BUEUKER mnn ROODE PILLEN aenezen allo DE PROVENDINE maakt fel Fortuin van dsn Varkensfokker Hypothecaire Beleggingsbank Konijnenkweekers... Luistert Hoofdpijn ASTHMALIJDERS Studie ïan den Notaris Valère VAN- STEENUUYSE te Kortrijk Nieuwe Velo» aangeslagen la Douane. Volkomen nieuw mei Waarborg, verkoop aan halven prijs 400 fr. In plaats van 800 fr. Heer-, dame-, kinder-, baan-, koers- en holfkoersvelot. In alle mer ken. Oooaslerljwlelen vanaf 100 tot 200 fr. Open alle dagen, ook 's Zondags. Oeea ultstal- Bng. Goilotca kuis. lnUcbltigen op aanvraag. Set rijven of tick wenden Battel Booksteellaan, 183, Laokon-Brusael Eeuigst* Depot van Belgis Doet al uwe aankoopen van MEUBELEN Openbaro Verkooping ran Scöoone en welgeiegene Bouwgronden te Kortrijk, Yzerkaai verdeeld in 8 koopen van wederzijds 180 m» I5l m» 50 dm" I4l m" 20 dm' 130 m* 80 dm" I20 m* 40 dm"; IIO m'l 80 m' 40 dm» en 71 m" 20 bijzonder groote keus hebt n voordeelige prijzen Kortrijk GEORGES GADEYNE e steenweg. 136. KORTRIJK. Verschillende modellen van Bedden Ui EIK en OLM Groote keus vao alle soorten Engelsche bedden met beste ressorts Groote keus van Kleerkassen, Buffetten, Zetels, Stoelen, Kinderstoelen, Wiegen, Matrassen, Bedapreiên, Sargiên, enz. Bijzosder gskend rotr ds f.fiOSTg KEDS Yll SLAAPKAMERS Id aceajou, ofk en tli EETKAMERS EN SALON-GARNITUREN Alles ter trouvr en met waarborg franco ten huize geleverd Ten verzoeke der Commissie van Open baren Onderstand ta Kortrijk ZITDAGEN Instel Vrijdag 29 Juni 1928. Overslag Vrijdag 13 Juli 1928, telkens to 5 uur 's namiddags, ten Stadhuizo te Kortrijk. Yt instelpremie te winnen. Voot inlichtingen, zich wenden tot den Notaris Vansteenhuyee, Doomijk- wijkstraat, 14, te Kortrijk, en tot den Sekretaris der Onderstendscommiasie te Kortrijk, Buda, Hospitaal. .Do Provendine is hot conige rachitisme (pootziekte) meer i produktdatden kweeker do waar- 2" Zeer snelle gowichts vermeer- borg geeft varkens te vetten zon- dering, 3° Gezondheid en levene der vrees van staking in hun groei. kracht dor dieren door een goe- Met Provendine 1° Geen den eetlust on-'-"-honden. Een zwijn, lijdende aan pootziekte, woog 140 kgg. in 6 maanden, dank aan de Provendine. H' 7646. M Scbastlen BOLETTE, pachter to Baosloos Sart-lez-Sps, tcbrccl ons den 25 Juli 1927 ben gelakkig^ o re laten weten Prcmndtnt korden zaan en op eenlge dazen liepen zt) In de welde. Ik helt den uitslag doen opmerken door verscheidene vrienden Ik heb ze na verkoeld en op 6 maanden woog het kleinste 140 kg Twee doozen Provendino hebben varkens van 100 kg. gevormd. den 21* J7utf?9*27 otprov^Jne^fi gelddr'gê 'amTgln g^niTo^mijnt varkens. Drie maanden en hal/ geleden, kocht ik 2 biggetjes van het laamsehc rat en zijnde In volmaakte gezondheidstoestand, maar op een maand Hjds wierden zt} De nieuwe