William Tackaert: «Nog twee seizoenen om klassiek renner te worden» William Tackaert Digest een overwii Nieuwkcrkcii iores. In 1971 WINC1 Als de Zeelse neo-prof William Tackaert de film van zijn eerste prof jaar nog eens laat afrollen, reageert hij onvoor waardelijk positief op onze vraag of hij tevreden is, de belangrijke stap te hebben gezet: Persoonlijk ben ik erg opgetogen over mijn eerste sei zoen. Anderen delen die mening, want reeds na het voorseizoen werd ik benaderd door een viertal sportbe stuurders, die mij op hun verlanglijstje hadden gezet. Het stemde me een beetje trots. Het was voor mij het bewijs, dat mijn ingangseksamen geslaagd was en die erkenning werkt gunstig op het moreel. Bewuste keuze «Ik koos bewust voor Daf Trucks. Ik meen dat de in gesteldheid van Fred De Bruyne het beste past bij mijn ambities. Onze ploeg is evenwichtig uitgebouwd. Jet principe van één uitge broken kopman is er niet m tel. Elkeen krijgt zijn "ns en volgens de wedstrij- mtwikkeling kunnen er •rschillende renners naar sen komen. Ik leef met de lachte dat ik in bepaalde érsen ook het statuut van chermde renner moet nkunnen. Om dan in an te wedstrijden het beste te •en voor een ploegmaat. v or een jong renner is dit ideale metode om zijn gelijkheden te testen. Als een knechtenrol wordt uwd, brandt het heilig - na een poosje op een n pitje. Het moet voor jonge renner, met ambi- ontmoedigend werken te ervaren dat het over- - 'te deel van de koek naar ién kopman gaat en dat de anderen met de kruimels moeten tevreden zijn. Ik verkies het systeem van onze ploeg. Zonder dat ik iets weet over de kontrakten van de andere jongens, ver onderstel ik dat er geen spektakulaire verschillen zijn en elkeen het best naar zijn zin heeft. Ik ben hoe 'San ook tevreden met de financiële kant van het wiel rennen. Hel systeem van Daf geeft vertrouwen en werkt de sa menhang in de hand. Zowel op sportief als menselijk vlak worden we goed opge vangen, en dit is belangrijk voor een jong renner. Ik legde graag de andere voor stellen naast mij en zette vol overtuiging mijn handteke ning onder het kontrakt dat Fred mij voorlegde. «In een wielergroep waar goede opvang geen ijdel woord is en die een tot in de puntjes verzorgde organisa tie heeft, daar is het aange naam werken. Er zijn gere geld kollektieve verplaatsin gen met de bus. Als ik zie hoe andere groepen door het seizoen hollen, onder schrijf ik ons systeem als het betere. De basis is gezond en dit wordt op sportief vlak doorgetrokken. Feeling William Tackaert is een jon ge man zonder komple- •ksen, hij praat honderduit over zijn wielerbelevenissen en die daarenboven getuigt van veel inzicht en zeker niet de kaas van tussen zijn brood laat halen. Hij had zijn voorbereiding op zijn eerste profseizoen lot in de puntjes verzorgd. Hij trok voor de eerste keer op oe- fenkamp. Hij beet op de tanden om de aanpassings periode zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij stond dubbel gemotiveerd aan de start van zijn eerste prof jaar. In eerste instantie was hij entoesiast beroepsrenner te zijn en anderzijds was de miskenning als lid van de Blauwe Garde nog niet ver geten. William had aan zijn aanwijzing voor het wereld kampioenschap niet veel woorden verspild. Hij dacht alleen aan geen woorden maar daden». Die daden kwamen er vlug. In de voorjaarsklassiekers behoorde hij tot degenen die zich vooraan bevinden. Hij verzorgde uitstekend de pu bliciteit van zijn wieler groep. De bevestiging in de uitslagen kwam er niet zo onmiddellijk, maar daar heeft een nuchter denkende Tackaert zijn verklaring voor: «Ik voel in de koers de situatie goed aan. Het is alsof ik een tip krijg als het peloton nerveus wordt. Is het feeling of wat ook? Ik ben dikwijls paraat als de koers in zijn definitieve plooi valt. Die eigenschap kwam uitstekend van pas vorig seizoen. Ik was steeds mee. Fred De Bruyne vroeg me ook meermaals hoe het kwam dat ik er steeds bij wa± Ook bij de renners kwam de bemerking: «Je kan je 100 km. rustig hou den in het peloton en plots schiet je mee naar voren en je zit in het goede spoor». Renderend is het in elk ge