4 MACHTSOVERDRACHT OP KARNAVALESKE WIJZE EN DIT IS DE DEFINITEVE UITSLAG! 14 - 29.2.1980 - De Voorpost Zaterdagavond zou het dan gebeuren: prins Gust zou gedurende de karnavaldagen de macht krijgen over zijn gemeente. Alle burgerlijke en karnavalpro- minenten waren op het appel. De een had al wat meer gedronken dan de ander, maar reeds van bij de aanvang voelden de aanwezigen dat het plezierig vertoon zou worden. De voorzitter van het gemeen telijk feestkomitee werd verontschuldigd. Hij had zich «teveel laten gaan» en «zich een beetje opge jaagd», wat volgens de burgervader nooit goed is. Ondervoorzitter Gerard Goeman zou de taak over nemen. Gust werd ernstig. Hij kon digde aan dat hij, gezien zijn zware taak, een helper ge zocht had. Vic I werd met de nodige scepterklopjes aan gesteld als jonker, wat vol gens Gust slechts een tijde lijke betrekking zou zijn. Toen begon men aan de toe kenning van de plaketten van het feestkomitee en van de Orde. De burgemeester liet merken dat ook hij van een vleugje humor houdt. Hij verwelkomde Marina met de woorden: «Vijf jaar geleden kreeg Lede een nieuwe burgemeester en een nieuwe Miss Bette... en nu staan we hier weer!» Hij had het ook over de omstre den «Nicole» van Wanzele, die voor haar inzet de waar dering en de bloemen kreeg. Even stokte het plezier toen Na een kort welkomswoord, overhandigde de heer Gra- vez de sleutel van Lede aan de wakkere Gust, die én het bevel over Leê én de voorzit terszetel overnam. Van J.P.P. kreeg hij een spik splinternieuwe hoed op het hoofd, vanwege het Hof der Prinsen. Van prins Willy werd af scheid genomen. De burge meester stelde dat Willy zijn plicht goed gedaan had: ik heb u regelmatig en overal gezien. Aan de zijde van de Orde heeft Willy Leè karna val een stoot gegeven om de naam hoog te houden. Het ontlokte de ex-prins een kort antwoord: «Ik ben wel afge schreven als prins, maar nog niet van karnaval», dat op een daverend applaus onthaald werd. er over de voorzitter van het feestkomitee werd gespro ken: «Hij trekt zich veel te veel aan. Hij meent het echt goed met u, en zaagt er niet meer over! De eerste boekee bloemen zal ik straks gaan afgeven in de Kasteelstraat 1...» Ook de Orde van de Leedse Hovaardige Boer, die het moeilijk heeft door de buren in Aalst, werd in de bloemen gezet. Terecht werd gewe zen op de grote inzet en de fel gewaardeerde hulp van deze vereniging. Dirk Baetens van Lede kreeg eveneens bloemen. Hij was de ontwerper van het karna- valplakket van de gemeente. Als geschenk mocht hij dit plakket én een vergrote ko pie in ontvangst nemen. Ook Veerle De Winne uit Smetlede werd gehuldigd. Zij ontwierp de speciale kar- navalvlag 1980. De 10-jarige Kerry Vijverman uit de Kasteeldreef mocht vervolgens de gewonnen Boer in ontvangst nemen Mare vroeg «Draagt er zorg voor: ge ziet het is een ho- vaardigen, hij heeft zelfs een dik buikje (van den drank)». Tenslotte werd iedereen be dacht met de twee mooie karnavalplaketten: burge- Pipo (o'ios Mare Corthals) wordt voor het lapje gehouden door die andere klown die oh zo goed gelijkt op Chris. (Rik) Daar komen de karamellen. (Rik) Keizer Podova juichend bij zijn aankomst aan de tribune. (Rik) meester, schepenen, ge meenteraadsleden, de voor zitters van de diverse raden, de leden van den Boer, het hof der prinsen, de ver tegenwoordigers van de di verse groepen en helemaal als laatste de keizer én zijn eredame. Mare zou Corthals niet zijn, moest hij op een dergelijke festiviteit niet het woord voeren. Hij begon met een wijsheid: «Vrienden mogen kijven, maar ze moeten vrienden blijven...» Karnaval werd nogmaals afgeschil derd als het feest van de vreugde, waar alle diskus- sies moeten verbannen worden. De