film uandeWCCk «APOCALYPSE NOW» het linnen doek De Voorpost - 29,2.1980 - 9 rerwijl een bankdirekteur en een minister ën een prinses jezellig zitten te keuvelen, zwaait boven hen de keizer de ikepter. Hij wist er terug de nodige karnovalssfeer in te jrengen. (Per) h de Feestzaal in waar onze burgvader D'Hae- eer, schepenen en enteraadsleden be- werden. De Feest- I leek ons nog prach- toe. Elegante feeën met bont en kant op flu welen japonnen, flonke rende kroontjes tussen tientallen plukjes wuiven de veren op goudbestikte zotskappen. Prinsen met zwierige mantels, de scepter voor de met me dailles overladen borst. Een dergelijke kleuren pracht is wellicht ten Stadhuize nooit voorh een te zien geweest. Bur gemeester D'Haeseleer verwees in zijn verwelko ming op het specifieke en unieke karakter van de Aalsterse karnavalvie- ring, een stad waar het kwasi elke dag karnaval is. Waar het nooit man gelt aan ideetjes en waar elk jaar weer de handen flink uit de mouwen wor den gestoken om steeds maar weer met nog mooiere wagens voor de dag te komen. En voor de ex-Prinsen, onze Karna- valambassadeurs in bin nen- en buitenland, slechts woorden van lof voor de manier waarop ze hun rol vervuld heb ben. Want hun relaties en kontakten met Duitse kar- navalisten resulteerden onverwachte zakelijke bindingen tussen Aal sterse en Duitse firma's. En dat dank zij de jaren lange inspanningen door de caemere gelaverd. Feestcomité-voorzitter Frans Wauters dankte op zijn beurt de ex-Prinsen voor hun nooit aflatende ijver en inzet en prees zich gelukkig nu alle ve- een hotel op het Stationsplein werden 250 hongerigen magen gevuld. (Per) Het levend dekor van dansmariekes met daarvoor politieke en karnavalprominenten (Per) tes en ruzies bijgelegd waren. En dan ging men over tot de onvermijdelijke uit wisseling van de medail les en karnavalfanions. ledereen kwam er aan de beurt, bij naam afroeping en zo kon je te weten komen dat er buiten de delegatie van de Fidele Köllner die het nu reeds 5 jaar volhouden prinsen en feeën, en ve len met hun gevolg, wa ren met vonkende titels en uit alle windstreken. Europese naast de Belgi sche en de Belgische pro vincies. Uit alle mogelijke steden, uit Duitsland en Nederland. Enrico, Prins v. Oost-Vlaanderen en in tussen zoals zijn voor gangers lid van de cae mere, was natuurlijk van de party maar onze Polle I had verstek laten gaan! Of de brug nog niet open was aan 't Brughuis om die zware «kater» door te laten? Na de huldeblijken van de president van de Euro- pakarnavalorganisatie aan het adres van de Aal- stenaars voor de gelever de inspanningen, mocht de Europaprins '80 event jes het mondje roeren. Karnaval zo stelt hij en al zijn aktiviteiten hebben ook hun steentje bij te dragen tot een verbroe dering over alle grenzen heen. Simon D'Hondt, deken van de Aalsterse Caemere mocht het gan se zaakje afronden waar van we slechts twee woorden moesten onthouden! Karnaval en Vriendschap! Enkele leperds hadden intussen reeds de weg gevonden naar het koele wijntje. Een ganse batte rij lege flessen waren de resten van deze heil dronk. En het heffen van het glas op de gezond heid van Karnaval werd na het vlug etentje, duch tig weder beoefend op het Prinsen rendez-vous bij Jackie! Lasteraars be weerden dat het in de «verwoeste gewesten» was. Ook hier terug die uitbundige stemming! Alaaf, Alaaf! De Caemere heeft zijn doel VRIENDSCHAP door KARNAVAL ruimschoots bereikt! Prins Enrico is nu officieel opgenomen in de Prinsencae- R.S. mere. (Perl De feestzaal zat zondagmorgen werkelijk stampvol. (Per) En daar waren ze terug, de kandidaten bloemenfee. (Per) Deze week brengt cinema Palace aan de Schoolstraat twee uitste kende films op zijn programma. De eerste die we deze week als film van de week voor u uitkozen ls het klapstuk van het filmjaar 1979 'Apocalypse now' van Francis Ford Coppola, over de tweede film die u zeker volgende week nog kunt bekijken hebben we het in onze volgende editie, het betreft hier de felbesproken film van Be rnardo Bertoluccl 'La luna'. We hadden de eer aanwezig te zijn op de persvisie van deze film te Brus sel toen hij op 6 december 1979 In ons land ln roulatie kwam. Na het vertonen hadden de verschillende fllmkrltlcl een gesprek met de regisseur waarvan ik hier na de bespreking de belangrijkste vra gen en antwoorden voor u opte kende. 