PATRICKS KRANT Mki' 1 jrnmm PA. KERSTPLAAT VOOR FREDDY BRECK .i W +TÜM 1974 WAS EEN MUD-JAAR EUROSONG EUROLOL EUROFLOP? MEER NIEUWS OVER... PATRICKS DRIVE-IN SHOWS 6 - 6/12/74 - De Voorpost Hello, 'Nu zitten we alweer lekker in het schuitje, met dat verve lend olie-rotzooitje, en als je nu tussen twee autoloze zondagen in je verjaardag viert, dan komt alles nog fijn voor mekaar. Zo begon de brief van een jaartje terug, en ondertussen ben ik dan alweer wat ouder geworden. Voor ik het vergeet, fijne dank aan alle lezers en lezeres sen die zo sympatiek waren me een kaartje te sturen en vooral in het bijzonder dank aan Lucien Sax uit O'osterze- le, die me een prachtig geschenk heeft toegestuurd. In de vorige uitgave is er geen persoonlijke brief van mij verschenen, en heeft Chris een hoekje vol geschreven. Wel, wat dacht je ervan? Ik vond het gewoonweg gewel dig. Zoals je wellicht weet, is hij ook gestart met een gloednieuwe eigen prijsvraag. De juiste oplossing van vorige maal was (I) Gwen McGrae (2) Move me baby. En de prijs gaat deze maal naar Joost Corthals, Bevrijdings laan 76 te Appels. En, opgelet, hieronder volgt de tweede opgave, dus vlug uw antwoord binnensturen aan «KWIS ROND CHRIS', Postbus 52 te 9330 Dender monde. En dan wordt jij de volgende maal misschien wel de winnaar!! Onze eigenbodemse zanger, komponist en auteur Andy Free uit Ninove, bracht zijn laatste single uit, een maand en een half terug. De vragen zijn: «Welk is de titel van zijn recentste 45-toeren schijf'? «Hoe luidt eveneens de titel der singel, welke hij de voorbije zomer schreef voor kollega Jimmy Frey»? Wat de Francis-fans betreft zijn er nog enkele honderden stickers te verkrijgen, mits het opsturen van een postzegel van 5 F per gewenste sticker. TOT KIJK, EEN ECHTE DOORBRAAK VOOR ANN MICHEL We zouden de waarheid geweld aandoen door te schrijven dat Ann Michel reeds tot Vlaanderens grote showfiguren behoort. Er kwamen tot vandaag reeds een vijftal singles op de markt van haar en enkel van «Een zoen van de zon» kan je zeggen dat het een zeer behoorlijke weerklank vond in onze kontreien. Het hoeft immers niet meer bewezen te worden dat het in Vlaan deren voor een zangeres echt verschrikkelijk moeilijk is om goed haar brood te verdienen in het showvak. Voor de lieve Ann Michel begon het eigenlijk allemaal met de inmiddels tot de ge schiedenis behorende Eu ropabeker voor zangvoor dracht te Knokke, waarvoor zij geselekteerd werd. Tele visiekijkend Vlaanderen kende meteen het blonde zangeresje dat in Leuven muziekakademie liep, maar in Tervuren woont. Ann Mi chel deed al heel wat inter nationale ervaring op door haar deelname aan festi vals te Tunesië, Portugal, Joegoslavië en Polen. In ei gen land werd Ann twee maal laureate in de gouden sirene te Middelkerke. Het zijn alleszins referenties die kunnen tellen. Thans is Ann Michel een zeer ernstige kandidate om ons land te vertegenwoordigen op het- songfestival te Stockholm. De Duitse zanger Freddy Breek nog voorstellen aan Vlaamse mensen hoeft na tuurlijk niet meer. ledereen bij ons kent Freddy en zijn suksessen «Uberall auf der Welt, Bianca, Rote Rosen» enzoverder. Het koncept voor de Breck-suksessen is vrij eenvoudig. Hij ontleent een wereldbekende melo die aan één of andere klas sieke grootmeester en zet er een meestal erg romanti sche tekst op. Hoewel Freddy helemaal niet mag klagen over zijn populariteit in eigen land, toch vertelde hij ons zelf dat het Vlaamse publiek wellicht het meest van zijn liedjes houdt. «In Vlaanderen en in Denemar ken ben ik enorm bekend,» zegde de minzame Freddy, van wie we erg graag getui gen dat het sukses hem he lemaal niet naar het hoofd is gestegen. «Ik heb erg veel te danken aan mijnheer By- lois, een Vlaming, die