1 n GROEPEN BEREIDDEN GROTE DAG VOOR KINDERKARNAVAL: NIEUWE FORMULE NODIG EN GRABBELEN MAAR! JNNEB0C-&?/! NAARS PfiNjfl 12 - 29.2.1980 - De Voorpost Reeds vanaf donderdag voor karnaval, waren enkele groepen er als de kippen bij om te vieren. Elkeen maakte zich klaar om «deftig» in de mallemolen te raken. Ook de Leedse Kalveren hadden een afspraak gemaakt met diverse karnavalvierders: zij doopten plechtig hun wagen. Natuurlijk niet met water! Voorzitter Denis De Backer was fier dat de Leedse Kalveren, die reeds zeven jaar bestaan er nog steeds bij zijn. Hij beschreef even de wagen die in de zondagse stoet zou meerijden. Dit jaar kon de traktor niet overbouwd worden, wegens tijdgebrek, dat voortsproot uit een defekt dat eerst moest genezen worden. Het voertuig werd nog even in de verf gestoken, zodat het «schoon maar bloot» te zien zou zijn in de kavalkade. De Leedse Kalveren op de toer met slork en Adriaan (Rik) Een welverdiend applaus barstte los, toen melding werd gemaakt van Godelie- ve en Anita, die instonden voor de kledij van de twintig «meelopers». Heel plechtig werden dan de jaarlijkse me dailles van de groep uitge reikt. De sekretaresse van de Sperteleirs en de kleer maakster van dezelfde groep (Annie Brantgem en Leonti- ne Detaille) werden zoals het dames past, eerst vereerd met het gegeerde kleinood. Marcel Cobbaut en Michel Verhaegen van de Majober- kes volgden. De sekretaris van de Sleuren, Rudy Sme- kens van de Ronkers, voor zitter Melckenbeeck en schatbewaarder Daniël Van Leueven van de Gesduikers, ons aller Ponnetje... ze kwa men allemaal aan de beurt. De Orde van den Boer werd feestelijk bedankt: ondanks de jarenlange gestelde vraag aan het feestkomitee «Geef ons een plaats om te werken», kwam er tot nog toe niets van in huis. De Orde heeft een zeer gewaar deerd initiatief genomen, dat vele groepen een plaats bezorgde. De keizer werd als afgevaardigde van deze Or de eveneens gehuldigd. Na tuurlijk was het nu de beurt aan de mensen van «Den Hertog», want juist daar hebben de Kalveren hun wa gen mogen maken. De dochter en de schoon zoon van «Den Breugel» werden evenmin vergeten. Zij stellen de groep een plaats ter beschikking om het oud-papier dat ze «spa ren» (om geld te vergaren) te stokkeren. ledereen merkte het: er was nog een hoogtepunt: de uit reiking van het «Leedse Kalf 1980». Denis hield er nog even de spanning in. Hij maakte een sprongetje terug door mede te delen dat de titel voor het eerst werd toe gekend in '77 aan de erede- ken van de groep, in '78 aan Yvonne, de lokaalhoudster, in '79 aan de keizer Padova. Nu waren er drie ernstige kandidaten, maar na samen spraak werd Chris De Backer het vierde erekalf: «omdat ze voor heel Leê-karnaval al iets gedaan heeft, zowel voor oud als voor jong». De ze verdienstelijke karnavali- ste had zich aan zoveel eer niet verwacht: haar knieën knikten toen ze de mooie trofee in ontvangst nam. Achteraf, stel u voor: Chris kon écht niet meer spre ken!!!!, vroeg ze ons om de Kalveren langs deze weg te bedanken voor de haar aan gedane eer. Tenslotte werd Miss Marina nog in de bloemen gezet. Zij werd dit jaar, als lid van de groep, voor de tweede maal Miss Bette. Na de plechtigheid, stelde Denis het simpelweg voor: «Jongens, haalt het eten en den drank, we kunnen er aan beginnen...» Reeds 's anderendaags we melde het in het Roosken van de karnavalhoeden. De erevoorzitter, de voorzitter, sekretaris... van de. Sleuren zouden die dag hun wagen dopen. De keizer. Marc van de Orde, de verschillende voorzitters van de groepen waren juist op tijd om te laat te beginnen. Tot daar aan toe: iedereen was er, uitgezonderd de Vic I. In de Sleurengroep is het echter opmerkelijk: dit is geen groep waar nijd en ja loezie hoogtij vieren. De gro te aanwezigheid