TOESPRAAK STAATSSEKRETARIS P. AKKERMANS /c'903-/980 Burgemeester Cool: plaatselijke werkgelegenheid bevorderen Het is mij een bijzonder genoegen de firma DE CUY- PER, haar leiding en werknemers, vandaag van harte te mogen feliciteren op deze heuglijke 75ste verjaardag. Inzonderheid wil ik hierbij hulde brengen aan de heer en Mevrouw Albert De Cuyper die het bedrijf door een vooruitstrevend beheer tot zijn huidige bloei wisten te brengen. De firma De Cuyper, met haar 125 werknemers, levert het levendig bewijs dat familiebedrijven, mits het nodige dynamisme, doorzetting en aanpassingsvermogen in staat zijn, ook in moeilijke krisistijden, stand te houden en uit te groeien door vernieuwing en expansie tot bloeiende bedrijven die ver het gewestelijk ekonomisch belang overschrijden. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, met uw lestemming zal ik op deze akademische zitting achter- vvolgens bondig twee thema's behandelen, met name iociaal-ekonomische toestand van het land en met als achtergrond, de problematiek van het arrondis- ;nt Dendermonde. ekonomische toekomst van een land zoals het onze, at steeds openstond op de wereld en waarvan de ntemationale opdracht de laatste twintig jaar bijzonder n het licht werd gesteld, kan enkel op wereldschaal vorden benaderd. ~">e merkwaardigste gebeurtenis van de laatste twintig r, die langzamerhand het bestel van de internationale ■nomische betrekkingen heeft gewijzigd, is de geleide lijke inspraak van de Derde Wereld in de wereldekono- mie, en dit niet meer alleen als goedwillige leverancier van grondstoffen aan de industrielanden of als passieve begunstigde van hun steun, maar als een echte partner die ekonomische initiatieven kan nemen, waarmede voortaan zal rekening moeten worden gehouden. Het meest spectaculaire bewijs van deze bewustwording is natuurlijk de kartelvorming van de olie-producerende landen geweest en de plotselinge verhoging waartoe zij eerst in 1973-1974, en daarna in 1979 hebben beslist. Minder spectaculair omdat zij wellicht geleidelijk aan tot stand is gekomen, maar daarom niet minder nadelig voor een ekonomie zoals de onze, was de snelle industrialise ring van een aantal ontwikkelingslanden waarvan vele Europese traditionele afgewerkte produkten thans een sterke konkurrentie ondervinden. De krisis met haar hoogten en laagten, die wij sinds 1974 hebben gekend is grotendeels het gevolg van deze omwentelingen op wereldschaal. Daaraan hebben wij een deel van ons produktievermogen verloren. Terwijl onze produktiekapaciteit en onze uitvoermoge- lijk-heden verminderen, stelt men vast dat de verbruiks- kapaciteit van de gezinnen kon worden behouden of zelfs nog is aangegroeid. Dat kon slechts worden bereikt ten koste van een toenemend tekort van de overheid en heeft bijgedragen tot een snellere verhoging van de invoer, waarvan de gevolgen die van de stijging van de olieprij zen nog kwamen aanvullen. Het saldo van de lopende rekening van onze betalingsbalans dat tot 1975 positief was gebleven is sinds 1976 negatief geworden en ieder jaar neemt het tekort nog toe. De verslechtering was bijzonder uitgesproken tussen 1978 en 1979, voor welk jaar het tekort van de lopende bewerkingen met het buitenland 84 miljard fr. zou bereiken. Dit bedrag, namelijk 3% van het B.N.P. is te wijten aan het feit dat wij boven onze middelen leven. Het tekort van de lopende bewerkingen en het tekort van de overheidsfi nanciën zijn nauw met elkaar verbonden. Het zijn twee aspekten van hetzelfde verschijnsel. De h. en mevr. A. De Cuyper ontvingen tijdens de akademische zitting, de h. Paul Akkermans, staatssekretarls, burgemeester Cool en voorzitter van de Rechtbank de h. Rolller. ontplooiing van de streek door de Interkom Dender, Durme en Schelde. De unanieme zorg van alle gezagsdragers uit uw std zowel van