EEN WEEKBLAI RUSH TEGEN I >t»\/ 'V (Ui Elke week opnieuw krijgt u dit weekblad netjes in de bus gedropt door de postbode of de krantenventer ofwel gaat u samen met het gebruikelijke pakje sigaretten dit weekblad op het hoekje halen. Je rekent erop dat het klaar ligt en als dat dan een keer niet zo is dan voel je dat aan als een gemis, een hiaat, een onrecht u aangedaan. Toch loont het even de moeite om de weg te bekijken die een tekst volgt vooraleer hij gedrukt is. Op die manier krijgt men een beter begrip van de wedstrijd tegen de tijd, die de redaktie en het technisch personeel van de drukkerij iedere week uitvechten om het eindprodukt, de krant, tijdig bij de lezer te hebben. Zowel «Ons Klein-Brabant» als «De Voorpost» maken deel uit van een groter geheel. Het is de Drukkerij- Uitgeverij De Cuyper uit Dendermonde-Zele die deze verschillende edities op de markt brengt. Deze bladen zijn geinkorporeerd in een veel groter uitgavenpakket, waar onder meer ook verschillende Reklaambladen, Gouden Bladen en De Cirkel toe behoren. In het bedrijf werken ongeveer 125 mensen. Daarbij moeten echter diegenen gerekend worden die ook onrechtstreeks bij de produktie van al die bladen betrokken zijn. Er zijn niet alleen de krantenverkopers, de uitdragers van reklaambladen, maar ook de schrijvende medewerkers en de vrije fotografen. Alles samen zijn zij ook met een vierhonderd mensen. Deze weekbladen maken dus gebruik van alle installaties die de drukkerij-uitgeverij ter beschikking heeft. In een andere bijdrage hebben we reeds verteld hoe de firma geëvolueerd is, hoe ze van een klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een van Vlaanderens meest toonaangevende drukkerijen. Uit die tekst hebt u verstaan dat de Uitgeverij te Dendermonde is gevestigd en de Drukkerij te Zele. Een deel van het werk wordt door beide afdelingen verricht. In Dendermonde wordt vooral het voorbereidend werk gedaan. Een tekst die door een medewerker of gelijk wie op de redaktie wordt afgeleverd, komt dus eerst bij de redakteur terecht. Deze wordt geacht er de schrijf- en taalfouten uit te verwijderen en de tekst in een vloeiend leesbare vorm te gieten. Nadat het artikel dus «zetklaar» is gemaakt gaat de tekst naar de zetterij. 1. ZETTERIJ Om van een geschreven tekst tot een krant of een ander drukwerk te komen moet een lange en soms ingewikkelde weg gevolgd worden. De eerste stap daarin is de zetterij. Nadat de teksten een eerste keer nagekeken werden door de redaktie, de stijl- en schrijf fouten werden verbeterd en de eerste kodering aan gebracht, worden deze door typistes op ponsband gezet. Dertien klavieren van het gewone azerty-sys- teem worden daarvoor ge bruikt. De typisten volgen de door de redaktie aange geven aanwijzingen in ver band met lettertypes en - grootten, breedte van ko lommen en dergelijke. De ze gegevens worden in co des omgezet. Tussen de zetterij en de daaropvolgende computer afdeling horen de korrek- tieklavieren. Deze beschik ken over een scherm waar op de gezette teksten kun nen geprojekteerd worden. De typistes die deze klavie ren bedienen zien dus op het scherm wat er fout is en hoe ze die kunnen verbete ren. Deze korrekties wor den onmiddellijk door de computer geregistreerd en bij de reproduktie van de teksten zijn de fouten ver dwenen. Twee compugraphics (waarvan één in Zele) ver volledigen deze zetmogelijkheden. De Compugraphics zijn zelf standige zeteenheden met klein leesscherm die de tek sten onmiddellijk op fotopapier zetten. Voor de ze toestellen is geen tussen stadium (zoals de compu ter) nodig. 