j Palais de Ia Mede f Op Zondag 24 Juni e. k., te 8.4S uur, komt de Middenraad van het Arrondissements- Werkersverbond van Kortrijk bijeen om het Militaire Vraagstuk te bespreken. BONDSNÏEUV/S 't Oud Spinnewiel, Laneesteenstr., 19, Eortriik VANDE WIELE-LAMPE 3* Uitgaaf. ARP.. KORTRUK Alle Werkersverbonden zorgen ervoor hunne afgevaardigden er naartoe te sturen. Namens Het Hoofdbestuur De Sekretaris, A. DE TAEYE. De Voorzitter, A. CATTEEU W. VLAMINGSTRAAT, i Dag-,Avond- DAGLEERGANGEN' [(Van TA u. lot 12 uur en van 1 y* u. lot 5 fj u. Den Zaterdag middag verlof) Houtbowerklng, metaalbewerking, we- AVON'DLEERGANGEN ((Van 8 14 tot 8 uur. Geen les den Zaterdag) Houtbewerking, metaalbewerking, we- «en, lood-en zlnkbewerking, schilderen, behangen en garnleren, drukker Btcondruk (lithografie), leergang voor handels- en bankbedienden. ZON'DAGLEERGANGE.Y (Van 9 tot 12 uur) Woven Slaalontleding, theoretisch weven, algemeene leiding cener weverij Leergang voor vlassers technolo gie. rekenen, cleclricilcit. boekhouden. 's Zondags, te 814 uur, gezongene mis met sermoen in do kapel der School. Ten einde de degelijkheid en hel nu' van hot vakonderwijs te laten kennen noodigon wij de geachte ouders en be langhebbenden uit, de werkplaatsen der school te komen bezichtigen, ellien dng der week gedurende het schooljaar, 9 tol 12 en van 2 tot 5 uur den Za terdag uitgezonderd. Wij noodigen hen ook uit tot de gomcene tentoonstelling der werken de leerlingen, die zal gehouden worden in dc lokalen der Vakschool vanaf Don derdag 2 Oogst tol Dinsdag 7 Oogsl. Verdere inlichtingen en inschrijvin gen der leerlingen in 1915 of vroeger geboren, kunnen van heden af, School genomen worden De Voorzitter van den Beheerraad, A. Catteeuw. Dc Bestuurder. H. Dumortler. Arrondissement KORTRIJK APOTHEKERSDtENST. lieden Zondag, 17 Juni, zal de volgende Apotheek open ztji Apothook o Do Loouw Sweveghcinslraat, VOEDINGSNIJVERHEID. Dinsdag 19 Juni, Ie 7 uur, bestuursvergadering. HOOFDBESTUUR. Woensdag 20 Juni, te 7 uur, bestuursvergadering. ZIEKENBOND. Maandag 18 Juni, bestuursvergadering te G uur. STUDIEKRING VOOR VROUWEN. WERKBEURS. VRAGEN WERK 1 aulogeleidcr, 1 fnekaniekhewi'iker, 2 nachtwakers, 2 losse werklieden, 2 magazijniers, 1 in- pnkker, 1 kalocnpapper. WORDEN GEVRAAGD een man- gleur. haspclaarslcrs, l borduurster, aj'iui -fi-k-trr-, leermeisjes kleermakers, leermeisjes en leerjongens, stckslcrs en leermeisjes, l bediende, l kopersmid- plaatb'-werker, I kopersmid-beginneling KAJOTTERS, Propagandaclub. Dinsdag ck te 7 uur. bestuursvergadering. Jeugdorganisatie. Zondag 1 Juni, uitstap naar Marcke. Vcrga'h'rin' In hel lokaal kwart voor I uur stipt. Steunfonds. De kajoiters be danken bierbij .Ie reeds honderden le den van het Werkersverbond steentje wilden bijbrengen om hunne vlag aan 1c koopen. Ze hopen dat mand zal weigeren jets ,|0en. Men kan slcunbons bekomen bij al van de jeugdorganisatie en de Don tweeden indag van Augustus zal. naar alle waarschijnlijkheid de Worden ingehuldigd. TEXTIELBEWERKERS GAAT MEE NAAR RONSE7 Zondag 17 de zer viert onze zuslerafdeoling te Ronsc