EERSTE SPIEGEL VAN TOEJALAND... MODERN SPROOKJE JEAN JANSSENS EN EDDY DE PAUW LAUWEREN SPORTLAUREATEN ERPE-MERE JAN VAN ROMPAEY, VERTELT OVER TV IN BURST "T6 '-7.3ri980 - De Voorpost STREEKNIEUWS Erpe-Mert We lazen het op de affiche: «Het Sint-Maartenskolle- ge speelt De eerste spiegel van Toejaland, een sprookje voor mensen van 7 tot 77 jaar...» Vorig weekend liep de zaal van de Volkskring steeds vol. De heer prior legde bij voorbaat uit dat het hier ging om een zeer oud sprookje, bedoeld voor kinde ren. De volwassenen moesten tussen de regels door lezen. De mensen die reeds verschillende weken oefening achter de rug hadden werden bedankt en het publiek kreeg «veel kijkgenot» toegewenst. Over het stuk hebben we (gestaafd door verschil lende vrienden) wel een eigen mening: het «zich zelf herkennen» in de personages op de plan ken, leek algemeen ge zien te moeilijk. Daardoor kregen we reakties als was het stuk slechts ge- Met enige fierheid meldt de afdeling van VTB-VAB-Ei het rallyseizoen 1980 op zondag 16 maart van start Rallyklub Dendria, die nauwe banden heeft met de VAB-groep van Erpe via het kennerspaar Van De Sijpe, weliswaar zijn standplaats te Dendermonde. Van f plant men dan alle rallywegen voor de komende zomt Op zondag 16 maart is er te 11.10 u. een H. Mis, opgedi door E.H. Bert Stienaers, in de abdij van Affligem, ge] \£Oor de traditionele autowijding. Tussen 13 u. en 14. vertrekken de wagens voor de vierde «rozen autozoekti aan het Gildehuis, Kerkstraat 42, te Hekelgem. Dendria meldt ons dat de klub een «eenvoudige, aanj me en ontspannende rit» verzekert, over een afstam ongeveer 30 km. Kosten aan de deelname: 275 F voor leden, leden evenwel van V.A.B. betalen slechts 250 F, daar staat een waardevolle prijzentafel van ongeveer F voor in de plaats. Hoe moet het nu met de inschrijving? Gewoon bij van het bestuur: voorzitter Bob Van der Sijpe, bestuursleden André De Smet, Marie-Jose Maes, Eu De Bont, Marie-Therèse Verleysen en Marcel Callebai B',r rally wordt ingericht door de gebroeders Callebai iars voorts gekontroleerd door Bob en Thérèse Van der i em Goeie vaart en leuke prijzen. jlcti rl ij, De eerste spiegel in Toejaland. (Rik) Einde goed, alles goed. (Rik) Het programma: Op het programmablaad je lazen wij bij voorbaat de volgende tekst: «Laat een sprookje onze geheimste wensdromen in vervulling gaan, zoals een mens die in werke lijkheid slechts bij uitzon dering ervaart? Het markantste bij een sprookje is ongetwijfeld het wonder waarnaar we allen in het diepste van ons wezen hevig verlan gen. De tijdloze wijshe den van de sprookjes zijn zinnebeelden van en ge lijkenissen met menselij ke gebeurtenissen. Twee werelden staan in het sprookje tegenover el kaar: het aardse leven en het geheimzinnige tus- senrijk van de ziel, dat ons evenzeer verwart als betovert, loutert, onder richt en troost. Zo spreekt elk sprookje, in de breed ste zin van het woord, een internationale taal... De inhoud: Johan en Rita willen nu eindelijk eens weten hoe erg het gesteld is met het kasteel van Mesen. Zij gaan er op onderzoek uit. Ze vinden een drukwerk van voor 1500! Hierin wordt een verhaal verteld over de «eerste spiegel op Toejaland». De losbollige keizer Vlas kin zoekt reeds lang naar een «zie-je-zelf-appa- raat», maar vond nog niets. De ijdeltuit, prinses Schellena, krijgt echter een «buitenlandse» prins Joran als kandidaat- vrijer, die dit ding als ge schenk geeft aan de «as sepoes» van het verhaal, nicht Rissa. Knecht Tjuik, keizerin Schellena (een feeks), grootvisier Knorr en Harolio, de nar én bar bier