2. DE COMPUTER AFDELING Hier worden de op pions- band gezette teksten gere produceerd. Er is één cen trale computer met twee schijfgeheugens en twee Li- notrons 202. Een leesappa- raat leest de ponsbanden en slaat de gegevens op in de schijfgeheugens. Dat gaat zeer snel. De operator beschikt over een toestel dat het hem mogelijk maakt om met de computer te «konverseren». Hij kan dus niet alleen teksten op vragen maar ook om inlich tingen verzoeken. Dit ge sprek is echter geen mono loog. Ook de computer kan zeggen dat er iets fout gaat of dat een of andere be werking onmogelijk is. Zoiets komt bijvoorbeeld voor als de schijfgeheugens volledig met teksten gevuld zijn. De operator kan de teksten van een volledige krant op vragen, gelijk wanneer de ze teksten gezet zijn. Op dat moment worden in de Linotrons de teksten tegen een snelheid van één mil joen tekens per uur op fotopapier gezet. Dat fotopapier wordt ontwik keld en zo bekomt men foutloze teksten die klaar zijn voor de montage. 3. REPROGRAFIE De donkere kamer is een raakpunt tussen verschil lende afdelingen. Het gaat er soms druk aan toe. Niet alleen worden er de op fotopapier gezette teksten automatisch ontwikkeld, ook de lay-outafdeling maakt van de mogelijk heden van de. enorme verti- kale camera gebruik om te keningen, afdrukken of foto's te rasteren, te ver groten of te verkleinen. De persfotografen kunnen er gebruik maken van de in stallaties om hun films te ontwikkelen, de foto's af te drukken en te ontwikkelen. Alle foto's die in de week bladen verschijnen dat zijn er per week zo'n drie honderdtal worden er door de reprofotograaf ge rasterd. Dat rasteren is een beeld voorzien van punten. Hoe groter de koncentratie van de punten op ee'n be paalde oppervlakte, hoe donkerder dat deel van de foto wordt. Deze geraster de foto's worden in het off setsysteem gebruikt in de plaats van de vroegere clichés. 4. LAY-OUT In Dendermonde wordt een groot aantal publici- teitsbladen van onze eigen uitgeverij en van verschil lende klanten en alle ver kochte weekbladen druk klaar gemaakt. Deze hon derden bladzijden per week worden door ervaren tekenaars en grafici samen gesteld uit enerzijds de ad vertenties en anderzijds de teksten en foto's. Soms worden deze bladen vooraf door de redaktie ge schetst, zodat het aantal foto's, de plaats ervan en de rangorde der teksten juist worden aangeduid. De mensen van de lay-out moeten er tevens over wa ken dat de advertenties op de juiste plaats staan en eventueel van een steun kleur worden voorzien. Deze gemonteerde pagi na's worden dan te Zele verder bewerkt. 5. RECEPTIE, ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDING Bestellingen worden niet alleen per brief of telefo nisch aanvaard Klanten kunnen ook ter plaatse hun problemen komen bespre ken of hun wensen uiten. Een degelijk funktioneren- de administratie waakt ero ver dat de advertenties op de juiste plaats en de gepaste datum verschijnen. Vele klanten bestellen im mers vooraf voor een grote periode. De boekhouding sluit nauw bij de administratie aan. De gegevens komen im mers van daar. Twee boek- houdcomputers helpen bij het verwerken van deze boekhoudgegevens. Zoals Ook volksvertegenwoordiger Frans Verberckmoes kwam de familie De Ook senator Van den Broeck wou meer details Cuyper-Robberecht gelukwensen. weten over het montage- en tekenwerk. Donderdagavond konden de vele bezoekers zichzelf reeds terugvinden lri|*s editie Dendermonde van «De Voorpost». Ir de En of er belangstelling was voor de kranten die net van de pers kwamen. Deze stonden dan ook boordevol foto's van gebeurtenissen die pas enkele uren voorbij waren. elk bedrijf dat voor een groot deel gestoeld is op advertentiebladen moeten er zeer veel fakturen ge maakt worden zodat er nogal wat schrijfwerk moet verricht worden. Daarbij zijn de computers van groot nut. Vaste gegevens van een klant worden im mers automatisch aange bracht, de variabele wor den door de operatrice toe gevoegd. Deze tenslotte nog eenvou dige boekhoudcomputers zijn ook een belangrijke steun voor de personeels dienst bij het bijhouden en berekenen van lonen, va kantiegeld. einde jaarsver goedingen, vakantiedagen. Al deze aktiviteiten wor den in Dendermonde ver richt. Een vijfendertigtal personeelsleden staan daarvoor garant. De ge monteerde bladzijden wor den nadien naar Zele ge bracht waar zij klaar wor den gemaakt om gedrukt te worden. Let wel, in deze beschrij ving van het bedrijf komen meer stadia voor dan diege ne die nodig zijn voor het afwerken van een verkocht weekblad. De Drukkerij omvat immers ook een af deling handels-, luxe- en familiedrukwerken. In Zele is het bedrijf twee ledig gebleven. Er is nog steeds de typo-afdeling die een belangrijk kontingent van het werk voor haar re kening neemt, daarom is het ook noodzakelijk om daarover even verder uit te weiden. A. Typoafdeling A.l. MECHANISCHE ZETTERIJ In Dendermonde zagen we reeds de fotozetmachines. Hier daarentegen wordt er gewerkt met regelzetma- chines of linotypes die be diend worden door een li notypist. Op het klavier wordt de toets van de ge wenste letter aangeslagen. Op dat ogenblik valt er een matrijs uit het magazijn in de zethaak. Achteraan in de matrijs is het beeld van de aangeslagen letter ge grift. De regel is klaar als de zethaak vol is. Alle ma trijzen samen vormen zo een «moule» die in de mond van de loodpot ge bracht wordt. Dan wordt er vloeibaar lood in gespoten. Als het lood gestold is, is de regel klaar. De matrij zen worden dan via de ver deelkop terug naar hun res- pektievelijke kanaal in het magazijn gebracht. Deze zetmethode, die in principe kan gebruikt worden tot letterkorpsen van 24 punt, wordt in ons bedrijf ge bruikt tot letterkorpsen van 14 punt. Voor het zetten van grotere letters wordt gebruik ge maakt van de «Ludlow». Bij deze machine worden de matrijzen met de hand verzameld in de zethaak. Als de regel gegoten is, net op dezelfde manier als bij de linotype, verdeelt de zetter zelf de letters op nieuw in de letterkast. Dat noemt men distributie. ~%Lic.rwLe*te. öt ti Jf^cuxr c^iel^u-Ar* cjrc tiOJC oj^cuuj u bid M aJA- |dom.K.ttr ijÉ Llfr fujM. v«J- catS M». frij ttKJU RiieuMae- ila.1 De typografen vei de gezette teksten loodzetmachines, t ze samen, schikken gens estetische en t; fische regels, bren eventueel de clichés en trekken van het een proef die of\*< plaatse door de ko wordt overlezen of\ de klant ter verl wordt voorgelegd, afdeling bevindt zi< de handzetterij. Hii den de regels met t gevormd door mid<11 letters die zich in le ten bevinden. Deze de wordt gebruik luxe- en familiedruk A.2. TYPODRUKK ;i De te drukken vornf< opgespannen in de t fische drukmachine degeldrukmachine bruikt wordt voor hi ken van familiednp briefhoofden, omsl; eenvoudig admin drukwerk tot een van max. din A4 (j mm), bevindt het v ie. i Mm dt ml end lit loog bed b3r e jgers j, ruk it n '°r< per gr pap r et I leui

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 12