hoogtij en bij gelegenheid der wijding en inhuldjging van 4 vlaggen zuilen te Ronse, de stad van Volksvertegc woordiger Leo Vindevogel, welke hier Kort rijk reeds herhaalde .ualcn door zijn redevoeringen geloond heeft dat hij ei zijn vrienden ook mannen zijn van he zuiverste water, een prachtige stoet ei feestelijkheden vn:i allen aard plaati grijpen. Daar hebben onze vrienden textiel, bewerkers geweldig te kampen dn te gen de sooinlislen én legen réacl neire patroons welke ook een werk syndikaat hebben geslicht, uilshiite- lijk om tegen de christcnc vereeniglng uit Ie pakken, maar dit alles heeft niet gebaat en dc Ronsche organisatie slaal Zondag toekomende zal er een stroom volk naar House trekken Rond de 30 muziekmaatschappijen zijn reeds inge schreven en duizenden textielarbeiders zullen mol onze vrienden van Ronse meevoelen door ook in den grootselicn optocht op Ie slappen. Het bestuur onzer afdocling richt :.n -•Ciallc me.- Ie gaan Wij vertrok ken Ie 12.11 uur uil Kortrijk, langs Audonaordo. ,-n zijn te I i.25 uur in Ron sc De stoet gaat uit Ie 3 uur en wij koeren terug, nogmaals langs Aude- nnerde. uil Ronse te 19.3 uur en zijn l-rug in onze stad te 20.3 uur. Volgl onze vlaggen en muziek naar Ronse ,<n gij zuil daarmede goed work geleverd hebben len bale onzer chris- lene werkersorganiaalie I •T IS AL WINST schrijft Teerlinok, d e de liberalen me! dc verkiezing van Juni behaalden. Voor 'nc keer schrijft die kerel de waarheid, want de liberalen wonnen, 12 qroote blauwo buizen KUNSTA'IEUWS. Het is dus op Zaterdag 7 Juli. te 7.30 uur 's avonds hp. Zondag 8 Juli, Ie 3 uur namiddag, dat hel Katholiek Vluamsoh Kunstge nootschap Eigen Sclinon zijn twee kunsluilvocringen zal geven ter gele genheid der Guldenspprenviering. Op hot programma komen 3 pracht werken voor, namelijk Dc Klokke Roeland oratorium van Kdgar Tinei, c De Lcye e, van Peter Benoit en J: cob van Artevelde van A. Gevaert. De faam van het Kunstgenootschap «Eigen Schoon» moet niet maakt worden. Zijn verleden slaat borg voor de toekomst. Wij mogen ons Jus opnieuw puiks, iels eenigs verwachten. Alle kunstliefhebbers nemen af hunne schikkingen om zie.h vrij te houden voor hoogergemeldc datu: zullen hcUzich niet- beklagen. HAAL MAAR HET TELRAAM UIT I Zaterdag laatst verspreidden d cialislen in allcrbaasl een rood nifest. getiteld «Een socialistische triomf». Als dc socialisten de verkie zing van 3 Juni voor een socialistische triomf beschouwen, is *t ons goed wij vvonschen er hun veel zulke. Maar waar ze schrijven dat de socialisten den helft dor zetels bchaaldon halen lief tclraam tc voorschijn, om de s kes te leeren lellen. Er waren voor werklieden 4 werkelijke en 4 plaats vervangende plaatsen le hege' de bedienden 2 werkelijke en 2 plaats vervangende. dal maakt 4 i-i_2 12 zetels dc socialisten behalen 2 vv kelijke en I plaatsvervangende zetel, maakt 24-1=3. Als 3 nu de van 12 en niet liet vierde, dan kennen wij er niets meer van. En toch golooT ven we juist te rekenen met, te schri'j. ven de socialisten behaalden der zetels, de clinslencn 7/12 of 1 zetel meer dan de helft We verwachten de socialistische weerlegging, waarvoor Clavske's lelraam kan dienst doen. ZE WISTEN 'T VAN TE VOREN schrijft de liberaal Gillon, dat ze geen zetels konden bemachtigen meL dc kie- -ig van 3 Juni en toch gingen ze in strijdperk. Na elke kiczing zingen zo zelfde, liedje, maar vóór de kiezing schrijven ze dal ze al dc zetels gaan behalen. Blauwe farceurs zijn 'I. die ehten legen windmolens en voor 1929 zelfde mogen verwachten. 