WAT NU? WEER EEN NIEUWE ORDE? iLeedse natuurgroep kreeg serieuze start IEKENAAT LEDE riL VISSERS VAN SAMAR IELPEN Inlichtingen omtrent basiskursussen voor monitoren De Voorpost - 7.3.1980 - 15 5S Vastentijd, tijd voor Broederlijk Delen. Ook de voor- teek voor de vissers van 01 aande jaren werd er te Lede een inspanning gedaan Samar. n oor (wat wij noemen) de minderbedeelden. In 1976 Met alle parochies van 'er lerd aandacht besteed aan de heropbouw van het dekenaat Lede zal er iuatemala, in 1977 werd gewerkt aan de promotie gewerkt worden opdat 'ai »n de theeplantage op Sri Lanka en een jaar later deze vissersgemeen- P an het onderwijs op Haiti. In 1979 werd een ge- schap er vlug bovenop v< laagde aktie gevoerd voor het bouwen van een komt. 'g mg in Zaire. Het waren alle konkrete projekten. Een eerste omhaling zal waarvan geweten is dat het omgehaalde geld recht- plaatsvinden in de kerken [treeks ten goede kwam van de mensen. met halfvasten: op zater dag 15 en zondag 16 -ei )it jaar nodigt het deke- lijkheden ter bevordering maart. De tweede omha- :el iaat Lede (dat 12 paro- van onderwijs en vor- ling zal geschieden (aan k ihies telt) de mensen uit ming, voor het lonen van huis) gedurende de Goe- enkele sociale werkers de Week. Wie minstens voor de bewustmaking 1.000 frank stort, dat er een uitweg is én ontvangt een bewijs tot voor het bekostigen van vrijstelling van bela- materiaal en een biblio- stingen. Sinds korte tijd is Lede een vereniging rijker: de natuurgroep «De Gemzen». Nu reeds, na de korte tijd van bestaan, wordt er reeds melding gemaakt van verschillende aktivitei- ten in... een heus mooi boekje. Voetspoor is het eerste nummer van de serie kontaktbladen die deze groep sportievelingen zullen uitgeven. In de verzorgde uitgave vonden we heel wat interessant nieuws. Met de toestemming van een bestuurslid, laten we U hier even van proeven. da im van de veertigdagen A'o ijd een zinvolle tijd te Iw naken. Het is een diepe )rt wens van de initiatiefne ro ners dat men het per- oonlijk en in het gezin rat soberder gaat doen. Waarom? Het waarom naar de din gen... de belangrijkste vraag die de mensheid Neanderthaler... Toen de mensen nederzettingen stichtten en zich geleide lijk gingen opsluiten in zich steeds stelde. Of.de hun woestijnen van «staal en beton» werd de homo naturalis verdron gen door de homo tech nicus. Men dacht bovennatuur lijk te worden, maar in de :r is zelfs een konkreet Ni foorstel: zet een spaar- tei jot op de schoorsteen, zj( odat iedereen er kan in- e| toppen wat men zichzelf ntzegd heeft. Want ook lit jaar werd een kon- reet projekt voor konkre- mensen uitgezocht, let gaat over Samar, één /an de duizenden eilan den van de Fillipijnen. let is er paradijselijk, ver veg, in de Stille Oceaan, let land is niet arm, maar loor de macht van enke- e rijke families en buiten- Tijdens de vorige karnavalstoet werden er te Lede ettelijke kaartjes uitgedeeld, met de vermelding van de «Orde van de Wanzeelse Landbouwers». Wij hebben melding gemaakt van een oprichting van de «Orde van de Slimme Kemels», die uitermate Spn in Hr nrnnfJtp"// gevierd werd door de voorzitter van de Hovaardige Boer Wje kan er nog gan ujt? Moet e,ke <<ver|oren» kandidaat dan een aparte Orde stichten? De «viering» ook reeds: een zwarte ster met een witte kemel op. Het is bedoeld om op 'a rawlerbedrijven. De pri- van de Orde van de Leed- de revers van een vest se Hovaardige Boer ette- vast te spelden, lijke eretekens uitgereikt. Ook de stichter van de Het antwoord nieuwe Orde van de Ho- Na de viering kwam Luc vaardige Kemels (de even zijn uitleg verstrek- naam is ondertussen ken. -Hij vond het onrecht- reeds veranderd in «slim- vaardig te worden verge- me» kemels) werd leken met het dier, dat felen in de grootste ar- a noede. Vooral dan de fissers van Samar, die in fhun bestaan bedreigd /orden door de moderne Tijdens de machtsover- wfnsvangstmetode