Omer Van Praet (V.W. Hamme) looft maats om eigen talent te verbergen DENDERHOUTEM VOORZITTER VIJVERMAN: «IK PLEIT ONSCHULDIG» Franky De Daele: een voorbeeld voor alle jeugdspelers erjaardag. eerste «gele» uitsluiting en begin van legerdienst. De Voorpost - 29.2.1980 - 25 ■O te jweren dat de jeugd heden ten dage minder inzet en irantwoordelijkheidsgevoel opbrengt dan voorheen is waarheid geweld aan doen. Wie kennis maakt met die ugd, met haar praat komt vlug tot andere gevoelens en dachten. Hoofdzakelijk bij hen die de sportbeoefening voornaamste vrijetijdsbesteding beschouwen vindt en de idealisten in de ware zin van het woord. Omer an Praet, de fanionspeler van Vigor Wuitens Hamme. hoort tot hen. e benjamin van de ploeg, tuigde op slag de ganse iwat het suiker en honing V.W.-aanhang. Zijn ssen al die groten, die glansrijk debuut werkte izorgd zijn omde jongst- zonder meer geestdriftig :borene. Een bescheiden in op zijn medemidden- ngeling, die misschien te velders zodat de bezoe- aaf is en te welopgevoed kers werkelijk van het veld werden gespeeld. Puur talent heet dat...» Ervaring erdediger te zijn in de :dendaagse voetbalsport, jwintig "kmer van Praet wordf Dat Omer van Praet met- orgen zaterdag twintig Sen ar. Die twintigste ver- ardag heeft nu toch wel pmerkelijke en niet zo rettige naweeen voor deze r"eDetballer. Precies een dag ter krijgt hij zijn eerste eu' »ele» uitsluiting in zijn r aetbalcarriere. uitgere gend dan nog tegen een ïvaarlijke tegenstrever e*n ie S.K. Lovendegm wel is. °e' 'wee dagen na zijn ver- lardag wordt hij opgeroe- en voor de militaire ienst. Twee dingen die je emo dadelijk niet gaat ver- eten. '"'Gelukkig ben ik kort bij °Auis gekazerneerd, zodat ik ■ni eregeld de trainingen kan ou ijwonen» zegt Omer. Slechts een maand in Eke- 9"^en en de negen overige taanden op de Westak- ert ets, zodoende blijf ik vrij- evi el ononderbroken ter be- en chikking van mijn club.». tsti [portman re')mer Van Praet is niet e(L Heen een aangename esprekspartner. Het is ok een Voorbeeldige Sportman. Verzorging omt bij hem op de eer ste plaats «Om fit te zijn '"'»tap ik iedere zaterdaga vond vroeg in bed, want ■»«je taak die mij de zon dagnamiddag wacht is Vwaar» zegt de blonde tefimer. Een feit dat in de ,iuidige levenshouding 'Vel tot nadenken stemt. longeren die aantonen ""hoeveel wilskracht ze aan e dag leggen om er te iomen. En er zich van ^"bewust z'Jn dat ze tegen- iver hun vrienden in de hebloeg een plicht te ver- 'ullen hebben, iportmannen waarop •oorzitter Dr. Peersman ier kan zijn en die trainer leersman zeker geen inrustige slaap bezor- Roken is totaal ta- ioe bij Omer Van Praet van onze nationale jdrank die bier is zegt hij, dat die te bitter is om te Irinken en ronduit slecht imaakt. ^Omer van Praet ademt or_van kindsaf een voetbal laf"'k was twaalf jaar toen ik Jvoor het eerst een aan- j-pluitingskaart bij V.W. Hamme ondertekende. j^'Een leraar op school had me die wenk gegeven. Ook mijn ouders gingen akkoord met het voorstel. In het kadettenelftal waar ik mijn eerste officiële trappen tegen de bal plaatste, kwam ik als aan valler aan mijn trekken. Via de scholieren en ju niors ben ik in het eerste elftal terechtgekomen waar ik op het midden veld evolueerde». Zijn intrede in het eerste elftal deed Omer Van Praet tijdens een beker wedstrijd tegen Winkel 'Sport, nu bijna twee jaar geleden. Dat dit een suc ces werd bewijst volgen commentaar hierover krantenartikel van toen: Voorts was er de re velatie van deze ouvertu re in de flinke persoon ,van debutant Omer van "Praet die in de ware zin van het woord langs de 9rote poort zijn intrede deed. Deze nauwelijks achttienjarige atleet leg de een ongelooflijk bril- lant examen af en over een ook een vaste waar de werd in het Hamse fanionelftal spreekt voor zichzelf. Twee seizoenen is hij thans titularis. Vorig jaar als middenvelder, nu als verdediger. «Dit jaar heb ik een beter seizoen achter de rug dan vorig jaar» zegt de Ham- menaar. «Dat komt om dat ik al heel wat ervaring heb opgedaan. Ik hoop dat we dit jaar promove ren. Dat