ESTENDIGE GROEI VAN GROEP DE CUYPER WINGT BEWONDERING AF Gelukwensen van premier Martens Met onze dank aan... lettertekens per Peeters, de h< «De firma De Cuyper heeft in de werkgelegenheid van de streek rond Dendermonde een niet te onderschatten rol gespeeld. Het personeelsbestand groeide immers gestadig aan en de firma verwierf naam en faam tot ver buiten ons gewest. Meer nog, Groep De Cuyper werd een bedrijf van nationaal «belang». Met die woorden omschreef burgemeester Cool van Dendermonde de inbreng die het eertijdse familiebedrijf momenteel heeft. In dezelfde zin sprak ook staatssekretaris P. Akkermans die in naam van premier Martens een boodschap voorlas. Andere sprekers die tijdens de akademische zitting die naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Groep De Cuyper het woord voerden, waren de heren De Kimpe, ere-sekretaris-generaal van de Vereniging van Belgische Dagbladuitgevers en Rossie, nationaal sekretaris van de Federatie van de Belgische Grafische Industrie. Ruim 600 gasten werden den boek van het bedrijf, enorm belang de firma bladen uit te g®ve"' ^ie verwelkomd tijdens de drie iets waaraan graag werd heeft in de regio van Den- bovendien zeer druk wor- grootste feestdagen, die voldaan. In kleinere groep- dermonde. Daarbij had hij den gelezen. De heer De trouwens op een stijlvolle jes werd dan onder leiding ook aandacht voor de wijze Kimpe belichtte vervolgens wijze werden ingezet met van bevoegd personeel een waarop het bedrijf besten- de rol van de media in o"ze een akademische zitting, bezoek gebracht aan de uit- dig uitbreiding neemt. samenleving en maa te Dat gebeurde nadat de geverij te Dendermonde. vnnD. duidelijk dat een regionaal vooraanstaande gasten Achtereenvolgens werd in weekblad een spiegel moet eerst een bezoek hadden de zetterij, de computeraf- zijn van het gebeuren in de gebracht aan de uitgeverij deling, de reproafdeling en Zoals gezegd onderstreepte streek. Tevens hing hij een te Dendermonde. Onder de montageafdeling uiteen- burgemeester ,Cool van panorama op van de ge- de genodigden Staatssekre- gezet en gedemonstreerd Dendermonde, die de schiedems van de Groep taris voor Streekekonomie hoe een blad wordt ge- voorname gasten verwei- De Cuyper, een bedrijf dat Ruimtelijke Ontwikke- maakt. De gasten viel voor- komde, het grote belang 75 jaar geleden ontstond op ling, P. Akkermans die eer- al de orde en de nauwge- van de firma De Cuyper twee verschillende plaatsen minister Martens ver- zetheid op waarmee wordt voor de werkgelegenheid in en ondertussen uitgegroeid ving en in zijn naam een gewerkt, terwijl ze hun be- Dendermonde. Hij wees is tot firma van nationaal boodschap voorlas, senator wondering voor de meest onder meer op de sterk belang. René D'Haeyer, de volks- moderne apparatuur niet uitgedunde werkgelegen- vertegenwoordigers Jan onder stoelen of banken heid en prees zich dan ook Ook de heer Rossie bena- Lenssens, René Uytten- staken. Vooral de compu- gelukkig in zijn stad een derde het bedrijf De Cuy- daele, Frans Verberck- terafdeling, die het moge- bedrijf te hebben dat meu- per als een van de vooraan- moes, Lieven Lenaerts en lijk maakt om en bij de 1 we arbeidsplaatsen schept, gaande firmaj uU het hele k( Tijdens de akademische zitting op het stadhuis. Op de eerste rij herkennen we v.l.n.r.: de h. P. Verhelst, schepen van openbare werken, de h. Rollier. voorzitter van de Rechtbank van Eerste ri<j Aanleg, mevr. Rollier, de h. en mevr. Albert De Cuyper en burgemeester A. Cool. Rollier voorzitter van de' uur te verwerken, wekte het dynamisme en de werk- naam en faam heeft ge- staanden uit de grafische tocar naar het stadhuis ge- Na hem kwam de heer H. wereld en afgevaardigden bracht waar gidsen van de De Kimpe, ere-sekretaris- van de sektor van de infor- plaatselijke VVV een korte generaal van de Belgische matie weekbladen en uiter- rondleiding doorheen de Vereniging van Dagblad- aard vele vrienden en ken- prachtige zalen