van dracht heeft de voorzitter va nitieve visser kan hier n liet tegen op: het is een se trijd op leven of dood. m Ms enige uitweg wordt k He selfreliance gezien. /ia bewustmakings-ses- >o$ies worden de gemeen- ncfcchapsverantwoordelij inlken gevormd, die een rol geëerd. Hij kreeg een ke- volgens een woorden mei rond de hals gehan- boek: «moeilijk beledi gen. Tegelijkertijd kreeg gingen kan aanvaarden Luc Janssens een serie en wraak neemt met kleine kemeltjes mee om ondermeer schoppen...», uit te delen aan zijn eer- Luc stelde: «Onze kemels py risser er een kans om te ste leden. Schertsend zei kunnen alleen maar ge- h. iverleven. Zo kan hij op- Mare nog: «Gezien het schoten worden!» groot aantal leden, kan (n.v.d.r.: een kemel ■r moet een vissersasso- onze orde het financieel schieten een dommig- niet bolwerken om ieder- heid begaan). «En ie- een zo een grote kemel te mand vergelijken met geven. dieren is bij de beesten Een herkenningsteken af...», heeft de nieuwe Orde nu De stichter meende zelfs lunnen spelen in het or- laniseren van gemeen- chapswinkels en markt- looperaties. Alleen door y, ulke initiatieven heeft de "piiatie komen in één of ,e neerdere barrios. Iroederlijk Delen wil hei- Voor betere wegen kommunikatiemoge- >e Globetrotters van Meldert waren tolrijk opgekomen naar de toeristische avond. (Per) Het ouderkomitee van de Meldertse Meisjesschool organiseerde zaterdag en zondag een dia-avond t.v.v. het busvervoer. (Per) meest vervelende vraag van de kinderen... Maar waarom werd er nu een natuurgroep «De Gem zen» opgericht? Waarom trekt iemand die de ganse dag mef stijve plaats daarvan werd men boord aan zijn buro heeft «out-aarde» ofte slapers, gezeten op zendag zijn En, wie zijn oorsprong uit stoute botten en regenjas het oog verliest, kan geen aan? Waarom gaat die juiste koers houden. En persoon acht beaufort precies die oorsprong, trotseren, in koeieplak- die binding met de na ken trappen of zijn broek tuur poogt men bij de scheuren aan een prikkel- Gemzen terug te vinden draad? tijdens de avontuurlijke De reden mag misschien tochten en lieflijke wan- belachelijk klinken, maar delingen. De Gemzen geloven nog Het is een uitdaging van in het sluimeren van een de natuur, de smaak naar avontuur, de wil om door te zetten en de voldoe ning na een overwinning. Vanwaar de naam? Een naam zoeken voor een vereniging die de na tuur opzoekt in al haar aspekten, was één van de moeilijkste punten op de stichtingsvergadering. De stichters wilden im mers een naam, die een juist beeld zou geven van de bedoelingen en het streven van de vereni ging. Even ontleden: Natuurgroep leek een ge paste benaming omdat de leden ervan steeds met de natuur bezig zijn, hetzij door het verken nen, het betreden of zelfs het veroveren. Gemzen zijn een enige diersoort. Rekening gehouden met haar terrein, de behen digheid en de wijze van optreden ten overstaan van andere diersoorten en ook van de mens, kreeg deze soort het hoogste cijfer. En tenslotte: een naam is tch maar een naam. Zij die er achter staan zijn belangrijker. Hopelijk la ten zij dezelfde sporen achter (figuurlijk) die nauwelijks de natuur schaden. Zoniet zou het weer niet overeenstem men met de doelstel lingen. De blokhut Langs het gemeentebe stuur om kreeg de vereni ging een lokaaltje voor vergaderingen en kontak ten onderling. Dit lokaal is gelegen in het oud- rijkswachtgebouw in de Brilstraat 2 te Lede. Daar wordt getracht het ver blijf zo aangenaam mo gelijk te maken, zij het met zeer beperkte midde len. Het is de bedoeling eens (of een paar maal per maand) kontakten te leggen. Deze zouden doorgaan op zondag voormiddag van 10 tot 12 uur. Voorstellen en grie ven kan elk lid of iedere sympatisant er kwijt. Bui ten de traditionele wan delingen (eens in de maand) kan het gebeuren dat er door bepaalde le den nog andere tochten worden ondernomen. Wie hiervoor belangstel