4 1 1 LITIEKERS P KORREL GENOMEN Darme-en Seheldestreek DE VRIENDSCHAPSDAGEN VAN DE PRINSENCAEMERE GEMIDDELD 30% OCMW- BEJ AARDENHELPSTERS AFWEZIG Editie Aalst fin liilir- J Bontmantels 1 R. VERGEYLEN ZOON Manufactuur van Bontmantels RNAVAL LEDE STEENGOED De Voorpost ;1>eurtenis "bben zich het heerl (zekerd. Ie I L Molenstraat 58-60 1 9300 AALST VRIJDAG 29 FEBRUAR11980 R. 9 - 24 F UITGEVERIJ DE CUYPER Oude Vest 34 9330 Dendemtonde Tel. 052-21 40 60 Bankrek KB 442.8601481.36 ït karnaval was voorbij. Er werd geschreven: Dat alleen in Aalst. Maar dat moeten wij loochenen! J stedelingen kwamen ook eens kijken naar de f 'dse stoet, die vorige zondag de hele gemeente eurde. Zij moesten unaniem toegeven: vele dse wagens zouden in de Aalsterse stoet zelfs misstaan en enkele zouden een behoorlijke id in de rangschikking verwerven. Het werd een eurtenis vol kleur, muziek, leven, amusement... lom: een glansrijke stoet. Hiervoor zijn twee én de Orde van Den Boer én het feestkomi- zich terdege ingezet om er een mooie van te maken, maar ook de groepen zich dit jaar ekstra ingespannen. Voeg daar- heerlijk voorzomers weertje en het sukses is Iedereen wou er deze keer bij zijn. Overal omloop stond het volk dicht opeengeplakt. op de Vijver, waar de stoet vertrok, moest iet drummen. Andere plaatsen, die vorige kaal» te noemen waren (wij denken aan het aan de straten rond het kasteel) waren We mogen terecht gewagen van grote opkomst. En de mensen hebben niet beklaagd! Dit bleek reeds bij de reklame r viel: in tegenstelling met Aalst) nog wat te karamellen met de vleet, mooie stickers, allerhande, speelgoed... teveel om op te Harmonie op komst was. Onmiddel- kondigde de lijk hierna volgden de aan dat de stoet reuzen. Markies en Mar- uitgave van kiezin De Bette maakten een diepe buiging voor de prominenten op de tri bune. (eigenlijk voor al wie een kaart bemach tigd had...) Zij werden gevolgd door de fiere keizer Padova en de voorzitter van de Or de, die zich voor de gele genheid in een luksewa- gen had neergelaten. Het betrof hier een open mer- cedes, die vooraan en achteraan versierd was met bijzonder prachtige bloemen, waaronder echte papegaaiebekken. Ga ze in de winter maar betalen... Iemand van de Orde vertrouwde ons toe dat er voor ongeveer 20.000 frank bloemen waren voorzien, wat we stellig geloven! Ook het Hof der Prinsen was goed vertegenwoor digd om snoepgoed en konfettie rond te gooien. Natuurlijk reden de Miss Bette en verschillende le den van de Orde ook mee. De eerste buitenge woon opvallende wagen was deze voor prins Gust, gemaakt door de Omuëgvallers. Heel sta tig stond de prins van viertal meter boven het wegdek te zwieren en te zwaaien. Met hele hands vollen gooide hij speel goed in het rond. Daar het lokaal van de prins «tuftuf» heet, kon men voor de trekkende loko- motief geen betere naam vinden. Het geheel dwong de bewondering van elke toeschouwer af. Naar wat we achteraf ver namen was ook de orga niserende partij flink ver rast met het prachtige werk van de Omuëgval lers. Gelukkig vond dit re sultaat in de ogen van de «betalende» partij gratie: met de bekomen prijs kan toch een groot ge deelte van de kostenreke ning betaald worden... Zij die dachten dat karnaval '80 met zijn ver branding definitief dood was, hadden het glad verkeerd. De Prinsencaemere zorgde samen met de Generale gedurende het voorbije week end voor een internationale apotheose. In het teken van de Vriendschap verzamelden ze nog eens honderden binnen- en buitenlandse car- navaledelen. Het G-Bal liet de groepen van eigen bodem hun plunje nog maar eens aan trekken. En met muziek, verkiezingen, optoch ten en speeches werd Karnaval voor (hopelijk) een jaartje. Zaterdag De Caemere zorgde reeds in de voormiddag voor de juiste stemming. Samen met personalitei ten allerlei werd een be zoekje aan de macht ge bracht. De nodige publi citeit en wuivende zorg den