van de ge- buren is daarvan getuige. Dat de Sleuren een doop op een speciale manier houden, was ons reeds bekend. Maar wat we meemaakten hadden we zeker niet verwacht. Marc Corthals had zich voor de gelegenheid een bier- kaartjesstola aangetrokken. Met de WC-borstel in de hand, zou deze pater Stella de plechtigheid leiden. Meter Liliane en peter Mare Bogaert, kregen een kaars (in een bierglas) in de hand gedrukt en mochten er op de knieën bijzitten. Samen werd dan in zeer in tieme kring een speciale ves per-uitvoering gegeven. De psalm van de dag was «Laat ons nog eens drinken... dan zal ons stem veel beter klin ken...» In zijn preek deelde de paster nog mee dat de doktoors veel werk te wach ten stond: hij meende dat ze veel briefkens moesten schrijven, opdat de Sleuren in hunne nest zouden kun nen blijven. Aan sinte Kalleke, Sinte Pils- ke en de Heilige Geus werd nederig op de knieën ge vraagd om de groep een eer ste prijs te laten behalen. De voorzitter, Verhaegen, werd daarna echt gedoopt. Hij kreeg een lepel zout bin nen en zijn schedel werd be goten met... iets goeds. Me ter en peter wisselden na tuurlijk geschenken uit: een wortel en een mooie flipper kast op schaal. De nieuwe prins Gust stoorde de plech tigheid op een goed mo ment. Terwijl alle aanwezi gen doopsuiker kregen in een bierpotje, zong hij: «De prins is iets vergeten, maar dat gaat niet meer gebeu ren: dit is voor de Sleuren». Op zijn beurt gaf hij een steuntje aan het karnavalge- beuren. Een inderhaast bij geroepen dokter stelde vast dat voorzitter Verhaegen de A.A.-koorts had. Verpleegs ter Miss Peggy legde dus dweilkompressen. Tegelij kertijd kreeg de zieke een rekker (voor als de zijne af geschoten was), een nieuwe spaafzak, brochetstokjes om na karnaval zijn ogen mee open te houden en een wa terstraal pils. De dokter gaf dan nog een goede raad: «Het beste dat ge kunt doen is ontslag nemen en op de tribune gaan zitten, als er nog ploch is!» Er werden vele geschenken uitgewisseld. Toen prins Gust even opmerkte dat «Onze keizer drinkt woater, 't es precies ne poater», kwam de feeststemming er defini tief in. Van een goede karnaval- voorbereiding gesproken... RDV Een dankbaar tema, de klown. (Rik) Naar jaarlijkse gewoonte wordt er met de karnaval- hoogdagen ook eens aan de jongste Ledenaartjes gedacht. Vorige zaterdag wemelde het in de turn zaal van de Maricolen dan ook. Men kon er cowboys, katjes, klowns... en zelfs een echte arabier tegenko men. Er werden hele zakken konfetti geledigd. De pret kon niet op, temeer daar elk kind aan de ingang een glimmende bal ontvangen had en de turnzaal groot genoeg was. Het leek er op dat de bedoe- leerde rijden. Vooral zijn ling «van jongsaf leren kar- «vallen en weer opstaan» naval vieren» bereikt was. werd komisch genoeg ge- Om de kinderen op een aan- vonden. De kleinere kinde- gename wijze bezig te hou- ren hadden echter niet lang den, werd er de voorgaande oor en oog voor het gebeu- jaren een beroep gedaan op ren. Aan een leidster van de Tante Terry. Dit jaar wenste chiro werd herhaaldelijk ge- de organiserende Orde zelf vraagd: «Gaan we naar het initiatief te nemen, leder- huis?» een wachtte met spanning af. Wat zou het worden? Samen met mevrouw Mat- Het begon allemaal zo mooi, thijs en prins Jempy werd toen Mare het podium be- een toneeltje opgevoerd. De klom en een paar echte kin- sloeber moest naar school derliedjes zong. De keizer, en werd er door de juf prins Gust I en Miss Bette ondervraagd. Hier en daar kwamen het jeugdige volkje kreeg men wel een lach- ook eens groeten Omdat de kramp, maar over het alge kinderen niet op de prinsen- meen bleek het te «ingewik- verkiezing konden zijn, zong keld» voor de kleintjes. Zo Gust voor hen zijn overwin- bijvoorbeeld: Wat doet uw ningslied. Vic