voor hun uitgevers, ging in zijn toe nissen. verantwoordelijkheid na- spraak dieper in op de pro- men. Daarop kon dan de blemen waarmee de sektor BEZOEK akademische zitting be- van de informatiemedia TE DENDERMONDE ginnen. moet afrekenen. Ook de De vele gasten werden te Echter niet voordat Burge- sektor van de weekbladen Dendermonde opgewacht meester Cool van Dender- kent moeilijkheden en het door de familie De Cuyper. monde de familie De Cuy- strekt de Groep De Cuyper Hostessen nodigden de be- per op zijn kabinet had tot eer dat zij er niet voor zoekers uit hun handteke- ontvangen en daar al terugdeinst met een maar ning te plaatsen in het gul- onderstreepte welk een zelfs vier informatieweek- Dit geslaagde feest naar aanleiding van het 75- jarig bestaan van Groep De Cuyper kon enkel maar mogelijk zijn dank zij de inzet van velen. Onze biezondere dank gaat dan ook naar: De gidsen van de Vereniging voor Vreemdelin gen Verkeer van de stad Dendermonde, die zo goed waren onze gasten rond te leiden op het prachtige stadhuis; de onthaaljuffrouwen van de Erasmusschool uit Aalst die drie dagen na elkaar met hun char mante glimlach onze genodigden wisten op te vangen en ook uitgeleide deden; Televallé, Kerkstraat 45 te Dendermonde, omdat deze firma zo goed was om te zorgen voor een prima geluidinstallatie; de chauffeurs van de autocar die steeds even bereidwillig de genodigden op een veilige wijze van Dendermonde naar Zele en terug hebben gebracht en de vele anderen die anoniem zich hebben ingezet en op die wijze hun onmisbaar steentje hebben bijgedragen. Aan hen allen onze oprechte en 'welgemeende dank. de heer De Cuyper ste van het land en stemt denkplaat is van de hand tot nadenken. Dat er in van de heer Jos De Decker, deze biezonder moeilijke ere-direkteur van de Den- tijd nog bedrijven .zijn die dermondse Akademie voor er niet voor terugdeinzen te Schone Kunsten, streven naar een voortdu rende groei. Dat kan alleen Ook in Zele was het nodige maar wanneer men be- gespecialiseerd personeel schikt over een dynamisch aanwezig om de genodig- en toch realistisch beleid, den op te vangen en rond te De Groep De Cuyper be- leiden in de moderne ge- hoort tot deze bedrijven en bouwen. Het was de ideale verdient dan ook alle eer gelegenheid om de nieuwe en lof. Vervolgens ging de vierkleurendrukpers te to- premier in zijn boodschap nen en uiteen te zetten hoe dieper in op de historiek het eindprodukt. een dege- van het bedrijf, en wenste lijk blad. tot stand komt. ook hij de verantwoorde- £f waren ook toespraj<en, lijken van de firma van har- on(jer meer van bestendig te geluk. afgevaardigde de heer Tenslotte sprak de heer A. Etienne De Cuyper, die in De Cuyper een woord van een fel toegejuichte rede dank uit. «Tot mijn grote hulde bracht aan het be- verwondering heb ik veel dnjf. dat zelfs in deze dingen gerealizeerd die ik moeilijke tijd streeft naar zelf niet eens besefte. Ik uitbreiding. Dat bovendien voel mij zo een beetje als door het bedrijf zelf wordt een dichter wiens poëzie gezorgd voor de omscho- wordt besproken, als een ling van het personeel, zo- auteur die luistert naar de dat geen arbeidsplaatsen ontleding van zijn teksten», afvloeien, maar integen- Hij voegde er onmiddellijk deel nieuwe mogelijkheden Rechtbank van Eerste verbazing en verwonder- kracht van dc heer en me- maakt wegens zijn degelij- aan toe dat de groei van de worden gekreëerd en men- Aanleg te Dendermonde, ing. Ook in de repro-afde- vrouw De Cuyper en hun ke produkten en goede Groep De Cuyper niet het sen de nodige kansen wor de heer De Saeger, proku- ling, het raakpunt van ver- beide zonen, die het bedrijf reurs des Konings, rijks- schillende onderdelen van schragen. Verder ging hij wachtkommandant Van het bedrijf, werd uitvoerig in op de vele uitgaven die Steerteghem en provincie- gedemonstreerd hoe een door de Groep De Cuyper kommandant kolonel Ro- foto wordt gerasterd, waar- worden verspreid en gaan ger