thans in Brussel woont en direk- teur is van het Benelux- teater. Wat hij voor mij ge daan heeft is ongelooflijk». Diezelfde mijnheer Bylois, die jaren geleden ook van Salvatore Adamo een Eu ropese vedette maakte, deelde dan ook mee in het sukses dat Freddy Breek enkele weken geleden ge noot in een Brussels hotel waar hem niet minder dan vier gouden platen werden overhandigd door de heer Swaelens, direkteur van Basf hier in België. Bij die gelegenheid werd ook een nieuwe langspeler met kerstliedjes van Freddy voorgesteld. Misschien is dat wel een goede tip voor een mooi eindejaarsge schenk. MARC DENDER Ik geloof echt niet dat ik overdrijf als ik 1974 het Mud-jaar noem. Met een ongelooflijke regelmaat hebben die vier Engelse jongens in het voorbije jaar formidabele hits op ons los gelaten. Wie herinnert zich niet meer de titels als «Ti- gerfeet», «The cat crept in», «Rocket» en we kunnen echt nog wat verder gaan. Twee maanden geleden brachten de jongens bo vendien een erg goede langspeler op de markt en wie dacht dat het meteen gedaan zou zijn met hen sloeg de bal weer eens mis. Mud bracht korte tijd gele den een kerstsingle op de markt die echt een formida bele kraker belooft te wor den. «Lonely this Christ mas» heet het liedje dat ons enigszins nostalgisch als we zijn aan een Presley- nummer deed terugdenken. Feit is dat Mud bij ons al een tijdje die andere Engelse superformatie Slade in po pulariteit heeft overtroffen. Chin en Chapman, de twee Britse superprdducers die zich thans met Mud bezig houden zullen daar allicht niet vreemd aan zijn, maar acht, wat geeft het eigenlijk van wie het komt als we maar lekkere plaatjes te ho ren krijgen en die schijnen daar nu wel patent op te hebben. Die kerstplaat mag in elk geval in je verzame ling niet ontbreken. MARC Na elke overwinning van Eddy Merckx zitten heel wat Vlaamse sportjoernalisten met hetzelfde probleem: wat moeten wij toch nog schrijven over Eddy? Wij zit ten thans eigenlijk met een gelijkaardig probleem. Met zijn recente single «Dans met mij tot morgenvroeg» stijgt Willy Sommers in en kele weken naar de top van alle Vlaamse hitlijsten. Hij verdient dus meer dan wie ook onze aandacht. Wij ge loven zelfs eerlijk dat Willy met zijn nieuwste single al zijn vorige verkooprekords zal breken. Het past in dat verband dat wij naast Willy ook de man die zijn num mers maakt eens even fi guurlijk in de bloemetjes zetten. De fans weten na tuurlijk al wel dat wij het over Roland Verlooven hebben Roland is de man die enkele jaren geleden Willy ont dekte tijdens een kerstmis bal te Halle. Hij was het ook die Willy Sommers een eer ste platenkans gaf met «Het is weer morgen». Voor alle hits van Willy die nog volg den schreef Roland telkens tekst en muziek. Geen wonder dat Willy erg goed begrijpt wat hij aan zijn pro ducer te danken heeft. Het ligt nochtans absoluut niet in onze bedoeling de ver diensten van Willy Som mers zelf te minimaliseren. Wij kennen in Vlaanderen geen enkele zangvedette die zodanig met beide voe ten op de grond blijft als de jonge man uit Vlezenbeek. Willy's nuchtere kijk op de zaken zijn eenvoud, en zijn présence, gekoppeld aan Verloovens geniaal vak manschap in het schrijven van kommerciële muziek is alvast een waarborg voor een sukses in de Vlaamse showbiss dat nog jaren kan duren. Wij kunnen van onszelf ge tuigen dat we zeker niet be horen tot de beroepsmal- kontenten, die we in Vlaan deren ook bij de persjon gens erg veel aantreffen. De lezers van Patricks Krant weten dat wij op showvlak graag bereid zijn om erg veel (soms teveel) krediet te geven aan eigen mensen. Maar zelfs eeu wige optimisten geraken ontgoocheld wanneer zij nu reeds tweemaal op zonda gavond naar Eurosong kij ken. Vooraf een woordje over