'T LIGT HARD OP HUN MAGE. j elk artikel over de kiezing trachten de liberalen voor te houden dat de blauwe syndikatcn geen gedwongen le- hunnc rangen tellen. Dal schrijft de hoofdman Gillon, de knecht Teir- linek en 't hondje Max, zonder 'l zotje •bij tc rekenen, en toch gelooft hen niemand DE GROOTE KOPPEN IN NESTEN. In de stemopnemingsbureelen had den de voorzitters zeker geen gemakke- ke 'aak om alles in orde le stellen, aar 'I schoonste van d'historie was ig dal de grootc koppen van advoko- n als 'nen liberaal Gillon, meer moei te hadden en hoegenaamd niet juiste in de lelling de.r brieven dan de eenvoudige werklieden, die ze •ne voor onbekwamen in be stuursaangelegenheden voorstellen Verstaan i ZE MOETEN NIET VERRE GAAN, •brijft De Leiewachl i om de oorza- 'ii na to gaan van goeio vorkiezing- ilslngcn deze zijn oji een sterke organisatie steunen, een aanhoudci propaganda onderhonden en lodci dag onverpoosd workon. Voor 'ne keer weel De Leiewacli locli iel-- goeds le vertellen van de vo, annen van onze christcne werklie- 'iiorganisatie en mikt naar 'I reehler •ge van baar eigen vertegenwoordi- rs. Als 'I er nu maar niet op 'n zit ATHLETIEK. Morgen Zondag 17 dezer, Ie 3 uur, op bet plein der S'ade, Volkspark, offieieelc kampioenschappen West-Vlaanderen Seniors. Alger ia ingang 2 frank. De tentoonstelling is ioegankelijk den gansehen dag, met vrijen'ingang. Te dier gelegenheid geeft don lieer Vander Borght, bestuurder der Rijks middelbare school een praktische voor dracht over de Pronkenvt in den hof van M. -Tan Maltelaer te Walle, I uur Voormiddag. Alle liefhebbers worden uitgenoodigd. BELANGRIJKE BELGISCHE BROU WERIJ vraagt in dezen omtrek goede uitzetter voor hare bieren op vaten en flesschen. Schrijven Aankondiging O. V. Agence Duquesne, Brederodestraat, 24, Gent. ABDIJKAAI. OPENLUCHTTHEATER FILMMANIA3K EN. - fratsen \an dc twee on; listen Dotild' i n PnUachon a Wait cn Halve do onfeilbare genez dor droefgeestigheid Hlkeen heeft ze t< reeds gezien op het witte doek Dot Is al daagschc kost. Maar ze In levenden lijve zien optreden, volle, gezonde lucht, midden 't jeugdige groen van hel Openluchttheater der Abdij- kaal, te kortrijk dat is oon buiienkansjo, wa: alle liefhebbers van 't omliggende, Zondag 24 Juni, to 3 uur, kunnen genieten. Prijzen der plaatsen 10, 7 en 4 frai 'laatscn kunnen besproken worden In 1 Vtaamsrh Huls). Blsseshem TER GELEGENHEID v.u' dc Kor- trijks, lie Handelsfoor Zaterdag 4, Zondag 5 en-Maandag 12 Oogs! ifl28, algemeene tentoonstelling van hoen ders, konijnen, duiven, eenden, ganzen, kalkoenen, pracht vouMs. fcwerkmate- riaal. ontsmettingsmiddelen, voeders en alle