SCHITTERENDE KARNAVAL TE LEDE SPERTELEIRS DELEN GESCHENKEN UIT De Voorpost - 29.2.1980 - 11 4 g<- W be iele wagen was mooi ismukt met ten. Rembrandkluddens in dit jaar wat tegen, (rachten in een eerste wagen een verjong- itgave van de burger- ir, geëskorteerd door «zwaantjes». In de wagen zat een i, die te Lede op be kwam. Hij meende te mogen zijn: voor en achter hem een praalwagens. Voor •ibune hield deze hei- sid een toespraak, die te verstaan was en is veel te lang duur- De groep kreeg dan de (verdiende) laat- ilaats van de jury. Wichelse Schoeërs hten peis en vree in Tijd van toen». Hun I datlgen dwong de kijkers ïrij azuren: het eerste deel n aaek een keuken, waar vei n «met een bakje kof- an I en wat koekjes, ge- 1 g( ts en gepraat de vrou- u'nenn aan de praat» hield, van het achterste deel was in i heus oud kafee ste dergebracht.Twee he- i en een dame die bier pcht, kaartten de hele ïn 4>et lang.Waar is die ge- ranljliglieid??? Zwietslassjen van en |lst kregen niet de ver- -,je(ende aandacht van het irljc|bliek dat slechts is eipuws9'er'9 was naar drafn eigen groepen, en Pgernerkt reden ze voor djJ De Slingertalluëren tarentegen kregen de d'ri'ibbele aandacht. Hun ioie, kleurrijke wagen Datel echt in de smaak, ie kan het anders? De burgemeesters larmee de draak werd istoken, waren bijzon- ir goed te herkennen, gelijkertijd werden istig briefjes van vijf- lizend uitgedeeld uit issen met sprekende talschriften; «Smeer- j. eld», «Subsidies»... De j patste sukkelaar had een /Qplledige lege tas mee, lrq||at de ondertekst op de ?n9nkjes verklaarde 'bfiank-roet van Lede», y Jretig werd er gegrepen uvaar de briefjes waarop beide «burgemee- glers» waren afgebeeld, je Nachtuilen uit Smetle- e hadden eveneens een pi ïer verzorgde wagen. en|/lauriske zat er mooi op es|en grote stier. Hij had m em voor één keer bij de !t orens. De enorm grote 4e »n goed geslaagde) kop g iel reeds van verre op. se oen er duchtig geoe- n end werd met een «stier .atpp wieltjes» had het alle- ,n[naal geen naam meer. t pe typisch Spaanse dan seressen) deden natuur lijk de rest. )e Oordegemse Klap- )r oosjes hebben echter T! jezorgd voor de grootste e, verrassing. Heel parman tig stapten ze op in hun nooi rode rokjes. Toen de groep aan een optre den wou beginnen, werd >de haronieleider ge plaagd door drie kowns. Het werd een vertoon dat tegelijkertijd ontspan nend was en vol span ning zat, want de drie klowns waren niemand minder dan de drie kam pioenen van de harmo nie. Het gehele majoret tecorps gaf dan nog een prima optreden ten be waar men moest naar kijken: alleen al de uniformen liepen sterk in het oog. Voeg daarbij nog de perfekt ingeoe fende bewegingen in de pikfijn uitgedoste muzi kanten en ge moet toege ven: zij waren weeral de besten. De Speerteleirs verstom den de toeschouwers. Vooraan aan de groep kon men een «echt» eksemplaar bewonde ren: een klown die armen en benen liet spertelen. Maar de raket bleek een revelatie: toen het hele lemeentebestuur (en de nannen waren uitste kend gemakilleerd!) in de raket gestapt was, ging •deze omhoog met een reeks vuurwerk er achter aan De raket leek wel :ht te vertrekken. De ve le begeleidende ruimte- lieden dansten ondertus sen een niet nader te om schrijven «oude» dans. Ook de Leedse Kalveren brachten een mooi schouwspel: de Nardiaan op de wagen begeleidde niet alleen de Slork, maar blies tegelijk een hoop zeepbellen uit. De wagen werd gevolgd door een massa beertjes, die een spontaan applaus af dwongen. Ook de Aalsterse Brosse- leers kregen niet de ver diende aandacht voor hun Braaroi Stellefier. De Bruinbeekse Boerkes stelden Walt Disneyland voor. Gelukkig hadden we een programma, want in de spiegel-olifant met aan weerszijden een paar (niet dansende) bui kdanseressen, zouden we het onderwerp niet herkend hebben. De Gesduikers daarente gen kregen van de toe schouwers een applaus je: zij voeren in en rond de Mississipi. De slaven werden door de sjieke dames aan de strop ge voerd. De meegenomen «karnavalscheidsrech- ter» gaf die groep een rode kaart... Het schip was echter mooi afge werkt en de zijraderen draaiden weliswaar mee! Voor de tribune werd ie dereen opgeladen, hoe wel er een paar «klassen» van hutten voorzien waren. Het publiek kreeg even de tijd om op adem te komen. Twee tussen groepen zorgden voor de nodige ontspanning: het moederhuis van Leê reed mee. De plezante klowns hadden zelf enkele absur de fiesten in elkaar gesto ken. De Zoezoezoekers daarentegen kwamen weer de twee burgemee sters hekelen: zij draai den allebei rond de pot. De geel-groene majoret- ten van de Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia Oordegem brachten weer wat verpozing. De Majoberkes daarente gen legden heel wat akti- viteiten aan de dag. Zij gingen doppen, maar ze werkten lustig in het zwart. De reuzegrote stempelaar en