JUBILEUMKONCERT MUZIEKAKADEMIE: ENSEMBLE ANDREE COLSON «HOOP IN DE TOEKOMST» LOST VERWACHTINGEN IN MET «DE CYCLOON» COLLEGIUM ALOSTANUM MET EDWARD een eivolle zaal Ons Huis te De dorpsraad van Herdersem. (Per) De stedelijke akademie voor muziek, ballet en toneel van bet ensemble) groeit bestaat 120 jaar. Dit jubileum gaat uiteraard ge- van iaar ,ot ïaar en men paard met een aantal festiviteiten. Voor een paar ziet °P bet domein van weken had een opgemerkt leraarsconcert plaats, Vernou groepjes belang- toen volgden open deurdagen, voor de toekomst stellenden picknicken in heeft men nog enkele ideeën in huis. Martin Hutse- de schaduw van de bo- baut, voorzitter van de bestuurscommissie, sprak me men om ,e ontdekken dat niet zonder gegronde fierheid van een historiek van men g^n grote namen de academie die is aangekondigd voor juni, van een hoeft om een bladzijde optreden in mei van het harmonie-orkest op de Burg Mozart of een sonate van te Brugge, en dit op uitnodiging van burgemeester Bach ,e vertolken. Dit Frank Van Acker. En in de onmiddellijke nabijheid bren9t hen ertoe te den- ammmm - valt de climax van de jubileumviering: het optreden ken over de vraag waar- w van het instrumentaal ensemble Andrée Colson. °m festivals zijn zoals ze enserr,b|e Instrumental Andrée Colson. (foto L.W.) Wie van muziek houdt, herinnert zich zeker en vast z)ïn en waarom een expe- ze hofbarok. Verder het werk dat bij zijn crec hun optreden in het kader van het festival van riment als dat van het concerto nr. 2 in h. voor zo geestdriftig wf Vlaanderen, waaruit we vooral Turina's «-Oracion ensemble Andrée Colson viool, cello en clavecim- onthaald dat de dirigf del Torero» en Chailley's «Solmisation» hebben ^Jaag marginaal moet bel van Charles John zich genoodzaakt zagf onthouden. blijven.» Stanley, een tijdgenoot hele «Simfonietta» I Hof To* /~*ic van muziek houdt, van Haendel. en het con- herhalen. «Ik wil nif CoLnn IW. Andrée Loire. Ook beschikken ze moet op vrijdag 7 maart certo nr. 1 in f van Fran- anders dan muziek rc fioio ïo J hS?^1" i» Ü6" ,blJz°ndere te 20 uur in de 1 eestzaal cesco Durante, een leer- ken en ik streef naar 2 «lm» ke"merken Hel *»- »iooltechniek die hen in van het stadhuis zijn. Het ling van A. Scarlatti. Na vorm van muziek die j Hie kiT"9® me"fe" f™1 slelt muz,ek van ensemble Andrée Colson de pauze volgen Turina's noeg heelt aan zichli dm kiezen voor een alter- hoog niveau en grote so- brengt er barok- en ei- hoger geciteerde .La en die zich bevrijdt *1 Teven en nSW'iZe' "Z i f ,"9t? 3entiïdse "U2"ek Op het Oracion del Torero., mu alle schilderende en méT O6'0!1 Tl - f®i uMonde, programma: airs de bal- ziek vol Spaanse kleur schrijvende elementen domed. T u"95slrektc ke™,|s' de «genheid van lets van Mouret, ge- maar ook lyrisch ingeto- zegt Albert Roussel vc He Vemou. het ensemble: -Het pu- schreven in de geest van gen en A. Roussels .Sim- zichzeli. I langs de oevers van de bliek (op het anti-lestival Lully, typisch majestueu- fonietta. (op. 52), een W.DJ Deze mensen werden beloond met een mosselsouper om hun inzet tijdens de St.