«GREAT-OLO» SPARTA AALST H.C. EENDRACHT VRIJ AALST OP EEN NIEUWE LEEST H.C. ROSIS AALST IN DERDE NATIONALE H.C. AALST SPORTIEF VIJFVOUDIG KAMPIOEN VAN BELGIE HANDBAL H.V. JOCHEWA IN DERDE LEVENSJAAR 7" De Voorpost - 25-7-75 - 17 H.C.Eendracht Vrij Aalst heeft het voorbij seizoen de degradatie niet kunnen vermijden. De klub van voorzitter R. Van Den Spiegel heeft dus zijn plaats tussen de elite van de Belgische handbalclubs verloren. Bij Eendracht treurt men hier niet over. volledig m om de grote Een- Voorzitter: R. Van Den Spiegel. Simal. E.Lievens. E Liebaut dracht familie in optimale sekretaris: E. De Saegher. PWarrein. Materiaalmeester: omstandigheden hun gelief- schatbewaarder: J. Adriaens- P. De Boelpaepe koosde sport te laten beoefenen. sens, leden: K. Wauters. A. EVA Inderdaad, met het rijke en begaafde jeugdige spelerspoten- tieel waarover men beschikt is dit de beste gelegenheid om een nieuwe ploeg te vormen die in een tijdspanne van hoogstens twee seizoenen in staat moet zijn terug naar 's lands hoogste reeks op te klimmen. Niet meer om te strijden tegen de degradatie maar wel om een plaats te bekleden midden in de rang schikking en wie weet...Het, in handbalnormen gezien, gewel dig werkkrachtige bestuur spaart tijd noch geld om deze plannen in werkelijkheid om te zetten. Nieuwe trainer Nadat Eendracht vele jaren op voorbeeldige wijze geleid werd door de bevoegde trainer W. Coen heeft men nu op vraag van de heer Coen een andere trainer aangeworven. De heer Coen. een Eendrachter in hart en nieren, vond het interessanter voor de klub om na veie jaren het eens te proberen met iemand anders. Na vele onderhandelingen met verschillende trainers werd uit eindelijk Vuc Roganovic aange worven. Wie maar enigzins vertrouwd is in de handbalkrin gen weet wat dit betekent. Deze Joegoslaaf, wellicht de enige beroepstrainer in België, is een van de meest omstreden Figuren in het handbalwereldje. Maar vriend en tegenstander zal erkennen dat Roganovic een echte handbalspecialist is. Ro ganovic, die tevens de Belgische nationale handbalploeg onder zijn leiding heeft, zal beslist met het rijke Aalsterse spelerspoten- tieel heel wat kunnen verwezen lijken. Wij zijn ervan overtuigd dat de jonge spelers zeer veel kansen zal geboden worden zonder dat daarom de «ouderen» de dupe zullen worden. Met Vuc Roganovic gaat Eendracht een hele metamorfose ondergaan Korte historiek H.C. Eendracht Vrij Aalst werd gesticht in 1960. De bloei van de klub was markant. Gestart met 2 seniores ploegen werd in 1963 de geboorte gevierd van de damesafdeling en het jaar daar op kwamen een kadetten en minimenploeg de Eendracht familie vergroten. Deze echte vriendenkring drong vlug door tot de toonaangevende Belgische handbalklubs. Onder de leiding van S. Beulens en W. Coen werd doorgestoten tot 's lands hoogste reeks. Enkele malen kon Een- drach de degradatie niet vermij den maar steeds kwamen zij terug post vatten tussen 's lands elite. Met spelers als de Gillade, de gebroeders Van den Eynde, Rimbaut e.a. werden suksessen afgewisseld met dieptepunten maar steeds kwam Eendracht terug. Eendracht «kweekte» nooit vedetten maar steeds werd en intensieve jeugdpolitiek be loond met de doorbraak van jonge spelers zoals de gebroeder Van Goethem, Wellekens enz... Opnieuw staat een nieuwe lichting jonge spelers klaar. Steeman. Vinck en C zijn klaar om een nieuwe en suksesrijke Eendracht periode in te leiden. Nabije toekomst Sekretaris De Saegher ziet de toekomst met vertrouwen tege moet. De onmiddellijke promo tie naar eerste nationale is geen «must-be» maar als de (waar schijnlijke) kans zich voordoet zal men deze keer niet laten ontglippen. Eendracht start het komende seizoen