Rood voor Van der Linden Vrijschoppen aan de bazis Sint-Pauwels en Buggenhout laten steek vallen Nooit in gevaar Bijna moeiteloos Wie wil naar Europees kampioenschap? r Voetbal V oetbaluitslagen KI^K OP 2e PROVINCIALE Kijk op Tweede Provinciale er S.K. Aalst ontvangt hedenavond Lokerse! 24 - 29.2.1980 - De Voorpost Het is geen aantrekkelijke wedstrijd geworden op het veld van Herleving Vrasene. De leiders wonnen wel maar laat ons hier onmiddellijk aan toevoegen dat beide ploegen elk een helft voor hun rekening namen. Het had evenzeer een puntendeling kunnen worden en zelfs in de lokale klubmiddens had men daar geen graten in gezien. Hoe dan ook, het zijn zoals altijd de doelpun ten die tellen en in dat opzicht speelde deze keer dit voordeel van de lokalen. In de eerste helft waren die ook wel de betere partij. Het was ook in die periode dat het eerste doelpunt tot stand kwam. Auteur van deze voltreffer was Ver- haert die een voorzet van Vertee met sukses tot een doelpunt wist om te buigen. Na de kampwisseling deed zich een feit voor dat men niet iedere zondag mee maakt. Stel je voor dat een Roburspeler handsspel be gaat in de grote rechthoek en datzelfde Robur krijgt hiervoor een strafschop toegemeten. Dat die elfme- tertrap wordt omgezet door Vercauteren, maar dat na dien dat doelpunt wordt af gekeurd. Waarom? Dat konden ze ons noch in de lokale noch in de bezoe kende klubmiddens vertel len. Dat vervolgens zelfs die strafschop mocht wor den hernomen, door die zelfde Vercauteren doch deze keer stond doelman Buys op de goede plaats. Er gebeuren soms rare din gen op onze voetbalvelden. Ook hier was dit het gevolg van het onvoldoende auto ritair optreden van de scheidsrechter. Dat was hij wel op het einde van de wedstrijd toen hij een rode kaart gaf voor Van der Lin den. Deze voetballer had voordien reeds een gele kaart aangeboden gekre gen en twee keer geel heeft ook de logische uitsluiting voor gevolg. Voordien had Verhaert nochtans de stand verdubbeld toen hij knap was aangespeeld geworden door Lardenois. Eigenaar dig genoeg viel dit doelpunt op een ogenblik dat de be zoekers duidelijk het initia tief in handen hadden, maar via de counter wer den geslagen. Stippen we nog aan dat ook Kint (Vra sene) en Lelie (Robur) op een gele kaart werden ge trakteerd. «Het was algemeen be schouwd een triestige wed strijd», aldus de kommen- taar van onze lokale zegs man. «We speelden zeker niet als een ploeg die aan de leiding staat. Het ging ons in deze wedstrijd eigen lijk een beetje mee. Dat moet je hebben, wil je naar de titel mikken. We staan nu een punt voor op Haal- tert maar die ploeg heeft een wedstrijd minder ge speeld, zodat we in geval ze die wedstrijd winnen, wij zelf naar de tweede plaats verhuizen. Voor ons komt het er nu op aan onze res terende wedstrijden te winnen. Zondag aan huis tegen Borsbeke mogen we beslist geen steek laten vallen. Op papier hebben we geen zware opdrachten voor de boeg, maar wanneer je het moet opnemen tegen ploe gen die in degradatiegevaar verkeren, moet je dubbel op je tellen passen.» «Wij mochten minstens op een gelijkspel aanspraak maken», was de ietwat ontgoochelende kommen- taar in de Moerzeekse voetbalkringen. «Mits een beetje meeval