val, en dat is voor mij het voornaamste. Afstand overbruggen William toonde zijn moge lijkheden maar kon het or gelpunt nog niet plaatsen. Niet onlogisch en hij maakt er zich weinig zorgen over. Hij weet waar hel schoentje nijpt: «De laatste 30 km. waren er nog te veel aan. De kracht nam af en de weer stand brak. Het was geen reden tot ongerustheid. Als ik de seizoenen die ik in de jeugdreeksen als maatstaf neem, kan men vaststellen dat ik tot die kategorie van sportmannen behoor, die langzaam openbloeien. Er zijn geen pieken, maar een geleidelijke verbetering. Ik reed al twee seizoenen voor aleer ik een overwinning be haalde. Nadien ging het jaar na jaar beter. Ik voel dat ik steeds sterker wordt, maar ik sta nog niet op mijn volle fysische kracht. Dit moet in 1980 beter worden, maar ik meen dat ik pas binnen twee jaar mijn hoogtepunt zal be reiken. Ik zal mijn seizoen voorbereiding oriënteren om de laatste 30 km. te overbruggen en te kunnen strijden voor de eerste plaats. WiUiun, Tucka.n i zijn overwinningen bij de amateurs, (ar) Als amateur wordt er onbe- anders geleerd,.en dat is dat Hoger niveau redeneerder gereden. Het is men er niet ongestraft van William legt een deel van eerder improvisatie. Bij de het begin tot het einde kan zijn aspiraties bloot. Hij is profs zijn de koersen langer invliegen. Men moet de in- ambitieus en steekt zijn en keihard, en moet je over spanningen spreiden. Het is streefdoel niet onder stoelen meer macht beschikken. De wel zo dat de omstandighe- of banken: «De komende demarrages bijten in de kui- den het zware Tackaert-sei- twee seizoenen wil ik naar ten. De tempoversnellingen zoen enigszins in de hand een hoger niveau. Ik heb zijn voor de meeste jonge hebben gewerkt. Fred De mezelf getest tijdens de renners de struikelsteen om Bruyne kende moeilijk- voorbije kompetitie en, door te breken. Als men dat heden om een volwaardige zoals ik reeds zegde, geef ik niet kan volhouden, gaat Tour-ploeg samen te stellen, mezelf nog twee jaar krediet men er onverbiddelijk uit. William kreeg het voorstel, om volledig te ontbolsteren. En dan is het ploegenspel en zonder verplichting, om na Ik kijk in de richting van de de teamdiscipline, waar een zwaar voorseizoen er klassieke wedstrijden. Ik men zijn weg moet in ook nog de Ronde van hoop nog altijd op een zoeken.Frankrijk bij te nemen en in plaats bij de betere renners. «Tegen andere groepen als zijn jong entoesiasme rea- Ik kijk een beetje in de rich- individueel opboksen is geerde hij positief. Achteraf ting van Teirlinck. Zijn pal- onbegonnen werk, maar ik kreeg hij de weerbots. mares spreekt mij wel aan. meen dat je als neofiet moet «Na een goed voorseizoen Het is vooralsnog steeds ho- trachten, als de kans zich en als je aanvoelt dat het pen en verlangen. De weg voordoet, je te doen waar- goed gaat, denk je dat je naar dat doel moet nog ge- deren. Dit aanzie ik als een krachten onuitputtelijk zijn. ëffend. Ik wil een plaats voorwaarde om een plaats Ik dacht niet veel na toen ik voor mezelf zoeken in het te verwerven. Het beste de gelegenheid kreeg de peloton. Voel ik aan dat die voorbeeld is de situatie rond Ronde te rijden. Het avon- niet in het bereik ligt, dan mijn eerste en enige zege bij tuur schrikte me wel af. zal ik er wel mijn konklu- de profs. De overwinning in Maar de Tour had mij altijd sies uit trekken en de taken de rit in de Driedaagse van aangesproken en ik keek er in de ploeg vervullen, die bij de Westkust, die te Tielen naar op als naar hel monu- mijn mogelijkheden passen, voor de deur van een sport- ment van de wielersport. De Maar de mogelijkheid krij- groep aankwam, bracht mij gelegenheid om mee te gen om het eerst anders te oog in oog met Staf Van doen, wou ik niet laten kunnen proberen, is voor Roosbroeck, een renner van voorbijgaan. Ik deed wat ik een jong renner belangrijk. IJsboerke. Normaliter was kon en de eerste veertien dagen ging het goed. Ik pa- Hste me wonderwel goed aan en vloog er bij herhaling in. Ik dacht nog maar eens dat mijn reserves niet opkonden en koerste er maar op los. Een goede herinnering is zeker de elfde rit over de