Groote Gouwturnïeesten Au Roi du CaontchoDG 6r. Markt, 22, Kortrijk Rijselstraat, 272, Meenen a 16 en 17 Juni, te Marcke Prachtige Trailola De toestand in de Lekstreek Er zijn veel Imperméable-winkels in Kortrijk Au Roi du Caoutchouc EEN GROOTE REKLAAMWEEK het Baïiflstomls Nijverheidsschool I iWi3~J1 Hardhoorigen, halve doovea Het Huis LEC0UTERE-C0UVREUR Te Marcke, op morgen Zondag 17 Juni 1928 Voormiddags Prijskampen; te 11 uur, H. Mis in open lucht, 's Namiddags te 2.15 uur, Stoette 3 uur, Oefeningen (2500 turners). Alles met luidsprekers. Nadat de vlasbazen, zonder overeen- S3 komst met onze organisatie, wijzigingen 1 (SI het akkoord van Mei 1927 hadden 1 0 gebracht en dit akkoord dus als niet0 tocht beschouwd wor- [5J Verbond aan de lil KATHOLIEK TURNLEVEN Zaterdag 16 en Zondag 1 7 Juni, heeft te Marcke het zevende Gouwfeest plaats, ingericht door de tumgilde Voor outer tn heerd van Marcke, onder de hooge bescherming van Monseigneur Waffe- laert, bisschop van Brugge en de Weled. Heer Baron Janssens de Bisthoven, Gou verneur der Provincie West-Vlaanderen. Zaterdag 16 Juni, te 18.30 uur, per soonlijke prijskampen op toestellen. Of er zal gestTeden worden. Aan sierlijk heid. vlugheid en krachtinspanning ont breekt het niet in de oefeningen. Velen deinsden reeds terug om de moeilijkhe den aan deze oefeningen verbonden. Zondag 1 7 Juni, te 7 uur in den mor gen begint reeds de algemeene prijs kamp door al de deelnemende maat schappijen 40 in getal. Voor de leerlingen Opgelegde- en Vrije oefeningen. Voor de volwassenen Opgelegde tn tuigoefeningen. Verders nog Opgelegde toestel oefeningen (Barren en Rek) alsook prijskamp voor trompetten en klaroenen. Het flink werk. hetwelk de afdeelin- gen zullen leveren, zal getuigen van hun maandenlange voorbereiding en drilling. Of het er zal spannen hoeft niet gezegd, ledereen is benieuwd te weten wie maal den ecreprijs zal weten te To 11 14 uur. mis in open lucht. Te 11 14 uur, algemeene herhaling der gezamenlijke oefeningen door al de Te 2 uur, stoet en optocht door de gemeente. Ta 2 J4 uur, prachtvertoon. Te 4 14 uur, uitreiking der prijzen de bekroonden. Te 6 uur. acrobatenspel en balletten met begeleiding van muziekkorpsen Waarlijk een overgroot en volledig programma. Marcke, zeer nijverige gemeente Zuid West-Vlaandcren, staat borg de goede afwerking van het programma. Onkosten zijn niet gespaard om allen luister bij te zetten en 't welgelukken verzekeren. Mocht 't weder mecslaan dan zal Marcke te klein zijn op I 7 Juni. Argentia. bigcricht door het Christen Werkersver- bond Poperinghe, bedeeld met 25.000 fr. prijzen. Vijf frank voor een bockji van 5 loten. Den omslag geeft recht aar eene koste'ooze trekking. De 'rekking zal plaats hebben op 1 7 September aanstaande. Loten in Werkersverbonden te verkrijgen. kost niet duurder, maar ver wekt belangstelling voor U, voor uwe vereenigingof voor uwe firma. Wendt U tot de Samenwerkende Drukkerij VOORUITGANG Sint-Janslaan, 2a, Kortrijk voor alle gewoon en kunst drukwerk. TRAMPERSONEEL GROEP BEDIENDEN Zondag 24 Juni zal er eene buiten gewone vergadering plaats hebben Te Rousselare voor de bedienden van West-Vlaanderen. Te Gent voor deze van Oost-Vlaan- dcren. Als sprekers treden op Arthur Van Loo, lid der Paritaire Commissie. Leo Arras, Centrale Propagandist. De historie van BEDRIEGT DEN BOER 't Is een oud liedje. Vraagt ge mée: dan de socialisten, ge zijt 'n demagoog. Vraagt ge wat anders, ge zijt 'n verra der. Nu weerom. Vier socialisten zaten nog in de Re geering, toen de tegenwoordige pere quatie werd besproken en besloten. En de Regeering met de vier sodalis