hadden we minstens een punt kunnen meepakken.» (edm) Nieuwerkerken - Baasrode 2-0 Eendracht Nieuwerkerken niet in de toegekende pe- brand en geraakten eigen- heeft bijna moeiteloos ge- nalty om te zetten. lijk nog verder achterop, wonnen tegen het veroor- Na één uur was de kous Met een wedstrijd minder deelde Baasrode. Voor dan toch af voor de moedi- gespeeld dan Winnik, ziét geelrood begon het trou- ge bezoekers: De Boeck het er voor Nieuwerkerken wens erg goed: reeds na rondde suksesrijk af. Te- niet zo somber meer uit tien minuten skoorde Luc gen die 2-0 achterstand op- dan een paar weken gele- De Vos een fraai doelpunt, tornen bleek een onmoge- den. Zondag gaat de reis Eendracht bleef doordu- lijke opdracht voor de rode naar Appelterre. De ta- wen, bouwde enkele goede lantaarndragers. baksplanters hebben in de- aanvallen op, doch skoren In Nieuwerkerken was het ze kompetitie niets meer te was er voorlopig niet bij. vooral uitkijken naar het winnen of te verliezen. Uit- Na de rust kreeg Danny rezultaat van Winnik tegen gerekend daarom moet Roelandt de gelegenheid het aartsgevaarlijke Sint- Eendracht er nog eens met de voorsprong te verdubbe- Pauwels: de Ninovieters veel overtuiging tegenaan len: hij slaagde er evenwel sleepten een puntje uit de gaan. mi De geelroden verkwanselden tegen Baasrode heel wat kansen. Nieuwer kerken- Baasrode 2-0). (per) Borsbeke - Oudegem 1-3 Het eerste kwartier in de tweede helft niet te na ge sproken heeft Oudegem nooit problemen gehad met Borsbeke dat zich vrij snel aan het meesterschap van de thuisploeg heeft neerge legd. Oudegem deed het erg goed het eerste halfuur van de wedstrijd en kwam uit die periode met een 0-2 voorsprong, doelpunten van De Bleeckere, die een hoekschop overnam en be heerst skoorde, en Scham- paert. Amper twee minu ten voor rust kwam Bors beke op 1-2 en dat ontke tende bij de thuisploeg de ijver om er snel tegenaan te gaan. Oudege verdedigde zich daartegen met alle middelen. Hard ging het er bijwijlen wel aan toe... gele kaarten vielen er gelukkig niet. Als Danijs dan rond de 70° minuut de eindcijfers vastlegt, is de wedstrijd ge speeld. De Bleeckere ziet dan nog geel wegens spelbederf doch dat kan de feestvreug de niet verstoren. In de laatste minuut appeleert al wat Oudegem heet nog voor een strafschop wegens handspel, doch de scheids rechter vindt het al welle tjes en fluit de wedstrijd ten ruste. Door deze over winning gaat Oudegem nog wat vooruit in de algemene rangschikking. Het worden nog spannende weken voor SK. (gdp) Driemaal vloog de bal in deze faze naar het bezoekende doel, maar een doelpunt was het niet. Paul Janssens staat er als toeschouwer bij. (Nieuwerkerken- Baasrode 2-0). (per) KSV Temse - Wetteren 2-0 De derde opeenvolgende thuiswedstrijd is voor Tem se suksesvol afgelopen. De thuisploeg toonde zich be slist de betere partij tegen de bezoekers die zich ge dwee op het terrein bevon den. KSV zou zeker de wedstrijd vlugger naar zijn hand kunnen zetten heb ben maar de afwerkers faalden ook nu weer en daar zat de bezoekende doelman Van Hyftte wel voor iets tussen. Slechts in de tweede speelhelft nam Temse afstand van Wette ren met twee vrijschoppen aan de bazis van elk doel punt. Beide teams