AARSTOMEN: T UURWERK loet een n |rijfsbezoek aan de zetterij en de montageafdeling te Dendermonde Ir de vele bezoekers een ware openbaring. i/a*. >Hc^lo^i'SeA* et ett wajAxitr- \j om. A ÉiKrt cqcAu (>e^t^a.^cU-ejo «grotf n-lil tdnf t wak ."3€«f eUi-^W Zc - A.3. AFWERKING Na het drukken wordt het papier naar de «afwerking» gebracht. Hier wordt het drukwerk op formaat ge sneden door de vlaksnij ma chines. Plooimachines zor gen bijvoorbeeld voor het plooien van de katernen van een boek; een verza mel- en hechtmachine steekt de verschillende ka ternen in mekaar en kan die zonodig nieten. Een «driesnijder» kan brochu res of boeken gelijktijdig aan drie kanten gelijk snijden. Jef Van Wezemael (CVP) Marcel Verschelden (VU) komen uit de gemeente Moerzeke De h. Rossie, nationaal sekretarls van Febelgra tijdens zijn toespraak op het Dendermondse stadhuis. zich links van De typografi- wordt na elke bedekt met inktverdeel- inkt raakt enkel gedeelte dat steekt, (typo- i I het papier een grijper op gebracht, te- gedrukt teruggegrepen de drukvorm Met eenzelfde gedrukt op Het papier- groter, 55 x 76 wordt be- een cilinder die de drukvorm, arn^orden affichen, en boeken ge- papier wordt bedrukt, om kant te be- men het om- tweede keer Voor een n éleur is ook een drukdoorgang Totnogtoe hebben we een overzicht gekregen van wat een goed-uitgeruste typo- drukkerij is. Zetterij en af werking kunnen tevens in geschakeld worden in de offsetdrukkerij B. Afdeling kranten-offset B.4. PAPIERMONTAGE Door de afdeling zetterij wordt aan de tekenaars en grafici van de papiermonta ge een verzorgde proef be zorgd die verwerkt wordt tot advertenties door toe voeging van tekeningen, foto's, kaders, steunkleu ren, enzomeer. Veel hulp krijgen de monteurs van de afdeling reprografie (B.5) die foto's rastert, tekenin gen vergroot of verkleint, negatieven maakt en uit- eindelijk ook de film van een volledig opgemaakte pagina. Men bekomt dan een nega tieve film. Op de papier montage is zwart wat moet gedrukt worden; op de ne gatieve film is dat net het omgekeerde, dus wit (licht- doorlatend) wat gedrukt wordt. B.6. COPIE In de copieafdeling worden films verzameld in monta ges, waarvan nadien de drukplaten worden ge maakt. Een sekuur werk want de bladzijden moeten juist liggen om in de krant ook de goede volgorde te krijgen. De filmen worden dan in een raam op een lichtgevoelige plaat gelegd; het raam wordt luchtledig gezogen, zodat de film- montage perfekt tegen de plaat aangezogen wordt. Op dat ogenblik etst een halogeenlichtbron van 5.000 watt de tekst en de foto's of tekeningen in de plaat. Na ontwikkeling komt dat dan ook te voor schijn. Het niet-belichte gedeelte is van de plaat verdwenen. Zo bekomt men een leesbare plaat waarvan het drukkend ge deelte gekleurd is en duide lijk gescheiden van het niet-drukkend deel dat een aluminiumkleur heeft. B.7. KRANTENPERS KOEBAU COMPACTA 700 Als alle platen voor één krant klaar zijn (op een plaat staan vier pagina's) worden deze gemonteerd op de Koenig Bauer Compacta krantendruk pers. Deze machine, sa mengesteld uit zes druk- groepen en twee plooima chines, door de konstruk- teur aan de vaklui voorge- Ex-premier en CVP-partijvoorzitter Tindemans kwam niet alleen naar de akademische zitting, hij bracht ook een instruktiebezoek aan het bedrijf te Zele waar hij tevens op zeer gevatte wijze de aanwezigen toesprak. De h. Coppieters, schepen van middenstand, Wiemeersch en raadslid Yvan Van Hese tijdens het montage te Dendermonde. steld in december 1972, positieve en negatieve fïl- was op dat moment enig in men bewerken, samen- haar genre. Sindsdien pro- brengen en verwerken tot duceerde ze, bemand door een technisch geheel waar- twee ploegen en sinds een Van het resultaat een dru- achttiental maanden door kwerk moet zijn dat aan drie ploegen, al onze eigen alle vereisten voldoet, publicitaire uitgaven alsme de die van de