de deelnemers. Van de BRT verantwoordelijke wil len we graag als ekskuus aanvaarden dat heel wat showmensen die zij aange zocht hebben om deel te nemen, vriendelijk bedankt hebben voor de eer. Niet waar Willy Sommers, Salim Seghers, Verminnen en Vanuytsel? In de plaats van het voornoemde viertal hadden we allicht net het zelfde gedaan. Toch zijn er in ons Vlaamse land nog heel wat zangers en zange ressen die wel heel graag hadden meegedaan en die men over het hoofd heeft gezien. Bobby Ranger en Norma Hendy liggen qua ta lent stukken boven het ge middelde van wat wij nu te zien krijgen. Toen iemand aan de BRT- verantwoordelijke Kris De Bruyn voorstelde als kandi daat, werd dat afgewimpeld met de opmerking dat Kris muzikaal niet sterk genoeg was. Vooral niet lachen na tuurlijk. Graag zouden wij ook eens vernemen wie het in zijn hoofd gehaald heeft die lieve Lollypops in het programma te halen. Men heeft er die kinderen beslist geen goede dienst mee be wezen. Niemand wordt graag belachelijk gemaakt voor de duizenden kijkers. Wanneer men het televisie kijkend publiek voor halfvol houdt zijn er allicht nog an dere manieren om dat te zeggen Wat de nummers betreft die we tot nog toe reeds te horen kregen kun nen we kort zijn: tot nog toe is er nog niets bij waarmee wij in Stockholm iets anders kunnen gaan verrichten als ons belachelijk maken. Mis schien volgende maal. Hoop doet leven. MARC WIST JE DAT? Ivan Heylen een single gaai opnemen met Feyenoord voet balster Wim Van Haneghem t Is te hopen dat de Willem eer, beetje kan zingen Bart Var de Laar en Erik Marijsse zijn naar Moskou geweest En mogen terugkeren ook Op de redaktie kregen we een tele foon van een dame die ons de heuglijke mare bracht dat het met John Horton erg goed gaat Aangezien wij korte tijd geleden het tegendeel durfden opperen zullen wij iedere dag ons hoofd bedekken met as uil de Leuvense stoof van de meid van de pastoor En iedere dag voor en na het eten vergiffenis vragen Zullen wij het dan nooit lerenZjef Vanuytsel heeft geweigerd deel te nemen aan Eurosong 't Zou anders een zalig zicht geweest zijn Vanuytsel met de Lollypops in trio Van Jean Marie Turn werd een single op de markt gegooid Jean Marie heet m voor de gelegenheid Chi Davis De nieuwe kerstlangspeler van Freddy Breek werd voor- gesteld Mooi hoor Rita .f Deneve zal rond 15 december een kind baren Wat zegt u? Dat U dat al gemerkt had Allee gij Ricky Gordon krijgt volgende week een gouden plaat voor 100.000 verkochte singles van Such a night- Verder doen in die richting Ricky Maar nu toch liever met een eigen nummer «Een zaam- van Truus blijft een be etje hangen Onbegrijpelijk We zegden het al We zullen het nooit leren Etta Cameron gezien op televisie Met Milo Dezelfde Milo Decoster gaat zich voor Eurosong met Joe Harris bezighouden Dat be looft Joe zingt in de volgende uitgave van Eurosong een nummer van streekgenoot Ju les Van Hoeck Waar blijft de nieuwe plaat van Ignace Waarom mag Andy Free niet op Binnen en Buiten Uitleg gen Roel Van Bambost MICRODORUS STELT VOOR Zaterdag 7 december 1974 ZAAL CONCORDIA, IEPER om 21 uur DJ AXEL MICKELSON Zaterdag 14 december 1974 PAROCH. ZAAL H. KRUIS, Lebbeke om 21 uur Zaterdag 21 december 1974 ZAAL BRITTANNIA, Gent om 20 uur Woensdag 25 december 1974 JEUGDKLUB «JEVO» Haaltert om 19 uur Dinsdag 31 december 1974—1975 ZAAL PERFA, Burst om 20 uur Zaterdag 4 januari 1975 ZAAL ST.-PAULUS Opwijk om 20 uur DJ AXEL MICKELSON Zaterdag 25 januari 1975 ZAAL «CASINO» Dendermonde om 19.30 uur DJ AXEL MICKELSON «AVRO'S TOP-POP» Voor inlichtingen en boekingen van de PATRICKS DRIVE-IN SHOWS, telefonisch 052-21.62.75. WILLY SOMMERS EN DE OORZAAK VAN ZIJN SUKSES

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1974 | | pagina 6