werkgeverszijde als van de sociale organist alsmede van de politici van alle strekkingen, om| efficiënte verbinding met de hoofdstad te zien tot f komen, is ten volle gerechtvaardigd. Deze betere vd ding blijkt een werkelijke noodzaak te zijn bestaande goede industriële infrastruktuur te kuj valoriseren. De regering is zich bewust van deze problemen Minister van Openbare Werken verklaarde onlangs i yas wens in de Kamer dat een technische werkgroep oi aa wijld alle mogelijkheden zal onderzoeken om een „0 male verbinding met Brussel te verkrijgen, zonder (er voortschrijdende verstedelijking in de hand te werke jUJ tevens rekening houdend met de landbouwbelar an Vóór de zomervakantie moet deze werkgroep an werkzaamheden reeds beëindigd hebben. Ook zal v< |aa werk worden gemaakt van de afwerking van de ring |ru, Dendermonde, zodat deze over een paar jaar zal m voltooid. Wat de infrastruktuur betreft wil ik ten slotte onderstrepen dat de werken met het oog op de ve )it king en verhoging van de Scheldedijken in de streel laa Dendermonde, zowel op de Rechter- als op de Link hie ver, met bekwame spoed worden uitgevoerd, zoda >m gevaar voor dijkbreuken praktisch uitgeschakeld wc ijd Na deze infrastruktuurproblematiek die ongetwna' hoopvolle vooruitzichten biedt, wil ik in het korter even ingaan op de zachte, maar daarom niet m ner belangrijke, sektor van de welzijnszorg. Wij weten 100 dat de gezondheidszorg, zoals die zich na de Tv 'at Wereldoorlog ontwikkelde, een enorme expansie ki:r 1 ook en vooral inzake hospitalisatie. Inmiddels kwa'00 zelfs los van de hoge kostprijs een nieuwe teil0* naar voor om mensen en in het biezonder zi(!oa; bejaarden en gehandicapten zoveel en zolang mogel het eigen vertrouwde milieu te laten en te verzorge 3nti Men begon de psychische belasting van een vre omgeving sterk te onderkennen en resoluut werd gemaakt van uittesting van ambulante hulp- en v< gingsdiensten. In die kontekst werd in ons lan fan navolging van het buitenland, een aanvang genome jgn wat wij inmiddels thuis-gezondheidszorg of home zijn gaan noemen. Experimenten werden uitgewerl niet zonder reden werd Dendermonde aangewezi testgebied en blijkbaar tot veler voldoening. Wan jQ0 na de eerste fase blijkt het initiatief te voldoen, w grj deugdelijk karakter van het systeem en laat i openlijk zeggen de positieve appreciatie va )e betrokkenen illustreert. Hoewel home-care onschi not I/O (f/7)) /f) /9/2l diensten bewijst aan de bevolking, zullen nu en Si/ 'f J/IJ.ytoekomst de hospitalen jammer genoeg niet ki sïf/ worden uitgeschakeld. JjJ //f En ook hier getuigt uw streek van een vernieuwt ,jsv S)/y) hoopvolle aanpak. Het plan voor de oprichting va ravs 1algemeen regionaal nieuw ziekenhuis ter verva njjj Cy van 2 bestaande hospitalen werd onder een n ,jet formule opgezet, namelijk in samenwerking tusse ^rij jj O.C.M.W. van deze stad en de privé sektor, m \\s JjII gevolg dat een ruime en goede uitrusting mogelijk |e /i /i Sï/i/Sèmet re'at'ef beperkte geldmiddelen. |/ja IyfIfIf/i/fijfy IEn al is de verbinding van de streek met de hoo; ies C/L/ \S \S KS' kSKsw 1/1/ voor verbetering vatbaar, toch weten en kenn$ch« gezagsdragers de weg, want nog dit jaar zal de aan ten ding voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis va turn bedden normaliter kunnen plaatsvinden taan chc en konfektiesektor en de schoennijverheid. Hoewel dus uit diverse faktoren blijkt dat het algemeen ®®l Na deze beschouwingen over de sociaal-ekonomische Aldus telde het arrondissement Dendermonde in 1979 welvaartsniveau van het arrondissement lager ligt dan Tot slot wil ik nogmaals hulde brengen aan het dyi ulk toestand van het land, ging spreker dieper in op de gemiddeld 5.506 werklozen, dit betekent een werkloos- gemiddeld in het Rijk, toch ziet de toekomst er stellig me en de vitaliteit van de