ling heeft kan altijd te recht bij de bestuurs leden. Aktiviteften Reeds op zondag 20 ja nuari werd door 16 moe dige deelnemers met een gezinswandeling door heen het Neigembos ge start. Na afloop was elk een tevreden over de ge leverde prestaties, zodat de gezinswandelingen in de toekomst zeker een sukses zullen worden en blijven. Op 10 februari ging het naar «Die Helle». De rit ging in de richting Eupen. Het werd een bevestiging van de groepsnaam: de gemzen verkenden de Hoge Venen. Op zondag 16 maart is er een wandeling voorzien, doorheen het «Verdron ken land van Saeftinge». Op 13 april (eveneens een zondag) mag men weer een gezinswande ling verwachten. Wie rus tig op een stoel wil «wan delen» moet zich zater dag 26 april aanbieden in het lokaal. Daar toont An- dré zijn privé-dia's over Bolivië en kan men ge nieten van de voorbije aktiviteiten, zij het op het scherm. Nog enige inlichtingen Het ligt niet in de bedoe ling dat de Natuurgroep De Gemzen in het jaar 1982 naar een ledenaan tal van 80 streven. In tegendeel: zij zeggen «God beware ons daar voor»! Daarom ligt het lidgeld eerder aan de ho ge kant. Zij die toetreden zijn dus leden die de na tuur werkelijk lief hebben én tegelijkertijd een ge zonde ontspanning zoe ken. Een hechte groep moet het worden. Je kan nu eenmaal niet met zijn tachtigen door een bos lopen, of geen vogel zit meer gerust in zijn boom. De regelmati ge wandelaars zullen ze ker getuigen dat er tij dens de tochten veel ple zier wordt gemaakt. Maar niet iedereen heeft de moed om 's ochtends rond de zessen uit zijn bed te wippen. Zij zullen nooit het nut en de more le voldoening van derge lijke tochten begrijpen. Velen blijven liever thuis om voor de kijkbak een sportman te bewonderen of af te keuren... In het lidgeld is toch een ongevallenverzekering begrepen. Meer inlichtingen ge wenst? Richt u tot het sekretariaat van de groep: Poortendries- straat 8a te 9310 Lede. R.D.V. De leiding'van de Speelmolen te Wanzele heeft het maandelijkse speel- reeds menig geïnteresseerde opgeleid in de werking pleinblad. Michel Van met kinderen. Het stijgend sukses van het vakantie- Mullem besluit: «Hope- speelplein bewijst dat deze moeite niet nutteloos lijk kom je ons deze va- werd gedaan. Maar hoe groter een organisatie kantie een handje toeste- wordt, hoe meer werk er aan de winkel komt. ken op de Speelmolen. Daarom wordt vaak gezocht naar andere oplossin- Graag tot ziens.» gen voor het «personeelstekort». Deze zijn nu ge- Inschrijvingsstroken voor vonden in een aantal basiskursussen voor monito- de kursussen zijn ver ren, die plaatsgrijpen tijdens de paasvakantie. Deze krijgbaar op bovenstaand lessen zijn uiterst belangrijk voor de speelpleinen in adres. Verdere inlichtin- het algemeen en voor de Speelmolen te Wanzele in gen bekom je zeker op dat een samenwerking tussen de twee Orden ge wenst was. Twee ezels kunnen toch meer dan één. Het eerste projekt dat zou besproken wor den zou 1 april betreffen. Luc zou er een karnaval- hoogdag willen van ma ken. Dit is toch een dag dat er zeker moet gela chen worden! Een beetje voorgeschiedenis Het begon eigenlijk alle maal met de prinsenver kiezing. Luc deed voor de tweede maal mee. Hij vergeleek zijn toestand met het jaar ervoor, toen werd Willy verkozen om dat hij de tweede maal meedong naar de prin- sentitel. Dit jaar had Luc echter pech: Gustjen deed voor de derde keer mee. Voeg daarbij dat Luc de keizer reeds tegen had van vorig jaar en ge begrijpt dat deze kandi daat een beetje verbitterd was. Pas veertien dagen getrouwd zijn, is ook een reden om «minder» voor karnaval te presteren. Dan maar een nieuwe Or de oprichten. De Slimme Kemels hebben reeds veel reakties uitgelokt. De meeste mensen denken dat het een Orde tégen den Boer is. Maar Jans sens wil daar niet van weten: «Ik ben een goede karnavalist. Ik ben niet te gen den Boer. Ik ben noch een messias, noch een