%«lk 12 GENEESKUNDIGE ZONDAGSDIENST Zal' dé wacht waarnemen op Zaterdagnamiddag 16 juli, zondiag 17 juli, woensdagnamiddag 20 juli en na 2o uur tot en met donderdag 21 juli 1977 om 8 'uair 's morgens Dr. F. Fermon, Immeraeeïdneef 90a te Aalst. TeL (053)21.96.18. Donderdag 21 juli vanaf 8 uur 's mor gens en na 20 uur tot en met zater- dlaia 23 juli 19717 te 8 u. 's morgens Dr. L. Van Overwaele, Rozendreef 4 te Aalst. Tel. (063)70.44.92. Zaterdagnamiddag 23 juli, zondag 24 ju'i, woensdagnamiddag 27 ju" en na 20 u. tot en met zaterdag 30 juli 1977 's morgens Dr. M. Kinoo, Ko- ndngin Astridpark 7 te Aalst. Tel. (053)70.42.98. WACHTBEURT DER APOTEKERS Zbiterd»3 16 juli om' 15 uur tot en met woensdagavond 20 jufi 1977 apoteker Haeck, Meulesohettestraat 91 te Aalst. TeL (053)2132.82. Donderdag 21 juli om 7 uur1 's morgens tot zaterdag 23, jtr.i om 13 uur: apoteker Van Cauwenberghe F., Molendries te Aalst. Vanaf zaterdag 23 juli om 13 uur apo teker Carp ent-Ier, Lediebaan 53 te Aalst. Tel. (053)21.3238. VERPACHTING Op woensdag 27 juk 1977 om 15 uur zal in de zaal vood aanbestedingen, lo kaal 02 van het gebouw Kapel les traat 8 te Aalst, overgegaan worden tot het openen van de aanbiedingen voor de verpachting van het recht tot uitbating van de verbruikszaal miet aangelegenhe den, deeluitmakend van het melkhuisje in het stadspark ha Aalst. Het lastenboek ligt ter inzage van de belangstellenden op het stadhuis te Aalst, "Oud Kloostergebouw" Kapellestraait 8, bureau 16, iedere werkdag van 9 tot 12 uur (niet <>P zaterdag) en wordt op aanvraag kosteloos afgeleverd. De aanbiedinggen -moeten uiterlijk AAN GETEKEND ter post besteld' zijn op maand)3lj 25 juli, 1977. Zij mogen' ook ter zitting afgegeven worden voor de aan vang van de opening. WEKELIJKSE RUSTDAG Ter gelegenheid van de 30e Jaarbeurs heeft het kollege van burgemeester en schepenen besloten een al-gemene afwij king, voor het hele grondgebied van de stad, toe te staair voor* wat de toepassing van de geldende beschikkingen op de wekelijkse rustdag .betreft. Deze afwijking geldt voor de periode van 20 en met 29 aiugustus 1977. De handelaars en ambachtslieden die, in toepassing van het koninklijk besluit dd. 28 juni I960, een wekelijkse rustdag heb ben gekozen, zullen tijdens bovengenoem de periode hun winkel mogen open hou den. Gouden bruiloft van het echtpaar De Neve-Doyen, met felicitaties en een geschenk van de stad in aanwezigheid van burgemeester D'haeseleer en schepen Hooghuys. GEEN ZITDAG Burgemeester L. D'haeseleer houdt in zijn kabinet geen spreekdag op vrijdag 22 juli en in de maand augustus. DIENSTREGELING BEDRIJF VOOR WATERBEDELING 1977 (KLEIN AALST) De burelen blijven open op alle werk dagen van de maand, behalve op 21) en 22 juli. Wachtdiensten alleen voor •lekken. Periode van 15.07.1977 tot en met 31.07.1977 Buiten de buree'uren op werkdagen waterdlenst. Tel. 053-21.41.18 Weekends van 14.7.77 's avonds tot en met 16.07.77 '«j (avonds; van 20.7.77 's avonds tot en' met 24.07.77 's avonds van 29.7.77 's avonds tot