MARIE FRANSAERT: EEN OVERGROOTMOEDER VAN 20 JAAR OUD t SUPER FINALE 'ENALTYBOKAAL >P S.K. AALST !0e SPORTWEEK GESPREID •VER DRIE WEKEN lErembodegemse jkinderkarnaval voltreffer! ETEN Op naar Parijs De Voorpost - 29.2.1980 - 7 I80 is geen gewoon jaar. Niet alleen omdat men dit Wat voor de enen echter een kuriosum is, is voor de ar de 150ste verjaardag van België viert, maar ook anderen echter een narigheid. Wie zou er immers ndat men terug een schrikkeljaar kent. Deze editie graag willen geboren worden op een 29ste februari? De Voorpost is trouwens gedateerd op 29 Dat kan men inderdaad slechts om de vier jaar zijn bruari en daarom alleen reeds een unikum in de verjaardag vieren, tschiedenis. de Molenkouterstraat, te Hofstade woont zo land. Marie Fransaert haar naam, en alhoe- I zij geboren is in 1896 iert zij nu pas haar 20ste irjaardag. Hoe dat mo- •lijk is vertelt zij zelf: ieboren op 29 februari I6 kon ik slechts mijn irste officiële verjaar- ig vieren in 1904. In )00 was er immers inge- folge de eeuwwisseling leen schrikkeljaar, en iardoor kwam het dat ik geen twee jaar oud ras toen in in 1907 mijn lechtige kommunie «d». Zeven jaar later, lp 21.8.1914 trad zij in iet huwelijk met de heer .ouis Nicaise, een ras- :hte Brusselaar, die als loofdelektricien werk- lam was in de Fabelta- |abrieken, beter gekend inder de volksnaam «de Viscose». Op dat ogen blik was de eerste wereldoorlog amper drie weken oud, en werden de eerste gewonde soldaten reeds in Aalst binnenge bracht. Ondertussen had Me vrouw Fransaert reeds heel wat beleefd. Hofstade Geboren aan de Hoog straat te Hofstade is zij haar geboortedorp steeds trouw gebleven. Over dit dorp kan zij trou wens vertellen als geen ander. Het was de perio de toen de Hoogstraat en de aanpalende straten nog 22 herbergen telde. Marie Fransaert kan ze nog allemaal opnoemen bij naam of toenaam. Het was ook de periode toen het leven nog zeer hard was voor de gewone mens. Vader Rudolf Fran saert was meester-kleer- maker en diende week en zondag te werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Moeder Sylvie Renier had de handen vol met haar zeven kinderen, waarvan één vroeg ge storven was. Opvallend bij dit gezin was het feit dat er steeds een meisje en een jongen geboren werd. Deze dienden van jongs- afaan zoveel mogelijk mee te helpen in het gez in. Dit was zeker het ge val omdat moeder vroeg ziek was, en reeds in 1912 (op 43 jarige leeftijd) overleed. Kort daarna verdronk vader Fransaert in een beek, en bleven de kinderen alleen achter. De oudste kinderen dien den dan ook aldra in te staan voor het onder houd van broers en zusters. Terloops weze gemeld dat het geboortehuis van Marie Fransaert wel iets heels bijzonders had. Niet alleen werd er, zoals het toen gebruikelijk was, een aantal dieren achter aan het huis gekweekt, en bezat men een bako ven waar zomaar event jes 8 broden tegelijk kon den gebakken worden, maar men bezat ook een zeer merkwaardige boomgaard. Deze boom gaard telde 56 bomen, die elk op zichzelf twee soorten vruchten droeg. Een vorige eigenaar van het huis had immers na lang opzoekings- en krui- slngswerk, een dergelijk resultaat bekomen. Het fruit van deze boom- jGezien het probleem, een geschikte datum te vinden, die zowel de organisatoren, als de terreineigenaars, als de aangekondigde "oelwachters. zou voldoen, heeft de Sportdienst moeten opteren r het veld van S.K. Aalst in plaats van het Fendrachtveld. Deze super finale gaat door op zondag 16 maart 1980 te 13.30 u. Jop het S.K. veld naast het Stedelijk Kerkhof. fceze