trachtten in de aanvangsnunuten met en kele mooie kombinaties rond de middencirkel el kaar af te tasten zonder direkt doelgevaar te schep pen. Maar naarmate de mi nuten verstreken zag het er rooskleuriger uit voor de blauwwitten. In de 15' mi nuut moest de bezoekende doelman op al zijn kunde beroep doen om een po ging van Pranky Verberck- moes te stuiten. Het trio Franky Verberck- moes, Walter Van Haver en William Bosman eiste de nodige aandacht van de Wetterse verdedigers voor zich. De middenvelders Giovanni Sciacca en Erik Van Goethem toonden zich echte wroeters om hun team in de aanval te hou den. Jef Van Gasse hield een kundig oogje in het zeil en kwam met enkele gevat te tussenkomsten ook zijn duit in het zakje doen. Spo radisch maar wel gevaarlijk langs Vekeman zorgde Wetteren dat ook Robert Van Lombergen niet werk loos bleef. Toch zouden de Temse-supporters niet he lemaal tevreden hun rust- glaasje gaan drinken want daarvoor was de besluit vaardigheid van KSV te zwak geweest. De kansen waren er, de doelpunten niet, of nog niet? De tweede speelhelft was nog jong toen Temse een hoekschop afdwong, de an ders goed werkende doel man Van Hyftte verkeek zich nu op de bal maar tot tweemaal toe besloten de KSV'ers op een verdedi ger, de derde Temsenaar die zijn kans waagde, vi- zeerde toen een reklaam- bord. Ook in de 52' minuut kwam Temse dicht bij de ope ningstreffer maar Walter Van Haver trapte met te weinig kracht naar doel en de portier redde met de voet. Aan de overzijde kon Wetteren nog niet zo heel veel inbrengen, daarvoor zorgde Guy Hoogstadt. De Temse-stopper was niet al leen puik bij het stoppen van bezoekende aanvallen, maar meermaals lag hij aan de bazis van een nieuwe Temse-aktie. In de 64' mi nuut was Walter Van Ha ver voor de zoveelste maal de prooi van de Wetterse verdediging. Scheidsrech ter Anné aarzelde niet om voor vrijschop te fluiten en bedacht de «dader» terecht met geel. Nog vooraleer Wetteren hun gedacht terug bij de match had deponeerde Jo zef Van Gasse, dank zij een uitstekende traptechniek, de bal in de verste hoek (1- 0). Bij de bezoekers pre dikte Vekeman in de woes tijn, de spits lag in de greep van de KSV-defensie. In de 75' minuut ging William Bosman tegen de vlakte juist buiten de grote back area. Schepens, die weer het signaal van de ref hoor de maakte zich boos, het kostte hem eveneens de ge le kaart. Maar wat erger was voor Wetteren was dat uit deze vrije trap Giovanni Sciacca een knap doelpunt met het hoofd kon aanteke nen (2-0). Het laatste kwar tier nam Temse het zekere voor het onzekere, speelde behoudener wat Wetteren toeliet meer aan bod te ko men in de aanval. Maar tot een standswijziging kwam het niet meer. Temse behaalde door deze zege op eigen veld zijn der de thuisoverwinning, dit Twee kopploegert lieten van hun pluimen: Sparta Buggenhout ging in Sint-Gillis-Waas de boot in, en kan de titel vergeten. Voor Sint-Pauwels was de 0-0 te Denderwindeke evenmin een sukses, vooral omdat verwacht wordt dat een kopploeg zich niet laat strikken door een team dat zich met de degradatie kan verzoenen. Intussen gaat Vrasene rustig zijn gangetje, al kregen de Waaslanders de zege op geen prezenteerblad: Robur is immers geen te onderschat