besloot 1de verblijfsvergoeding wordt alleen gehandhaafd Brusselsche omschrijving 2) op de voorziene wedden zullen afhoudingen gedaan worden van 3 op de den tot 26.000 fr., van 7 op de hoo- gere wedden 3) de familietoeslag' het 1* en 2' kind wordt afgeschaft. Die regeling droeg de handteekens van MM. Anseele. Huysmans. Vand< velde en Wauters. En zoolang de vi socialistische zaten, roerden de s allemaal wel en go Maar de roode van door. Van toe meer 1 Natuurlijk. Door de werking van de christene digers in t Parlement werd de familie- toeslag niet alleen terug ingevoerd af het I* kind, maar tevens veel hoogd. Ge kent de cijfers. Aan de onderwijzers wordt zestien miljoen méér gegeven dan door de cialistischc ministers was vastgesteld. Dat alles telt nu voor de socialisten niet meer. De christene demokreten zijn weeral de verraders, omdat ze c' vangswedde van de onderwijze nog met 1000 fr. hebben verhoogd Omdat ze verleden week niet den met de rooden om, met kende kracht van 1 Januari geheel het personeel der Staatsdiensten, de afhouding van 3 te doen wegval len, hebben ze dubbel verraad ge pleegd. En omdat ze tegenstemden te gen de uitbreiding der verblijfsvergc. ding voor Luik, Bergen, Charleroi, Ant werpen en Gent, hebben ze nu bepaald de boter opgeëten 1 Ge moet daar nooit aan twijfelen II Waren de socialisten in de Regee ring gebleven, de rooden zouden hun bek in hun pluimen hebben gehouden, cn de familietoeslag voor 't 1' en 't 2° kind v/aren voor goed afgeschaft ge weest. Nu dat ze buiten de Regeering staan, zijn alle middelen goed. Hard schreeuwen en met de armen zwieren moet doen gelooven, dat er iets gebeurd i3. Zóó bedriegt men den boer, zegt 't spreekwoord De werklieden kennen echter de schrceu leugenaars van beroep. Z'hebben dat nog getoond in de kiezing van 3 Juni We zeggen alleen de afhouding va: 3 op de voorziene wedden zal onder de tegenwoordige Regecring eerder af geschaft zijn of dat zulks 't geval zou geweest zijn met de Regeering in dewel ke vier socialisten zetelden. De chris tene organisaties en hunne parlemen taire vertegenwoordigers bestaande bazen werd kenbaar gemaakt, poogden we met briefwisseling nieuwe bijeen komsten te verkrijgen, iets wat ons erd geweigerd. Daar die toestand niet kon blijven duren, besloot het Verbond al de vlasbazen der streek, waarop het akkoord vroeger van toepassing was een schrijven te sturen, waarin onze eischen voorkwamen. We waren aan dit werk bezig toen we door den Heer Mommens naar een bijeenkomst van Het Vlaskomiteit werden uitgenoo- igd. gesteld op Dinsdag 12 Juni te 3 !4 uur namiddag te Kortrijk. De so cialisten waren de aanvragers, hadden schriftelijk den eisch van 4.50 fr. gesteld, afgaande op de levensomstandigheden |=j en den gunstigen toestand in het bednjf. ps De patroonsafgeveerdigden weigerden j=J de loonskwestie te behandelen, voor- 1S wendende dat de overeenkomst met IËJ isatie nog bestond, dit vol-S_ gens hunne meening. Onze vertegen- >ordigers beweerden het tegenoverge stelde, verklaarden zich bereid de loons- e behandelen, doch daar de I bazen stand hielden, kon geen uitslag' EENE HANDBORDUURSTER ge- verkregen. Intusschentijd had-!vraagd bij G- Vanden Brouckc, Gouver- den 150 vlaswerkers te Wervik het werk nementstraat (achter -t Tribunaal) ;elegd het uurloon bedroeg daar Kortr,jk. 4,00 fi I 25 bijhuizen België doch er is maar één die met recht zijn naam vsn Koning van de Caoutchouc verdient. Dit verdient hij ten volle door de sierlijkheid van zijn modellen. De onverslijtbare sterkte zijner stoffen. De billijkheid zijner prijzen. Om gansch Kortrijk te overtuigea houden wij