en met 31.07.77 's avonds. M:chie's Alfons, Valerius De Saedeleer- straat 35 te Aalst. Tel. 053-21.48.86. Deze dienstregeling ge'dt uitsluitend voor de •abonnee; aangesloten bij het Bedrijf voor Waterbedeling van het vroegere Klein-Aalst. De abonnees van de deel gemeenten moeten zidh ,nOg steeds wen den tot de T.M.V.W. te Asse. Tel. (02) 452.78.82 DIENSTREGELING SLACHTHUISBEDRIJF JULI 1977 Het bedrijf .sluit vanaf 18 jiiM tot en met 31 juli 1977 MET H.V.V. AALST OP STAP Na zijn suksesvolle uitstap naar Cap Gris Nez organizeert het «Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk van Aalst» een tweede tocht. Als nieuwe reis kwam uit de bus een afdaling van de Lesse met kajaks en barques op zondag 28 augustus 1977. De geplande uitstap, terug een ideale gelegenheid voor een famdldetocht, start om 630 uur op de Graanmarkt te Aalst voor het Konink lijk Ateneum. Per bus gaat het naar Houyet aan de Lesse. Daar gebeurt de afvaart hetzij per kajak, hetzij per blarque. Halfweg wondt een oponthoud var. een uur gemaakt om te piaknioken. De boottocht gebeurt best in short of zelfs beter in badpak of zwembroek. De autobus wacht de deelnemers aan het eindpunt te Anseremme op. De verplaatsing met de bug koet 170 fr. (zowel voor volwassenen <als 'kinderen). Het drinkgeld voor de ahauffeur is in de prijs begrepen. De tocht Houyet-An seremme met kajaks of plastieken kano's kost niet twee zit tens 275 fr. per persoon en voor een eenzdtter 350 fr. Voor een plaats op een barque of bestuurse boot wordt 230 fr. betaald (drinkgeld inbe grepen). De aif te leggen afstand be draagt 21 km. e,n wordt -afgelegd in ongeveer 5 uur. Het trajekt loopt langs heen het kasteel van de Ardennen «Li- voigne» (een zijriviertje van de Lesse), de prachtige rotsen van Furfooz (die verschillende grotten uit de tijd der Franken bevatten), de «Naalden van Oha'eux", de ruïnes van een oud klooster «Caravenne», het majestueuze kasteel van Walzin (dat uit de XHIe eeuw stamt), de stuwdam van Walzin, het (kasteel van Pont-a-Lesse, de stuwdam la «Nove Bytte», de brug Saiint-Jean en vele andere bezienswaardigheden. Abso lute vei'igheid wordt verzekerd door de inrichtende groepering Ansiaux-Libert die een onvergete ijke dag voor kinderen en volwassenen garandeert Inschrijvingen voor deze reis gebeuren ten -laatste op 25 juli 1977 bij de heer Paul Van Den 'Wijngaerde, Merestraat 58C, 9430 Nieuwerkerken (tel. 053-21.04.94) De inschrijvingen zijn slecht® defintief nia- ontvangst van de versahuldógde som op rekening 062-4644990-07 van Pa-uJ Van Den Wijngaerde. De echtgenoten De, Boeck-Van I)e Velde vierden hu» gouden bruiloft en gefeliciteerd cloor burgemeester D'haeseleer en schepen Hooghuys-. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN F.ederik De Troyer, z.v. Mare en Hilde Herremans. Scheidingsstraat 2. Mere. Gert De Bruyn, z.v. Constant en Jeanine Verhulst, Koutergatstraat 50, Mere. An Gaublomme, d.v. Stefaan en Martine Van Der Biest, Opaaigem 12, Aaigem. OVERLIJDENS Myriame Van Gucht, 27 jaar, Posl hoorn, straat 15, Aalst. Christiane Miehiels, 34 jaar. Ten Bos 15. Burst. Emile De Smet, Dorpstraat 78, Erpe 85 j. HUWELIJKEN Wilfried Bauters, Oombergen en Soniu Heyvaert, Molenstraat 23, Vlekkem. Harry Van Impe. Sevecootstraat 88 Erpe en Nelly De Winne, Sevecootstraat. 