organisatie is als voor- wedstrijd van de belangrijke ^ontmoeting S.K. Aalst - S.K. iLebbeke met aftrap te 15 u. jAls doelwachter werd een Jtvereenkomst bereikt met de nationale portier Théo Custers x>r de jongens gcselccteer-- den. en voor de meisjes zal de doelwachtster van de Kamillc- kes, Brenda Van den Eeck- houdt tussen de palen staan. Hieronder vind U een lijst van de geselecteerden, die ver zocht worden zich aan te bie den op het S.K. veld: Bij de oudste categorie Guy Verhacghen (linkeroever Noord) Luc Aelbrecht en Ru dy Creygelman (Moorsel). Ni co Wijnant (Nicuwkerken). Dirk Vermeiren (Hofstade). Dirk Van Strijtcm (Her- de rsem). Bij de oudste meisjes: Katleen Van Leuven (rechteroever Noord). Hilde De Rauw (rech teroever Zuid), Lieve Conssc (linkeroever Noord), Els Van de Sijpe (Moorsel). Christel Uyttcndale Rita Keppens (Erembodcgcm). Door de Stedelijke Sportdienst zal aan de belanghebbenden nog een schema met uurrege ling en inhoud van de proeven overgemaakt worden. De deel nemers worden verzocht zich stipt aan deze uurregeling te houden, daar de wedstrijd tus sen S.K Aalst en S.K. Lebbe- ke zeker stipt om 15 u. moet beginnen. A.V.H. Ter gelegenheid van hun vierde lustrum, heeft het Stedelijk JSportkomitcc, het genoegen de toenmalige Sportweek, nu uil tc ■breiden tot ruim weken. Liefst vier weekends zijn in deze Sportweek opgenomen, zodat lallc klubs dc mogelijkheden zouden krijgen, één of andere jqrganizatie tc laten plaats vinden, zodat in hun naaste omgeving zo weinig mogelijk aktiviteiten rond hetzelfde tijdstip zouden ■doorgaan. De Aalstcrse Wijksportraden ondanks de spreiding. Alle gworden verzocht hieraan zo- Sportklubs worden dan ook 'veel mogelijk hun medewer- uitgenodigd een speciale in- Iking te verlenen. spanning te doen. om deze 20c ■De naam Sportweek werd om organizatie, in de grootst mo- ■traditicwijzc behouden, gelijke zin tc doen uitgroeien tot een Aalsters evenement zonder weega. Van stadskant uit werden eveneens de nodige schikkingen getroffen om zo veel mogelijk klubs tegemoet te komen in hun organizatie. De deelnemers worden dan ook verzocht zo vlug mogelijk hun inschrijvingen over te ma ken aan het sekretariaat van het Stedelijk Sportkomitee en dit uiterlijk tegen 15 maart e.k Bij deze inschrijvingen, dient naast de nodige schikkingen, ook het volledig programma. ingestuurd. Bijkomende in lichtingen kunnen ook telefo nisch verkregen worden, en wel op het nummer 77.11.11 - toestel 281. Naast deze Sport week zal eveneens een collo- qium, over een nog nader te bepalen onderwerp plaatsvin den De Super Starkompetitic zal ook opnieuw doorgang vin den. Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen bij de Aalster- se Sportdienst. Kattestraat 33, tc Aalst of op bovengenoemd telefoonnummer. Aan de vooravond van Aalst-Karnaval, heeft de Dekenij van Dorp-Erembodegem zijn schoolgaande jeugd vergast op een eerste Kinderkarnavai. De weermaker was van de partij, zodat van een bemoe digende opkomst (270 kinderen) mag gesproken worden. Op het kerkplein werd gestart met een Kavalkade voor een rondgang in de dorpskern. Onder begeleiding van de Stadspolitie en het Deke- nijbestuur zette te 14u15 een bontgekleurde groep zich in beweging. Of het nu sierlijke kleine prinsjes waren die zorg droegen voor hun blo zende prinsesjes, of clowns, troubadours of verpleegsters, iedereen zong zich de kelen uit het lijf op de tonen van aan gepaste karnavalmuziek. De kleinsten lieten zich ook niet pramen, en de den zeker niet onder voor grote zus of broer. De fiere ouders