benoodiedliedcn. ingericht door Korh iik's Neerhof, met de medewerking van lu t Provinciaal Verbond van Wesl- Vlaanilcron en hel Slndsbesluur van Kortrijk, in de Broede.rsehool bij SI, Amanilsioüege. Overleie. Kortrijk. v. o. s. - b. v. o. s. n. leden worden vriendelijk verzocht de belangrijke algemeene vergadering te willen bijwonen, welke za! plaats hebben op Zondag 17 dezer, te 10 uur voormiddag (zeer stipt) In het - VInnmsoh Huisi". Grwninghcslrant, 19 a) Bespreking omtrent het nieuwe wcls- intwerp op de militie. Inleiding door den leer Arivokanl Fr. Slrul.bc. h) II .Tullfeeslen (mcdcdeellngon) o) 9' Bedevaart naar Dlxmudc op 19 Oogsl. S,-hikkingen} d) Belangrijk. Gezien de gewichtige uagordc. kan het niet nders en mogen we het van nu af verzekeren, lat ze ernstige en tekens leerrijke bespre kingen zal uitlokken. Eenieder weze dus VERSLAG Dc raad vergaderde Vrijdag 8-6-28. verslag der vorige zitting wordt afgelezc eenc vraag van Debaekere nopens dc orpen werken goedgekeurd. Punt 1. Vraag van Dumon Alf. o dzen te bouwen kuigs het slatiepleln. Gen- rig verworpen omdat het niet voldoet n3n •t plaatselijk bouvvrcglemenL Punt 2 Aankoop bij overeenkomst of bij cblsniaoht van een perceel grond op hel Slatiepleln. Hel schepencollege doet een voor stel nopens den prijs. Debaekere verklaart. ■rlcgcnwoonllgcrs, dit voorstel niet te zullen slemmen om aan te het verschil van handelwijze v.in het Schepencollege, waar liet tc koopen of te onteigenen gronden betreft. Hij beweert dat reeds begonnen is om none sclioono straal In het center der geine n!- ie openen spijts ecne tegenwerking blijft de sehoonc grond nutteloos en braak. Verlinde slcunl da beweringen van Debaekere. Vansteenkhtc antwoordt dat ze het moeten op de dagordo brengen (Voor de hoeveeisl maal reeds ITen slotte wordt bet voorstel ui bet Schepencollege gestemd met 5 tegen en 3 onthoudingen. Punk 3, Vraag om toelage door den Bond der Kroostrijke Gezinnen (punt laatsle maal verdaagd). Geen gevyljzlgd voorstel is Ingekomen ,1c vraag vvor.lt dus als vcrval- Pmn 4. Begrooling 1928. ('t Jaar Is ndi'j maar half weg). Deze wordt voorgelezen het punt toelage vermakelijkheden wordt Debaekere ecne verandering voorgesteld h;J zou de som van 2.500 fr. die i verhoogen, om Iedere wijk Iets nen geven, doch tedere wijk feesten geeft, zou het muziek naar keus en op eigen kosten moeten betalen. Dit voorstel, alhoewel geheel redelijk, werd door de li gers verworpen. Verdors wordt S0.O0O voorzien voor de Commissie van OpétdM Onderstand Vertinde beweert dat deze zal ontoereikend zijn, vermits reeds van to,ten week oon derde persoon moest tuss.h komen om een arme r.rouw uit hot opera huis te lietpen I Hierop ontstaat enne warde bespreking, waar zelfs de laagste s achterwege bleven. Tot atol liet ia nu to h waar zooals we schreven in De Volksmacht-, dat er bij de liberal.a nooit geen slaking zijn zal, immer-s ze be kennen het zelf. Hunne looncn zijn hoog gc- vcrklaron ze dat is het oude lied van de li werklieden vroeger zoo weeldig leefden, ze selder vergingen van honger en gebrek. Door de schandelijke uitbuiting dor