jarige firma DE CU\ ™ss problematiek van de streek rond Dendermonde heidsgraad van 11,7%, wat precies overeenstemt met het niet zo somber uit als men op het eerste gezicht zou initiatiefrijke ondernemingen als deze zijn onmisb ,vei «En hierbij springen voor elke aandachtige waarnemer nationaal gemiddelde. Voor de mannen bedraagt de vermoeden. De analyse van de evolutie der jongste jaren bepalend voor de welvaart en het welzijn van een orT1 twee belangrijke aangelegenheden in het oog, nl. de werkloosheidsgraad 6,3% tegenover 6,8% nationaal en leert ons immers dat een inhaaltrend onomstotelijk en van het land. Van harte wens ik dan ook dat de :.r n verdere ontsluiting van de streek met name de verbinding voor de vrouwen klimt die op tot 21,8%, dit is hoger dan vaststaat; geleidelijk maar zeker werkt de streek van DE CUYPER en inzonderheid haar weekblad en p'atl naar de E3 en vooral naar Brussel, welke gepaard gaat het nationaal gemiddelde dat 20,5% beloopt. Dendermonde zich omhoog, mede dank zij de dynami- teitsbladen nog een hoopvolle en suksesvolle toe "ee met de direkte aansluiting op de internationale verkeers- Meer dan de helft der jonge werklozen beneden de 25 sc^e i"2®1 voor de ekonomische rekonversie en de zouden kennen ten bate van volk en streek.» lro< aders rond de hoofdstad én in tweede instantie de meer jaar heeft slechts algemeen vormend onderwijs genoten, dan behoorlijke uitbouw van de welzijnssektor, die ik en bij de groep werklozen boven de 25 jaar loopt dit zou haast durven zeggen model kan staan voor vele cijfer zelfs op tot 75%. Het inkomen per hoofd van de - andere gebieden. bevolking ligt in uw arrondissement dan ook lager dan jl Ijl |V| aft *ff|| S J De ontsluiting van de streek is voor velen onder U een het rijks- of provinciaal gemiddelde en de pendelarbeid is L# «ml l\ wil XI \J I 1 U fundamentele bekommernis, en terecht. Als we de wel- er nog zeer verspreid. Ook is de bevolking ouder dan de r% vaartsindicatoren overlopen, scoort het arrondissement gemiddelde nationale bevolking en daalt het groeiritme M gL, il,:j Lj L Eg |||1 |j| |L, y Ut O Dendermonde inderdaad geen hoge toppen. De werk- van de bevolking merkelijk, verder blijkt dat de huisves- V wm I wl ËJ Lü il fl Lm ITIf 1*11W L# La UU I UT IT loosheidsgraad ligt relatief hoog wegens de tanende ting kwantitatief en kwalitatief nog voor veel verbetering nijverheidstakken die hier bestaan als daar zijn de textiel- vatbaar is. Het gebeurt niet dikwijls dat we op dit stadhuis een kend. Zowel «Het Gouden Blad» als «Het Reklaamblad) feestvierend bedrijf mogen begroeten. Daarom doet het zijn dus voor ons een leidraad om het kommerciële leven en U te tonen hoe mo or^ des te meer plezier. De bedrijven in onze streek zijn van de streek te volgen. We zijn zo met deze bladen derne technieken, toe- ge urende de laatste decennia sterk uitgedund en dan vergroeid dat het gemis eraan ons gewone doen zou gepast op onze grafische di :ken wij vooral aan de vroegere textielnijverheid, verstoren. De Drukkerij-Uitgeverij De Cuyper krijgt zo en bediend door D. gene die stand hielden zijn echter des te sterker uit de als het ware bijna een officiële funktievakbekwaam Dersoneel sti jd voor het bestaan te voorschijn gekomen. Zij waren yoor onSt politici, en niet alleen voor ons, is zeker ook misschien wel met hope be t geschikt om de door hun dynamisme en leefbaarheid het weekblad «De Voorpost» belangrijk. Hoewel wij niet de vrijgekomen plaatsen in te nemen. altijd akkoord gaan met wat de «journalisten van dienst» O dertussen zijn er wel enkele nieuwe nederzettingen verkondigen en dat hoeft ook niet staan wij steeds ProauMiekapaciteiten gt omen onder meer door de inspanningen van diegenen verrast en vol bewondering voor de rijke en gevarieerde en volumes, maar naar di bezorgd waren om de plaatselijke