met twee hcrenploegen met als trainer Vuc Roganovic. Gillade neemt de jeugdploegen onder zijn hoede terwijl W. Rimbaut de damesploegen zal trainen. Nu men te Aalst eindelijk over een volwaardige sporthal beschikt zal Eendracht uiteraard hiervan teil volle gebruik maken. De sporthal in de Rozendreef zal voor elke thuiswedstrijd zater dags van 14 uur tot 22 uur bezet zijn door de verschillende Een dracht ploegen. Om 14 uur spelen de miniemen, oni 15 uur de dames en het Eendracht fanion team speelt om 20.15 uur voorafgegaan door de reserven om 19 uur. Dat om gans deze organisatie rond te maken een uitmuntend bestuur nodig is hoeft geen betoog. Volgende dames en heren zetten zich Eindelijk is het zover. Rosis Aalst speelt in derde nationale. Eindelijk schrijven wij, want het is reeds een paar seizoenen dat Rosis op het nippertje de promotie aan zijn neus zag voorbijglippen. Het voorbije seizoen werd er echter niet gefaald. Rosis toonde zich rustig de meerdere van de tegenstanders in bevordering en behaalde uiteindelijk zonder grote problemen de titel. Voorde spelers van trainer Willy De Boeck volgt nu waarschijn lijk een zware opdracht. De kern van H.C.Rosis Aalst is nu eenmaal niet meer van de jongsten zodat wij ons afvragen of de Rosis spelers nog de nodige wilskracht zullen opbrengen om de moeilijke aanpassing een reeks hoger tot een goed einde te brengen. Trainer De Boeck verzekerde ons dat alle spelers gezworen hebben zich nog eens tot het uiterste te zullen inspan nen om een meer dan degelijk figuur te slagen in derde nationale. Wij geloven hem graag en aangezien Rosis nu ook met een reserve ploeg zal starten kan daar gewerkt worden aan de opvolging van Wilfried De Boeck en C. Korte historiek H.C.Rosis Aalst, tot verleden seizoen gehuisvest op het Volks plein. leefde tot nu toe een weinig in de schaduw van de zogenaamde grote Aalsterse clubs. Sparta en Eendracht. Rosis kan men nochtans niet situeren als een debuterende ploeg aangezien zij reeds be staan sinds 1968. Zoals elke beginnende klub heeft Rosis het wel maar vooral hel wee meegemaakt dat elke debutant voorbehouden is. Tijdens het eerste seizoen noteerde Rosis vooral afgetekende nederlagen. Verschillende spelers, ontgoo cheld door de resultaten, verlie ten de klub. anderen kwamen de rangen aanvullen. Rosis Aalst bekwam de transfers yan ver schillende spelers die reeds hun sporen verdiend hadden bij Eendracht of Sparta maar de definitieve doorbraak liet op zich wachten- De laatste seizoe nen vertrok Rosis Aalst steeds als titelkandidaat doch telkens moesten zij vrede nemen met een eervolle plaats in de eindrang schikking. Toen men dan J. Meert, een topschutter in de Belgische handbalkompetitie, kon inlijven dacht men bij Rosis dat de promotie hun nu niet kon ontsnappen. Maar eens te meer zagen wij op het allerlaatste ogenblik de promotie aan hun neus voorbijgaan. Léon Lepage beeindigde de kompetitie op gelijke hoogte met Rosis en in de testwedstrijd voor de promotie bleef Rosis Aalst, verraden door de zenuwen, zonder verhaal. Het seizoen 1974-75 bracht dan toch de zo lang verbeide promotie. Nabije toekomst Zoals wij reeds schreven wordt het in derde nationale een hele aanpassing voor H.C.Rosis Aalst. De klub van voorzitter R. Buys zal nu eindelijk toch ook met een reserve team in kompe titie kunnen verschijnen en wie weet betekent dit niet de definitieve doorbraak van deze bescheiden klub. Sekretaris- penningmeester L. Van Oost is ervan overtuigd dat onder de bevoegde leiding van trainer W. De Boeck kan gebouwd worden aan de toekomst van H.C. Rosis Aalst. Rosis Aalst verlaat nu het vertrouwde terrein op het Volksplein en. zal heel waar schijnlijk zijn wedstrijden spelen op