toestellen, zonder veer van M AI ACER Specialist, 44, Bd de ffl. uLiluLIl Sebastopol, PARIJS aannemen is de breuk voor goed over meesteren. Toegepast op duizenden hopeloozen Verwezenlijken zij iedexen dag wonde ren, en verschaffen aan al degenen die Ze hebben aangenomen de gerustheid, de gezondheid en volgens de meening dor zieken zeil. de algemeens genezing. Gaat dus allen den uitstekenden heel meester raadplegen, die U kosteloos rijne wonderbare toestellen zal aanpas sen en uitleggen te MEUNEN Zaterdag 16 Juni Hótel de la Bourso StaUeplaato. KORTRIJK Maandag 18 Juni Hótel du Nord BRUSSEL i Woensdag 20 Juni, Hótel Bo- tanlquo 60, St.-Lasaruastraal. ATH r Donderdag 28 Juni HOtel ds la Rdgcnoe BESTUUR DER DOMEINEN Arenbergstraat, 19, ANTWERPEN SPAARKAS OBLIGATIES KASBONS DISCONTOBONS Plaatsing rechtstreeks op 1" hypotheek onder waarborg der Manl.cK.ppij, waarvoor U do notarieel, akte zelf ontvangt Interesten volgens overeenkomst en termijn Voordeelige Spaarovereenkomsten voor Eere-kommunie, studiebeurzen, huwelijksuitzet en andere omstandigheden. Leeningen voor hot koo pen van huizen Voordeelige voorwaarden Geen levensverzekering Al onze beechikbare gelden worden alleenlijk geplaatst op 1* hypotheek AQENT8ÖHAPPEN Avelghem O. Baert. koster Bslleghsmi R- Vandewalle, onderwijzer. Coyghem i D. Dofever, onderwijzer. Ouorns r R. Vanoverbeke, onderwijzer. Deerlijk i A. Coopman. nljverair. Hoestert J. Gernyas. onderwijzer. Hulate Mevr. Debue- quoy, train-tatlo II Verrus. Tramstraat. Moenen R. Deoolf. BruggestrsaL Moen i Q. Tarras. onderwljser KORTRIJK J. Hlnneksns, 8taoeghcm»tr«sL LoJeghem i M. Schaldeman. onderwijzer. St-Donlja V. O voer e, onderwijzer tweveghem J. D'Hoogbe, Peestestr. Wivelghem i O. Dutolt-Dsaaeels, Metnenstr. Openbare Verkooping van 32 loten schoonen bouwgrond en üove- nlerlaan, 2 Woonhuizen te Meenen Rijsselstraat en Trachelweg Heer Jean Tyberghein, Registratie- ontvanger te Brugge, Beenhouwerstraat. 10, zal overgaan tot de openbare ver kooping van I Ha. 82 a. 66 ca. bouw gronden. hovenierlanden en 2 woon huizen uitmakende, allerbest gelegen te Meenen, Rijsselstraat. Instel i Woensdag 27 Juni 1928. Overslag Woensdag 11 Juli 1928, telkens te I 5 ure namiddag, in het gast hof Ville de Gand te Meenen. Groenselmarkt Zie plakbrieven. De Provendine wordt nooit per gewicht verkocht. Eischt het woord - Provendine op de verpakking. GELD TE KRIJGEN Op eorsto-, lwe«de- en ^erde-rangs- öypolheek, aan de voordeellgste voor waarden, Qeon varpllohta afkortingen. Terugbetaling naar beliefte. Vooraohol- ten yoor koopen en bouwen van huiten, voor aankoopon van bouwgronden. Wend U dadelijk, of sohrljf soffenB #an Verzekeringen Hypotheken Nloenensteenweg, 9, Kortrijk Te verkrijgen te Kortrijk Hulpiau, 36. Leiestraat Copermans, 5-6, Groote Markt Apolh. De