en Clement vader? Alles wat moeder deden opgewekt mee, maar zegt... Tenslotte nog: hij ver toen reeds luisterden de kin- koopt alle dagen 700 stuks... deren niet meer. Begrijpe- WC-papier. lijk: de tekst was niet aange- Toen twee klowns op het past aan hun leeftijd. podium kwamen, drumden Toch kwam er een tweede de kinderen zover mogelijk heropflakkering met de ge- naar voren. Dat wilden ze zellige spelletjes: een luci- niet missen! Het gevolg was ferdoosje van elkanders natuurlijk dat alleen diege- mooi nen die vooraan stonden geschenk verpakken i papier. WC- nog wat konden zien. De gekke streken van het De Sleuren leiden aan een vreemdsoortige ziekte, nl de bierziekte. (Rik) IR fv r werd even gelachen toen tweetal werden gewaar- Jempy op zijn klein veloken deerd. Clement I loste hen n De Sleuren om en rond olie soorten vies bier. (Rik) Lang voor de karamellenworp voorzien was, ston den de ongeduldigen reeds op het Dorpsplein te drummen om een goed plaatsje te kunnen bemach tigen. Nog even en het zou een grabbelfeest worden. Denk je eens in: zomaar handsvollen karamellen in je zak, die niets kosten en waar lang nadien nog kan van genoten worden. De Spetzers van Zottegem waren ook naar Lede afgezakt. (Rik) Tegelijkertijd blijft er een sprankel hoop. Misschien raap ik wel het snoepje met «den boer» in... Inderdaad, de eerste prijs was weer een mooi hou ten beeld van de Leedsen boer. Het weder viel enorm mee, wat de nog nooit geziene toeloop ver klaart. Voor het gemeentehuis was dan ook geen enkel plaatsje meer vrij. Ge juich toen de leden van de Orde op de tribune klommen, met een grote doos snoepjes. Verschil lende kilo's werden over de hoofden rondgegooid. Er werd gegrabbeld om ter meest... Vele kinderen vonden in hun snoepgoed nog een bonnetje. Hiermee kon den ze nog één van de kleine driehonderd prij zen gaan afhalen: pakken koeken, snoepgoed en niet te versmaden: bon netjes voor de molens. Gelukkig werd Carlos Schellinck, een dertienja rige knaap van de Ron- kenburg, toen hij de tweede prijs afhaalde: een prachtig polshor loge. Maar stel je voor: de tien jarige Kerry Vijverman liep zonder omkijken mim YANWtGE Dt JEUbORiAf) VOOR FONS af, eveneens verkleed als klown. Hij bewees zelfs zijn toverkracht door prins Gust voor de eerste maal een kola te laten uitdrinken. Op aller lei manieren werd dezelfde kola echter gerekupereerd. Toen kwam er weer een mis- ser: de taal bleef niet te voorbeeldig: «Da ge kost schei., da wisten we, maar da ge koka kost sch... dat wist ge niet hé» Met zijn song «Vier met mij het karnavalfeest, drink met mij veel bier» sloeg evenmin in bij de kinderen, die meer pret beleefden aan hun voet bal dan aan het optreden Gezien de minder goede klank in de zaal konden de kinderen van het optreden in de Maricolen niet genieten. Het peil van wat er gebracht werd, lag ook veel te hoog. En... de verwachtingen wer den niet ingelost: de kinde ren kwamen namelijk naar Tante Terry, die er niet was. Een lid van de Orde gaf het achteraf allemaal toe: «We moeten terug naar een ve dette, waarnaar geluisterd wordt». Om vijf uur werd gelukkig aangekondigd dat het bonte volkje naar het Dorp mocht. En dat werd een prettige af wisseling. Op de muziek van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia van Lede werd het een soort verklede triomftocht voor de uitgela ten kinderen. Zij dachten reeds aan de massa kara mellen... RDV. recht naar huis. Daar meldde ze het grote nieuws: zij had «den boer» opgeraapt. En ze had niet eens zoveel ka ramellen! Door dit initiatief heeft de organiserende Orde me nigeen gelukkig gemaakt. Men heeft toch steeds nog het snoepgoed als troostprijs... RDV. De Leedse Kalveren gevolgd door een receptie (Rik)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 12