fc hm \m M IlljiMcBiHBH WANNEER NIEUWE VUILNISZAKKEN HALEN? J h uw tyui©©(fo+ FEITEN EN VRAGEN WAAROM GEEN GELDOPHAUNG BESCHUTTE WERKPLAATSEN MET AALST-KARNAVAL UW WOORD 2 - 29.2.1980 - Ue voorpost De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en heeft het recht de teksten in te korten. DE DOORBRAAK GEDACHTE EN DE SOCIALISTEN VAN AALST Wij kunnen en mogen het niet langer verbergen dat de Belgische Socialistische beweging sinds de tweede wereldoorlog (hoogtepunt 1954) zowat 1/3 van haar kiezerskorps heeft verloren. Tot op heden werd daar omtrent geen duidelijke, op cijfers berustende, analyze gesteld. Integendeel werden allerlei verklaringen openbaar ge maakt die op zichzelf geen enkel houvast konden bie den waarnaar onze partij zich kon herschikken. We hebben dan ook zo lang gewacht, tot de bittere noodzaak ons heeft ver plicht de toestand te herzien. De «doorbraak»-gedachte welke zich nu manifest aandient in de (Vlaamse) socialistische rangen, duidt ons die richting aan in de welke de partij denkt. Kenmerkend daarin is de «openheid», het durven stellen van de politieke, ekbnomische en kulturele problemen welke ons socia listen bezighouden zowel op nationaal, gewestelijk gis regionaal vlak. Het is onmiskenbaar een feit dat de «wijze» waarop we ons programma mani festéren evenzeer van groot belang is, willen we bij de bevolking als geloof waardig overkomen. Ook voltrekt zich in de par tijkaders een herinrichting naar een «propere» politiek toe. We stellen vast dat de BSP in het hol van de leeuw is gekropen door steeds meer in te burgeren in de door rechts opengezette kuil. De socialistische partij van de voorgaande jaren is daar zelf het slachtoffer van ge worden en menige verkie zingsnederlaag is daar niet vreemd aan. Enkele schan dalen, door rechts op de spits gedreven, hebben ons duizenden stemmen ge kost. Belangrijk is ook de vast stelling dat de «verloren» stemmen niet automatisch naar de andere partijen zijn gegaan. Het moet nu echter voor iedereen duidelijk zijn dat de.Vlaamse socialisten re- zoluut een andere politieke weg op willen en dat enkel onze partij het linkse alter natief voor Vlaanderen kan waarborgen. De «doorbraak»-gedachte moest tot op heden ook optornen tegen een partij organisme waarbinnen de stroming (dikwijls een meerderheid) opzettelijk door enkelen geblokkeerd kon worden. De nieuwe vooropgestelde en in onze afdeling bespro ken partijstatuten willen de ze stroom nu weer bevaar baar maken voor de mili tante achterban. Het was en is broodnodig dat de partij demokratisch en besluitvast een mening verkondigt welke voeling heeft met wat onder de bre de lagen van de bevolking leeft. Er is geen andere keu ze; ofwel is ze niet demo kratisch, ofwel is ze anti socialistisch. Ook in de Aalsterse BSP- afdeling is de laatste tijd een en ander ten goede veranderd. De partij zelf heeft op diverse ogenblik ken haar houding «gemani festeerd». Ze zal ook in de toekomst haar eigen poli tiek blijven profiteren al is ze, zoals in de Aalsterse gemeenteraad, genood zaakt tot een koalitie met fundamenteel anders-den kenden. De rezultaten die we na streven zijn echter maar pas verwezenlijkbaar als we de steun van het volk mee- krijgèn. Met andere woorden: een sterke socialistische partij is de beste waarborg! Maar we hoeven het met een ook niet te ontkennen, dat door wat zich in de vorige jaren heeft voorge daan, het kiezerskorps wel enkele rezerves zal hebben aangelegd. Daarom is de houding van partijgenoot Minister Mare Galle inzake «intergem» van grote waarde voor de ommekeer welke de socia listen niet alleen in Aalst maar