klanten. De C.9. VELLEN-OFFSET huidige produktie is meer De vellen-offsetafdeling dan 1.000.000 ex. per beschikt over drie persen: week, gaande van vier tot twee éénkleurmachines en veertig bladzijden. één tweekleurenpers waar van de maximum produk- De Koebau 700 kan tiecapaciteit 25.000 ex. per maximaal 48 bladzijden in uur is. Deze machine kan zwart-wit drukken. Ze kan dus twee kleuren op één ook 40 bladzijden zwart zijde bedrukken. Men drukken, waarvan acht met moet het papier keren om een steunkleur of 24 blad- ook de versozijde te be zijden zwart waarvan alle drukken. Bij een vierkleu- met steunkleur. De zes rendruk moet het papier groepen zijn identiek en twee keer door de pers pas- drukken zowel recto als seren. Alles moet nauw- verso. Eén papierbobijn le- keurig afgeregeld staan vert acht bladzijden, vier want de punten in de ras- boven- en vier onderaan, ters moeten perfekt op me- Daartoe is maar één druk- kaar komen, groep nodig. Al die papier- Afhankelijk van de eindbe- banen worden dan naar de stemming worden deze be- plooimachine geleid waar drukte vellen verwerkt in ze samenkomen, gesneden de afwerkingsafdeling, worden en tot vier maal zoals beschreven tijdens de kunnen geplooid worden, rondgang in de typo-afde- Een «stacker» en een bind- ling, machine maken het pro- duktieproces af zodat de DOTATIE net gedrukte kranten KOEBAU COMPACTA onmiddellijk kunnen ver- 630 deeld worden. Chauffeurs Onze kommerciële afdeling rijden dan over alle wegen beschikt sinds kort over van Vlaanderen om de een Koenig Bauer Com pacta 630 vierkleuren-off setrotatiepers die de meest offset- 8ePerfektioneerde druk werken tegen de hoogste produktiesnelheden kan uitvoeren. Deze machine, Laat ons aanvangen bij de uitgerust met een automati- lay-outafdeling waar vaklui sche bobijnwisselaar, een positieve en negatieve papierbaanspaninrichting, montages, kleurselekties, vier drukgroepen, een war- kranten te verdelen. C. Kommerciële drukkerij C.8. LAY-OUT In Dendermonde kende vooral de gloednieuwe fotozetmachine heel wat belangstelling. Uitleg wordt hier verstrekt door de hh. Herman De Cuyper en Jan De Cooman. Wij herkennen o.m. VU-senator Walter Peeters en arr. CVP-sekretaris Jef Dauwe. kuituur en sport Luc bezoek aan de zetterij en meluchtdroogoven en een plooimachine heeft een produktiecapaciteit van 30.000 exemplaren per uur, recto-verso bedrukt en in vier kleuren. Ze is bedoeld voor het drukken van publicitaire folders in twee, drie of vier kleuren op betere papier kwaliteiten of voor het drukken van catalogi, reis brochures en dergelijke. Samen met een moderne verzamel-, snij- en nietma chine vormt zij een enig ensemble in de streek. Het papier in deze rotatie pers wordt steeds onder de zelfde spanning afgewik keld en zo door de vier drukgroepen gebracht. Het wordt recto en verso in vier kleuren (geel, blauw, ma genta en zwart) bedrukt en door de droogoven geleid waarin warme lucht met een temperatuur van 180 200°C de inkt ogenblikke lijk doet drogen. Dan moet het papier over koelcilin- ders lopen; het heeft im mers een temperatuur van 100°C en wordt dan afge koeld tot 25°C vooraleer het naar de plooimachine loopt. Samen met stacker en plooimachine vormt het een produktie-eenheid. In sommige gevallen moe ten ze de door deze machi ne geproduceerde katernen nog verzameld worden, ge niet en driezijdig schoon- gesneden. Dat gebeurt dan door de verzamelhechtma- chine die het produkt volle dig automatisch, kant en klaar gerogneerd, aflevert, klaar om verpakt en ver zonden te worden. Voor volslagen leken in het vak is de werking van een moderne drukkerij zeker een verrassing. Senator De Bondt luistert met belangstelling Cuyper. de uitleg van de h. De De h. Herman De Cuyper verklaart de werking van de Koebau SR III tweekleuren-vellenpers aan de h. en mevr. Jan Lenssens en de h. en mevr. Baro.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 13