zondagnamiddag in de sporthal aan de Rozendreef. Als eerste kompetitiewedstrijd gaat Rosis naar Peri Hechtel en het daaropvolgende weekeinde wordt Ajax te Aalst verwacht.' De sporthal zal dan wellicht te klein zijn! Toen op 23.5.1973 de stichtingsvergadering van H.VJochewa plaats vond zal wel niemand verwacht hebben dat de jonge Aalsterse ploeg zulke werkkracht zou aan de dag leggen. Waar normaal kon verwacht worden dat de debuterende ploeg zich uitstekend met de eigen keuken zou bemoeien is gebleken dat het werkkrachtig Jochewa bestuur verder ziet dan de neus lang is. Inderdaad. Jochewoa voorzitter H. De Groeve ontpopte zich al dadelijk als een geboren leider. Zeer vlug nam deze heer verschillende taken op zich in de schoot van de Belgische hand- balbond. Ook sekretaris Et. Bogaert stelde zich ten dienste van de handbalsport in het algemeen en uiteraard volgde de jonge ploeg deze werkwijze. Jochewoa ontpopte zich tot een propagandist van de handbal sport. Reeds 2 keer propageer den zij de handbalsport op de Omni-sport feesten te Nieuwer- kerken waartoe zij zelfs een Duitse ploeg uitnodigden. Een paar weken geleden «bewerkten» zij West-Vlaanderen waar zij samen met Denderbelle, Heist en Sparta te Middelkerke pro- pagandawedstrijden organiseer den. Als misschienk mooiste verwezenlijking slaagde de heer De Groeve er in te Zwijnaarde een klub te helpen stichten die volgend seizoen in kompetitie zal starten. Korte historiek Gedurende het seizoen 1972- 1973 werden er een aantal leerlingen van het St. Maartens- instituut door H.C.Sparta Aalst in de gelegenheid gesteld regel matig deel te nemen aan hun trainingen. Deze jongens ge raakten dermate geïntresseerd in de handbalsport dat zij besloten een eigen klub op te richten en deel te nemen aan de kompetitie. Als terrein konden zij beschikken over de koer van het St. Maartensinstituur maar de financiële opdracht schrikte hen tijdens deze beginfase toch wel het meeste af. Inderdaad, om een trainer aan te trekken, kledij en dergelijke aan te kopen, aan te sluiten bij de B H B. en verzekeringen te betalen is er veel geld nodig. Geld dat toch op een of andere manier moest bijeen gebracht worden. Dit probleem werd toch overwonnen en dank zij het invoeren van publiciteit door de B.H.B. kon de heer J.Vlas- schaert - de huidige voorzitter - enkele maanden later de aller grootste financiële zorgen hel pen wegnemen. Continental Sweets zorgde inderdaad van dan af voor een zekere vorm van sponsering. Ondanks de volledig voldoening gevende trainingen van R. Cloot' werd het eerste kompetitiejaar afgesloten met een laatste plaats. Niettemin viel het iedereen op dat de jonge ploeg reeds een heel degelijk spelpatroon aankleefde. Deze indruk is bevestigd geworden tijdens het voorbije en tweede kompetitiejaar. Jochewa ver- rastte vriend en tegenstander en wist met een aktief van 16p. op de zevende plaats te eindigen. Het Aalsterse ploegje gat toen meermaals blijk snel en attrak- tief spel te kunnen voortbren gen. Nabije toekomst Het komende seizoen tekent zich niet gemakkelijk af voor Jochewoa. Niet alleen zit men wat verveeld met de reeksinde ling maar ook is hem nog niet zeker of men in de sporthal zal kunnen spelen of dat men in het St. Maartensinstituut blijft. Ook rijzen er enkele problemen op met de studenten-spelers die de Unif bezoeken. Het Jochewoa bestuur is er stellig van over tuigd dat deze voorbijgaande moeilijkheden geen hinder zul len betekenen voor de groei van de klub. Na twee seizoenen werd ook afgezien van de diensten van de heer Cloof als trainer. De heer R. Moyersoen, getransfereerd van Avanti, zal als speler-trainer trachten zich moeilijk aankon digende derde levensjaar zonder «kleerscheuren» kan doorge maakt worden. Jochewoa start in de kompetitie 1975-76 met een senioren ploeg en wenst ook verder te gaan met de verleden seizoen opgerichte kadetten- ploeg. Hiertoe rekent Jochewoa vooral op de leraars L.O. van het St. Maartensinstituut. Het is inderdaad zodat op dit ogenblik nog wel een paar jongeren kunnen gebruikt worden om met gerust gemoeid het seizoen tegemoet te gaan. Jochewoa Aalst zal dank zij de onbetaalbare hulp van het uitstekende bestuur zijn uitbloei kunnen bestendigen. Voorzit ter: J. Vlasschaert. onder-voor zitter: H.De Groeve, penning meester: E. Bogaert, sekretaris: A.Talloen. EVA H.C.Sparta Aalst mag gerust betiteld worden met «Great-old», inderdaad deze handbalklub werd gesticht in 1951 en was in feite de grondlegger van de nu fel bloeiende handbalsport in onze gewesten. Maar ja. de tijd van de handballende familie Ravijts, Et. Boumon. W.Van Laere, Ledegen en zovele anderen ligt reeds lang achter de rug. Sparta Aalst behaalde zijn mooiste suksessen een achttal jaren geleden toen de klub dankzij bekwame trainers zoals Beulens. De Riemaeckerde promotie afdwong naar 's lands hoogste reeks. Het hoogtepunt in het klubleven van Sparta Qalst werd zonder enige twijfdel het winnen van de-de finale van de Beker van België. Datzelfde seizoen werd de kompetitie afgesloten met een zeer verdienstelijke vijfde plaats maar de Bekerkompetitie bracht de grote verrassing. Na met veel brio de schiftingen, kwart- en halve finales te hebben afgewerkt, moest Sparta het in de finale opnemen tegen de algemene favoriet HX. Progres Seraing. Het op papier veel sterkere Seraing werd echter dooreen schitterend Sparta Aalst gewonnen. Sparta Aalst was de nieuwe Bekerhouder in België! Dit sukses betekende echter ook het einde van Sparta Aalst op het allerhoogste niveau. Gerenomeerde spelers als de gebroeders De Schrijver. J.Meert, Van Snick. stopten hun handbalbedrijvigheid of verhuisden naar andere klubs. Deze aderlating kon Sparta niet zonder kleerscheuren doorworstelen en de degradatie naar tweede nationale afdeling was onvermijdelijk. Van een wederopstanding was lange tijd geen sprake. Met wisselende kansen werd in tweede nationale gestreden maar een paar seizoenen geleden zag het er naar uit dat Sparta Aalst moeilijk de degradatie naar een lagere klasse zou kunnen ontlopen. Gelukkig voor de Spartanen werden toen mensen gevonden die het stuurloos geworden schip opnieuw zeevaardig maakten. Men geraakte bij Sparta zachtjes aan terug op de goede weg. Onder leiding van trainer J. Van Temsche werden de eerste stappen naar de wederopstanding gezet. Toen men voor het seizoen 1974-1975 dan verhuisde van het Guldenboomplein naar de sporthal Rozendreef. mocht men terecht hoge verwachtingen koesteren. Met een stevig spelerspotentieel en een nieuwe aangeworven oefenmeester. R. De Meyst. werd de komende kompetitie met hoge verwachtingen tegemoet gezien. De werkelijkheid was echter anders. Sparta Aalst kende een katastrofaal seizoenbegin en bengelde na zes wedstrijden aan de staart van de rangschikking met 0 punten op het aktief. Het nodige greintje meeval ontbrak volledig en na een open gesprek tussen spelers, trainer en bestuur begon Sparta aan een ophefmakende remonte. Gedurende acht (of waren het er negen) wedstrijden bleef de Aalsterse ploeg onverslagen. Zelfs leider Denderbelle diende tegen de Aalstenaars hun eerste nederlaag te inkasseren. Tijdens deze periode kon men eindelijk het echte Sparta Aalst zien. Naa het einde van de kompetitie toe verzw akte Sparta wel lichtjes maar een plaats tussen de eerste vijf gerangschikten bewees, na het erbarmelijke kompetitiebegin, dat Mens en C tot de sterkste ploegen in tweede nationale afdeling