Ballon d'Alsace. Ik onder vond wel dat ik geen echte klimmer ben. Ik moet in een goede dag zijn om met de subtop mee te kunnen. De 17de rit werd mijn afscheid. Een paar valpartijen onder mijnden mee mijn krachte narsenaal. Ik voelde dat mijn bobijntje af was. Ik stopte er mee. Ik liet mij niet tot de totale uitputting ver leiden. Ik voelde dat het niet meer ging. Mij nog naar de aankomst slepen als een wrak deed ik niet. Na een nachtrust opnieuw starten en steeds maar verder af zakken, deugt voor niets. Dit beeld als wielrenner wil de ik voor mezelf met. William was dus zeker niet getekend, toen hij terug kwam. Hij had gerekupe- reerd, maar de frisheid was er af. Hij vond die niet terug in de na-Tourperiode. Hij mocht meedraaien in 19 cri teriums. Dit was de gunstige financiële neerslag voor zijn inspanningen. Een en ander eiste evenwel bijkomende energieverspilling. Hij er- vaarde dat ook dat rondjes maken geen lol is. Het steeds maar draaien en op trekken, vergt krachten. In het naseizoen hield William twee seizoenen moet ik er slaan, zich rustig en zonder nog werkelijk naar een hoogte- punt te streven en de goede Op du moment zou ik hel Staf de snelste m de spurt en kandl,ie opnieuw na te hol- ergens erg vinden, als ken alle insiders hadden om ,en sloot hij he, eers,e jaar nuskoerser te worden ge- hem overwinnaar getipt. Ik Ht, was vzte opzich. kwoteerd.. had het de laatste kilometers ,en goed geweesl, doch 112 Waarderine weken lastig en had er alles moeten weds,rijden als eerstejaars. uilpersen om met te ploot- was een beetje van het goede 1 en. In de spurt ging ik volop leveeDaarom za! 19W an- mijn kans en won. Ik hoor- ders uangepakl worden en verscheidene vlakken be- de her en der opmerkingen de wijze ,al hij zeker langnjk Het was een uit- dr zin va„. da, mocht je jn de prakljjk omzettr„ Bij zonderhike leerschool. Hij nie, gedaan hebben. Ik heb hel be vfl„ dit seizoen wil IS de eerste om dit te bea- jaar 00£ OT/yn repliek op en hij er zetcer «staun» want men.^ Het ujolaal anders die L, heet eenvoudig: .als dat „odjg de krm nieuweling in het vak moet van een p[ueg te geraken, je je laten zien. Ge moet waar plaatsen duur zijn. naar waardering zoeken en als je het kordon kan door breken, zit de kans er in dat Topsport en stress ze bij volgende gelegenhe- Het verschijnsel van de ge- den met jou rekening hou- spannen sfeer in de topsport den. Dat is voor mij de schijnt geen fabeltje te zijn. eerste stap op weg naar een De meeste sportmannen die waardig statuut als beroeps- we hierover hun mening renner». vroegen, kwamen er ron- William Tackaert heeft nog duit voor uit, dat men er wedstrijden gereden waarin rekening moet mee houden, hij zich kon meten met de Ook William Tackaert is het konkurrentie. De Omloop daar mee eens: «De belan- van het Volk, de Waalse gen in de topsport, en daar Pijl. de Grote Prijs van Zu- hoort ook de wielrennerij rich, de E3-prijs te Harelbe- bij. zijn te groot om er niet ke en zijn goede resultaten door beroerd te worden, in verschillende kleine ron- Men voelt overal de span den, zijn de geloofsbrieven, ningen. De stress rond de die hij kan voorleggen na koersen. De gespannenheid zijn debuut jaar. is overal voelbaar. Als atleet moet je niet alleen fysisch. Overdaad schaad! ook psychisch Mrk Tijdens dat eerste seizoen staan om vol te houden. Als heeft William ook nog wat wielrenner moet je besten- wUliam Tackaert: kennismaking met het profpeloton was positief, (c) dig gekoncentreerd raat zijn. William Tackaert behoort tot de renners, die er zich steeds meer bewust van worden dat improvisatie tot geen resultaten leidt. Ander zijds heeft hij het voordeel dat zijn moreel front onaan getast uit de jeugdreeksen is gekomen: Met uitzonder ing van het laatste liefheb bersjaar, heb ik het koersen in de jeugdreeksen altijd aanzien als een ontspan ning. De drang dat het moest lukken voelde ik niet als een dwangbeeld. Ik had er plezier in. Ik meen dat dit nodig is om van hel wielren nen te gaan houden. Indien men als jong renner onmid dellijk moest gekonfron- teerd worden met het gebeu ren aan de top, zouden ve len er