- Antoniusfeesten. (Per) In een eivolle zaal Ons Huis te Baardegem speelde Hoop in de Toekomst «De Cycloon», een stuk van Somerset Maugham en geregisserd door Eric De Corte. (Per) Op zaterdag 1 maart verzorgt de Baardegemse toneelvereniging Hoop in de Toekomst de vierde en laatste opvoering van «De Cycloon», een toneelspel in drie bedrijven van Somerset Maugham. Deze psychologische thriller heet in het Engels «The Sacred Flame» en werd reeds driemaal verfilmd. De vlekkeloze regie van Erik De Corte, geschraagd door enkele ijzersterke individuele prestaties, deed het stuk en zijn auteur alle eer aan. Geboren in 1874 wijdde William Somerset Mau gham zich na zijn studies geneeskunde volledig aan het schrijven van to neelstukken, romans en korte verhalen en oogstte daarmee sukses over heel de wereld. Vijftien jaar geleden overleed hij op 81-jarige leeftijd. In «The Sacred Flame» beschrijft hij het lijden en de dood van een verlamd piloot en de wijze waarop zijn naastbesfaanden (le den, personeel en vrien den van een achtens waardige Engelse fami lie) daarop reageren. Heel het verhaal draait rond de problematiek van de eutanasie, het be wust beëindigen van een door ondraaglijk lijden zinloos schijnend leven. Maugham behandelt dit hete hangijzer vriendelijk en begrijpend, in tegen stelling tot de op dat gebied stugge kristelij- ke moraal. De auteur spreekt geen oordeel uit, maar tracht begrip op te brengen voor de uitzicht loze situatie van onge neeslijke zieken en het moreel lijden dat daaruit voortspruit. Bij monde van Captain Stevens, een vriend van den huize, pleit Maugham voor een aanpassing van de mo raal naargelang van de omstandigheden: «ik kan bewondering opbrengen voor iemand die, onge neeslijk ziek, zijn leven beëindigt». De schrijnen de tragiek overschaduwt het spanninselement van het verhaal (heeft Mauri ce zelfmoord gepleegd of werd hij vermoord?) en laat een bittere nasmaak na. Regisseur Erik De Corte aksentueert de emotione le en andere hoogtepun ten van het verhaal door een goede timing en een beredeneerde plaatsing. Een schoolvoorbeeld van perfekte timing zagen we in het eerste bedrijf waar de muziek (Tristan en Isolde) een pijnlijk ge sprek tussen Stella en Maurice op de voet volgt en de juiste klemtonen legt. In het tweede en het derde bedrijf is de plaat sing erg belangrijk en re levant voor de onderlin ge verhoudingen tussen de personages, zodat de spanning er wordt inge houden tot op het einde. Het achtkoppige spelers team leverde geen ho mogene prestatie: de vertolkingen varieerden van middelmatig tot zeer goed. Hier ligt o.i. de oor zaak van het feit dat som mige taferelen echt mee slepend waren, terwijl andere passages een stuntelig en onnatuurlijk verloop kenden. Toch mogen we stellen dat over het algemeen goed en vlot geakteerd werd. Rita Spinoy en Freddy Guldolf maakten hun de buut in «De Cycloon». Vooral laatstgenoemde bracht het er meer dan behoorlijk van af. Hij speelt de rol van Fred Tabret, de avontuurlijke broer van Maurice. Met het geld van zijn overle den vader kocht hij een koffieplantage in Brazilië; in afwachting van zijn vertrek verblijft hij in het ouderlijk huis. Freddy Guldolf heeft een goede podiumprésence en een klare, warme stem. Deze eigenschappen stellen hem in staat een levens echt personage neer te zetten. Van zenuwen, die een debutant doorgaans nogal parten spelen, was er voor zover wij dat konden merken abso luut geen sprake. Rita Spinoy beantwoord de als Miss Wayland, de inwonende verpleegster van Maurice Tabret, niet helemaal aan de ver wachtingen. Nervositeit en moeilijkheden met s- en z-klanken zijn daar niet vreemd aan. Vooral in het tweede bedrijf wou het moeilijk vlotten met de tekst en pas in het derde bedrijf kwam Rita echt op dreef. Haar pres tatie kunnen we best om schrijven als «een niet onaardig debuut». Mark De Bie was dé man van het eerste bedrijf. In de rol van de onfortuinlij ke Maurice Tabret geeft hij een demonstratie van zijn akteertalent. Hij slaagt erin de kleinste ge moedsbeweging te sug gereren door een subtie le intonatieverandering of een haast onmerkbaar