92, Erpe. Jean-Paul Vonck uit Aalst en Magda Smekens, Kerkstraat 12. Burst. Alex Quintyn, Kerkveldstraat 7, Mere en Gabriëlle De Vuyst. Kleine Steenstraat 22, Mere. Luc Matthijs uit Haaltert en Odette Stan- daert, Perrestraat 56, Ottergem. Jozef Beerens uit Sint-Lievens-Houtem en Marleen Van Tittelboom, Korteveldstraat 13. Burst. Gino Rottiers uit Erembodegem en Ma rina Verbraekel, Doorsteekstr. 45, Mere. Patrick Van Impe, Oude Broeckstraat 3. Mere en Vera Baeyens, Stokt 16, Burst. WACHTDIENST GENEESHEREN Zondag 17 juli Dr. Van Der Linden. Kuilstraat 11a, Erondegem - 21.38.30. Donderdag 21 juli Dr. Daem, Dorps straat 13, Nieuwerkerken - 21.19.35. JEUGDHUIS LEEUWERIK Is gesloten wegens verlof van 18 S tot 3 augustus. f DIEPVRIESSHOP ROOMIJS en DIEPVRIESPRODUKTEN aan groothandelsprijzen Nestor de Tièrestraat 42 AALST Uitsluitend open op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. SEVECOOTFEESTEN De inwoners van de Sevecootstraat heb ben onder impuls van de «Strohalm» de handen in elkaar geslagen om vanaf za terdag a.s. 16 juli een feestweek in me kaar te steken. Het drukgevulde program ma vind je elders in ons blad. KUNSTTENTOONSTELLING Van donderdag 21 juli tot zondag 24 juli krijgen jonge kunstenaars de gele genheid hun werken tentoont te stellen in jeugdhuis Dido. De bedoeling is niet een erg hoogstaande tento op te zetten, maar aan het publiek te laten zien dat er ook plaatselijk veel jong talent te be speuren valt. De tentoonstelling is voor iedereen open tijdens de openingsuren van het jeugdhuis, d.i. elke dag tussen 14 en 23 uur (op zondag 24 juli tot 17 u.) REIS NAAR HET EVOLUON Op woensdag 27 juli trekt Dido op reis naar het overgekende Evoluon te Eind hoven. De bus wordt te 8 u. geladen. De terugreis gaat over Lier alwaar Dido een bezoek brengt aan het bevriend jeugdhuis Jokonta. Er wordt daar nog enige kompetitiesport uitgevochten. Te rug tegen 24 uur. KAZ LUX WIE IS DAT Dat lees je in geuren en kleuren in een volgende aflevering van de Voorpost, want KAZ LUX en Bien Servi, de bege leidingsgroep van aymond Vanhet Groene- woud, komen op zondag 31 juli in jeugd huis Dido een koncert ten beste geven. Deze formatie is dé revelatie geworden van 1977 in Vlaanderen op popgebied. Het wordt hun eerste optreden in Oost- Vlaanderen. ZWAAR ONGEVAL Omdat hij de kontrole over zijn stuur verloor, kwam Willy Van de Ryse uit Balegem tijdens het. weekend terecht op een woning te Burst, aan de Gentsestraat. De bestuurder werd hierbij zeer ernstig gewond zodat hii onmidde'lijk naar het akademisch ziekenhuis te Gent overge bracht werd. KOGELS IN DE LUCHT De rijkswacht stelt een onderzoek in naar de omstandigheden, waarin C.B. aan de Statiestraat te Erpe enkele loodkogels op z'ch kreeg. De man was toevallig in