werkgelegenheid, inhoud van het blad. Weinig steden kunnen op een vorm gelijkaardige m ar het belangrijkste was toch de groei van de bestaan- dergelijk informatieblad terugvallen. Daarom vinden we produkten als 75 jaar ge- dt firma's. het niet alleen een moedig, maar ook een positief leden verwezenlijken. D firma De Cuyper is één van hen. Hoewel haar initiatief, om ook Aalst en Sint-Niklaas een dergelijk ge jhiedenis 75 jaar teruggaat, hebben we daarvan weekblad te schenken. U hebt kunnen vaststel- di htbij veertig jaar meegemaakt. Stilaan hebben we het Via de advertentiebladen en «De Voorpost» lezen wij len W'J vertrouwen bedrijf zien groeien, het aantal uitgaven zien toenemen niet alleen wat er onder de bevolking leeft, maar weten in de toekomst, onze in- en het personeelsbestand zien uitbreiden. Het was zeer wij ook hoe het in het bedrijf zelf reilt en zeilt. Deze vesteringen zijn erop ge- spijtig voor de stad Dendermonde, dat op het moment uitgaven vormen immers een venster waardoor langs richt geweest de meest dat de Groep De Cuyper een uitbreiding noodzakelijk beide zijden kan gekeken worden. moderne produktieme- achtte, er geen geschikte terreinen beschikbaar waren. pjet js Voor ons een groot genoegen om de vertegenwoor- todes toe te passen om Zo verhuisde een deel van het bedrijf uit arren moede djgers van de Drukkerij-Uitgeverij De Cuyper hier te de best verzorgde pro- naar het industrieterrein te Zele. mogen begroeten. Het verheugt ons ook dat vele voor- dukten te kunnen op de Hoewel de Groep De Cuyper al lang de grenzen van stad aanstaanden, het belang van dit bedrijf inziend, eraan brengen omdat en streek heeft overschreden, haai operatiegebied zich gehouden hebben om samen met ons dit 75-jarig jubi- rnpninp het uitstrekt van de Nederlandse- tot de taalgrens, en meer leum te vieren en wij hopen dat de heer en Mevrouw De L r 'k dan honderd mensen te werk stelt, weten we dat het hart Cuyper samen met hun zonen en opvolgers door hun beste maar eigenlijk ervan in Dendermonde klopt. ijver, werklust en kommerciële kijk de zaak tot een nog juist voldoende is voor De relatie tussen het bedrijf en de Dendermondenaars is grotere bloei mogen brengen. onze klanten, dan ook nauwer dan waar ook. De «Groep De Cuyper» is In naam van de inWoners van Dendermonde, van het Wij zelf en al onze mc- ccn «open» onderneming. stadsbestuur, het schepenkollege en mijzelf, wens ik aan dewerkers zijn U bijzon- Dc produkten van haar bedrijvigheid worden elke week al diegenen die hebben meegewerkt aan de groei van het der dankbaar voor uw zomaar in onze bus gestoken. Wij vinden dat vanzelfspre- bedrijf een hartelijk proficiat. aanwezigheid op deze Wij hebben getracht U officiële viering, op die samen met ons aan de nacht vol overtuigi gedurende deze korte wijze bewijst U uw be- bloei van uw eigen be- werkt als voorb rondleidingen in onze langstelling voor onze drijf zult kunnen voor ons, hun opv uitgeverij te Dender- aktiviteiten en voor de werken. voor hun medew monde alsook hier in wijze waarop wij, de en voor iedereen onze drukkerij te Zele, grafische techniek ter wens hier nog een heeft bezig gezien! niet zozeer om U een uwer beschikking stel- speciaal woord van dank Mama en Papa, i overzicht te geven van len. Wij zijn ervan over- te richten aan mijn ou- van uw kinderen onze aktiviteiten door- tuigd dat wij U door dit des, die de grote explo- kleinkinderen, uw heen ons 75-jarig be- bezoek verder hebben z'e van ons bedrijf heb- den, uw klanten t staan, wel om U te laten kunnen overtuigen dat ben bewerkstelligd, sa- iedereen hier aan kennismaken met onze U ook in de toekomst men hebben zij dag en dank ik U! huidige mogelijkheden De Heer D. De Cuyper In gemoedelijk gesprek met enkele vertegenwoo gers. Het een

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 14