in het ganse Vlaamse Gewest willen bereiken. In het kader van het aan staande 1 Mei-feest willen de Aalsterse socialisten nog een stap zetten in hun opdracht de «doorbraak» door te halen naar de bazis toe. Het is meteen ook al zeer duidelijk dat deze «door braak» niet alleen met woorden, maar vooral ook met daden gemaakt zal moeten worden willen wij een nieuwe socialistische toekomstvizie aan Vlaan deren waarborgen. Roger D'HONDT Politiek Sekretaris BSP-Aalst leiding van zijn fractie ver openbaart hij zich ook ajs een gedegen scribent. De C.V.P. heeft aan hem een bizonder waardevolle pion en wij zouden aan hem en aan de anderen de raad willen geven, liever dan tijd te verliezen met altijd te replikeren (hetgeen nogal steriel is en ook niet prettig om lezen), zelfs als De Smet en De Geyter daar mee voortdoet, de voorkeur te geven aan het uitwisse len van goede suggesties. Van De Geyter en De Smet, die in de omgang eigenlijk gezellige mensen zijn, is het verwonderlijk dat zij zich in sommige van hun stukken bezondigen aan het viswij- venstijl; zo kenmerken zij zich anders niet. Wanneer gaan ze zich niet meer be perken tot het beklappen van anderen en wanneer gaan ze zich ook eens krea- tief tonen met praktische en bruikbare voorstellen? Herman Goossens C V P. secretaris Aalst De laatste maanden hebben de kranten bol gestaan van wat we 'kerkelijk nieuws' zouden kunnen noemen. Wat overduidelijk is: vele katholieken zijn door de richting die de kerkelijke leiding inslaat niet gelukkig, ze zijn er zelfs diep en pijnlijk door getroffen. We zetten eerst enkele feiten op een rijtje, en trachten daarna die feiten even te duiden. Pretentieloos. Ons «Plan 3.000 twee jaar later Begin 1978 publiceerde de K.P-Dender haar «Plan 3.000» met «op feiten en cijfers gesteunde voorstel len vooraleer het met het arrondissement Aalst een totale katastrofe wordt». De «3.000» van onze titel had betrekking op een reeks konkrete maatregelen om inderdaad in ons ge west 3 000 mensen aan werk te helpen. We fomu- leerden daarbij ook het voorstel tot het organiseren van een tewerstellingskon- ferentie waarbij nu eens met ernst zou worden ge tracht de werkloosheidsba lans wat minder negatief te doen doorslaan Van der gelijk positief initiatief is er tot nu toe niets in huis ge komen. Intussen zijn de cij fers voor de uitkeringsge rechtigde werklozen met zowat 3.500 eenheden ge stegen tot meer dan 18.300 (totalen van november '79). De weg naar de verde re katastrofe ligt breed open, en op deze weg is het arrondissement Aalst wel bijzoder zwaar getroffen. Sluitingen en personeelsin krimpingen waren in '79 al leen al goed voor een ver lies van 800 werkplaatsen. In ons «plan 3.000» stelden we toen dat zonder de machtswillekeur van het grootkapitaal aan te tasten er geen oplossing kan ge vonden worden. En verder dat het ook met allerlei lap middelen zoals tewerkge stelde werklozen, B.T.K., e.a. zonder definitief karak ter en zonder waarborgen voor de alzo tewerkgestel de in kwestie de verkeerde weg zou blijven opgaan. Zo schept men immers twee derangsburgers zonder veel motivatie voor het werk, maakt ontevredenen of... deelt men aan de patroons verder geschenken uit zon der daarvoor veel weder dienst te vragen. Daarbij komt dan nog dat de kos ten van dergelijke operaties onveranderlijk op de rug van de gemeenschap wor den geschoven of dit nu nationaal of op de gemeen tekassen is. Voor de ge meenten, en o m. Aalst is daar een sprekend voor beeld van, komt daar nog bij dat de nationale hulp fondsen steeds gieriger worden zodat zelfs de wet telijke toegestane kaderop vullingen