RegenmantelsT»Baf 95 fr. Gabardinesvanaf 175 fr. en Trenchcoatsvanaf 145 fr. voor Damen, Heeren en kinderen. Ieder stuk is gewaarborgd Engelsche stof en vervaardigd in onze eigene fabrieken. Ieder kooper ontvangt gratis een geschenk. Recbtstreeksche verkoop van fabrikant tot verbruiker GEVRAAGD AANSTONDS GEVRAAGD steksters voor neusdoeken. Vlaming- staat, 27, Kortrijk. LEERMEISJES KLEERMAAKSTERS worden gevraagd voor liet naaien in het Huls Decock-WIndels, Pcpcgaalstraat, 2, Kortrijk. Een tusschenkomst Heer Mommens op Maandag bracht dat de vlasbazen verklaarden 4,10 fr. te willen betalen maar daar den eisch icialisten 4,50 fr, was en geen ver gelijk kon getroffen worden, was het werk den Dinsdag stilgelegd. Nadien vernamen we dat de socialistische voor man van Wervik aan den Heer Chris- tiaens. Arbeidsopzichter, had laten we ten, dat desgevallend de 4,25 fr. voor- loopig zouden aanveerd worden. Daar op miek den Heer Mommens de 4,25 fr. WORDEN GEVRAAGD bokwamo tot een verzoeningsvoorstel, iets wat nu steksters en leermeisjes bij PATTOU- door bazen en werklieden zal besproken PATTOU, Veldstraat, Kortrijk. worden in hunne wederzijdsche vergade renlaan, 14, Kortrijk. Van den kant der christene organisa tie werd nu aan al de vlasbazen der streek, bij het vroeger kontrakt besloten, een schrijven gezonden aandringende op het herstellen der oude overeenkomst iets waarop de socialistische afgeveerdig- de in de zitting van het Vlaskomiteit van 19 November 1927 ook had aange drongen. We durven nog altijd hopen dat de bazen de redelijkheid onzer vraag in ziende op deze zullen ingaan, waardoor de rust zou kunnen behouden worden. G. B. EENE MOTIE De algemeene vergadering van het Davidsfonds, gehouden te Leuven den l Juni 1928, en vertegenwoordigend ruim 42,000 leden van deze katholieke Vlaamsche kultuurvereeniging overwegende dat de gezonde 'pedago gie het grondbeginsel moedertaal-voer taal in alle takken van het onderwijs van hoog tot laag, huldigt als het eenig doelmatige overwegende dat dientengevolge het Vlaamsche volk recht heeft op volledig onderwijs in de moedertaal neemt met groot genoegen kennis van de plechtige verklaring door het bestuur der vereeniging Vlaamsche Leergan gen te Leuven afgelegd en door de Universitaire Overheid bekrachtigd, dat er aan de Vlaamsche studenten te Leu ven zoo spoedig mogelijk een volledig onderricht in hunne moedertaal zal ge geven worden betreurt echter ten zeerste, dat het vervlaamschen dikwijls meer c broksge wijze 5 dan trapsgewijze geschiedt, tot groot nadeel van de studiën en van vraagt met den meesten nadruk dat het inrichten van het universitair onder- (Zle vervolg onderaan volgende kolom) ..TER GOUDEN SPADE» vraagt men eene kuischvrouw (kost en inwoon) een «vendeur» beginneling, fransch en vlaamsch oen koperamid plaalbewcr- kcr een kopersnud beginneling. Zich aanbieden Leiestraat, 29. Goede BROEK- EN HEMDENMAAK STERS gevraagd hij Laoombe-Dogrooto, In de Bloere Overloiestraat, Kortrijk. ZEER KATHOLIEK HUISHOUDEN, met vier kinderen, dicht bij Parijs, vraagt, keukenmeid van minstens 18 j. oud. Maandgeld om te beginnen 300 Fransche frank. Drie weken verlof per jaar. Zich wonden tot M. R. Sohrurs, on derpastoor, Groenlnghcstaat, 16, Kor trijk. STAD KORTRIJK gever be- Voorberoider-Survelllant voor de weverij en spinnerij, voor de daglessen en avondlessen. Wedde volgens be kwaamheid en diploma's, in geen geval inindor als do wedde voorzien door de Staatsbaremas. Leoraar In Analylisoho on Drle- hoeksmcetundo, aan do dagafdecling (Hoogero technische school) 2 uur per week. 3; Leoraar In Boschrijvondo Meel- kundo (zelfde