Bie Rijsselstraat Duthoo, 46, Doomijkstraat Driane, 51, Groote Markt Ghyssaert, 8. Steenpoort Mattelaer, 40, VoorstraaL Rousselaere Van de Walle, Groote Markt Lybier, Statieplaats Van Houwe, Noordstraat. Thielt t Thiers, KortrijkstraaL Wyngena t Flour, Apoth. Harclbeke Ghyssaert. Het is in de darmen dat ziekte en dood hun oorsprong vinden Verzorg goed uwe ingewanden. De uit samengetrokken plantensappen vervaardigd wijderen uit de darmen de microben en vergiften, waarvan de noodlottige uitwerksels zich in 'jBy'iTki ganscb het lichaam doen ge il, Men mag nooit de darmen JtZ.j7g4 V -k» laten belemmeren, men moet f zonder ophouden de veretop- ping bestrijden, want de vorgtf- 7 ten der darmen zijn de bljzon- m Vffi&l/SSr MPttl'dorste oorzaken van de meeste ziekten. Hot ls ln de ingewanden '|S'>ÜË^ dat de oudordom en het verval MET DE SKIVOS PILLEN VAN DEN OUDEN DOKTER DAT IS GENOEG OM UWE GE ZONDHEID TE REDDEN I ANDERE WILT GIJ NIET MEER I NICOLAS k.elkundlg* bcweikua*, >c i v.rUteo, Zo n .i ai b«x>dea «n osd.rji jtoctellom. BREUKLIJDERS I Zakklng-Water-Adorbreuk Vorplaatslng der llohaamadoolon Zekere radlkale genezing gewaarborgd door de gebroveteerde toeetellen van GEBREVETEERDE GEDIPLOMEERDE SPECIALIST BREUKMEESTER A. DUMONCEAU Belglsoho Firma opgerloht In 1S36 Dozo nleuwsoortlga toestellen, de eenlgste volkomen zonder veeren, weerhouden onder apotheken. j /Ci -Ja maag en darmen i Zij zuiveren bloed en lever l dig \\i Zij purgecren zonder pijn vsn En verjagen gal en slijmen 1 Bijzonderste Apothekers depoaltarissen In West-Vlaandoren t Blanken Bakkerstraat Bruggo i Vande Vyvere» Hoogstr. 39. Dlkemulde V Herelboke Ghyssaert. Gentstr. 13. Kortrijk Ghyssaert, Stoenpoor Boueollnck, Nleuwpoortstecnweg, 1. Poperlnghs i Notrodame. Rous gbeyn. Ooststraat. 8taden MuUle. Yper Snocok', Markt. en gij zult lang van ecne goede gezondheid genieten. Ce ROODS PILLEK reinigen, ontsmetten en hernieuwen gansch de meng. Hieronder een afschrift Gbilgemyo Henri, vsn Wynke jylsteke. MsrkL bij de nog mogelijke gevallen Wynkel SL Klooi 8... NICOLAS sol c 16, OosUtraat. rijk, Cafe Frugals Nord Stalleslra.it. Thlolt HOtel do T derdng dor maand. Qont HOtel de Ter den 3" Zondag dor maar Bruogo llOtol dt den 2® Zaterdag dor ma. Noordstraat, Ds KonIJnonkwcek, on. dermljnd door sterflon op sterflen, gaf afkeer en teleurstellingen. Nu Is hel konijn opgezocht en duur en nu ook zijn alle Kweekt konijnen met MULLIE'S Konijnenpoeder (Zuidstatie). «HOtel des Voyageur». (Statie). 4. Zaterdag der maand. HOtel de la Bourse. (SlaUe), 3« Zondag der maand. yuuiu&uii Miiv Zij- drijvcn het slechl bloed w.