Brantegem, Leo Tinde- bij meteen de fonkelnieu- van publiciteitsbladen, mans, nationaal voorzitter we reprokamera kon wor- over informatieweekbladen van de CVP, bestendig af- den voorgesteld. tot kunstboeken. Hij gevaardigde Etienne De Eenmaal het bezoek te noemde deze uitgaven een Cuyper, verschillende bur- Dendermonde achter de venster waardoor langs bei- gemeesters, politieke ver- rug, werden de genodigden de zijden kan worden antwoordelijken, vooraan- met een dubbeldek luxe au- gekeken. De h. Albert De Cuyper begroet staatssekretaris Paul Akkermans op het stadhuis. Staatssekretaris Paul Akkermans tijdens zijn toespraak. dienstverlening. Hij wenste werk is van één man. waar- jen gegeven om hogerop te de jubilerende Firma veel na hij een oprechte dank geraken, was volgens hem geluk toe bij deze verjaar- uitsprak ten overstaan van het voorbeeld dat vele an- dag en drukte de hoop uit de vele mensen die in het dere bedrijven best zouden dat de firma De Cuyper de bedrijf hun vertrouwen kunnen navolgen. Hij feli- faam die hij geniet zou blij- hebben gesteld. Een spe- citeerde dan ook uit de ven hoog houden. ciaal woord van dank had grond van zijn hart de lei- de heer De Cuyper vooi ders van het bedrijf en BOODSCHAP VAN DE zjjn echtgenote, die hij de drukte de wens uit dat de EERSTE MINISTER motor van het bedrijf toekomst zich voor hen Staatssekretaris voor noemde omdat zij niet al- zonnig zou mogen afte- Streekeconomie en Ruim- ieen de medewerkster van kenen, telijke Ontwikkeling, de het eerste uur is. maar bo- heer Akkermans, gaf ver- vendien van 's morgens tot Ook Leo Tindemans nam volgens lezing van een 's avonds bekommerd is om het woord. Hij verhaalde boodschap van de Eerste de zaak. Tot slot nodigde hoe hij zijn jeugddroom Minister, die wegens een hij de genodigden uit op drukker worden nooit in spoedvergadering te Brus- een korte drink. werkelijkheid heeft kunnen sel was weerhouden. De omzetten, maar hoe hij premier onderstreepte ZELE IN toch telkens weer wanneer hierin dat de werkgelegen- DE BELANGSTELLING hij met een drukker in kon heid in de streek van Den- jn de inkomhall van de takt komt, een stukje van dermonde best een aantal drukkerij te Zele werd een die droom voelt werkelijk- dynamische firma's kan gc- koperen plaat aangebracht, heid worden. Ook hij had bruiken. Immers, het werk- waarop een afbeelding niets dan lof voor de prach- loosheidscijfer in Dender- staat van de heer en me- tige realizatie en voor de monde is een van de hoog- vrouw De Cuyper. De ge- wijze waarop de firma De Burgemeester Cool Cuyper zich een waardige plaats heeft weten te vero veren in de Belgische uitge vers- en drukkerswereld. Daarop werden de geno digden verzocht aan te zit ten aan een koud buffet. OOK VRIJDAG EN MAANDAG MASSALE BELANGSTELLING De viering ging ook op vrij dag en maandag verder. En telkens weer was er een ruime belangstelling. Niet alleen van vele klanten en leveranciers, maar ook van vooraanstaanden uit de po litieke, kerkelijke en mili taire wereld. Zo mocht men vrijdag onder meer se nator Van den Broeck uit Lebbeke en maandag Volksunie-voorzitter An- ciaux, evenals senator De Bondt en volksvertegen woordiger Willockx ver welkomen. Maandag was ook burgemeester Cool van Dendermonde te gast in de drukkerij te Zele. Ook zij werden, samen met de an dere genodigden, rondge leid zowel te Dendermonde als te Zele en werden ver volgens uitgenodigd aan te zitten aan het koud buffet. Bij het naar huis gaan kre gen de gasten een prachtige vierkleurenbrochure aan geboden over het bedrijf, waarin in woord en beeld wordt uiteengezet hoe de Groep De Cuyper is ontstaan, hoe ze werkt, welke produkten ze afle vert en in welke gebieden zij edities heeft. De heren kregen bovendien nog een erg nuttige map als ge schenk mee. Bestendig-afgevaardigde Etienne De Cuyper, voor zitter van de Provinciale Jcuituurkommissie in een gezellig onderonsje.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 11