behoren. Het komende seizoen wordt door Sparta Aalst dan ook met het nodige vertrouwens tegemoet gezien. Met spelers als Lootens. Mens. Verbesten e.a. is het beslist niet uitgesloten dat Sparta Aalst aan een nieuwe glorie periode begint. Het dameshandbal is nog niet zo populair in België. Dit wekt eigenlijk geen verbazing als men weet dat de officiële Belgische dameskompetitie slechts sinds 1971. Lang voor deze officialisering was H.C. Aalst Sportief reeds een begrip geworden in de dames-handbal sport. Inderdaad, opgericht in 1966. onder het inschrijvings nummer 89. kon H.C. Aalst Sportief betiteld worden als een pionier in de Belgische dames handbalsport. De Aalsterse meisjes zijn samen met Uilen spiegel Sport inderdaad de basislegger geweest van deze sport die de laatste jaren toch enorm aan interesse heeft ge wonnen. Wat wel opvalt bij H.C. Aalst Sportief is het feit dat deze klub reeds lang zelfstandig de klubbelangen behartigt. Waar de meeste damesklubs afhingen van een herenvereniging waren zij wellicht de eersten die zelfstandig optraden in het dameshandbalwereldje. Korte historiek H.C.Aalst Sportief werd voor de eerste maal officieus kampioen van België tijdens het seizoen 1966-67. Onder de leiding van speelster-trainer Marie-Jeanne De handballende dames van Aalst wonnen met 12-10 tegen Avanti Lebbeke. Hutsebaut werd de titel her nieuw tijdens het seizröen 1967- 68. Deze prestaties gingen niet onopgemerkt voorbij te Aalst aangezien H.C.Aalst Sportief in 1968 uitgeroepen werd tot sportlaureaat van de stad Aalst. De klub bleef niet op zijn lauweren rusten en uit kontak ten met buitenlandse klubs werd veel geleerd. Tijdens het seizoen 1 *968-69 werd voor de derde achtereenvolgende maal het kampioenschap van Belië be haald en meteen verhuisde de vvisselbeker voorgoed naar het lokaal bij P.Moens. Het seizoen 1969-70 werd het meesterschap van H.C.Aalst Sportief uitgedrukt door voor een vierde maal de titel te behalen. Toen in 1971 dan de heer K. Wauters het initiatief nam al de bestaande damesklubs te verenigen bleek H.C.Aalst Spor tief over het hoogtepiyit heen. De klub behaalde weliswaar nog schitterende uitslagen maar een vijfde en eerste officiële titel zat er blijkbaar niet meer in. Na het seizoen 1970-1971 en 197L72 eindigde de ploeg van sekreta- resse N.Moens telkens op de tweede plaats. Ook tijdens het seizoen 1972-73 werd op het nippertje gefaald. Aalst Sportief drong door tot de finale van de Beker doch na een memorabel uitstekende wedstrijd was het de andere finalist Avanti Femina die de oppergaai afschoot. Datzelfde Avanti Femina HTeld Aalst Sportief opnieuw van de titel tijdens het seizoen 1973-74. seizoen waarin voor de eerste maal een eindronde betwist werd tegen de Waalse kampioe nen. Maar H.C.Aalst Sportief bleef aandringen en tijdens het sei zoen 1974-75 werd. misschien onverwacht, opnieuw de titel veroverd. Samen met datzélfde Avanti Femina de kompetitie beëindigde, wonnen de Aalster se meisjes na een testwedstrijd hun vijfde titel. Voor H.C.Aalst Sportief kan deze toch wel ietwat onverwach te bekroning een nieuwe aan loop worden. Dezelfde heer schappij als diegenen die de klub aan de dag legde in de zestiger jaren zit er w ellicht niet meer in maar deze vijfde en mooiste bekroning moest een stimulans betekenen om het idee «van een ouder wordende ploeg» doen vervagen. Met het werk krachtige bestuur en de talrijkè supporters is een verder uitbloei van Aalst Sportief zeker geen utopie. Tijdens het seizoen 1975-76 zal 's zondagsnamid dags de sporthal in de Rozen dreef weer het mekka worden der handballende dametjes van Aalst Sportief. EVA

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1975 | | pagina 17