| j Zij verrijken het bloed bij jonge lieden en KlOPn VI^nTPH bloedarrnoedigen, en vermijden bloedop- lliUOtlAliF-'lLivil drang bij oude menschen Het bloed immers mag noch te dik noch te dun zijn, het mag niet verarmd zijn, noch uitgeput, noch verflauwd, noch vergiftigd, noch brandig. Bij een gezonde mensch most de bloedgraad juist zijn Welnu door het gebruik van Bloedperele wordt het bloed wederom normaal in zijne bestanddeelen de natuurl"ke aangelegenheden wor den weer zooals ze moeten zijn bij alle gezonde menschen alle on regelmatigheid in den bloedsomloop wordt vóórkomen, op korten tijd verdwijnen alle ziekteteekens, het slecht bloed wordt op eene na tuurlijke wijze weggedreven en het nieuwe en gezonde bloed neemt de plaats in van 't slecht bloed. Onthoudt dit Iedere bloedperel die gij inneemt, ls een druppel i: gezond bloed te meer voor uw lichaam tl Gebrulltawljzo van Bloedporels 1 1 of 8 vöör leder eetmaal - 3 tot 6 per dag BLOEDPEREL8 (Bloodpoarls) zijn verkrijgbaar In atU apotheken vu Belgis, au Jen prijs van 7 fr. ds doos vu 50 pcrels. Iedere doos ls tosgeslo ten met een vergulden ïegel waarop deze woorden gedrukt staan i Blosd- psarls ozport Belgium Weigert alle namaaksels, deze sljn meests! waardeloos. Elsoht altijd de ware Bloedperele (Bloodpearls). Indien uwen apotheker se B niet kan bezorgen, schrijf du reohtslreeks naar hot algemeen depót voor BelgU Apotheek MATTELAER, Voorstraat, 40, Kortrijk (postcbeok 26081). die ze u austonds zal opsturen tegen 7,8» fr. In postzegels, postmandast of post- (Statle), te bokor 65-67, Ultlogbookje op feljzondor hula te I DOOFHEID tegen DIKKE BALDEN, AFLOOP, schielijke eterf- een groot gewin hebben, gemakkelijker nweo paebt maken, een goed voedsel op ufsl brengen. IR ALLE APOTHEKEN 8.00 fr. de doos fsbHekmse* r""-vaaia... Jriil MM maar wordt nagemaakt. Weigert die na- Eonljnenpoeder steekt ln blauw bllkksa letters gebrand. Kortrijk, Cats Frugal*dsn t« an 4* Maandag der maand. Roueaelars, .Hótsl Patrla., Noordetrsat, den 1. en 3* Dinsdag der maand. Brugge, .Hótsl des Voyageur*. (Statte), den 2« en 4. Zaterdag der maand. Meenen, -Hótei da la Bourse. (SUUe). den en 3« Zondsg der maand. Hoer Apotheker Mullls, 8 Gelief mij sol Wil ml] Ion spoedigste I doozen H Konljnenpoedsr Kul lie's Konljnupoeder opsluru. Oo- fl u wel bedukee se konijnen leden san dikke balgen; H uitvinding, wu: alle degen lagen er dood. NU sljn ss den au dikte w gezond en Ik geef het wekelijks voort H te verUesen sl)r (Get.) "HARAILDB HUYOBK. H (Got. Moorslede. 25 Maart 1228. g Loo. den 18-1-2 Te koop in alle Apotheken of rechtstreek» schrijven depot APOTHEEK e HET NEERHOF STAD EN, Telefoon konijnen G. Hinnekint-Go vaere Sl-Hnbrechtsstraat, 23, R0DSSEL1RE tchoone keue vu MAN8KLEEREN 8 KIN DE RKOBTU MEN. Laatste nieuwigheden. Boedo stoffen. REKLAAM MANSK08TU- MEN, oompleet nu 175.00 fr. kan U elk uur overvallen, door allerlei oorzaken. Die afmattende pijn wordt spoedig gestild door een Dépot ven het HUIS VAN KEIR8BILOK