genoten al evenzeer als het jonge volkje. Na hun rondgang langs de Kerkstraat, Stai- tiestraat, Dorp, Gaston De Schepperstraat, Avaanstraat en Dorp be landde de jolige bende in de zaal Volkskring, waar zij opgewacht werden door Prins Karnaval, Paul I, de Aalsterse Bloemen- fee Rita en de Erembode- gemse Hopprins.es In- grid. Onder de leiding van de heer en mevrouw Arie Van Neck, en met medewerking van Music Explosion Disco Show en Johny Marcoen nodigde zijn klanten uit tot een tweedaagse trip naar Parijs. Een reisje dat weieens in de kleren zou kunnen kruipen. In elk geval waren gelukkig zij die het goede lot hadden getrokken. (Per) Frans Temmerman, werd de Karnavalsfeer nog verhoogd. Wie karnaval viert, weet dat al dat zin gen en dansen voor dors tige keeltjes zorgt, zodat de gratis drink van de Dekenij welkom was bij de Erembodegemsé jeugd. Polle Keipernoa- gel en Vloemenfee Rita zorgden opnieuw voor stemming, deze werd ten top gedreven, toen de «echte» Aalsterse karna- valisten, hun intrede de den. Met Frans Wautérs, voorzitter van het Stede lijk Feestkomitee en Si mon D'Hondt, voorzitter van de Prinsencaemere, op kop deed Keizer Ka- miel en zijn Kamillekerïs hun intrede, wat de sfeer werkelijk, kokend maakte. Keizer Kamiel, de groot meester van Aalst-Karna val, zorgde met zijn aan gepaste liedjes voor het grootste koor ooit te Erembodegem gezien. Tot spijt van iedereen werd in de vooravond dit karnaval besloten. Iedere verklede mocht vanwege de Dekenij een gratis snoepzak in ontvangst nemen, om dan hun ou ders, op het Dorpsplein te vervoegen, alwaar de kermis een verlengstuk werd voor deze prachtige kinderkarnavai. In hun toespraak bestempelden de Aalsterse aanwezigen het initiatief als volledig geslaagd en hoopten dat het niet bij deze eerste keer zal blijven. Tot slot mocht het Dekenijbe- stuur het speciaal Karna- valplakket van Aalst in ontvangst nemen. gaard werd dan ook ieder jaar door een fruithande laar verkocht, die het naar Engeland uitvoerde. Voor de familie Fransaert betekende de verkoop van elke oogst een wel- gekome supplementaire inkomst. Pikant detail is ook nog dat tijdens de eerste wereldoorlog het fruit verkocht werd aan de plaatselijke inwoners per boom. Wat eraf viel was voor de eigenaars van het terrein, maar wat bleef hangen was ver kocht. Ook hier weze vermeld dat Mevrouw Fransaert, ondanks haar 84 jaar, nog een uitstekend ge heugen heeft. Zij kan nog alle fruitsoorten opnoe men, die in die tijd (rond de eeuwisseling) in de tuin van haar ouderlijk huis stonden. Huwelijk Zoals reeds vermeld dienden de oudste kinde ren na de dood van hun ouders werk te zoeken in de fabriek. In Hofstade zelf was hiertoe geen ge legenheid. De gemeente was nog een echt lande lijk dorp, zoals men nu nog enkel op oude prent kaarten kan zien. Burge meester was de heer Emiel Van den Bossche, een man die niet alleen veel eigendom maar ook een molen bezat. Naar Marie Fransaert ons zelf vertelde had men toen nog twee water- en één windmolen in deze ge meente. Vermits er dus geen werk was in het dorp zelf diende men toen, zoals gebruikelijk naar de stad te trekken. De stad was Aalst, die in die periode heel wat nieuwe fabrieken op haar grondgebied zag verrij zen. Tot deze nieuwe fa brieken behoorden La Georgie opgericht in 1906 en de Viscose (Fa- belta) opgericht in 1906 of 1907. Wat dit laatste betreft wist onze gast vrouw ons nog te vertel len over de eerste staking die in deze fabriek plaats greep. Wegens de onhy giënische omstandighe den waarin men diende te werken, en gezien de arbeiders