mensrher als machlcnen. ten tijde dal de liberalen In liet land meester waren. Is het volk misnoegd ge worden en heeft zich fn blok vercenigd, al- aan" het liberaal dwing, perk steKende I De wc vercenigd zijn. volgens de liberale prln- ,.:ii ze moesten vrij zijn, alleen staan, onctat ze gemakkelijker het strop, jtond den s zouden kunnen gedaan zijn. Nu richten zelf syndikatcn op 1 Wat zijn hét i slavcnbondekens liet baantje,.van •nons te spelen wie niet blauw wordt krijgt een werk bij die hceren. Immers, lleu blauwen zijn die er werken, d en ze gerust betalen wat ze willen, zonder l gevaar tc loopen eens verontrust te ,-n. Is er wel ergens in één werkhuis, of fabriek, door '1 opleden van hel modern liberaal slavcnbondeke lotsverbetering geko- f Zoekt tevergeefs, zelfs met een bran- ;n lantaarn bij moeten ze eerst nog eenlge fabrieken oprich ten Wc weten wel dat er daar ergens, In een zekere straat, een zekeren heer wo die ganschc dagen staal tc likkebaarden Inch maar bij de naaste kiezitig In de Kamer l« geraken maar telkens waren de d nog le groen I TelkeDS bezweek hij i sprint, geklopt door de werklieden. De uitslag van dc verkiezingen voor de Werkrechters- raden was voor de blauwen zero plus zero. Voor de naaste wetgevende verkiezingen Joen wc ecne voorspelling namelijk dat de dauwen zullen krijgen voor dc zoovcvlslo ..aal ecne kolossale groolc buis Ze' schrijven dal de vakmannen, in hunne inrichtingen, 5 fr. per uur verdienen. Hoeveel in diezelfde plaatsen niet die 4,50 fr. per uur verdienen t Dat zwijgen die kwakkels dood I Ook zeggen we hun dal al- gcschlcdl, 'I zij dal het In April of i woedend, i hei best voorziene en het goedkoopste St huis van de streek Jt^ Huis van vertrouwen gesticht in 18S7 ÏUF R SF KRQTÏI Rfl I? N voor a"c "nbachten, in Pane, Engelach leer, blauw RlfljIlIlflUIjl Uiiluil lijnwaad. Kalei. Mohair, witte en zwarte Craiié Prachtige keus FANTASIEHEMDEN. Cols. Plastrons, Bretellen, enz. G*oote keus FANTASIEBROEKEN in Wol en Katoen Jongenskostumen en Kïnderkleederen in alle maten Overgroote keus ZOMERARTIKELS Stoffen en fantasiearlikels Groot assortiment Vrouwenkleederen allerlaatste modellen Geweefsels BS. Doop- en Kioderartikels Sb Confectiën Onze leus is en blijft Door kleine winst naar grooter verkoop 5 AFSLAG VOOR TALRIJKE GEZINNEN "In 't Cud SpinnewielOverleiestraat, 34, leek Ü-taiatyluli Kortrijk BURGERSTANDEN r niet li n gij z ikt, maanden lang moc- inisschicn n<>g meer zeggen er herinneren aan dooden en gekwetsten, dk vielen op onze gemeente 1 Moeien wij mis- zcggcii dat de accijnzen dc tabuk- plantcn In stukken kwamen slaan, de schoon- en dat het verboden was nicer dan taoh- phmlcn Ie zetten Denkt dat r-" ''-n. li bobben i en z)l blijven beslissen dig o De nehlortilijver r gebeurlijk rnorh- Wc verwachttn ons a JUNI, PROCESSIE OP Evenals de vorige Jaren, Mrijvigheld als voorbereiding. We- i slipje vooruit in de voorstelling. rfde-Konlngsoh.ip nog niet genoeg nn edelmoedige' medewerking, de- een Homolwagon eenvoudig, doch etcekenls. Het beeld van het H. Hart -n achtergrond planten, vlaggen der de landen, ook