TE BRU66EL voor verkoon van Fonos en I'laien (Grootste keus van Vlaamsohe platen) ACCORD EON 8 EN MONOHARMONICAS ©IJ KUNT GENEZEN I - Indien gij bevangen zijt op den adem j indien uwe bont piept indien uwen hoest niet lost; indien gij de fluimen moeilijk bovenhaalt; indien gij stapelooze nachten doorbrengt en moet recht zitten om te kunnen ademen indien gij kittelingen hebt in de keel; indien gij kortbor*tig zijt als gij een en berg beklimt of trappen opgaaf neemt dan in deze gevallen 3 koffielepels CAFIODINE daag» en gii zult geholpen worden De CAFIODINE is het nieuw en tot hiertoe hef beste uitgevonden middel dat mei zekerheid ASTHMA, KORTBORST1GHE1D, KRO- NIEKE BRONCHIET, VOLKOMEN GENEEST. CAFIODINE is to b»kuinan legen 15 frank de flesoh in de volgondS apotheken Kortrijk Mattelaer, Voors'.iaal, 40; Hulpiau, Leleslraat; Ghyssaert, Steenpoort, 8 Wevelghem Bosxnerl IHoenen Van Oheluwe Iseghem Lnleninn Rousselaro Vande Walle Brugge Drycpondt, Wolstraat Harelbeke Ghyssaert en In alle apotheken. Indien uw apotheker geen CAFIODINE bezit, weigert dan alle namaaksel en schrijf aan den apotheker VAN DAMME, Groote straat, Geeraards bergen, die n onmiddellijk een fletch zul opsturen tegen terugbetaling van 15 frank. REGULATEURS iu auc apoiaezcn. Één cachet ofr.6o, 6 cachetten Sh.So ZcltJ. ftbn'An al. AKKER'. AUlpbaop (Naamlooxe Ve- nootschap) 38. Bleir Antwei-pen MsIf, 39 SPAARBOEKJES 4.75 5.50 (volgens termijn). 6 (volgen» termijn). 7 (volgen* termijnX. Loordrellgste prijzen 10 korllDg bij comptante betaling DETREMMERY LEOPOLD Iseghemstraat, 65, KORTRIJK Aannemer van dakwerken In eternjl, lannen en sobailSn. Willen, heralel- en en kulschan van schouwen. Te verkrijg» VELOS a Volkomen nl MM Aohllle Vuneste. DorpplaaU. 5. Bavlchove AcfUUo Vanoraernort. ge- mnenlaseknUrls. Bovepen-czn-Le.e Jules Vuhecke-Dewlokere. Do<llseefe| Itonó Vudekerok.'.ovo. ouderw. Deerlijk Augusto Vudemo'ortele. gcaieen- teonlvduger, Hcule Mzurlos E igarrt, Biuggcstraat, 68. Hulste Aids Ver- «rfven. gt-mconto--sckreUrls. Hoerturt MeJ. Oemisino Delsnnoo. SUUeetr, 8, Ledoflhem Wwe Joseph Dewed.Martens, renlrnlcrstor. Lendelede Henri Kindt, ['ezelstraat, 18, Moen j Vlotor WyntauLCe. vsldwachter.Mooreeele i Rrml Ltbbreobt, gemoentr ontvanger, Ootsghom Leon De Brabudere, Bsilobovestmst, 256, Oyghem Joróme Favrll, gomoenteontvugor, Swo- regham j Pletor Vudrcai-.oele, Dorpplasts, 66. Winkel St-Eleol. ALLIANCE DE BELGIQUE. Gold- leonlngen \aor houwen of koopeu van huizon <>f grond. Zich wenden bij Jules 0ALLEN8, H. Vorrlostlaan, 8 z, Kortrijk, bij St-A-iloniuskork. SPROETEN ||i M «idwünen gewas,botgd doo, y1 f f Crème Splendid c'b - k. Prijs 12 fr. .Te koop In nllo apotheken. To Harolboko Apotheek Ghyssaert

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksmacht | 1926 | | pagina 4