er nooit opslag kregen brak in 1910 im mers een gekende sta king uit. Op deze staking werd trouwens nog een liedje gemaakt dat Marie Fransaert nog steeds kan zingen. Daar de fabriek echter nieuw was, en men kostte wat het kost moest voortwerken ga ven de bazen tenslotte toe aan de arbeiders en werd gezorgd voor bete re werkvoorwaarden én voor, een premiestelsel. In 1913 ging Mevrouw Fransaert dan in deze fa briek werken. Onmiddel lijk had zij een goede «job» vast vermits zij in de inpakdienst terecht kwam. Het was in deze fabriek dat zij kennis maakte met een jonge man uit Brussel, die ook zeer vlug wees geworden was. Deze Brusselaar heeft zich zeer vlug kun nen aanpassen aan de dorpsmentaliteit en werd later een geliefde figuur te Hofstade. Hoe hij dit klaarspeelde vertelt Me vrouw Fransaert met evenveel zwier als al het voorgaande. Als opgeei ste van de Duitsers speel de hij het in de beginja ren van de oorlog klaar om de vijand steeds te ontvluchten. Zo ontsnap te hij in volle winterperio de eens uit St. Quertin in Frankrijk en kwam te voet terug naar Hofstade. Een volgende keer deed hij een voettocht van Oos tende naar zijn woon plaats. Dergelijke tochten waren mede mogelijk doordat de rivieren en stromen dichtgevroren waren en men er dus ongehinderd kon over stappen. Gezien hij een vrouw en een klein kind ten laste had besloten de Duitsers tenslotte de heer Nicaise te laten werken in de toenmalige Pupillen school te Aalst. De frat sen, die hij daar allemaal uithaalde met de Duitsers zijn niet te beschrijven, maar het voordeel voor de familie was wel dat men veel en goed eten had want de soldaten werden toen verwend. Officieel was alles voor de konijnen en de kippen maar het gezin Nicaise - Fransaert heeft er alles zins letter van gegeten. Alles bij elkaar, en dit tot het einde van de eerste wereldoorlog bleek de heer Nicaise aldus 18 maanden in de Pupillen school. De populariteit van de heer Nicaise in Hofstade kwam toen vooral we gens het feit dat hij er voor gezorgd had dat het dorp iedere week zowat 300 broden uit Nederland kon krijgen. Om deze bro den te bemachtigen had de echtgenoot van me vrouw Fransaert te voet tweemaal naar Lokeren geweest maar het resul taat voor deze inspan ning was dan ook na venant. Elektriciteit Kort na het einde van de eerste wereldoorlog werd het tweede dochter tje in het gezin geboren. Het leven kreeg weer zijn alledaagse gang, en om in het onderhoud van vrouw en kinderen te voorzien ging de heer Ni caise dagelijks vroeg naar zijn werk. S'avonds na zijn dagtaak vond hij nog de tijd om allerlei elektrische apparaten, vooral radio's aan de man te brengen. Dit ge beurde allemaal met de fiets, en de avondlijke tochten werden door me vrouw Fransaert niet steeds met evenveel en- toesiasme tegemoet ge zien. Toch maakte dit al les mogelijk dat het gezin weldra van een eigen wo ning kon dromen. En wel ke Belg is nu niet met een steen in zijn maag geboren? Ook aan dit eigen huis is een anekdote verbonden. Het staat immers in de Molenkouterstraat nr. 26 en het werd betrokken op 26 november 1926. Om deze reden heeft Me vrouw Fransaert- nooit gewild dat haar huisnum mer gewijzigd werd. Ondertussen had haar echtgenoot ervoor ge zorgd, dank zij een nieuwjaarsbezoek bij een verantwoordelijke van de elektriciteitsmaatschap pij dat haar huis het eer ste van de gemeente Hof stade was dat verlicht werd door een elektri sche straatlantaarn. Met een had de elektrische openbare verlichting ook haar intrede gedaan in het dorp. Enkele jaren nadat het ei gen huis betrokken