de Korlrijkschc. lelijke dcug- Kortrljkzauen en vrienden van het H. Hart, vergeel uw eerherstellende liefdeplicht, nlcl Op Zoudog 24 Juni. tc 3 uur. allen naar den Pottelbcrg. KON HOFBOUWMAATSCHAPPIJ DE VEREENIGDE HOVENIERS Lokaal "I Zwcerd Groole Markl, Kortrijk. Op Zondag 17 Juni 1928. richt de Koninklijke Itofhouwmaat- schnppij De Vetccnigile Hoveniers s Óen tenlnon'stalling van bloemen en planlen in, welke zat gehouden wor den in de bovenzaal van het Bladhuis, 1c Kortrijk. beslist Tol slot der begrooting we wedden verhnr.gd cn nieuwe neestér, 1500 fr. 1500 fr. voor E. H onderpastor» 1200 fr. voor den secretaris, 27314 fr voo de gemeenteraadsleden, 10 fr. per ziiling ,'oor Dcrmaux Georges, 300 fr. per jair Daarna verklaart dc burgemeester de zit Ing gesloten. R«ag»cExe HOOFDBESTUUR. - COÖPERATIEF. - - king, gedaan In de a!g< Zondag 11. gaf de vo ids-.ag f jende winnende nuin- 2) 52.2GC, 3) 52.240, 4) 52.925, 5) 50.851, G) 51.474. 7) 50.997, 8) 51.863, 9) 51.561, J0) 52.24.2. lil 52.035, 12) 51.460, 13) 52,427, 14) 52 370 De winners, die nog hun naam niet aange geven hebben, zijn verzocht dit zoohaast mo gelijk le do.-n De algemeene vergadering niSg als welgehikt aanzien worden en de grootste belangstelling der leden was bij liet v van onzen E H. Pastoor, die ook aam was, en alzoo zijne genegenheid beloonde te genover de Christcnc orgonlsatle. oblige aanwinst, verklaren ze - iedere 'stemming, want de een pai'li] heeft nog 23 volksverte i. Ze rollen gedurig den berg af )L meer van welk hout pijlen dat liet groole Gouwlurufeesl plaats hoeff onze gemeente. Onze leden zijn verzocht o hunne huizen le bevlaggen, om het feest meer luister bij te zetten. HARMONIE. Onze Inrmonie za! op Zon dag 24 Juni de processie opluisteren vat II. Hart op den Potb-iherg. Dat de muzikanten •laar -oed nula van houden. In de herh van Woensdag zullen de schikkingen gej AAN DE SFORTLIEFHEBBERS. ZOOals endere Jaren, zal wederom ua lederen ril Honde van Frankrijk dc uitslag kenbaar maakt worden In het lokaal. BOND KLEINHANDELAARS- Woensdag ?ti Juni, le 7 uur. ilering voor de leden vnn den hoi weze op post. K. A J. studiekring - Dagorde Donderdag te 7 uur s oor de jongeren. Les over slaaUhuisliOud- Sellafihem NAAR RONSE. Die deelnemen aan de leis naar Ronse, gelieve le zor gen goed op lijd (e komen. Den auto zal vertil-' ken ten allerlaatste te 12(4 uur aan 'l Volkshuis. Lendeiecle STUDIEKRING VROUWEN. Maandag 9 dezer, tc G uur, in den Tap studiekring oor de vrouwen, door Juffr. De Gols. We crwachten ecne talrijke opkomst, Zeer bc- mgiljk onderwerp. NAAR RONSE. Morgen 17 dezer trekken us een schoon groepje onzer leden naar do rootc werkersfeesten tc nonse. Bijeenkomst an 't Volkshuis na dc mis van 8 uur. om ten ïatsle Ie 9 uur tc vertrekken Vrienden en riendlnuen, maakt van deze gelegenheid ge- ruik om deel tc nemen aan een prachtlgen n a.'meenamen uilstap. Wc verwachten u us in groot getal. iioodlgetheden in voordeden die nu gegeven worden zouden kunnen verdubbeld worden. Dat de nalaUgcn ens goed overdenken en verstandiger le Kulsla UITBETALING BROODBCNS. Op Vrijdag as., 22 dezer, zal dc uitbetaling geschieden van do broodbons van 8 uur 's morgens lot 7 uur 's avonds, in den winkel bij Verthé Abdon. Wij herinneren hierbij nogmaals aan onze leden dat de weerde van iederen bon op ile hieronder volgende waarde zal uilhetaald worden. IVoor de aandeelhouders van den winkel die vier kinders bobben aan winkel die géén aan centiem. 