hikt. Verleden week ontsnapte de eerste mi- daar iemand hem met een dolk wilda aanvallen bij het opstappen in 'ncn tr.- e.. Bij een spoorwegongeluk van press van Francfort-München, 22 dooden en zeer vele gekwets oorzaak was overdreven snclheii De nieuwe regeeringscoalitie tusschen socialisten, katholieken, democraten liberalen zou dezer dagen tot stand ko rnet Dr. Muller als Rijkskanselier. Op het gebied van de buitenlandsche politiek zou er weinig verandering ko en waarschijnlijk zou Dr Streeeman dat ministerie in handen houden. Hoofd zakelijk op het gebied der binnenland- «che politiek zou aangestuurd worden bevestiging voor het republikeinsch giem. derlaag bezorgd waarvan wij op beden nog de gevolgen dragen. Dat mag geen tweede maal gebeuren met de leger- kwestie. We hebben tegenover ons een groot deel van den legerstaf, de liberalen sle conservatieve katholieken, c zonder onze stemmen hebben deze hee- ren ook geene meerderheid. Wij willen niet het onmogelijke, r wij willen waarborgen dat er eindelijk idering komt in bet leger zoodat onze vlaamsche Jongens daar in de toekomst alt vrije menschen worden be handeld. 't Was echt plezierig om Zondag do roode weekbladen van West-Vlaande- Hier eenige staaltjes De Noordstar (Oostende) geeft de cijfers van den uitslag zonder eenige beoordeeling. Maar de werklieden en bedienden, die rood gestemd hebben, worden bedankt De knechten van de liberalen en de katholieken moeten voortaan ook rood stammen. Dan 1e de zegepraal zeker I «De Ontwaking» (Rousselare)schrijft Kameraden, de uitslag in de twee bestuurlijke arrondissementen is nog al goed. We leven is eene achterlijke streek, vergeet dit niet. We zouden veel voorbeelden van dwang kunnen aanha len. Onze tegenstrevers krijgen van 't patronaat het geld di* ze noodig heb- verrichten. De christenen hebben vi gekozenen. We mogen tevreden zijn Dat 't voor de socialisten niet beter geweest, ligt aan de wet, aan de kie zerslijsten en... aan de kiezers. Dixit A Dierkena. De man gaat nu voortgaan met ge schiedenis te fabrikecren. Volksrecht roept van socialistischs triomf, maar elders I Da rooden hebben 2 gekozenen op de 4 te Kortrijk. en 1 op de 3 te Moee- kroen. Ze zijn daarmeé kontent. Welnu, s zullen dan maar zorgen, dat se 't >or later nooit verder brengen I Dat ze niet méér stemmen bekomen hebben, is ook el ta wijten san de wet an da kiezerslijsten, die zelfs te ren slecht opgemaakt waren. At- trape, Debunne I De groote schuldigen lijn echter de kiezen zelf. Natuurlijk I Die verdwaal-1 de broéts die nochtans de rooden goed moeten kennen, hebben het ge daan. Maar de communisten bekwamen te Seraing geen enkele stem, en daarom was 3 Juni toch een triomfdag voor de socialisten. Te Brugge, naar Werkerswelzijn rijn 't de kantwerksters van de Gilde^ die 't gedaan hebben. Maar de wind blaast niettemin in de roode zeilen I Ea de werklieden mogen toch maar voort op de socialisten betrouwen. Te Yper hebben de socialisten één gekozene voor de twee kiezingen (werk lieden en bedienden). Eén tegen viet aan de christene werklieden en bedien den. En toch schrijft E. M. in zijn lijf orgaan, dat de kiering rijn verwachtin gen overtroffen heeft I Waarlijk, ws verwachten er niet veel van voor de so cialistische partij vertelt hij. Maar al de smerige aanvallen onzer vijanden, de bedreigingen en vervolgingen, waar met ze de socialistische arbeiders trach ten te bedwingen enz. Bnr I Ge zoudt ervan gruwelen 1 Hewel, de christene werklieden zij* ook kontent. Op hunne kandidate! werden in West-Vlaanderen rond d« 10.000 stemmen mécr uitgebracht dan op deze van de socialisten. Zelfs in de roode burchten al* Moeslcroen en Meo> nen werden de sodalisten geklopt En 't is nochtans niet, dat de rooden niel genoeg gelogen en gescholden hebben 1 Aan roode gemeenheid liet hunne kiee- propaganda niet te wenschen. De tradlti* werd gehandhaafd ea versterkt maal de werklieden latett zich zoo gemakke lijk niet meer beliegen en bedriegen. Dat b "t verschil. e war* werkliedenpartij In West- Vlaanderen is deze der christen* arbei ders. Deze laatste hebben zich prachtig gewroken over den hoon en den laste» waarmeé de roode dweepers hen stcedl hebben bejegend. Wij bouwen nu onze christene volk», irking verder uit op het toenemend Ttrouwen ven het arbeidende volk. Dat b de taak, t

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksmacht | 1926 | | pagina 1