was (in 1930) kregen de ou ders er een derde dochter bij. «Op 6 weken tijd zat ik dan met een plechtige kommunikant en met een doop en dit alles zonder één frank kindergeld» zo vertelt Mevrouw Fran saert ons met fierheid in haar stem. Sindsdien ging het leven in het gezin haar gewone gang. Ook over deze pe riode kan de gastvrouw urenlang vertellen, maar het zou te ver leiden om hier alle détails mede te delen. Vermelden wij enkel nog dat Mevrouw Fransaert ondertussen grootmoe der werd van 12 kleinkin deren en deze op hun beurt reeds 14 kinderen hebben. En dit alles hoe wel zijzelf officieel slechts 20 jaar oud is. Maar ook de tegenslag bleef aan haar niet ge spaard. Zo stierf haar echtgenoot op 25 april 1973, terwijl haar oudste dochter reeds bijna 4 jaar het tijdelijke met het ee- wige verwisselde. Dit alles werkte echter niet op haar humeur, en ondanks de lichtjes ver zwakkende gezondheids toestand ziet het er toch naar uit dat Mevrouw Marie Fransaert er nog wel enkele schrikkeljaart- jes kan bij nemen. VEHE Hebt U ook zo'rt diep-verzwegen, meest- intieme, weggemoffelde wens? Ik ook. Voor de rest van mijn dagen bovenop hel hoogste gebouw van de stad in een klein onooglijk hokje wonen met alleen een stoel om op te zitten, een tafel om aan te eten, en een bed om het contact met de buitenwereld te onderhouden. Het is eigenlijk al jaren geleden begon nen. Toen de rush naar de natuur weer van start ging, rushten we natuurlijk mee. Hoe krommer de muren van het boerde rijtje stonden, hoe gelukkiger we ons voelden, hoe meer water van de deuren liep, hoe groter de glimlach op ons lippen. Eigenlijk is de buiten opwippen best leuk als je 's avonds weer gewoon naar huis kan, en als er in de loop van de dag een paar plaatsen zijn om deftig te gaan zitten, en je moed in te drinken. Wij verbrandden de stadsschepen en gingen van de ene op de andere dag de autochto ne uithangen, hebben we dus wat meege maakt! Eerst groeide het gras dwars door de oprit, dan onkruid als een Amazonejun gle tussen de struiken, mos in de dak goot, mollen in het grasveld, muizen op de zolder, koeien in de tuin, boomtakken op het terras, kattejongen in de garage, luizen op de bloemen, spreeuwen onder dak, en als je dan alle dagen gewied, geschuurd, gemaaid, gespoten en gevan gen hebt, en je valt als een houtblok met de mond en armen open in de zetel, dan slaat het noodlot toe op de meest geraffi neerde en geslepen manier: langs de boer. Je kan niets, maar dan ook niets noemen dat van ver of dicht met de natuur verband houdt, of we hebben het thuis in een kast zitten. Allemaal gekregen van de boer. Allemaal cadeau gedaan aan de kinderen. Dag na dag kwamen ze met dozen en kisten naar huis. Allemaal ontzettend prachtige en zeldzame dingen waar hij een of andere Latijnse naam opgeplakt had, en die zo waardevol wa ren dat de alternatieve ophaaldienst ze al vier keer voor de deur heeft laten staan: twee brontosauruseieren, een opgezette mummie van een Angelsaksische chim pansee, een geraamte van een koppel Siamese tweelingeksters. een diamant van veertig karaat vermomd als twaalf-kilo wegende kasseisteen. Er is geen museum in hei hele land dat een collectie heeft, die tot aan onze knieën komt. De weten schap borrelde van onder bedden en trappen, uit borden en koppen. Elke woensdagnamiddag, elk week-end, elke vakantiedag even voor het donkert, greep ik naar de fles en de valium want over enkele ogenblikken was het weer zover. En inderdaad daar komt de oudste de straal in, met een pak onder de linker- en rechterarm. - Een