'Apocalypse Now' is zonder enige twijfel de fllmgebeurtenls van het Jaar 1979 en zal ook ln het Jaar nog een belangrijke plaats Innemen op de programmatics. twee - en - een half uur durende lange Vietnam-fUm van Francis Ford Coppola maakte al geschiedenis van voor hij op één normaal, commercieel bioscoop scherm verschenen was, en dit door als onafgewerkt produkt op het filmfestival van Cannes In mei de Gouden Palm ln de wacht te slepen (samen met de onlangs vertoonde film ln dezelfde zaal van Volker Schlöndorf «Blikken trommel».) Apocalypse now ls de evocatie, gebaseerd op de van 1902 dateren de roman «Heart of Darkness» van Joseph Conrad, aar naar de Vietnamese omstan digheden omgetaald, van de sfeer, de absurditeit, de waanzin, het morele cataclysme die de oorlog in Vietnam, en meer bepaald de Ame rikaanse Interventie In dat land, op het einde van de Jaren zestig en begin de Jaren zeventig hebben meegebracht «Toen lk Apocalypse now verfilmde aldus Francis Ford Coppola wilde lk voor alles een cinematografisch eksperiment creöeren, dat de toeschouwers con fronteert met de gruwel, de waan zin, de absurditeit van de oorlog ln Vietnam en dat hen doet meeleven ln het morele dilemma dat hij stelde.» Meer dan welke andere Vietnam film, meer dan welke andere oor logsfilm zeirs die ons bekend ls, slaagt Apocalypse now erin die aspekten van waanzin en absurdi teit op de toeschouwer over te brengen. Zodat gerust kan gesteld worden dat Coppola ln zijn boven genoemd opzet geslaagd ls. HIJ gebruikt daar, eigenaardig ge noeg, nauwelijks of niet meer gru welijke bloed en lijkenscènes voor dan de gemiddelde oorlogsprent Wie de tot boek gebundelde repor- tages over Vietnam van Michael Herr beeft gelezen zal dezelfde sfeer ln de film terugvinden. Het ls trouwens Herr die de off screen teksten schreef waarmee hoofdrol speler Martin Sheen de loop der gebeurtenissen in de film com mentarieert. In «A Heart of Darkness» beschreef Conrac een strafexpeditie die de Kongo-rivler opvoer om ergens in het oerwoud van Afrika een ex- Ivoorhandelaar op te sporen die gek geworden was, en met een bende Inlandse krijgers de omge ving terroriseerde. In Coppola's film moet Speciale Troepen kapi tein Willard (Martin Sheen) de Amerikaanse kolonel Curtz (Mar lon Brando) opsporen en llkwlde- ren die volgens de bonzen van de Inlichtingendiensten ln Saigon 'gek' ls geworden, omdat h(J zich ln de Jungle net over de Cambod jaanse grens heeft teruggetrokken en van daaruit, met behulp van een mengeling van ex Zuldvletna mese, ex Amerikaanse soldaten. CambodJanen, leden van primitie ve stammen enz... een eigen oorlog voert Willard zal met een pa trouilleboot een rivier opvaren die hem uiteindelijk bij Curtz moet brengen. Een tocht die de regis seur een prachtig stramien bood waarop hij één voor één de ver schillende zijden van het com plexe geheel dat hij wilde dulde lijk stellen kon uitbouwen, en die hem eveneens de gelegenheid gaf, aan de hand van de gradueel stijgende verloedering van de be manningsleden van de patrouille boot de overeenkomstige morele ontreddering te schetsen waarvan de verschillende geledingen van het Amerikaanse Vletnamleger tussen laten we zeggen 1967 en de val van Saigon ln april 1975, het voorwerp waren. Het belichten van die verschillende zijden geschiedt aan de hand van een aantal ge beurtenissen en accenten (de hell- copter-aktle, de