afdcoling) 2 !4 uur per 1) Leoraar In Levende Talon Ne- dcrlandsch, Fransch, Engelsch, Duiisch (zelfde afdceling) 4 uur per week. 5) Leoraar In Algemeeno Wlskundo aan do middelbare avondafdoellng, 1 uur Voor inlichtingon over programma's, wedden, enz, zich wenden tot den Heer Ing. Bestuurder, St-Janslnan, 20, Kor trijk. De aanvragen, vorgezeld van afschrift der diploma's en getuigschriften, ncn voor 7 Juli as. toegezonden te worden aan het adres van den H. Voorzittor vnn den Beheerraad dor E roops- on Nliverholdssohool, 20, Mos- kroonatraat, Kortrijk. UIT TER HAND TE KOOP SCHOOL HUIS MET VERDIEP t<* Kortrijk, 10 minuten van de statie, 3 plaatsen. 2 kamers, zolder, kelder, kóec en hof. Electricitoit. TUSSCHEN BIS3EGHEM EN KOR TRIJK, sohoon huls, onlangs goBou\yd< 3 plaatsen, 4 kamers, zolder, kelder* koer en grooten hof TE MOESKROEN, schoon wei'knjiQia- huis, 10 minuten van do grens, 20.000 fr, ETUDE CONTINENTALE, 14, Tcé- komststraat, open den Woensdag cti Vrijdag van 10 tot 10 uur. Damen Voor alle MODEBLADEN wendt U tot Librairie Centrale Wijngaardstraat, 45 Kortrijk Zeer uitgebreide keus MEN VRAAGT 2 bekwame werklie den voor garage, mot goede getuig schriften. Garage Vuylsteko, Isoghom. wijs met het Nederlandsch als voertaal, zooveel mogelijk trapsgewijze zal ge schieden richt een oproep tot de beste onder de Vlaamsche studenten om door hun wetenschappelijken arbeid het aanwer ven van de noodifce leerkrachten moge lijk te maken meent het oogenblik gekomen om be roep te doen op de milddadigheid vnn alle katholieke Vlamingen, van open bare besturen, gestichten en maatschap pijen om, naar aanleiding van het op richten van het Fonds de Recherches scientifiques een krachtige beweging op touw te zetten ten voordcele van de vereeniging Vlaamsche Leergangen te Leuven beslist ook in dezen zin aan te dringen bij de katholieke Vlaamsche senators, volksvertegenwoordigers, bestendige af gevaardigden, provincieraadsleden cn burgemeesters besluit deze dagorde met den ver- schuldigden eerbied over te maken aan Z. Ex. den Kardinaal-Aartsbisschop te Mechelen en HH. DD. HH. de Bisschop pen. aan de Academische Overheid en aan het Bestuur van de vereeniging Vlaamsche Leergangen te Leuven en gaat over tot de dagorde. BmcftiiSlfc»—Wanhoopt niet meer M!üi' ..l gebrek kin overiiicenienl worden zonder gonoesmlddolcn, zonder pijn, zonder heelkundige bowcrUog. zonder uwe bezigheden to onderbreken, door do merk. waardige ultvlndlno dor OORPROTHESIS L'AURIVIBRIL gebrevotcerd S, 0. D. G„ ocrsl mol bijval beproefd door talrijke gcuccsbcercn door doofheid aangetast, alvorens aan liet publick aangeboden to worden. Komt dus In allo vertrouwen den speolallst g.<~ doorgeleerde beZookon. die u kosteloos zalontvangen en u eene kosteloozo bewijsvoering zal doen gedurende do maand Juni, van 9% tot 3 uur lo Kortrijk Maandag 18, lu hot HOtel des t'landrcs 0, Statleplnats. Audenaorde Dinsdag 19, HOtol do Bruxol- ies (Static)-• Thourout Woensdag 20, llótol des Plaudros (Statlo). Thlelt Vrijdag, 22, -HOtel de l'Avonlr (Statlo)— Ypor Zaterdag, 23, "HOtel Contlnontal (Statie). Rousaolaro r Dinsdag, 20, - HOtol Java 10, Ooststraat. Roneo s Woens dag, 27, HOtel Vllto de Mons Doorn Jk i Zaterdag, 30, HOtol du Nord Cronl- bczijitaats, (Statie) LET WEL OP DEN NAAM. DEN DATUM, EN HET ADRES VAN HET HOTEL N. B. To Brussel, In den zetel van de AURIVIBRIL 9, Generaal Oratryatreat, SI *SCEr-SM!SaK;3= MGBSa 21, Ooievaarstraat, 21, Wervik biedt U al zijne artikels aan met GROOT GEMAK van BETALEN Men kan ei bekomen alle slach vanMeubels Engelsche bedden en -bedden voor kinders Matrassen in allen aard Wollen