het tegen overliggend kafee kregen toch het gewenste effekt. De Zigeuners uit Sers- kamp toonden vervol gens een reeks geestlij ken, man en vrouw in een gelijke kleur, waarvan ons de finesse ontging. De Paus die meegebracht werd, moest (willen of niet) mee op zwier. Hij zegende de toeschou wers met een WC-bor- stel, tot verzoening van de gemeenteraadsleden. Ook de Gaa-Lowies van Aalst werden eerder min achtend behandeld door de kijkers. Men keek reeds uit naar de «beste» groepen, want die komen steeds achteraan! En werkelijk: het bleek zo te zijn! De Sleuren hadden alle maal de echte bierziekte (zie ander artikel over de doopplechtigheden). Zij moesten dus niet zo zot doen om echt te lijken... Rond de flessen «seks- bier», drugbier en «zjiek- bier» werd door de aan komende Sleuren-jeugd een fris dansje gemaakt. Ere-voorzitter Georges Praet pronkte op de fees- twagen, waar eveneens een Leedse Braaërei ge vestigd bleek. De laatste man had naar ons inziens teveel gedronken, want hij hing de zwarte biertrip uit... Een eenzaat wou meevie ren en reed rond met een triporteur. De opschriften waren echter niet zo bijs ter origineel: «Moet er nog zand zijn?» De Gaasgevers hebben dit jaar zeker een hoofd vogel geschoten. In een prettig bolletjespak, met een rood vestje en een piepklein bolhoedje op een witte pruik deden ze meerdere «zotte» dans pasjes. Niét te geloven, maar zij beelden de «klowns» uit. Op de reus achtige wagen lag een minder interessante fi guur te spelen. Het hiper kleine mini-velooken bracht weer leven in de- brouwerij. Tenslotte kwa men de Keelblussers voorbij. Heel spontaan begon het publiek in de handen te klappen: hoe kon het an ders? ledereen werd in een gepaste sprookjes sfeer gebracht door het prachtig uitgebeelde onderwerp: «'t es niet, 't es iet, 't es raar». De keu rig afgewerkte wagens dulden geen konkurren- tie. Zij waren degelijk op gebouwd en prachtig op gevuld met paddestoe len, kaboutertjes en... noem maar op. Vooral de begeleidende reuzegrote dieren vielen in de smaak van de jongere kijkers. De eerste wagen toonde een volledig sprookje: sneeuwwitje was verge zeld van haar zeven dwergen en het peper koeken huisje ontbrak evenmin. De drakenwa- gen kreeg een even grote appreciatie en Donald Duck had een draaiende kop op de derde wagen, die speciaal de aandacht kreeg. Tot slot kregen we nog de majorettengroep van Erondegem, die de stoet waardig en onge stoord sloten. De mensen wachtten ge duldig tot ze voorbij wa ren om hun gelederen te ontsluiten. Gelukkig lie pen ze niet tussen de wa gens in. Tevreden keerde elkeen terug naar de kermis- sfeer, die er reeds van de zaterdag heerste, leder een was tevreden. Het was ook de moeite waard. Hebben vele Aalstenaars nu spijt van hun afwezig heid??? RDV Ook de enkeling kreeg een plaatsje in de stoet. (Rik) Waar zit burgemeester Gracez nu? Bij de Rembrandtkluddens of op de tribune? (Rik) De Keelblussers hielden van Donald Duck. (Rik) De Bruinbeekse boerkes waanden zich met karnaval in Disneyland. (Rik) De harmonie St.-Cecilia Lede opent de 28* kavalkade. (Rik) een brand- Van diskriminatie terwijl te sproken- Een gelukkige keizer Padovo vergezeld door Ex-Miss Bette Chris. (Rik) Ex-prinsen Jean-Pierre en Willy willen zeker niet vergeten worden. (Rik) De Oordegemse sperteleirs hebben tijdens de vorige karnavalstoet een boel geschenken uitgedeeld aan diverse mensen van het gemeentebestuur. Of alle pakjes in dank werden aangenomen, blijft ons een raadsel. Burgemeester Gravez kreeg een mini-piepende brandweerwagen, omdat er toch zoveel belastings- kes naar de brandweer gaan. Grepdon ontving een koop van een fietsplaat. simbolische burgemees- Was het niet gemakkelij- tersjaal, omdat de men- ker de takse aan de bron sen van Oordegem hem te verminderen met het- die titel oprecht gunnen, zelfde bedrag? Tussen Hendrickx ontving een haakjes: een rit Oorde- mini-turkmolen, omdat gem-Lede kost meer dat er teveel energie besteed de bekomen reduktie. wordt aan houtmolen, Oordegem een prachtig, te restaureren eksem plaar staat. Schepen De Paepe ontving een reuzefles ko- kakola. Hij brak immers «zogezegd» een arm van teveel koka te drinken. Minnebo mocht een zon nebril in ontvangst ne men: gewoon om te ge bruiken tijdens zijn Spaanse verloven en «uit simpatie». Schepen Noël kreeg een spaarvarkentje. Hij is toch zo zuinig met de ge- meentefinanciën. We zouden kunnen zeggen dat hij ze beheert zoals zijn eigen centen... Raadslid De Brouwer kreeg een appart ge schenk: een pakje ver stand om te gebruiken tij dens de gemeenteraden. Een klein zaagje kan mis schien van pas komen nadat alle fietsers 25 frank vermindering ontvangen bij de aan- De Gaasgevers gaven genoeg gaas. (Rik) Ex-prinsen Jean-Pierre en Willy zitten al lekker onder de konfetti. (Rik)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 11