is mijn harte- wens waar ik bovendien rotsvast in geloof. We zijn ontegensprekelijk de beste ploeg waarin de sfeer alleen maar uitste kend kan worden ge noemd. Allemaal toffe kerels mijn vrienden voetballers. Ik herinner mij nog hoe goed ik werd opgevangen toen ik in de eerste ploeg kwam door de wat oudere spelers als een Dirk Van Buyten, Gui- do Joos en een Dirk Ver- buystel. Dat vergeet je niet vlug. Die jongens hebben mij een grenze loos vertrouwen inge boezemd. Wat is het pret tig met dergelijke kérels Omer Van Praet. (wvc) omgang te hebben.» Niets dan goed ook over trainer Willy Meersman. «Een fantastische man is dat. Vorig jaar waren, er wel een paar misverstan den tussen hem en mij. Nu betekent hij een steun van formaat. Iemand die niet alleen bekwaam is voor zijn taak, maar bo vendien nog de uitzon derlijke gave bezit om een ploeg moreel op te peppen. Met zo iemand kan het niet anders of je moet resultaten be halen». Over de vooruitzichten voor de komende weken heeft Omer Van Praet de volgende visie; «Nu zondag tegen Loven- degem moeten er enkele spelers onder wie ikzelf naast de lijn blijven we gens strafpunten. Toch stel ik vertrouwen in de jongens die de plaats moeten innemen. Zij zul len meer dan ooit willen bewijzen dat ze ook be kwaam zijn om als titula rissen te fungeren. Lo- vendegem is beslist geen gemakkelijke ploeg om te bekampen. Wij verloren er tegen op eigen veld tijdens de heenronde. Naar mijn mening was dan ook verdiend omdat we te onbezonnen van stapel liepen en ons tac tisch lieten misleiden. Die ploeg speelde hier bij ons op de counter en dat le verde hen de zege op. Toen ze op voorsprong kwamen was het voor ons haast een onmogelij ke opdracht om nog te rug te slaan vooral omdat ze strategisch hun doel wisten af te schermen en we geen enkele score kans meer kregen. De op drachten die we nadien te vervullen krijgen zijn op papier althans minder moeilijk. Tegen het ver oordeelde Gandasparta, Evergem en Boelare die niets meer te winnen of te verliezen hebben, en S.K. Aalst dat theoretisch ook een zwakke tegen stander mag worden ge noemd. Opletten blijft echter de raadzame boodschap. Stel je voor dat een ploeg als S.K. Aalst door tegen ons te winnen de redding kan realiseren, dan gaat die alle middelen aanwen den. We mogen absoluut niet meer verliezen. Den derhoutem een zwaarder programma af te wer- kken. F.C. Brakel, Wette- ren, F.C. Ronse, K.A.V.D. en F.C. Denderleeuw zijn tegenstrevers die zich zo maar niet in de luren la- tert leggen. Hopelijk vormt een van deze ploe gen een struikelblok voor de leider zodat we de lei ding kunnen overnemen. Vast staat nu wel dat de kompetitie tot de laatste speeldag spannend zal verlopen». Omer Van Praet is ie mand voor wie zelfdisci pline geen ijdel begrip is. Naast de trainingen op- het veld van V.W. Ham me onderhoudt hij iedere dag de conditie door nog nog wat zelf aan sport te doen. Om 16.30 uur is Omer thuis van de dag taak waarvoor hij iedere ochtend om 6 uur uit de veren moet. Dan rest er de tijd om aan sport te doen. Een krachtbron Is V.W. Hamme niet de grote ploeg bij uitstek in onze gewesten? Niet al- feen omdat ze de massa beroert maar omdat ze benevens het sportieve zoveel belang stelt ïn de mens die schuilt in de voetballer. Wat een groot deel is van haar kracht. Is het dan niet te begrijpen dat al de voetballers, zelfs al zouden ze minde re gaven bezitten dan an deren, meer kunnen tus sen de krijtlijnen? Gedre ven door een krachtbron (clubleiding, aanhangers, trainer) willen ze wat eens een utopie was, rea liseren. Met voetballers als Omer Van Praet is dat geen onmogelijke op dracht. Omdat ze goed weten dat kampioen wor den harde eisen stelt. Van iedereen die in club verband werkt. Maar het er ook voor overhebben. Want in een voorbeeldig streven is niet alleen voetbal van het aller grootste belang. Dat weet trainer Meersman zeer goed. Het dient ge zegd; zijn menselijke be trekkingen zullen weini gen hem evenaren. Is Omer Van Praet niet ongewild een toonbeeld voor de vele Hamse jon geren die dromen van sportroem? Iemand