en katoenen sargiën Gewatteerde en andere bedspreien Zetels Clubs Kinderrijtuigen, enz. Goedkoopste krediethuis van België Komt zien of vraagt prijzen Levering overal vrachtvrij De Volksmacht 27 Philadelphia Ook, wanneer nu vier jaar geleden, de scheepskapitein aan de verraderlijke pleuris stierf, aan zijne vrouw en zijne dochter voor alle erfdeel een vlckke- loozen naam en een niet zeer hoog be loopend pensioen nalatende, had de bekwame dactylo-stenographe hare dien sten geboden aan een handelshuis ter stede en was er zoolang werkzaam ge bleven. tot over een paar maanden, toen de firma als plotselings ten onder ging. Nu zocht zij eene andere betrekking, welke zij niet spoedig volgens hare ga ding kon aantreffen, want het was haar Immers niet gelijk voor wie zij werken Zij verlangde op eene eerlijke wijze baar brood te winnen en wilde geens zins hare medewerking verleenen aan eene firma, die zich met zwendel op hield en maar beoogde zooveel geld mogelijk te winnen, zonder nopens de daartoe aan te wenden middelen kies keurig te wezen. Dit was hetgeen beide dames mede deelden aan Willy Eving, terwijl zij met hem gemoedelijk zaten te praten, deze nadere kennismaking behoorde wel een glaasje, om op elkanders zondheid te ledigen en diensvolgens bracht mistress Wood eene flesch Punch te voorschijn, om bij middel reeds ziedend water een lekkeren grog te bereiden. De dagbladschrijver maakte zich aan de twee vriendelijke en dankbare vrou wen ook nader bekend en vertelde maar al hetgeen zij nopens zijn maatschappe- lijken stand, zijne levenswijze en zijne afkomst konden verlangen te weten. Miss Wood had met onverholen be wondering den flinken jongen man aan gekeken. toen hij haar zijnen naam en zijn bedrijf liet kennen en zij bad leven dig uitgeroepen Gij zijt dus de dagbladschrijver, sir, van wien ik in de Morning Cour tier gelezen heb Deze, die het zoo praktisch gedacht opperde, tijdens den schrikkelijken brand van het warenhuis Birson en C*. tot het bezigen van lucht- vliegers om de redding van die onge lukkige in doodsnood verkeerenden te kunnen ondernemen. Men zwaaide u een wel verdienden lof toe cn het is dan ook grootendeels aan u te danken, dat er zooveel bedreigde levens zijn ge spaard gebleven. Dat is waar. beaamde Wood ernstig, gij hebt u daardoor verdienstelijk gemaakt, sir Eving. En gij zijt reporter van Philadelphia News Dan was het gewis uw verslag over de ramp welk ik in het nummer van Kerst, dag gelezen heb. Het is zeer merkwaar dig en getuigt van uw wezenlijk talent Geloof mij. ik ben dubbel gelukkig he den met u nadere kennis te hebben mo gen maken. Gelief onze innige vriend schap te aanvaarden en wil mij niet vergeten, wanneer gij soms 'iets kondet behoeven, welk ik u vermag aan te schaffên. Een gelukkig toeval heeft u op mijnen weg gesteld en u tot redder mijne levens gemaakt. Ja, zonder uwe wondersnelle tusschenkomst zou mijne lieve Mary thans eene beklagenswaar dige weeze zijn I Alleen op de wereld 1 Niemand tot steun, want wij bezitten maar verre bloedverwanten. Voorwaar, mijn jonge vriend, ik hoop dat deze gebeurtenis, wier herdenken mij nog schrikken doet, de oorzaak zal zijn van gelukkigmakende vriendschapsbetrek, kingen. welke wij voor gansch den duur van ons leven zullen hebben aange- knoopL De jonge dagbladschrijver was diep getroffen door deze hartelijke toespraak en bedankte met gevoelvol woord, ter wijl een glimlach van innerlijk geluk op zijne lippen waarde. Hij was immers zelf wees en leefde sedert jaren reeds alleen, met eene bejaarde huismeid tot eenig gezelschap. Wat deed dio gemoe delijke houding dezer eerbiedwaardige