zijn tuin aan 't wandelen toen hij hierdoor erg onaangenaam verrast werd. KIEZERSLIJST De diensten van de burgerlijke stand van Erpe-Mere hebben momenteel de nieuwe kiezerslijst van Erpe-Mere ter beschik king. Deze bevr.t de kiezers boven de 21 jaar. De lijst kost 300 F. WACHTDIENST GENEESHEREN Zaterdag 16 en zondag 17 juli dokter De Craene, Kasteeldreef 117, Tel. 21.18.40 Donderdag 21 jtfli dokter Brondeel Markizaatstraat 45 - Tel. 70.30.00. VERLOF GENEESHEREN Van 7 juli t.e.m, 28 juli dokter P. Vla- minck. WACHTDIENST APOTEKERS Van zaterdag 16 juli tot zaterdag 23 juli apot. De Jonghe - Kerkvijverstraat 3. VERLOF APOTEKERS: Van zondag 17 juli t.e.m. zondag 31 juli apot. Burms. KAJ - VKAJ Richten op zaterdag 16 juli haar eerste dansavond in, welke doorgaat in zaal Brouwershuls. Aanvang 18 uur, deelname 40 F. WACHTDIENST APOTEKERS Zaterdag 16 en donderdag 21 juli R. j Pril, Steenstraat 35, Mere - 21.93.46. Zaterdag 23 juli M. De Smet, 28, Lede - 70.11.30. NEEM JE VOORZORGEN De rijkswacht te Erpe-Mere waarschu de bevolking dat de diefstallen de jona tijd. ernstig in aantal toenemen. N name op het grondgebied van Erpe-Mé konstateerden de diensten verscheid» inbraken. De rijkswacht vermoedt dat| stijging te maken heeft met de vakant vandaar dat de bevolking opgeroej wordt de nodige voorzorgsmaatregelen] nemen, vooraleer op vakantie te gaan NIEUWE RIJKSWACHTERS Het Rijkswachtkorps van Erpe-Mj kreeg een gevoelige uitbreiding. Vóór juli waren er hier zes Rijkswachters dienst. Op die datum kwamen er vier en per 1 september verwacht men een vijfde. De versterking heeft enei te maeken met een nationale uitbreii van de Rijkswacht en anderzijds met e gebiedsuitbreiding van het korps Erj Mere. Met name heeft men zich ook hi aangepast aan de nieuwe gemeentegrj zen Aaigem, Bambrugge en Burst j destijds bij de ijkswacht van Herzj hoorden, vallen nu onder de bevoe heid van Erpe-Mere. Meteen telt o gemeente 21 politiefunktionarissen rijkswachters en 10 gemeentelijke agen en veldwachters. Het betekent dat Erpe-Mere 1 wetsdienaar is per 8! woners. De nieuwe rijkswachters heten Herman Dullaerts uit Mere. Ludo Botteldooren uit Sint Goriks-Oudei Christian Foucquet uit Markedaal. Zij waren tevoren ingeschakeld in e korps te Brussel. t ...i Nieuwerkerken komt w Aalst over. Tenslotte Lucien Viane uit Nieuwerki ken vervoegt Erpe-Mere od 1 sept. PER FIETS NAAR LOURDES VCn-ende maandag 18 juli vertrekken j wielertoeristen uit Mere naar Lourdes. hopen de «fietsuitstap» in 14 dagen af leggen. U begrijpt dat ons blad dezeakj viteit van dichtbij zal volgen. POGING TOT DIEFSTAL Aan de Gentsesteenweg te Erondegi werd ingebroken door twee jongei De familie Lekime, die aldaar een ateli van ijzerwaren uitbaat, ken ze ech» tijdig betrappen. De inbrekers werd hierdoor zeer verrast en sloegen op 1 vlucht. Hun identiteit is nog niet gekeit DODELIJK ONGEVAL OP DE AUTOWEG Op de autoweg Oostende-Brussel verlcj de Aalstenaar Willy Daghuyt door ong kende redenen de kontrole over zijn stui Hierdoor kwam hij met zijn