financieel ondraagbaar blijken, nutti ge en nodige werken op de lange baan moeten worden verschoven of zelfs hele maal afgeschreven en noodzakelijke diensten mo menteel weinig kans maken om het levenslicht te zien. Dit alles en nog veel meer schreven we reeds twee jaar geleden en zelfs vroe- gër. De toestand is er alleen maar op verslechterd. Of wel botsten we op onwil ofwel bleef het bij woorden. Wij zijn er steeds verder blijven op hameren en her halen nu nogmaals met na druk ons voorstel om een arrondissementele tewerk- stellingskonferentie te or ganiseren. ledereen moet daarin zijn verantwoorde lijkheid nemen. Hoe nuttig sommige lokale initiatieven ook mogen schijnen, ze hebben geen enkele impakt als ze niet vergezeld gaan van een grondiger aanpak van het werkloosheidspro bleem en de vaste wil om er daadwerkelijk iets aan te veranderen. Jos De Geyter Feiten op een rijtje De Paus zegt dat de Rota :het kerkelijk gerecht in Rome) strenger moet zijn in de beoor deling van mensen met huwe lijksmoeilijkheden. Een strikt ju ridische benadering schijnt op nieuw de boventoon te gaan- krijgen wanneer het gaat om mensen met huwelijksmoeilijk heden, daar waar langzaam aan een meer pastorale bena dering was gegroeid, met veel begrip voor de noden van de mensen Priesters, die hun ambt hebben neergelegd wachten op hun dispensatie. Want de Paus wil de schroeven dichtvijzen in de hoop dat een strenger optre den het aantal uittredingen en ambtsverlatingen zal doen af nemen De vraag is of hierdoor niet opnieuw heel wat mensen in diepe gewetensnood ge bracht worden. Niemand kan ontkennen dot de Nederlandse bisschoppen synode geen stappen vooruit heeft gezet in de richting van het conciliaire 'godsvolk onder weg'. Nederlandse katholieken die jaren aan een stuk op zoek geweest zijn om op een eigen tijdse manier kerk te zijn zullen wel beter weten. Theologen als Schillebeeckx en Küng worden op zijn minst ge waarschuwd zeker niet op de ingeslagen weg verder te denken Een bepaald en vertekend de votioneel beeld van Maria,de moeder van Jezus, maakt dat de vrouw nog steeds geen gelij ke is aan de man in de kerk. En ook op dit vlak is de deur, die op een kier stond opnieuw goed op slot gedaan. Daarvan- getuigen de woorden van de Paus na zijn Amerikaanse rondreis. Het voorbeeld von de Ayo- tollah??? De vraag lijkt mij gewettigd of het voorbeeld van Khomeiny niet inspirerend werkt op be paalde beleidsmensen in de kerk, die duidelijk in de richting gaan van 'de rangen sluiten'. Ze schijnen zich af te vragen: «Zou datgene wat in Iran (en in de Islam) gebeurt en lukt, ook niet kunnen slagen in de Ka tholieke Kerk? Zou ook in de kerk een sterk religieuze leider niet het verzamelpunt kunnen- worden voor een morele herbe wapening en een godsdienst beleving gebaseerd op volg zaamheid?» Dit schijnt niet meer te kunnen. Bij vele, zoniet de meest Euro pese christenen kan de klok niet meer teruggedraaid wor de. Ze wensen niet terug te keren naar de tijd van het Rijke Roomse leven Dat is absoluut voltooid verleden tijd. Geen kerkleider mag zich hierover verdere illusies koesteren. In dien dat toch zou gebeuren dan zijn twee reacties mogelijk: ofwel haken mensen af en dompelen zich onder in een vertwijfelde onverschilligheid, zoals we in Vlaanderen zien gebeuren, ofwel worden er al ternatieve wegen gezocht, waarbij de kerkelijke bevoog ding naast zich neergelegd wordt, zoals we op ruime schaal in Nederland zien ge beuren. Waarom is het voorbeeld van de Ayatollah een verkeerde In de eerste plaats omdat onze samenleving een andere ontwikkeling doorgemaakt heeft dan de Iraanse Op