3) Voor degene die. geen aandeelhou der zijn aan 5 centiem Aangezien dag cn uui' der uitbeta ling vastgesteld zijn. wordt eenieder vriendelijk verzocht zich niet later te komen aanbieden. Nog eens zullen vele vooruitziende moeders ondervinden dat zij niets dan voordeel bekomen mol al luinne aan knopen te doen in luinne eigene inricli- KOLEN De lijd is daar om uwe aangifte te doen van kolen om le le- ycren met begin Juli aanst. lot. Augus tus of Sop'ember gelijk verleden jaar. Indien ge beste kolen begeert verzoo-' ken wij n vriendelijk uw naam zoo spoedig mogelijk a.m'te geven met de hoeveelheid kolen en voor wanneer. Wij zijn overtuigd dal iedereen zal tevre den zijn over de kole neu de prijs. Prijzen kunnen afzonderlijk gemaakt worden voor de manier van thuisvoe- KORTRIJK HUWELIJKSAANKONDIGINGEN •ft Vanwest. fabriekw. tc Marcke en Lea- Vandecasteele, borduurster, Pietcr Tackl. - Aehiel Rcvnaert, schilder, Moorscelestr. cn Magdalena Dc MuHIe, naaister, zelfde sir. - Andreas Coclcmbicr, werkluigm. te Ileule en Maria Coudyzcr, z. b. Audenaardesteeiiwcg. - Ferdinand Verhoghe, koienkoopman ta Heule MargareUia Cavlan, fabriekw. Yzerwegl. - urils Macs, meubcbn. llerdc-rslr. en Esther Deceuniuok, naaister, Voorzicnielieldslraat. - M-iurils Mouton. seCin rdcr, Pvpeslraat en ndersarren, bobijnstc-r. Ilct llooglie. - Julius Meurissc, wc-ver. Tuinwijk en Celina voddenbewerkstcr, Yzcrweglaan. - Antoon Meerssoüaert. kartonkappcr le Kort- ')k en Juliana Bauwens, weefster le Gucrnc. - Joris RynwaH, solirljnwerkcr te Mocskroen en Mnrle Soencns, zelfde stad, voorheen le Kortrijk. HUWELIJKEN Cyrlel Lefevre. fabriekw. le Gulleghcm cn Georolna Sauders. z b. Audenaerdesiecnw. - Maurits Saoneyn. verwcr, Loodwltslr. en Ju lia Mondy, -pinster. Wijngaardstr. - Geeraard Delannoy, wever, geh. I'otlelberg cn Gabrlclla Glicklerc, fabriekw. zelfde gehucht. - Alberlk Vnnneste, smid te Ileule en Maria Dcgrandc, klakkonui. Hootcrljstr. - Jozef Versohoorc, pannendukkor. Sl-Anlonlusslr. en Emilia Hoo- aulogel. Loodwilstr. en Anna Deryokc, fa briekw. Pylsir. - Kaïiiiti Hooghc. fabriekw. Koer Steyl en Martha Tanghe, zelfde bedrijf, Cuerneslceuw. - Joris Bonéc. werkluigmaker. Viaandcréhkaai en Elza Baudaer, tapljtchbew. sehaeckenstr. - Frans Bosloen, vlasbew. te Marcke en Rachel Lambert, z. b. Dejonghcstr. - Leopold Dcquae, metser te nuntbcke en Margarethn Willems, dlcnstm. Damkaal. - Ar- lliuur Vande Wiolc, mecstcr-smid Nleuwstr. on Maria Dumortler, z. h. Vcldslr, - Knrel Glo- naaisler, Tulnslr. - Arniand Deblon, loodgie ter. Vaartslr. en Germana Glorieus, z. b. Ves- lingslr - Alhrechl Algnet, bediende, Toe- Michicl Van Wehaeglie. Irukker St-Ro.2iush en Gabrlclla Egg.'rmont. b. O. L. Vrouwslr. GEBOORTEN Bruggeslr. - Joanna Slovens, Audenacrdcstw. Agnes Dewerohln, Audenacrdcstw. - Picter .'oppens. gdi. Wake. - Ivo Clarvsse, Jon Breydellaan. - Willem l.ccluyse, Pyekcslr. - Frans Vanvvvmelbckc, MogJalcnastr. - An- ■eas Despriet, dc Smet de Xayeri. - Ivonna neye, Pelersellestr. OVERLIJDENS Hendrik Verbekc. 