die nog kan luisteren naar ouderen en hen begrijpt. Er wachten hem nu een tiental maanden militaire dienst zonder dat hij de trainingen moet missen. Ook hierin schuilt de werkkracht en het door zicht van de Hamse voet balleiding. Omer van Praet heeft bui ten zijn voetbal geen an dere hobby's. Wel is het ons opgevallen hoe hij de kommentaren over zijn ploeg die in de diverse kranten, en uiteraard ook uit ons blad, met de grootste zorg bijhoudt. Met een opvallende zorg wordt alles oordeelkun dig ingeplakt. Omer Van Praet is trots op dat werk. Met recht en reden trou wens. Hij is sportman die zijn maats looft om zijn eigen talent te verbergen is niet alleen een toon beeld. Hij is ook één der beste voetballers uit Oost-Vlaanderens hoog ste provinciale afdeling. Eddy De MEY Nog géén abonné? Geef een seintje en 't is o.k. (052)21.40.60 Jozef Vijverman, voorzitter van voetbalklub Verbroede ring Denderhoutem, zet zich erg scherp af tegen wat hij noemt de totaal verkeer de voorstelling van de feiten die zich hebben afgespeeld tijdens de zitting van de onderzoekskommissie die «de zaak Verhulst» onder zocht. «Alles wat momenteel tegen mijn klub wordt opgezet, is gewoon geïnspireerd door jaloersheid. De opgang van Denderhoutem is gewoon het gevolg van een goed be leid. en dat steekt sommi gen de ogen uit. Ze noemen ons de miljoenenklub. Weet je dat de transfers van vorig seizoen ons slechts 200.000 frank hebben gekost? Bij het kopen en verkopen van spelers legden we dat be drag by.» Vyverman: «Ik zou een be zoek hebben gebracht aan doelman Van Mossevelde en een getuige zou hebben verklaard dat hij mij heeft herkend, toen ik bij vergis sing aan een verkeerde deur kwam bellen. Welnu: die getuige heeft me gewoon «herkend» op een «slechte foto»: dat kiekje was zo onduidelijk dat er niemand op te herkennen was. Trou wens: wat zou ik in Schoon- aarde gaan doen: ik ken er de weg niet, en zou niet weten waar ik een of ander huis moet gaan zoeken. Op het ogenblik van het fameu ze bezoek, bevond ik mij in het buitenland: ik bezit nog steeds het vliegtuigticket waarmee ik naar Frankfurt reisde, en er zijn minstens een vijftal getuigen die wil len verklaren dat het mate rieel onmogelijk was dat ik my op dat moment in het land, laat staan in Schoon- aarde, bevond.» Jozef Vijverman zegt voorts dat het dokument waarmee Verhulst kwam opdagen, vervalst is: «De handteke ning die erop staat, trekt van ver of van naby niet op de myne. De konklusie van de kontrolekommissie was duidelijk: die mensen heb ben aan de vertegenwoordi gers van Lebbeke gevraagd wat ze in Brussel kwamen doen. De klacht raakt kant noch wal.» «Ons willen ze treffen,» zegde de Denderhoutemse praeses tijdens het lange, door ons van het begin tot het eind woord voor woord opgenomen telefoojige- sprek, «doch het is niet de schuld van Denderhoutem dat de broer van Leo Ver hulst zich de dinsdag na de match by ons kwam aanbie den: het is inderdaad zo dat ze «ginds» slechts 550 frank per wedstrijd kunnen ver dienen en dat wy 1.250 fr. betalen per gewonnen punt. Ik heb die jongen wegge stuurd: ik ben ten slotte Sinterklaas niet. Op de dag van de wedstrijd tegen Hamme kregen we het be zoek van een reservespeler van die klub. Die man ver klaarde eveneens volgend seizoen voor Denderhoutem te willen voetballen. Er is trouwens nog veel meer. maar ik til daar niet zwaar aan, doch te gepasten tyde ga ik zelf in de aanval. Ik kan naar de bond met een klubleider die wil getuigen dat vorig jaar 50.000 frank werd geboden om een ploeg een wedstrijd te laten winnen.» Vijverman: «Het is steeds maar Denderhoutem. Den derhoutem. Doch liggen wy aan de basis van het gevecht tijdens de match I.ebbeke- Lovendegem? Is het mijn schuld dat Verhulst zater dagavond op het terrein van Denderhoutem blunderde, met een doelpunt als ge volg? Kan ik het verhelpen dat spelers van een bepaal de ploeg bij ons komen be loven dat we een wedstrijd mogen winnen? Toen dat laatste gebeurde was er een rijkswachter hij mij in huis. en ik heb de nummerplaat genoteerd van de wagen waarmee de «aanbieder» zich