de tweede plaats omdat de gods dienst in onze geseculariseerde landen een heel andere rol speelt don de Islam in de Islam landen. Er bestaan immers Is lamlanden, maar er bestaon geen christelijke landen meer. Daar komt nog bij dat het christendom de traditionele godsdienstis van het rijke wes ten, dat zichzelf heeft weten te verrijken op de rug van miljoe nen armen in de derde wereld. De meeste Islam-landen beho ren echter tot die derde wereld. Zij vinden in de Islam een le vensbeschouwing die een band wordt om te vechten voor be vrijding uit post-koloniale banden En dit is vergelijkbaar met de plaats van de kerk in verschil lende Latijns-Amerikaanse lan den. Aartsbisschop Romero van El Salvador is daarvan een sprekend voorbeeld Ook hij wordt een boegbeeld van be vrijding. Het grote verschil met Khomeiny is dat Romero niet het fanatieke denken van de Ayatollah overneemt. En dat komt juist door de verschillen de invloed van de christelijke godsdienst en de Islam op het politieke leven Juist daarom wordt Romero een stem van hoop voor vele hopeloze mensen. Ruimte geven in plaats van deu ren sluiten Maar is het kerkelijk beleid van de 'opnieuw gesloten ramen', die paus Johannes en het con cilie zo moedig hadden geopend, wel een teken van hoop, een weg naar vrijheid en bevrijding?^ De weg van de Ayatollah kan in Iran 'misschien' heilzaam zijn, al valt het te betwi|felen, toch is het nog meer waar schijnlijk dat de weg van gesloten deuren, die kerkeli beidsmensen opnieuw schijr k in te slaan, zeker niet de g< ;erferl ich C c Het zal wel waar zijn dat v j mensen in onze tijd nood hi ben aan zingeving en dk zekerheid. Maar die kan I e niet gedicteerd worden, opgedrongen. Eri het is zë I niet nodig dat die zingeving ijr dogmo's en wetten wordt H >r[ vertaald. Zal het niet moeten gebeuren in het pen van ruimte, waarin gezocht worden, waarin mensen op weg kan gegt worden, zodat ze in het haal van Jezus ook hun kend levensverhaol kunr we herkennen Het woord v |d Paulus, dat spreekt over vrijheid van de kinderen Gt ld kan hier inspirerend werken. Veel wijst erop dot angst nieuwe wegen te gaan verl mend werkt op vele kerk-m sen. En angst is nooit een g |ir de raadgever. Angst ma S dat mensen niet meer in st zijn om onbevangen tegen leven aan te kijken An brengt mensen in een krar waardoor situaties verke beoordeeld worden. Het ev gelie staat vol van het wo« vrees niet. Mensen zullen wel hun wei nn gaan, en als ze eerlijk God steeds met hen onderw ook al gaan ze tijdelijk niet te begrijpen richting, zc die twee leerlingen Emmaüs. Bevoogding is nooit een go 1 weg geweest, zeker deze dag. Indien mensen dc ird over anders denken, dan is een teken van een heel sle n ontwikkeld historisch geh ln rH ,y. gen (Galileï, Chardin, Theilhard 1st rijf th "ud z"i itf 8gk jnc -fel De in het begin, zoals trouwens elke nieuwigheid, 28 februari: G tot Hageveld- nogal gekontesteerde vuilniszak heeft burgerrecht straat, verkregen en wordt gewaardeerd wegens de rein- 29 februari: H en I heid bij de bewoner en de makkelijke behandeling 3 maart: K door de stadsdiensten. Is de huisvuilbelasting ver- 4 maart: Kouterbaan tot M op 28 's voormiddags Herdersem: In het diei centrum bedeling op 25, en 29 februari de hele dag^ op 26 en 28 alleen middags. Ook op zaterdagen 1, 8 en i maart. Meldert en Gijzegem: de dienstcentrum opj 25, 2Zj« 29 februari de hele dag I j op 26 en 28^ enkel in'j^ Heeft de K.P. niets anders te bieden Bij de wekelijkse lektuur von blz. 2 van de Voorpost, voorbehouden aan de poli tieke partijen, valt het op dat de kommunistische kro niekschrijvers De Geyter