vlug de brui aan geven.» William Tackaert: (c) dan bij de liefhebbers, voor al de manier van koersen. Begeleiding op alle vlakken William is voorstander van een goede begeleiding en die moet volgens hem zo kom pleet mogelijk zijn, zowel medisch, sportief als wat de voeding betreft. Iemand die als sportman tot het uiterste moet kunnen gaan, en daarnaast snel dient te rekupereren, zal erover waken dat zijn li chaam goed wordt ver zorgd. Alle eventuele ver zwakkingen moeten kunnen opgevangen worden. Daar voor is begeleiding noodza kelijk. Het kontakt met mensen, die er wat van we ten, is daartoe aangewezen. Een sport dokter kan een sportman helpen om een konditie- en kompetitiepeil te bekomen. Hel wielerle ven is dermate geëvolueerd, dat men aangepaste vitami nes nodig heeft om het vol te houden. Heel belangrijk is ook, dat de sportman, en in ons geval de wielrenner, zichzelf leert kennen Dat hij de reaktiës van zijn li chaam kan opnemen. Men moet op alle vlakken leren. De voeding is de laatste twee seizoenen wel mijn sto kpaardje. Het is niet nodig om zich met alles en nog wat vol te stoppen. Ik noem het veel belangrijker te trachtezn de juiste bestand delen te vinden. Ik voel mij goed met kruiden, uiteraard aangevuld. Gezonde voe ding en leven voor mijn be roep zijn voorwaarden om te slagen. De zuurstofkuur in Oosten rijk tijdens de voorbije win ter heeft me opgekikkerd. Ik voelde mij herleven en deed er de nodige krachten op, om met de ambitie van een beginneling aan de sei- zoenvoorbereiding te begin nen. Tijdens de winter heb ik nooit aan kompetitie ge daan, noch piste noch cy clocross. Ik blijf wel in be weging. Ik heb mijn eigen omloopje in de Gratiebos- sen en in powertraining zie ik wel heil. Ik werd er ster ker bij. Doping- reglementering herzien William werd in zijn loop baan nog niet gekonfron- teerd met het dopingpro bleem, maar zoals de mee ste van zijn kollega's meent hij dat de wielersport te sterk geviseerd wordt. «Een afdoende kontrole en de doping pogen in te dij ken, kan men alleen maar toejuichen. Het moet zeker kunnen zonder verb middelen als men veel tr en voor het beroep leeft, jong renner zijn toevl nemen tot de verbo praktijken, moet zeker keurd worden. Maar de nier waarop vind ik op minst onlogisch. Men moeten dokleren aan dt staande reglementerin próduktenlijst moet worden. Ik stel mij zo sendoor de vraag of al nen die nu dokter zijn maken hebben met de pingkontrole in hun tentijd soms ook eens naast de schreef liepen de bloktijd soms geen kikkertje gebruikten? durf daarom zeker niet len dat om die reden diploma minder waard zijn. Men mag niet wielrenners met wijzen als over wordt gepraat. BENO VAN CESAR VAN DER Bil William Tackaert werd op 9 augustus 1956 te geboren en huwde op 27 oktober 1979 met Mortier. Van kindsbeen af was hij thuis op de Avermaat, waar hij een bloeiende supporters heeft. Nu woont hij aan de Kloosterstraat te Z William begon op 14 augustus 1971 te koersen, eerste wedstrijd reed hij te Oppuurs waar hij werd. Dat seizoen reed hij als nieuweling koersen. In 1972 was hij nog nieuweling maar ning zat er niet in. In 1973 won hij te Zulte zijn eerste koers bij nieuwelingen. Hetzelfde seizoen ging hij over de juniores en pakte nog een palm te Waas. In 1974 22 zeges bij de juniores. In kwam hij stilaan aan de oppervlakte als winnaar maakte negen keer het zegegebaar. In 1976 bracht hij zijn militaire dienstplicht en won liefhebber 7 koersen. In 1977 hoopte hij v door te breken. Hij won 10 wedstrijden William had van dat seizoen veel meer De definitieve doorbraak kwam er in 1978 toen als lid van de Blauwe Garde 20 wedstrijden op z naam schreef. Als debutant bij de profs won hij Tielen. behaalde verscheidene mooie 3de in de Omloop van het Waasland. 2de Nokere. 4de te Geel-Dilsen (Ronde van Belgi 8ste in La Louvière-Brugge (Ronde van Belgi 19de in de Grote Prijs van Zurich (met mee), 4de te Olsene en Puivelde. 9de te Watt Meulcbckc. Mooie ereplaatsen in de Dauphiné een 2de en 6de plaats, in de Midi Libre met een en 7de, in de Tour de l'Aude met een 3de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 40