weduwe hem goed aan het hart I Zij bood hem hare vriedschap aan en verzocht hem dringend hare woning als de zijne te aanschouwen en er zoo dik wijls te komen als zijne bezigheden het toelieten, om eenige genoeglijke ston den over te brengen. De tijd vloog snel voorbij. Willy Eving had immers veel over zijn zeiven moeten vertellen en wat hij mededeelde uit zijne reeds vervlogen levensjaren, was met de grootste belangstelling door zijne twee nieuwe vriendinnen aanhoord geworden. Mistress Wood had verklaard dat zij 's jongelings vader goed gekend had. en zich ook nog geheugde van de droe vige wijze op dewelke hij zijnen dood gevonden had. Daarover drukte de edel- hartige vrouw hare rechtzinnige deelne ming uit en sprak hem daarbij moed in, opdat hij zijn verderen levensloop met de noodige geestkracht zou kunnen doorwandelen. Op dringend verzoek der weduwe van den scheepskapitein bleef de dag bladschrijver om mede het avondmaal te nemen, welk door miss Mary zeer behendig was gaar gemaakt en opge diend geworden. De twee vrouwen hiel den geene meid daar zij zich zeer goed zelf konden verhelpen en daarbij be schikten over keukengerief van Araeri- kaansche uitvinding, waarmede zij op korten tijd de verlangde spijzen kon den bereiden. Laat in den avond nam Willy Eving afscheid en liet zich door de lift naar beneden brengen, na de beide vrouwen verzekerd te hebben, dat hij hen spoedig weer eens bezoeken zou. wanneer de tijd hem daartoe gegeven werd. Hij begaf zich huiswaarts, het hoofd door allerlei gedachten vervuld, welke bij hem door de verschilligc voorvallen van dezen nieuwjaarsdag waren opgewekt geworden. Zoo ver slonden was hij in diepe gepeinzen, dat hij de pijnen niet scheen te gevoelen in zijnen rug en aan zijn gekneusd hoofd, dat nu door een breeden pleister, die de apotheker er had opgelegd, ontsierd Toen de dogbladschrijver, eveneens in het ophaaltuig. naar zijn kwartier op de vierde stagie gebracht was en hij de deur van zijne kamer openstak, ont vloog aan den mond van zijne bezorg de huishoudster die op hem wachtte, een kreet van verbazing en deernis. Zij had immers het gekneusde voorhoofd ran horen meester bemerkt en zag daar bij dat hij gebogen ging en een grijns van pijn niet kon weerhouden. Zij vroeg gejaagd wat er hem was overgekomen, waarop Willy Eving. zon der meer haar mededeelde dat hij nog gelukkiglijk in tljds was gekomen, om te kunnen beletten dat eene bejaarde dame door eene auto-taxi overreden werd. Hij verklaarde reeds te hebben geavondmaald en dringend naar zijn bed te verlangen, wijl de pijn in zijnen rug hem dwong onverwijld rust te na- Hij liet zijne huishoudster haar eiget* nachtverblijf opzoeken en stTekte zicÜ weldra op zijne legerstede uit. waam» hij het elektrisch licht uitdoofde. Nog eene wijl lag hij wakker -. maar terwijl zijne gedachten terugvloden naar het gastvrij verblijf van Mistrest Wood en hare dochter sliep hij zach tjes in. Na een zoo merkwaardigen en veel bewogen dag mocht hij wel eens goed X. EENE PRIJSVRAAG VOOR TIEff DUIZEND DOLLAR Toen 's anderendaags de nicu-.vsblae den van Philadelphia verschenen '■oil- digden zij het breedvoerig verhaal i-> al zijne bijzonderheden af der redding eener bejaarde dame op de G:mrd- avenue, den vorigen avond door een moedig en snelhandelend man bewerk stelligd. De best ingelichten voegden er den naam bij van mistress Wor>J an ook dezen van haren redder. 'v'ïUy Eving, die zich hier nogmaals op bui tengewone wijze onderscheiden had en wien een welverdienden lof toegezwaaid werd "-volgtl.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksmacht | 1926 | | pagina 3