verplaatste.» Vyverman zegt voorts dat hij het eigenaardig vindt dat Verhulst 30.000 fr. en een kontrakt voor drie jaar door zyn huidige klub werd aangeboden: «Plots kan dat allemaal.» De Denderhoutemvoorzit- ter meent dat hij onrecht vaardig met de rug tegen de muur wordt geduwd, en erg positief sprak hij niet over instaan voor de veiligheid: wat in e^n bepaalde pers het kerkhof ligt niet ver van wordt neergeschreven: «Als het voetbalstadion.» een van jullie reporters M. VAN HAUWER- naar Denderhoutem komt, MEIREN zorg er dan voor dat die niet herkend wordt door de fans van mijn klub, ik kan niet Franky De Daele is 22 jaar jong en kwam door een toevalin het eerste elftal van Sportkring Sint-Niklaas terechtomdat hij nogal fel werd opgemerkt op de training door de kersverse Robert Willems. trainer bij Sportkring. Doorzettingsvermogen, nooit afgeven, achter iedere bal aan, ook al lijkt die verloren. Technisch goed, maar vooral kracht en dat nooit aflatende, zijn de elementen die het bij hem doen. Een paar mensen (trainers bij Sportkring) hebben een flinke invloed gehad op de ontplooiing van deze door drijver. Om te beginnen is er Hugo D'Hondt bij wie hij de eer ste passen zet. Daarna kwam Willy Meersman om daarna, maar dan bij de scholieren, terug bij Hugo D'Hondt te belanden. Hugo Mertens en daarna Mon Van Looy kruisten zijn weg bij de juniores. De leger dienst komt de carrière af breken, maar moed hebben is ook een deugd en Franky blijft bij de juniores aantre den, later bij de reserven. Tot zover deze korte retro- blik op zijn opleiding bij Sportkring. Daarna dreigt er een kink in de kabel te komen. Bij Sportkring zag men het niet zo erg met hem zitten waardoor hij bij Ex celsior Sint-Niklaas terecht komt. Daar viel het minder goed mee. Onder Willy Da- neet start hij er als linkshalf. h r""feT Oe Daele. (pm) Dat ging nog maar als zijn medemaats zich amper la ten zien op de training om dat het slecht weer is, vindt De Daele dat dit nu niet precies de goede mentaliteit is om hogerop te geraken. Hij wil trainen en spelen, en liefst zoveel mogelijk. Maar Excelsior dat slechts tweemaal per week oefent, kan die verwachtingen niet inlossen. Meteerf staat zijn besluit vast: opnieuw zal hij de Wa- termolendreef aandoen want Sportkring traint dan toch één keertje meer (nu is dat al viermaal per week). René Verniers merkt hem op en hij krijgt een plaatsje als libero bij de reserven. Maar ook hier wordt hij getrakteerd met diverse plaatsen in het elftal, zelfs met een zitje op de bank. Dan komt Zidane, maakt het mooie weer bij de reser ven als die zich fysiek klaar- stoomt voor het eerste elftal. Zoveel talent, Franky De Daele merkt het vaak van op de bank en mijmert. Maar hij is een doorbijter, hij geeft nooit af. En dat wordt -uiteindelijk beloond. Als Jef Beirinckx geel ge schorst is voor de wedstrijd tegen La Louvière en de trainers op Caers (gekwetst) geen beroep kunnen doen, komt de wenkende kans voor de talentrijke Sint-Ni- klazenaar. Dat debuut te gen La Louvière verliep in feite heel goed. Tijdens de eerste helft liep hij wel té dicht bij zijn mannetje, zo dat heel wat ballen over zijn hoofd dwarrelden, maar met de raadgevingen van Robert Willems kwam aljes voor mekaar. Hij trekt zich wat terug en laat de man zélf komen, zo kan hij hem het best opvangen. Als Kortrijk naar de Water- molendreef komt, speelt De Daele de wedstrijd van zijn leven. Hij schaduwt spelma ker Pomini op de meest kundige wijze zodat laatst genoemde omzeggens niet bij de bal kan. De Daele wordt nu bij Sportkring naar voren ge schoven als hét voorbeeld voor de jeugd. Hij kwam er, waarom zou jij er niet gera ken, is het argument dat de trainers tegenover hun pu pillen gebruiken. Twee jaar geleden had Franky De Daele wellicht nooit gedacht ooit nog eens in het eerste elftal van Sport kring te zullen aantreden. Nu gaat hij waarschijnlijk recht op de eindronde af. Als de geelblauwen eraan deelnemen, zal dal o.m. dankzij het doorzettingsver mogen zijn van deze mdra- tonman.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 25