ten tegenstander. Er moet nogal wat gebeurd zijn in Vrasene: ref Meganck, in wie we nooit een sterzagen, blunder de opvallend toen hij een handfout van een Robur- aanvaller floot en de bal op de penaltystip van Vrasene liet leggen. Al na al sproot uit die situatie geen doelpunt voort: de ref liet de kick overdoen, en nadien stopte keeper Buys de kei van Vercauteren. Twee doelpunten van Vedrhaert tilden Vrasene in de leiderszetel. Winnik overtrof zich tegen Sint-Pauwels en creëerde de beste kansen. Keeper Persoons moest trouwens meer dan op zijn beurt de handen uit de mouwen mt steken. Oudegem van zijn kant, is na de nederlaag tegen Sint-Pauwels niet zitten uithuilen: de filozofen pak ten in Borsbeke met goed en kordaat voetbal uit. Chou De Bleeckere zette blauwwit in het goede spoor, Everaert sloeg de 0-2 kloof, maar nog voor de koffiepauze kwamen de zebra's tot 1-2 terug. Achteraf klapte een doelpunt van Danijs de deur voorgoed dicht. Het blijft natuurlijk vooral uitkijken naar Haalterij^nc dat nu vier keer skoorde te Moerbeke-Viane en metuva slechts één punt achterstand op Vrasene en een je bonusmatch op het programma, de grote kanshebbei we op de eindzege blijft. Met 58 geskoorde doelpuntet ,ari en slechts 20 goaltjes contra, wordt de waarde van di en team voldoende geïllustreerd. jen Even de kansen afwegen van de anderen? Vrasent0 heeft een goede uitgangspozitie verworven, Sint ete Pauwels is lang niet uitgeschakeld en ook «Hagem^Qc heeft zijn laatste woord nog niet gesproken, o/xujs voorwaarde dat de inhaalwedstrijd te Sint-Lievens ere Houtem met een zege wordt afgerond. Buggenhou jjw van zijn kant, haakte (waarschijnlijk) definitief af. §|e De zege van Eendracht Nieuwerkerken tegen rod«fcn lantaarn Baasrode, duwde geelblauw in een hopelo iaa ze situatie. Voor de leerlingen van Paul Janssen.iers staat het signaal nu op groen, al zal de definitievt ,ej redding waarschijnlijk over een testmatch lopen c[,j Tenzij Vierde Nationaler Zottegem zich in laatsti po instantie nog redt. Maar dan mag dat niet gebeuret )m ten koste van Geraardsbergen dat evenmin reed. ||e veilig is. es Temse, dat Standaard Wetteren klopte, is zo goed al 0 k safe, evenals Sint-Gillis-Waas dat verrassend, doel p0 allesbehalve onverdiend, Buggenhout opzij zette. on Sleutelmatch van de volgende speeldag is zonde\\e enige twijfel de konfronlatie tussen thuisploeg S/nfjtaf Pauwels en het stevige Haalteri. Eén van de twee gflfljon waarschijnlijk over kop. Vrasene mag Borsbeke nie{|e onderschatten, doch we voorspellen hoe dan ook een)ag Wase zege. Oudegem reist naar het beenhar de dochwe onberekenbare Standaard Wetteren en mag zich gee/hm slippertje veroorloven. huii Misschien wijkt Eendracht Nieuwerkerken wat loipeI op Appelterre. Temse moet in Denderwindeke uit </(|or doppen kijken, of het loopt met een sisser af. Sinifioe Gillis-Waas klimt nog water verder van de bedreigtie den weg na een logische zege tegen Baasrode. kon (mvhjpev Ug( :de iorj [nn gel- vijftien weken na het vori- taal met twee eenheblo ge home-sukses, toen was Winnik het slachtoffer en juist naar die ploeg moet Temse zondag reizen. Kan Temse dan haar puntento- aandikken? Indien ja, vuil het KSV beslist uit deppc vaarlijke zone loodsen, koe fier Me ■oni la In zijn strijd om het behoud in de hoogste provin ciale reeks houden de bestuurslui van S.K. Aalst eL aan hun trouwe supporters te verwittigen dat huiy kompetitiewedstrijd tegen S.V. Lokerse, niet door-((j gaat op zondag 2-3-80 maar wel hedenavond vrijdag^ 29-2-80. De aftrap zal gegeven worden te 20 uur opj het terrein van S.K. Aalst (naast het StedelijkH Kerkhof.) A.V.H.