en De Smet zelden of nooit met eigen originele en bruikbare denkbeelden voor de dag komen. Deze beide mijnheren, vanuit de gemakkelijke zetel van het linkse establishment, mati gen zich liever het recht toe, week in week uit, de kroniekschrijvers van de andere partijen de zaligheid te geven (ook buiten de karnavalperiode) voor wat deze laatsten de week tevo ren hebben geschreven. Hoe gaan die jongens soms geweldig te keer!? Zij staan, dat weten wij, op een komfortabele manier uiterst links opgesteld. Dat geeft hen in deze tijd geen problemen, integendeel. Want, niet geroepen om «mee» te besturen, wordt hen nooit gevraagd hun linkse opvattingen ooit waar te maken. Zij komen door hun gelukzalige linkse opstelling ook voor als rechtlijnige kerels. Dat is gemakkelijk want het is vol doende duidelijk voor ieder een dat de linkse boord van een brede weg volgen, moeiteloos gaat terwijl het midden houden heel wat anders is Hun linkse op stelling is ook van de mode: links' is in. In het verleden waren er perioden dat men ervan verdacht werd links te zijn, nu wordt men er integendeel van verdacht rechts te zijn. Voor de lin ksen is in deze tijd veel weggelegd, staatsprijzen enz. De linksen hebben veel te goed. Af en toe scharen de heren De Geyter en De Smet zich ook opportunistisch achter de beleidsploeg. Zij plegen kommunisme op zijn ita- liaans: zij besturen niet mee en dan zou men kunnen verwachten dat zij een har de oppositie zouden voe ren. Neen, zij dulden het beleid om er het meeste nut uit te halen. Op welke ma nier gebeurt dat in Aalst? Op tijd eens blaffen tegen de oppositie. Daarmee heb ben zij zich nog niet uitge sproken voor het bestuur maar ze zijn er toch bond genoot van in het bekom- pen van de oppositie. Het heeft allemaal tot gevolg dat andere partijen daar van te lijden hebben en niet in het minst de C.V.P. Waarom ook de C-V.P.' Omdat die regelmatig op deze bladzijde komt en veelal bij monde van haar fractievoorzitter Ghis Wil- lems. Hoe meeslepend en keurig tekent de C.V.P.- fraktieleider vaak het nog al eens pijnlijk stadsbeleid! Persoonlijk grijp ik steeds eerst naar zijn artikel op blz. 2 en ik ben de enige niet. Op een scherp ontle dende wijze, realistisch en in principe opbouwend, met veel goede suggesties aan het adres van het bestuur, is zijn tekst pos hekelend door waar het bestuur faalt. Het is plezierig voor de lezers, vooral vanuit de C.V.P. aanhang, om Ghis Willems te lezer,. Buiten de DIEETMAALTIJDEN Vanaf de eerste maart zal het OCMW, benevens de reeds gekende warme maaltijden, overgaan tot de bereiding en verdeling van warme dieetmaaltijden Na grondige studie is ge bleken dat er een nood be stond aan deze dienst. De bedeling zal geschieden aan al die in aanmerking komen voor warme maaltij den, op voorlegging van een doktersattest waaruit blijkt dat de persoon in kwestie aangewezen is op dieetvoeding. Iedere persoon die nu door het OCMW warme maaltij den ontvangt is van het ontstaan van deze dienst op de hoogte gebracht, leder van hen kan dus op deze dienst beroep doen op eenvoudig voorleggen van een doktersattest. Uit ons onderzoek blijkt dat veel oudere mensen om ge zondheidsredenen oange- wezen zijn op dieetvoeding Met het oog op het alge meen welzijn van dezen heeft het OCMW dan ook niet geaarzeld deze dienst in te richten. Deze warme dieetmaaltij den zullen evengoed ver zorgd en smakelijk zijn als de andere warme maaltij den Deze taak zal opgeno men worden door onze dienst dieet-keukens onder de kundige leiding van onze Dieet-specialisten. Er wordt speciaal op gelet deze maaltijden aan te pas sen aan de behoeften