Sampan-scène, de commandoloze kompagnle bij de brug, enz...) aangevuld met de bedenkingen die WUlard (Sheen) op tekst van Herr, levert en voert tot stijgende bewustwording bij de kapitein (en bU de toeschouwer] over wat er misgaat (misging) met de Amerikaanse Interventie, en over de motieven die de te llwklde- ren kolonel Curtz tot zijn renegate houding gebracht hebben. Naar mate dit besef bij captain Willard der Carmine was tien Jaar lang fluitist geweest in Toscannlnl's NBC Syraphoney (de vader schreef ook de muziek voor Apocalypse now). In 1959 behaalde Francis het diplo ma van toneelopleiding aan de Hofstra University, ln 1962 ging hij werken voor Roger Corman en regisseerde er een grlezelfllmpje «Dementia 13» nog regelmatig te zien. In datzelfde jaar trouwde Coppola met Eleanor Neil. In 1967 draalde Coppola zijn eerste be langrijke film "You're a big boy now'. Vervolgens kwam Flnlan's stijgt, wordt zijn personage even redig meer representatief voor de doorsnee G.I. die In de Vietnamese hel gedropt werd en wiens patriot tlsche ambitie om het vaderland en de westerse wereld tegen het communisme te beschermen lang zaam maar zeker verdween voor het besef dat de Vietnamese oorlog door de V.S. niet kon gewonnen worden. Een conclusie die door Curtz (Marlon Brando) scherp ge steld wordt ln het gesprek dat hij op het einde van de film met Willard heeft, meer bepaald waar hij het heeft over de morele kracht van de Vletkong, die blijkt uit het gruwelijk verhaal van de afge drukte kinderarmpjes. Los van al le andere aspekten Is deze dulding de grootste verdienste van Coppo la's film. Hij ls de eerste om het zo klaar te zeggen: Dat gesprek Wil lard Curtz ls niet alleen een climax omdat het zo rechtstreeks verwU8t naar de diepste oorzaak van de Amerikaanse nederlaag In Vietnam, het ls dat ook omdat deze conversatie het concentraat ln zich houdt van het de hele film door aan bod komende probleem van de moraliteit van de oorlog, gekristalliseerd In de absurditeit van Curtz beschuldiging van moord door de legerleiding, omdat hU op eigen houtje twee dubbel spionnen maar toevallig offi cieren van het Zuldvletnamese le ger executeerde. Francis Ford Coppola heeft, om deze film te kunnen realiseren, zelf een oorlog op verschillende fronten moeten uitvechten: tegen de financiers, tegen het leger (die geen materiaal wilde ter beschik king stellen), tegen natuuren kil maat. Het verhaal van het ontstaan van 'Apocalypse now' heeft aanleiding gegeven tot een boek op zichzelf, geschreven door de vrouw van Coppola Eleanor, waarin zU het wordingsproces van de film en alles wat daaroy komt kijken heeft beschreven. We be perken ons ertoe te vermelden dat het eerste concept van 'Apocalypse now' dateert van 1967 en dat de eigenlijke produktleperlode 4 Jaar besloeg, en waarby de produktle kosten van de voorziene 12 miyoen dollar opliepen tot 31 müjoen dol lar. De film ls ln twee versies op de markt In de normale 35 mm en In de superbrede 70 mm. Enkel te zien In de Variété bioscoop In deze laatste kopie. Met deze gtandlose film naar Aalst te brengen kunnen we niet anders dan de verantwoordelijke zaalultbater de heer Wouters har teiyk feliciteren, hopen maar dat het grote publiek deze unieke kans te baat neemL De regisseur Francis Ford Coppola werd gebo ren In Detroit In 1939 als zoon van Italiaanse Immigranten, zyn va Ik voel me geneigd om nee te zeggen. Tenslotte zyn er grenzen. Het Is het niet waard, het ls het gewoon niet waard. Ik ben nu veertig Jaar. Ik heb pyn ln nüjn benen, nüjn rug, lk heb niks dan problemen. Terwyi lk anders dl- rekteur kon zyn van een TV-sta- tlon in San Francisco. Er zyn momenten geweest dat lk wilde dat lk voor iemand werkte, zodat ik gewoon myn ontslag kon indie nen. We hadden wel enorm veel moeiiykheden. Martin's hartln- farkt heeft myn zenuwen zwaar opgejaagd... we wisten nameiyk niet of lüj het