wagen t| recht tegen een verlichtingspaal. echtgenote van de bestuurder, Myrian Van Gucht, werd hierdoor op slag g dood. De chauffeur zelf werd erg g kwetst. Tijdens de II juli-i aanleiding van de stijlvolle vertoning. Sering op dei Grote ijftigste IJzerbedev Markt, oogstte eert koreografie gemaakt naar nart veel sukses. De groep Alkuone gaf een (SJ) Vorige maandag werd op «Ie Houtmarkt het Belgisch kampioenschap kaatsen betwist. (SJ) ERGE VAL Francois Van Hofstadt uit Erondej deed vorige week een zeer erge val. kwam met zijn fiets naast het rijvak recht. Hij liep hierbij zware verwond! gen op. OVERVAL OP EJAARDE VROUW Te Mere werd vorige maandag een b jaarde vrouw in haar woning overvalli Een 17-jarige jongeling wilde haar eni| centen afpersen. Op het goede ogenbl kwam echter de bakker aanbellen, zod- de jongeman op heterdaad betrapt wen De gemeentelijke politie kwam de nodij vaststellingen doen. VERKEERSONGEVALLEN NIET NALEVEN VAN VOORRAXGSREGEL Te Burst kwam het tot een aanrijdii van een fietser en personenwagen I heer Frans Schockaert uit Erondeg» en de heer Adolf D'Hondt uit Iïer2 werden hierbij betrokken. Deze laat werd licht gewond, terwijl er aanziei lijke stoffelijke schade is. Te Bambrugge kwamen Rudy Mory pj fiets en J. Van Boxtael uit Sint Deni Westrem, per wagen in aanraking, is gelukkig weir.ig schade. Te Burst kwam het tot een aanrijdil tussen L. Goossens uit Munkzwalm Ch. Pollet uit Burst, beiden met een pi sonenwagen. Ook hier is er lichte schj de. Deze ongevallen gebeuren telkens omwili van een niet-naleven van de voorrang regel. HEEMKUNDIGE KRING OP REIS Zondag aanstaande 17 juli gaat de heer kundige kring van Erpe-Mere op reis. H is een jaarlijkse gewoonte geworden d de groep een farvlietocht onderneemt, d eerder een studiedoel dan een ontspa ninrsrrelegenheid is, Dit jaar doet m< de ronde van de Westhoek. Men vertre te 7.25 u. aan dc Vijfhuizen en te 7.30 aan het dorp te Erpe te Mere komt bus te 7.35 u. aan het dorp en te 7.40 ede Provinciebaan. De kosten z 225 F. DANSAVOND VOOR DE JONGEREN De Bambrugse jongelui zullen zaterda avond 16 juli het zweep uit het lijf dai sen, t'jdens do jaarlijkse T-Dansant v jeugdklub Horra aldaar. Men geeft muzikale start te 19.30 u. Ter informatit jeugdklub Horra ligt achter het vroeg gemeenehuls te Bambrugge, JEUGDHUIS DIDO - - - r-» vr, NT WOORDELIJ KK De beheerrraad en dc animatieploeg 1 jeugdhuis Dido heeft een nieuwe antv. oordelijke aangeduid. De keuze op Van Medegael uit Gijzegem. Hij is jaar en heeft reeds vele jaren jeugdhui werk achter de rug in Jome te Gijz» gem. Hij studeerde maatschappelijk aan IPSOC te Kortrijk. Staf Van Med< gael treedt in dienst te Erpe per 1 sep PINGPONGTORNOOl Om. d" talentrijke pingpongers te ontdel ken hoeft er volgende zondag in jcug< huis Dido te Erpe een pingpongtornW plaats. Begin 14 u. De inschrijving g» beure liefst min. 1 uur on voorhand. Aa dit tornooi verleent BLOSO Oost-Vlaai deren zijn medewerking.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1977 | | pagina 12