neolirische geasfalteerde boome rang raad ik - Nee schudt hij, een konijn Ik had het moeten weten, de meest voor de hand liggende zaken worden hier als verrassing uitgebuit. - Een konijn schrik ik, wat ga. - Eigenlijk zijn het er twee zegt hij. - Twee gil ik, en waar denkt de konijno- loog zijn dieren in onder te brengen, in de tv. kast? - Nee doet hij, in een hok - En wie wordt er verondersteld om voor een hok te zorgen schreeuw ik - Niemand zegt hij, ik krijg er een, van de boer. En inderdaad, zijn woorden zijn nog niet droog of daar komt dat loeder ook de straat in, met een oude, rammelende, super-antieke volière, uitstekend geschikt om er twee konijnen in te laten rondflad deren. - Zie zegt de boer, en hij trekt een gezicht als een diepvrieskoöl die de hitte van de pan gewaar wordt, zie mijn grootste geluk bestaat erin om kinderen gelukkig te maken. - Luister eens zeg ik, pak als de bliksem dat rommelend stuk hout, en die twee knagende. - O roept de vrouw konijntjes, zijn die voor ons, hoe lief... En daarmee ging het doek neer, want vrouwen vergissen zich soms in de keuze van een man, maar nooit van beest. En lap daar zaten die twee op mijn hemelsgroene gras: een wit met rode oogjes, en een zwart met toeë oogjes. En heel de familie tot achter en onder het laatste knoopsgat rukte aan, allemaal om naar die twee vretende krengen te komen kijken. Dan pikten ze gauw op de hoek van de straat uit een of andere vuilnisbak een korst brood, waarvoor je effenaf konijn moest zijn om er je tanden in te willen zetten, en wij maar bier en borrels uitgieten, van 's morgens tol 's avonds omwille van het vlees aan de fles. En overal waar je keek liepen die twee. Een keer zelfs in het salon en de slaapka mer. Wij beschikten over een heel zeld zaam en nieuw ras: het konijn-portatief. En als je niet zag, was het toch nog altijd best om voor het neerzitten even met de hand te voelen, want die dieren beschik ten duidelijk over goddelijke eigenschap pen: ook als ze er niet waren, vond je tekens van hun aanwezigheid. En de volière schoof over het gras als de wijzers van een uurwerk, en die kerels maar vreten, vreten! En godzijdank had ik nog een plank in de kelder staan, want het bleek alras dat het er van beider kunne waren, en dal ze zich om eventuele omstanders weinig zorgen maakten. En toen de herfst kwam, en de wortels en de kolen uit de tuin op mysterieuze wijze verdwenen waren, trok vader met sikkel en jutezak de beekkant op. En als com pensatie van het te leveren werk wreven de natuurliefhebbers 's morgens en 's avonds over de snorharen. En toen het koud begon te worden, en de regen uit de grond sijpelde, bouwden we een eerste verdieping, bedekt met stro van de boef die al dikwijls komen kijken was, en die zei dat hij nog nooit zo'n mooie beesten gezien had, en dat die vent die ze me verkocht had zijn stiel kende. En dan begonnen we over het eind van het verhaal te spreken, want er is mam een ding erger dan een konijn dat dood gaat, dat is een konijn dat onverwachts dood gaat. Ik zal er eens met de boer over praten z» ik, want ik steek er geen poot naar uit. En terwijl hij er korte metten mee maakt, gaan we een eindje wandelen, want zo' -t beest met wollen sokjes aan een koord en twee stokjes in zijn maag, daar sta ik geen uren naar te kijken. We stapten dus allemaal nog maar eens de hof in, en omdat de bakker juist aan huis geweest was. gooiden wc in elk voor een keer een korst nieuw brood. En toen, twee dagen voor Kerstmis wa ren ze gestolen. W

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 7