zou halen, en als hy naar Amerika voor verzorging was teruggegaan dan hadden we hem nooit meer teruggezien... zyn fa milie zou het belet hebben. Ik was doodsbenauwd. De opnamen wa ren voor driekwart af, we konden niet zonder hem. Werd het oorspronkeUJke scenario dat tien Jaar geleden werd ge schreven gewyzlgd? Volgens my behandeld het oor- spronkeUJk scenario van John Mi- luls de Vietnamese oorlog als een komisch stripverhaal. De film zou als het ware van strip-episode naar strip-episode lopen om te eindigen In een echte strip- ontknoping. AtlUa de Hun (Kurtz) die met twee gordels vol machine geweerkogels om zyn nek de held (Willard) by de hand neemt en bruUend als een gek staat te schieten op de helikopters die hem konden halen. Het eerste wat lk veranderde aan het scenario was WUlard een psy chologie geven. Ik heb er hard aan gewerkt in het aanvankeUjke sce nario was WUlard niets, niemand. Maar Ik begon dieper en dieper ln WUlard te graven. Ut Het WUlard evolueren ln de Olm als een oogge tuige en hem tegeiyk een persoon- ïykheld te geven. Op geen enkele manier mocht lüj het gebeuren van Vietnam ln de weg staan. AanvankeUJk kwam Martin Sheen wat te zachtaardig over. Ut pro beerde dat te doorbreken. Ik had hem gevraagd om zich te bedrin ken en zou eens de andere kant te zien te krijgen. Martin bezoop zich en lk ontdekte een heleboel dingen die aan de oppervlakte kwamen. Gedurende een tiental minuten gaf hy een heleboel ongeloofUjke din gen ten beste. Ik brak in hem zyn Udelheld. Hoe heb Je het karakter van Mar lon Brando opgebouwd? Wel, Ut had Marion een eksera- plaar van het boek «Heart of Dar kness» opgestuurd, maar lüj had het niet eens Ingekeken. Toen Ut hem een tweede eksemplaar gaf, las hy het Ut ben dan met Marion uren en uren gaan praten tot we een type opgebouwd hebben. Aan- vankeiyk dacht hy van ln Vlet kong kleren rond de lopen. Het zou allemaal gaan over schuld de schuldgevoelens waar Kurtz mee zat over wat wy hadden gedaan. Tenslotte schoor hy zyn schedel kaal en dat deed het Dat ver- schrikkeUjke gelaat van hem. De beste momenten uit de Olm zyn beelden van zyn gezicht Tot daar een korte passage uit het Interview met Francis Ford Coppo la die zich niet langer wUde ver eenzelvigen als de man achter «de Gotfather». rainbow' (19681 en daarna "The rain people' (1969). Datzelfde Jaar verliet hy HoUywood en vertrok naar San Francisco waar hy zyn eigen nimmaatschappU stichtte. Daar regisseerde hij uit geldnood Mario Puzzo's The Godfather' met een schoot lüj ln de roos en brak aUe rekords en werd deze film meteen ook bestempeld als een klassieker van de Amerikaanse fUmgeschiedenis. In 1974 werd Coppola's film "The ConversaUon' uitgebracht als The Godfather U' deze film kreeg oscars voor de beste film, de beste regisseur, het beste scenario (dit viel Coppola ook de beurt met Godfather I) de beste Ulmmuzlek (voor zyn vader Carmi ne) en de beste akteur (Robert de Nlro). Een heleboel mensen keken nu naar Coppola op, hy was plots het grote voorbeeld wat een Ameri kaanse kineast kon doen. De beste akteurs (Brando, Al Paclno, De Nlro e.a.) hadden veel aan hem te danken. Coppola had grote som men geld ter zyner beschikking en kreaUeve energie In overvloed, zyn volgende stap was 'Apocalyp se now'. Nadat Marlon Brando de rol van Kurtz had afgewezen, bood Coppola de rol van Kurtz en de rol van WUlard aan Steve McQueen, Al Paclno, Jack Nicholson, Robert Redford alle vier bedankten of stelden te hoge eisen. Het Ameri kaanse ministerie van defensie weigerde het nodige legermate- riaal te leveren en Coppola moest zyn toevlucht zoeken by de rege ring van de FUipUnse president Marcos. Na enige UJd herzag Bran do zyn standpunt en wilde de rol van Kurtz wel. Tenslotte koos Cop pola voor de rol van WUlard Har vey Keitel, maar Keitel werd by het begin van de opnamen ontsla gen en vervangen door Martin