zenuwtrekje. In de lange dialoog met Stella, waar van al eerder sprake was. is Mark De Bie zo overtui gend dat we echt niet zouden kunnen zeggen of zijn ontroering al dan niet gespeeld was. Een schit terende vertolking. Het aandeel van Lisette Putteman was te beschei den om er veel over te vertellen: als kamermeis je verschijnt zij slechts tweemaal op de scène. Guy Arijs stelde ons te leur. Hij vertolkt de inhoudelijk zeer be langrijke rol van Captain Stevens, zowat de spreekbuis van Somerset Maugham wat de proble matiek betreft. Guy Arijs beweegt zich natuurlijk en akteert behoorlijk: onze kritiek betreft vooral een gebrekkige tekstbe- heersing, maar vooral de irriterende gewoonte om steevast de laatste letters van zijn woorden in te slikken («we moet'n dit meld'n aan de betrokk'n dienst'n»). Mits wat oefe ning zou hieraan zeker verholpen kunnen wor den en zou het akteerta lent van Arijs ten volle kunnen renderen. Het verwondert ons overi gens dat zoiets niet opge merkt en bijgeschaafd wordt tijdens de repeti ties. Was Mark De Bie de mo tor van het eerste bedrijf, dan drukte Marie-Jeanne De Ridder haar stempel op het tweede en het der de bedrijf. De rol die ze bracht is haar op het lijf geschreven: als Mrs. Ta bret, de moeder van Maurice, geeft zij een staaltje van sober, gekon- centreerd en gevoelig to neelspel, ook in die tafe relen yvaar ze niet recht streeks bij de aktie be trokken is. In deze figuur vinden we de karakter trekken die Maugham zelf het meest typeerden: vriendelijkheid en zacht moedigheid. Marie-Jean- ne De Ridder heeft zich klaarblijkelijk bijzonder ingeleefd in de situatie van haar personage; dat verklaart voor een groot deel de kwaliteit van haar prestatie, want hoogdra vende woorden of uiter lijk vertoon komen er niet aan te pas. Het eindshot, waarin zij centraal staat, is zonder meer prachtig. Roger De Rop bracht als dokter Harvester een zeer goede vertolking. Deze arts en familievriend wil ten alle prijze een schan daal vermijden om de ge troffen familie voor nog meer ongeluk te behoe den. De akteur bezondigt zich wel eens aan «overacting», vooral in het derde bedrijf. Maar dat is dan ook de enige smet op een van de betere prestaties. Ook een pluim voor Linda Van den Broeck als Stella, de vrouw van Maurice. In de schaduw van Mark De Bie en Marie-Jeanne De Ridder geeft ze een gave vertolking weg, hoewel haar rol zeker niet de ge makkelijkste was. Zij be schikt bovendien over een bijzonder mooie stem, een verfijnde uit spraak en een beheerste mimiek. Dekor, grime en kos tuums sprongen niet in het oog: zoals gewoonlijk is dit ook bij dit spel een garantie voor de kwaliteit ervan. We houden niet van opdringerige dekors of kostuums, tenzij de aard van het stuk het ver eist. Ook technisch (ge luid en belichting) liep al les op wieltjes. «Hoop in de Toekomst» kan bogen op een sterk spelerspo- tentieel. Hopelijk brengt de toneelvereniging de zelfde kwaliteit in volgen de produkties. Mits wat meer aandacht voor taal gebruik en uitspraak zal dat allicht geen probleem scheppen. T.V. In het tweede bedrijf stierf de jonge, gehondikopte Maurice (Marc De Bie) aan een harststilstand. Of was het moord? Vrijdag en zaterdag was het toneelfeest in het St.- Jozefskollege in de Pont straat. Edward, het to neelspel voor jong en oud op tekst van Jos Van Ce Maele en muziek van Et Poot s.j. werd er opge voerd. Het Hallelujakoor en Symfonie o.l.v Gaston De Cock zorgde voor een nette muzikale omlijsting. De regie berustte bij Caro- line Smolders en Jos Van de Maele. (Per) fc

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 6