voorzitter stelde dat men vorig jaar gemeend had dat men in Leè het karnaval- hoogtepunt bereikt had, maar dat dit zeker niet waar is. Hij beloofde de aanwezi gen een nog mooiere stoet dan in '79. Dit kwam door de ligging tegen Aalst, wat een stimulans tot presteren mee brengt. Dit komt de kwaliteit van Lede zeker ten goede. In laatste instantie vroeg Mare alle groepen «op de handen te dragen», want zij maken karnaval. Hij beklemtoonde «dat ook zij het soms beu worden steeds maar hetzelf de te vragen». De Orde was zeer verheugd met de oprichting van de Orde van de Slimme Kemel. Om inzicht in de zaak te krij gen, werd het woord vooraf in een woordenboek opge zocht: «een dier dat gevoelig is voor beledigingen en zich wreekt door bijten en schop pen». Vriend Luc werd ver eerd met de Orde van de Kemel en kreeg een diertje om de hals gehangen. Tege lijkertijd mocht hij een aantal kleinere eksemplaren in ontvangst nemen om uit te delen aan «uw eerste leden». De medaille van de Orde werd even besproken. De koe die wordt qemolken spuit 3 T's uit de uiers. Deze zijn volgens Mare de Taksen, alles wat is Tegengevallen en het in Lede bekende Treu zelen... De Keizer, die het laatst het woord kwam, dankte ie dereen voor alles. Hij sprak Gust aan met excellentie: «Hopelijk wordt ge een goe de prins. Ontzie mij een beetje, want ik krijg ook hart kloppingen, zoals de voorzit ter van het feestkomitee...» Weer werden plaketten uit gedeeld. Aimé Van den Hau te en Roger Van Daele kre gen een buitengewoon har telijk applaus voor het ge presteerde werk. Als slot van de avond gaven Gust, Vis en Clement elk om beurten hun karnavalsong nog eens ten beste. Inderdaad: karnaval is een leven: weer alle dagen zat... RDV. De Orde van den Boer wil ook wel eens een kiekje samen met Miss Marina. (Rik) mum- Zelfs de olifant en Hanibal waren in de stoet te vinden. (Rik) Ex Miss Bette Chris kreeg van voorzitter Denis De Backer de titel van Erekalf haar verdiensten voor karnaval. (Rik) Vic wordt door Gust tot jonker geslagen. (Rik) De winnares van de Leedse Hovaardigen Boer. (Rik) Ochensia bracht Prins Gust een serenade (Rik) Tijdens de karnavalstoet zaten er negen juryle den punten toe te kennen, teneinde een serieus oordeel te hebben over de verdeling van de uitgeloofde geldprijzen. Elke deelnemende groep ontving een voorschot van 5.000 frank, maar iedereen kreeg meer uitbetaald nadien. De jury was samengesteld uit de heren De Cremer, Van den Haute, Corthals, Gerard Goe man, Roger Van Daele, J.P.p., Ben Van den Steen, Guy Van Looken en Keizer Padova. Alle juryleden kunnen dus bevoegd verklaard wor den: ze hebben reeds iets te maken gehad met een karnavalwagen of met een groep. Julien De Cremer heeft echter niet meegestemd. hij moest wegens gezondheidsredenen forfait ge ven op de buitengewone vergadering. Toch kwam er een degelijke (en te verwachten) uitslag uit de bus: 1. De Keelblussers (35.000 fr.), 2. De Gaasgevers (27.000 fr.), 3. De sleuren (26.000 fr.), 4. De sperteleirs (23.000 fr.), 5. De Nachtuilen (20.000 fr->, 6 De Gasduikers (18.000 fr), 7. De Slingertal- luëren, De Leedse Kalveren en de Majoberkes met elk 16.000 fr., 10. De zeezoezoekers (13.000 fr.), 11. De Rembrandkluddens (10.000 fr.). Het moet wel volledigheidshalve vermeld wor den dat er voor de prinsenwagen zomaar een 25.000 frank (buiten wedstrijd, maar nog te weinig) gereserveerd werden. Alle buitenleedse groepen ontvingen wat ze vroegen: tussen de zes- en achtduizend frank. RDV Een drukte van jewelste bij al deze kinderen. (Rik) In stoet trok men van zaal Maricolen samen met alle kinderen naar het dorp o de karamellen te grabbelen. (Rik)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 14