der mensen welke een biezon- dere voeding nodig hebben. In samenspraak met de dië tisten en de raad van de dokters werd gezorgd dat deze maaltijden voldoen aan de meeste behoeften. Alle maaltijden zullen van het «type» gemakkelijk ver teerbaar zijn. Daarbij ko men zoutloze-vetarme en speciaal voor diabetiekers samengestelde maaltijden. Deze dienst zal ons dus toelaten ook deze die om een of andere gezondheids reden biezondere voeding nodig heeft te bedienen Bij de nieuwe aanvragen om warme maaltijden zal onmiddellijk kunnen vast gesteld worden in welke ka- tegorie onze mensen moe ten ondergebracht worden. Het OCMW hoopt met de ze nieuwe dienst verder te gaan op de weg van hulp verlening, ook voor deze mensen die aangewezen zijn op het bekomen van warme maaltijden. Het zal wel onnodig zijn te vermelden dat deze dienst reeds bestond in de bejaar denhuizen evenals in het stedelijk hospitaal. We willen nog eens herha len dat dezen die menen van deze of andere dien sten te moeten gebruik ma ken, dit kunnen door een eenvoudige aonvraag, het zij telefonisch, hetzij schrif telijk, bij de sociale dienst van het OCMW, Gast huisstraat 40, te Aalst. PIET HEVMANS 5 maart: N, O en P 6 maart: R, S en T dubbeld tot een bankje van voor P en S en op 29 's 7 maart: V, W, Y, Z. duizend, de 50 zakken zijn er voormiddags voor T en V en Supplementair voor nog steeds inbegrepen. 's namiddags voor J.F. dataregeling niet kan res- U kan ze afhalen als volgt: Vonckstraat en de rest. Wie pekteren op 1, 8 en 15 maart Klein-Aalst: Kapellestraat dan niet komen kan krijgt telkens van 9 tot 11.30 uur. 17, alle werkdagen van 8.30 gelegenheid op woensdag tot 12 uur en van 13.30 tot 27 februari van 9 tot 20 uur Moorsel: in het dienstcen- 16.30 uur. Speciale zitdagen en op zaterdag 1 maart van 9 trum van 13.30 tot 17 uur. in maart op 1, 8, 15, 22 en 29 tot 11.30 uur. op 25, 27 en 29 februari voor straten en beginletters A tot Erembodegem: in het K (Kapittelstraat) dienstcentrum van 13.30 uur op 3, 5 en 7 maart voor tot 17 uur als volgt: straten met beginletters van af Kattenbroekstraat tot P. op 10, 12 en 14 maart voor R ners van straten beginnend 26 februari: Broeder- tot tot Z. Supplementair op zaterda- namiddag en ook op zat gen 1, 8 en 15 maart telkens dagen 1, 8 en 15 maart. Gaston De Schepper- van 9 tot 11.30 uur. maart telkens van 9 tot 11.30 uur. Identiteitskaart voor leggen. Baardegem: in het dienst centrum van 8.30 tot 12 uur 25 februari: A en B (Brede- op 25 februari voor inwo- straat); ners van straten beginnend met B tot D, van 13.30 tot 17 Denderstraat. uur met E, op 26 's voormid- 27 februari: Dennelaan, E, F dags voor G en H, op 27 voormiddags voor K, M en straat. voormiddag. Te Meldert en met 1 maart. Te Gijzeg tot en met 7 maart en ook zaterdagen 1 en 8 maart. Hofstade en Nieuwerkl ken: In het dienstcentr alleen 's voormiddags va 25 februari. Te Hofstade 15 maart en op zaterdag de voormiddag. Te Nieuwerkerken maart iedere dag Brieven waarvan de afzender niet aan de redaktie bekend is, komen niet voor plaatsing in aanmerking. 