77 J. wed. Barbara Dc- klmpe. Voorstr. - Maria Akour, 61 J. z. b. eclitg. Ferdinand Falgnard, Vooruitgangstr, HEULE HUWELIJKSAANKONDIGINGEN Van Hessehe Raymond, ijzerdiaad- vlcchter le Swcvcshem cn Vanden- brourke Anna. huishoudster. - Coclem- bic-r André. werkluigmaker cn Coud- zer Maria, z. b. Ir Kortrijk. - Vcrhnghc ■'erdinand, koienkoopman tc Ileule en taylan Mnrgaretlui. fabriekwerkster te Wacreghem, verblijvende te Koi'tijk. HUWELIJKEN Withouok René, vlaswerker en Nys L - a, z. b. - Arekcns René, lederbewerker te Sweveghem en Piepers Maria, wccf- 'cr. - GEBOORTEN Verhnmme Marie-Tbérése, Kortrijk- slr. - Debo Yolande, KI. Yperslr. - Hout- man Elienne, KI, Yperstraal. OVERLIJDEN Galry Natalia, huishoudster, 74 jaar, hip.'van Pieter Vantomme, Wnran- HUWELIJKEN Wyseur René, handelaar, Hcule en Coorevits Madeleine, z. b. - Ghoyaon, Maurits, vlasbewerker en Decoopman Rachel, meid. GEBOORTEN Samyn Simonna, Korlrijkslr. - Van- •lenbulcke Lia, Pastorijweg. - Martin Maria, Pastorijweg. - Joy Agnos, Daal- straat. - Vansleenkistc Julienne, Pyp- lap. - Leenknecht Mario-José, llommc- len. - Maes Gerard, Selioonwater. - Ae- cou André, Slampkot. OVERLIJDENS Vanlandcghem Juslinn. 75 j. - Vor- hculc Regin.i. 85 j. wed. Petrus Fcye. DEERLIJK HUWELIJKEN recht Panneeoucke, meubelm. te Kort- :n Juliana Weyhatgbe. hui-werkster. - f Mlgneau. wever en nacliel Denracd, fabrlekwcrkstcr. GEBOORTEN Marie Duquesne. Harelbeekstr - NoC-1 Van- lenaokcr, Helrw. naar Wacregem. - Gilbert Vandorpc .Kapellvsir - Blanche Debocvere, llarclbtkestr. - Albert Yanmccrhaeghc. Aude- iiacrJsehcn Hoirweg - Yandebuile. Kalsljde Vlchlc - Bernard Dlsscnbcrgen geliuisv. 'etteren Vanherrewoghc. Kapellestr, - Vjiieraeynesl, Tapultslr. - Hubert Loos- veld, lleirw. naar Wacregem. OVERLIJDENS Calixlus Delbeke, 59 J. handelaar, wed. Mathildc Quatannens. cehtg. Trlfonla Ver- doock - Bcnonl Libbrccbl, 3 m. - Pauline Azoh. 86 j. Xoelta Deniddcr. 3 j. - Vlolf Ver- -i'. 69 j. dienstknecht. GULLEGHEM HUWELIJKSAANKONDIGINGEN Tvtgat Adolf, autovoerder en Degc- selle (iormaine, weefster. Ileule. - Vev- meerscli Valèrc, meteer en Gliesquierc Martha, fabriekwerk) ter, Wevelghem. magazijn van Hoeden en Elakken Lauweslraal, 19 ENGELSCH LEER Ovorgrooto schitterende echtover het Middenstandshuls) X Grootc keus van Gemaakte Klee- deren voor Hceren, Jongelingen en Kinders. Depothouder van do J J Impermeables Englebert, Gabar- j din en. Trenchcoats voor Heeren, S Damen en kinderen REKLAAMKOSTUMEN voor heeren, vanaf 245 fr. ir wol, fijne snede. e magazljnon zijn allo dagen o 37, Langesteenstraal, 37, Xortriift De laatste nieuwigheden De grootste keus Fantaisiehemden Plaatrons Combinaizons Echarpc-n Kinderkleedjes Schortje* Sacochen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksmacht | 1926 | | pagina 2