„ Beker van België SK Beveren-Klub Brugge 1-1 Klinge-Meulestede 0-1 Kompetitie: Stekene-Excelsior 0-2 Racing Wetteren-SK Aalst 1-0 Stekene-Excelsior 0-2 Kemzeke-Lokerse 1-2 Sinaai-Waasmunster 2-2 Hamme-Standaard Denderleeuw 5-1 Bazel-Grembergen 2-3 KAV Dendermonde-SK Lebbeke 1-0 Wondelgem-SK Overmere 0-2 Vrasene-Robur 2-0 Valentino's Overmere-Zaffelare 3-5 Winnik-Sint-Pauwels 0-0 Serskamp-Edixvelde 2-4 Temse-Standaard Wetteren 2-0 Smetlede-Massemen 3-0 Nieuwerkerken-Baasrode 2-0 Bavegem-Erembodegem 2-1 Borsbeke-Oudegem 1-3 Erondegem-Oordegem 2-0 Sint-Gillis-Waas - Buggenhout 2-1 Iddergem-Bambrugge 1-0 Burst-Eendracht Meldert 3-4 Opstal-Opdorp 1-0 Meerbeke-Vlierzele 0-2 Doggen-Berlare 0-1 Herzele-Kerksken 0-0 Schoonaarde-Herdersem 0-2 Mere-Ter joden 0-0 Wichelen-Gijzegem 3-3 Schellebelle-Hofstade 4-2 Boonwijk-Appels 2-1 Wieze-Voorde 2-0 Rapide Lebbeke-Schroevers Moorsel 0-2 Thor Meldert-Erpe 2-0 Sombeke-Eksaarde 0-2 Wilskracht Moorsel-Eendracht St. Gillis 2-1 Heikant Zele-Straatje Stekene 4-0 Kruibeke-Heusden 1-0 Verrebroek-Rupelmonde 0-0 Melsele-Melle 2-1 Kieldrecht-White Boys 5-4 Kallo-Sint Amandsberg 1-1 Meerdonk-SK Lokeren 0-0 Hoogeinde-VV Merelbeke 1-5 Wachtebeke-Gerda 0-1 De wedstrijden in de eindronde van het Europees kampioenschap worden als volgt gespeeld: Groep 1: woensdag 11 juni, 17u45, Rome, Tsjechoslowakije - West-Duitsland. woensdag 11 juni, 20u30, Napels, Griekenland-Neder land zaterdag 14 juni, 17u45, Napels, West-Duitsland-Neder- land zaterdag 14 juni, 20u30, Rome, Tsjechoslowakije-Grie- kenland dinsdag 17 juni, 17u45, Milaan, Tsjechoslowakije-Neder- land dinsdag 17 juni, 20u30, Turijn, West-Duitsland - Grie kenland. Groep 2 donderdag 12 juni, 17u45, Turijn, België-Engeland donderdag 12 juni, 20u30, Milaan, Spanje-Italië zondag 15 juni, 17u45, Milaan, Spanje-België zondag 15 juni, 20u30, Turijn, Italië-Engeland woensdag 18 juni, 17u45, Napels, Spanje-Engeland woensdag 18 juni, 20u30, Rome, Italië-België r Wedstrijd voor de 3de plaats: zaterdag 21 juni, 20u30, Napels, 2de groep 1 - 2de gn)v 2 Finale zondag 22 juni, Winnaar groep 2 20u30, Rome, Winnaar groep Prijzen der plaatsen: Genummerde zitplaatsen (1ste kategorie) 1.200 Niet genummerde zitplaatsen (2de kategorie) 600 niet-genummerde zitplaatsen (3de kategorie) 150 De personen, die in België verblijven, kunnen kaar verkrijgen door bemiddeling van de KBVB binnen perken van het kontingent dat aan de bond zal toegff zen worden. Ze moeten de tegenwaarde van deze ka pr ten VOOR 11 APRIL 1980 storten op de rekening 000-0031104-64 van de K.B.V.B. te Brussel (bedrag verhogen met 44 fr. voor aangetekende verzending (to tickets) en met 53 fr. (tot 30 kaarten, enz....). In te vullen op het bulletin: naam (M.. Mevr. of M< adres en gewenste tickets. toi

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 24