natuurlijk voor een ruime belangstelling bij het marktpubliek. Feit dat door de handelaars met heel wat waardering in dank werd afgenomen. Want zo'n manifestatie brengt onveranderlijk wat volk op de keer, waaronder altijd een aan tal kooplustigen die zich links en rechts toch aan een koopje wagen. De Prinselijke broeders mochten daarna «Nor- beirs» gastronomische kunstgrepen gaan proe ven, rijkelijk overgoten met diverse wijntjes en weinig pilsjes. Een kwes tie van op dreef te komen en het laatste restje van de kater wat 'n vieze smaak weg te spoelen. Met het hoofd heel koel gehouden kon het ver- kwekte gezelschap dan weg begeven voor de ge plande bezoeker aan de diverse rusthuizen van Groot-Aalst en ook wach ten er hen nog menig heildrankje nog te merken! 't Schijnt dat die van over de Moerdijk «da zen tan d' ollanders hier vooral menig glaasje achter hun kolknopken hebben gekipt. Het ser veerwagentje kwam nog pas aanrollen of tiental len «ollandse» grijpgrage handen hadden het in een mum van zijn vochti ge vracht verlost en ver vangen door lege De rest van 't gevolg kon leren fluiten van de dorst. Maar ja, op de volgende plaats was er toch ook nog wat voorzien en dan maar «afzien hei maan!». St. Lieven werd in uitge laten stemming achter gelaten en hup naar de Hopperank. Hier werden ze tevens vergast door een prinses van de derde leeftijd op menig liedje uit de oude doos. En ook hier had de speurneus van de «Kee- sies» de korste weg waar de fles en glas gevonden, .Prijjioor los nummer Jay, Poofdelijke uitgever Ier KUYPER Op de jongste vergadering van de nieuwe vereniging «Begeleiding Hulpbehoevenden» die ontstond uit een plaatselijk KWB-initiatief, en die vrijdag jongstle den plaatshad in 't Aposteleken, antwoordde OCMW-raaalsid Piet Rousseau (CVP) op kritiek die vanuit het publiek geleverd werd op de nood aan gezins- en bejaardenhelpsters in het Aalsterse Open baar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Uit zijn uiteenzetting bleek dat het OCMW op dit ogenblik beschikt over 69 gezins- en bejaardenhelp sters. Verder heeft men nog 30 schoonmaaksters aangeworven in het Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK) en 5 klusjesmensen, (schilder, metser, behanger, enz.) Het eigenlijke kader van betoelaagd. Wel besliste de dienst Gezins- en Be- de Vlaamse Executie jaardenzorg omvat 60 be- onlangs de subsidies aan trekkingen, terwijl een de ondergeschikte bestu- uitbreiding aangevraagd ren in belangrijke mate te werd met 10 eenheden, verhogen, en de gevol- Deze kaderuitbreiding gen ervan zullen zich vol- werd om allerlei reden gens de heer Rousseau nog niet goedgekeurd, en dan ook laten gevoelen in wordt dan ook nog niet het bedrag dat het stads bestuur elk jaar dient bij te leggen om het deficiet van het OCMW te delgen. Verrassend was wel de mededeling dat van de 104 personen, die het OCMW in deze dienst be zit, er gemiddeld 20% we gens ziekte afwezig is. Rekening houdend met de bevallingsverloven en de wettelijke vakantieda gen mag het aantal afwe zigen gemiddeld geschat worden op 30 35% van het totale effektief. Het spreekt voor zichzelf dat dit belangrijke proble men met zich meebrengt in de hulpverlening. Om deze problemen enigs zins op te vangen besliste het OCMW onlangs om op elk dossier van gezins- en bejaardenhulp een cij fer aan te brengen van 1 tot 3. Het cijfer 1 komt aldus overeen met diege nen, die op basis van het sociaal verslag en een- medisch attest, konstant hulp nodig hebben. Bij het cijfer 2 is de hulp reeds mnder nodig, ter wijl het cijfer 3 overeen komt met diegenen, die nog het best zichzelf kun nen behelpen. Hierbij rijst wel een pro bleem, vermits de heer Rousseau mededeelde dat de geneesheren uit Aalst niet bereid schijnen te zijn om aan dergelijke onderverdeling mede te werken. Op de medische attesten wordt enkel ver-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 1