0e redaktie behoudt zich het recht voor de tekst te bekorten. Publikatie betekent niet dat de redaktie achter de inhoud staat De traditionele omhaling voor de beschutte werkplaatsen Bij de brandweer is nooit aan organisatie e tijdens de Karnavalstoet te Aalst ging dit jaar niet door. over deze zaken gesproken naast zich neerleggen Dit tot grote verwondering van zowel het feestcomité, tot er op datum van 6 fe- verantwoordelijkheid k< stadsbestuur en de duizenden toeschouwers, die met hun bruari 1980 een schrijven aan de beschutte we geld gereed stonden. van bevelhebber De Vidts is plaatsen de som verstuurd en bij de meeste 150.000 frank en aan brandweermannen op 9 fe- stad Aalst in de kei bruari in de bus viel. 300.000 frank, daar Acht dagen voor karnaval. Stad de tekorten van di zonder enige voorberei- instellingen betaalt ding: geen persberichten, Over deze houding zal er geen containers, geen ge- de schoot van het feestc luidsversterking en geen- mité met klem klacht nel manschappen. gelegd worden, daar er a «Steeds meer komen onze taal- en volksgenoten in de Voerstreek in de greep van enkele fransdolle baanstro- pers en moordenaars. Dit frankofone uitschot wil de Voer volledig verfransen, schrikt hierbij niet terug voor intimidatie en geweld en ondervindt aktieve en daadwerkelijke steun van de overheid! Enkele voorbeelden: De overheid verbiedt de Vlaamse fanfare van Voe ren haar rondtocht, terwijl de kleinere franstolige fan fare geen haor in de weg wordt gelegd Diezelfde overheid laat cafébaas Grosjean die op onschuldi ge en ongewapende Vla mingen schiet, na enkele uren weer vrij. Reeds meer dan 10 jaar gesteld. De medewerkers werk ik mee aan deze om- waren reeds begin van het haling en offer daarvoor jaar bekend en gevraagd, mijn zondag van Karnaval Dit was plus-minus dertig op, dat samen met de vele personen, brandweermannen. Wij doen dit totaal belangloos. Voor de karnavalstoet Telkenjare begonnen wij 1980 is door schepen en deze voorbereiding reeds voorzitter de h. Van den Het is voor mij duidelijk dat ders^voor een ander «got voor nieuwjaar. Eede het schriftelijk verzoek commandant onder geen werk» kon rondgegai De totale pers stuurden wij voor do omhaling in No- enkele voorwaarde zinnens worde. Bij gebrek een aanvraag tot het plaat- vember 1979 aan de brand- was de omhaling te loten onwetendheid was dit sen van de nodige medede- weerbevelhebber toege- plaatsvinden, te meer daar niet mogelijk lingen in hun bladen. De stuurd. Begin Januari 1980 hij verklaarde met zijn Met dit schrijven wil ik di nodige containerwagens besliste het feestcomiteit schrijven «gedekt» te zijn delijk stellen dat onder get werden ons steeds door zijn toeloting te verlenen en en dat de brandweerman- enkele voorwaarde brandweerman Alfons Nie- liet dit schriftelijk weten aan nen niet wilden meedoen. brandweerdienst in zijn landt qratis ter beschikking dezelfde bevelhebber. Deze houding van gebrek heel voor deze flater aq sprakelijk zou gesteld wo 1den, gezien wij tot voor jaar de organisatie zelf handen kregen en er ncx iets misgelopen is. Belgen feest dat steeds incident- de Voerwandeling van ne- yVij blijven bereid om loos verliep, wordt zonder gen maart. Er wordt door toekomst verder te werk De koning der ontmoet bendeleider Hap part, en zo kunnen we blij ven doorgaan. reden verboden Stellen we VRJ-Aalst een bus ingelegd voor deze omhaling ma ons dat eens voor in Aalst! met vertrek om 8 30 u. dan njef ,n de huidige a VRJ-Aalst verzet zich met (halfnegen) aan het station standigheden. Wij kunnë Dat in Voeren het Vlaams klem tegen ol deze feiten en van Aalst.» djt we| Qp acht dagen kl< stomen, maar een g< verenigingsleven systema- roept haar Aalsterse stads tisch geboycot en gekraakt genoten op tot solidariteit wordt, blijkt ook nu weer. Het karnaval in Voeren, een zuiver Vlaams volks met het Vlaamse Voeren en aktief verzet tegen de voortschrijdende verfran sing. Doe daarom mee aan organisatie is zeer belani rijk en pleit van samenw king en ploeggeest o Vlaams Radikale Jongeren de brandweermannen Postbus 73, Aalst Willy ALLO

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 2