Sheen. Vanaf toen was het al miserie wat de klok sloeg. De produktle werd geteisterd door een wervelstorm, overstromingen, eindeloze vertragingen in de opna men. De kosten van de film stegen pyisnel en bereikten tenslotte 31 miyoen dollar. De rest van het nodige kapitaal werd getrokken uit bankleningen waarby Coppola zyn persooniyk fortuin op het spel zette. Toen de opnamen bijna beëindigd waren kreeg Martin Sheen een hartinfarkt. Men ging de film hier en daar vergeiyken met de oorlog die Coppola wilde ln beeld brengen. Toen de opnamen werden beëindigd waren de moei ïykheden nog niet van de baan, de regisseur raakte het niet eens over de slotsekwens en hy liet de Ulm op drie verschillende manier elndi gen en vertoonde de versies aan een proefpubllek. De pers vond dat wel een klein beetje een schandaal. Vraaggesprek Zou Je het overdoen? In cinema Palace, waar men ondertussen een aan vang genomen heeft met de verbouwingswerken voor zaal 3, programmeerde men deze week twee van de «betere» films. Met name zijn dat «Apocalyp se now» en «La luna». Cinema Palace Benedenzaal Hier loopt vanaf vandaag de overal met veel tamtam aangekondigde nieuwe prent van Francis Coppola «Apocalypse now». Lees «Film van de week». Studio Hier loopt een tweede goede film «La Luna», een film van Bernardo Bertolucci, met Jill Clayburgh in de hoofdrol. De maan is een van die dingen die Joe zich het best kan herinneren van toen hij nog een kind was. De maan heeft daarenboven een dubbel aspekt: de ene zijde die zij ons toont, de andere die verborgen blijft. Caterina, de moeder van Joe (Jill Clayburgh) heeft eveneens een dubbel gezicht. De vraag is wat daar achter schuil gaat? Na de dood van haar man is Caterina, zangeres van beroep, uit Amerika naar Italië overgekomen om haar beroep daar verder uit te oefenen. Joe heeft er de indruk te leven als in een droom. Catarina, op de top van haar roem, zal echter op een dag bemerken dat haar zoon van haar voUedig vervreemd is. Zij verliest haar zelfzekerheid en maakt als zangeres en als moeder een zware krisis door. Een film met een reeds veelvuldig gebruikt thema: de moeder-zoonrelatie. Een film echter door Bertolucci voortreffelijk in beeld gebracht. Cinema Feestpaleis Zaal l De liefhebbers van geweld, gebracht op een sappige, humoristische manier, kunnen terecht in zaal l van het Feestpaleis waar het duo Bud Spencer - Terence Hill er nogmaals knettergek tegen aan gaan. Titel van de knok-, bots- en gooifilm ditmaal «De krokodil en het nijlpaard». Veel lachgenot. Zaal 2 In zaal 2 krijgen wij de Nederlandse versie van scenes uit een huwelijksleven. Ondertekenaar van deze film. en tevens hoofdrolspeler naast Monique Van de Ven is Herman Van Veen. Thema van de film een echtscheiding. Het door show. theater en televisieprogramma's opgeslorpte leven van Vincent (Herman Van Veen) en zijn relaties met een televisiepresentatrice vor men gevaarlijke klippen in zijn huwelijksleven met Linda, een gewone huisvrouw die er langzamerhand genoeg begint van te krijgen getrouwd te zijn met iemand die denkt ook 11a het toneel nog verder toneel te moeten spelen. Uiteindelijk zal zij zelf een relatie aanknopen met een dokter. Alleen het ge meenschappelijke bezit, het huis. maar vooral het kind Eric, vormen een hinderpaal voor de definitieve scheiding De relatie Vincent-Eric is typisch voor gescheiden vaders die vrezen de greep op hun kinderen te verliezen en daarom menen liefde te moeten kopen door allerlei aantrekkelijkheden, zoals plezieruitstapjes en snoepgoed. Een klassiek tenia vlot uitgewerkt, een greep uit het dagelijkse leven, zoals ik en zoals u dat eventueel zou kunnen meemaken. Zaal 3 Hier loopt de film «The Hulk» nog maar een weekje door Lekker griezelen dus maar met de van kwaad heid monsterachtig wordende Hulk Tot volgende week S.J.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 9