verlosser. Moest ik prins geweest zijn, zou ik de Slimme Kemels ook opgericht hebbent Wij zullen trouwens een bier kemel en een miss ver kiezen. Den Boer is er, laat deze Orde blijven. Maar wij zijn jonger: er mag toch ook eens iets anders ko men? Mare Corthals wil zelfs lid worden om Lêe karnaval verder uit te bouwen. Ik blijf er echter bij: er is dringend iets nieuws nodig. Zoniet zal onze karnaval weg kwijnen!» En wat te Wanzele? De kaartjes met de ver melding van de oprich ting van een nieuwe Orde te Wanzele werden kwis tig rondgedeeld. We we ten echt niet of het de Gesduikers ernst is. We vermoeden van niet. Ho pelijk gaat het hier om een karnaval-«grap», die de reeds bestaande toe stand hekelt. Wat zou Le de met een feestkomitee en drie ordes doen? Nog meer moeite eisen en «woorden» uitlokken? Is het nu nog niet moeilijk genoeg om de boel recht te houden? (Wat weer mag aanzien worden als een pluim voor Den Boer!) R.D.V. het biezonder. In een rondschrijven wor- brengen op De Speelmo- den alle personen die het len, wacht dan niet lan- waardevol vinden zich te ger om het te vertellen, engageren, die het fijn Hierdoor krijg je tijdig de vinden aangesproken te uitnodigingen voor de worden door het kind en werkvergaderingen én zijn leefwereld, allen die zich willen inzetten voor de uitbouw van een speelpleinwerking, én zij die ervaren nog wat te kunnen bijleren, opge roepen tot het bijwonen van de vormingskursus- sen, ingericht door de ka- derscholen van de Natio nale Dienst voor Open luchtleven. In Oost-Vlaanderen richt de N.D.O. in de kader- school Speldeprik derge lijke kursussen in, tijdens het sekretariaat van de kaderschool: mevrouw Van Den Abeele, Karre- straat 162, te 9100 Lokeren. R.D.V. Kaas- en wijnavond: Hedenavond, 7 maart kunnen de kaas- en wijnliefhebbers hun hartje ophalen in de zaal Eden Roe, waar de P.V.V.- damesbond Lede een avond inrichten over «Belgische wijnen en Belgische kazen». Het wordt een reuze degusta- tieavond: ieder ingeschreven lid wordt vier soorten servo- wijnen en vier soorten aangepaste kazen aangeboden. Tevens wordt een reeks dia' vertoond over de Belgische wijnindustrie, de druiventeelt en de kaasnijverheid. Deelna meprijs 100 fr. Inschrijven blijkt spijtig genoeg niet meer mogelijk. de komende paasvakan- Eveneens heden avond start de filmklub van het jeugdhuis tie. Deze kunnen gevolgd Leeuwerik met een eerste film: American Graffiti» het is de worden te Lokeren (en/of bedoeling om bij elke film een brochure uit te geven, met te Gent, naargelang het alle nuttige gegevens betreffende de akteurs, de inhoud, aantal inschrijvingen) kritieken,.... met nadien een mogelijkheid tot nabespreking, van 29 maart tot 2 april of Wie interesse heeft kan nog gauw een briefje schrijven naar te Gijzeqem van 7 tot 11 het jeugdhuis of inlichtingen bevragen bij Luc Rasschaert, Wichelsesteenweg 17 te Lede. American Graffiti is een geslaagde schildering van de Amerikaanse jeugd, op de drempel van de volwassenheid. Het einde van het school jaar, maar ook het einde van de jeugdjaren worden er gevierd- Afspraak: 20 uur in het jeugdhuis. april. Wat komt er in dergelijke kursus nu aan bod? Er worden lessen en «speelmomenten» gege ven omtrent binnen-, bui toneel, poppenspel, dans, animatie en inkle- Etentje in de Rijksschool ten- of pleinspelen. Oo yyje avond eens echt goed wil eten, kan terecht in de grotere ruimten, instuif, rjjksschool te Lede. Het feest komitee voorzit kip, natuur- natuureksploraties (met steack of pepersteack voor de talrijke lekkerbekken. Wie niet aansluitende speelvor- inschreef is nog steeds welkom, men), knutselen, schilde- In de Jaar kan daarna (of ervoor) een bruisende pint ren en versieren komen bekomen worden, ledereen welkom, aan bod. Er wordt tegelijk I?8"®'?®®*, aanriarht hpctPPH aan De VUJO Lede organiseert op zaterdag 8 maart een «Krokus aanoaent Desteeo aan T D jn de zag| B{)nten Qs Mo|enstraat Lede. Vanaf 20 uur zang, riimieK, e e e kgn men de v|oer betreden, met de muziek van Discobar «L.P. 2000» Dezelfde avond nogigen de CVP-mandatarissen van Groot- ding. Dus er is op dit Lede vrienden en simpatisanten uit op het groot CVP-bal, kreatieve vlak zeker voor dat doorgaat in de zaal Fiësta, Dorp te Oordegem, Aanvang elk wat wils. Toch is dit 20 uur. Orkest «The Family Band» Inkom 60 fr. niet alles: samen leven ster der amateurs: met jonge mensen, peda- bondag 9 maart moeten alle wielerl.efhebbers er z„n. Om Kocichoririr. 14 uur st3rt °e «Ster der amateurs», een schiftingswed- gogiscne Das s eg p- strjjd, volledig gesubsidieerd door het gemeentebestuur, in pen, speelplemorganisa- organisatie van de Leedse sportraad, aan café Central, tie, persoonlijkheidsvor- Wichelsesteenweg 1 te Lede. Er zijn voor 25.000 fr. prijzen ming... het krijgt allemaal voorzien, plus een premie van 1000 fr. voor de eerste vijf in een waardevol plaatsje in de uitslag. het geheel. 0°^ de derde grote prijs van de gemeentelijke sportraad Welke zijn de voorwaar- Duur: 120 km in 12 ronden. Aankomst en uitbetaling in den om deze lessen te kafee Sportwereld, Nieuwstraat 32 te Lede. Palm geschon- vo|gen? ken door Pierre Everaert. Het is voldoende 16 jaar geworden te zijn of leer- ling(e) te zijn in een hoge re cyclus, om tot deze Makrobiotische kooklessen: Wie zich op het gebied van makrobiotische kooklessen wil verdiepen, kan inlichtingen inwinnen of zich laten inschrij ven in «De Korenaar», Kasteel dreef 58 te Lede of zich kursussen voor monito- eenvoudig aanbieden op donderdag 13 maart om 19 uur in ren of monitrices toege- de zaal Bonten Os. Inschrijving per les 200 fr. Voor de hele laten te worden. reeks van 4 lessen 720 frank. (te. 77.65.04). Al de kursussen gaan o'YIa'adtu i r-i-j i door in twee sessies met 9 MAART: K.V.L.V. Lede: G.ldevergadenng met als tema aoor in twee sessies met «Kreatief handwerk, knopen en vlechten», tussenin een stage bij g maart: K.V.L.V. Oordegem: over «dingen die je voora' een instelling naar eigen thuis meekrijgt». keuze. Er bestaat een mo- 11 maart: K.V.L.V. Oordegem: Over testamenten en erf? gelijkheid in Groot-Lede: nissen. het speelplein de Speel- 11 maart: K.V.L.V. Smetlede «Leef uzelf gezond, molen in de Molenstraat Operabezoek met VTB Lede te Wanzele. Hiervoor kan "r™rt wordt er por autobus een bezoek gebra iiaan de Opera te Gent, waar «Lat Traviata» van Verdi wo (onmiddellnkl kontakt ge- opgevoei5 De pr|js lvereoer, de fooi en pa,ketplar. bedraagt 400 frank. Vertrek aan de kerk te Lede om 16. uur Dadelijk inschrijven gewenst. Dit kan bij Roger Quint' Nieuwstraat 19 te Lede (tel. 70.01.71). Korte nieuwsjes 8 maart: gezellig samenzijn van A.O.B. De Glansmerel m kampioenenhulde 12 maart: algemene vergadering van C.M.B.V. Smetlede met alsonderwerp «soberheid, een uitdaging». Dia-avond Op vrijdag 14 maart presenteert de heer F. Dacquin een dia avond over de Caraiben. Een prettig causeur, een eksoti- sche eilandengroep- Een avond om voor te behouden! Volgende week meer inlichtingen. Storingen in radio of T.V.? Mensen uit Groot-Lede, die storingen ontvangen van de C.B.-stations, kunnen dit melden via postbus 14 te 9310 Lede. Na melding zal er een oplossing gezocht worden in samenwerking met enkele CB-ers. CB-ers met belangstel ling kunnen dit eveneens melden op P.O. Box 14 te 9310" Lede. (C.B. Unit Amber). nomen worden met Jo De Smet, Gentse Steen weg 23 te 9262 Vlierzele. Een stage duurt twee we ken. De eerste sessie duurt vier dagen en de tweede drie dagen. Het brevet monitor/monitrice wordt afgeleverd na de zeventiende verjaardag. Deze brevetten zijn er kend door het Centraal Kaderinstituut én door het Ministerie van Neder landse Kuituur (Bestuur voor Jeugdvorming). Als je van plan bent bo venstaande kursussen te volgen, en je stage te vol-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 15