zorgen voor de nodi ge hoogten en laagten in het verhaal. Als twee vermomde glas- leveranciers binnentre den in het kasteel van de koning wordt het al te gek. De prinses krijgt een halsdoek, de koningin zil veren muiltjes, de koning een kamerjas en... nichtje Rissa een spiegeldoos. Elkeen keek er in. De kommentaar was godde lijk: Rissa ziet een arm, vrien delijk meisje. Ze belooft de «gevangene» de ver lossing en haar vriend schap. De keizer ziet een onnozele dikzak. Hoe die in dat kleine doosje kon, gaat zijn petje te boven. De koningin noemt haar spiegelbeeld een «draak of tovergedrocht». Moest die draak vrijkomen, hij zou een schande zijn voor het land... De prinses vond de beel tenis te ijdel om mooi te zijn. Zelfs de vrekkige die naar bekritiseert zichzelf: met die smalle snuit, hoogst onsimpathiek, onbetrouwbaar, vals ka rakter... Er komt een reuze ver warring van. De keizer noemt het revolutie en opstand. Rissa voorziet de situaties en vlucht met haar schat de bossen in, recht naar de koopman. Toch probeerde Knorr het nog even: hij legde een knap plan uit om sa men rijk te worden, maar niets kon baten! Het werd een echt Assepoesterver haal, waar de verschop- pelinge prinses werd en de ijdeltuiten spijt van kregen... Een goede les voor... nu ja, elkeen! Een mening? schikt (als sprookje) voor de kinderen. Toch lag er in het hele toneel dezelf de waarheid als in het spreekwoord: «Leg uw hand op uw hoofd, en zie wie er onder staat!» We geven toe: dit is een vaak zeer moeilijke opgave! Toch werd het bedoeld als een echt sprookje: als er een prins gezocht wordt, eindigt alles toch goed. Ging daardoor de aandacht verslappen, of begrepen de meeste mensen in de zaal de mo raal niet. Zij werden toch verwittigd: «Grote men sen moeten tussen de re gels lezen...» Het_spel van de akteurs, en dat zeggen we met klem, mag meer dan goed genoemd worden. Vooral nar-barbier Haro lio mocht zich verheugen in een luid, langdurig en welverdiend applaus. Niet dat we de prestaties van de andere spelers willen verminderen of devalueren: allen hebben inderdaad meegeholpen aan het geheel: de toe schouwers een «lesje spellen». Maar daar is men ons inziens niet in geslaagd. Hoe het dan wel moest, kunnen we ongelukkig ook niet zeg gen. Wij genoten van de avondvoorstelling. Meer dere andere toeschou wers vonden het echter te «kinderachtig». Maar wat verwacht men dan van een sprookje? Toch bleken er enige echte «steken» medegedeeld. Wij noemen slechts: «Wie zichzelf spiegelt, spiegelt zichzelf». Op het eerste gezicht een dwaas gezegde, maar ga er eens dieper op in. Alles bij elkaar is de opzet (een blik leren werpen in jezelf) geslaagd te noe men. Alleen verstonden een deel van de aanwezi gen die niet en be schouwden zij het sprookje slechts als een «kinderlijk» opgevatte voorstelling. Wat ons be treft: proficiat mensen van het kollege. Breng dergelijke dingen nog, maar dan wel even een voudiger, begrijpelijker... RDV Vorige vrijdag zijn te Erpe-Mere de sportlaureaten sportraad een stimulans 1979 gevierd. Daarvoor heeft de sportraad van de om verder te doen. gemeente een grote happening georganiseerd in de De heer Volckaert, voor zaal Zanzibar op het dorp te Erpe. Eén sportvedette zitter van de sportraad, en twee verenigingen werden door het schaarse antwoordde toch op de publiek in de bloemen gezet en voorhun prestatie vraag of alles goed ging waardig geloofd: Raf Van den Bossche, Van Racing in de verhouding Bambrugge, de hele voetbalploeg van Olympic Burst gemeentebestuur-sport en de sportieve weekendvullers van jeugdhuis Dido. raad: «Dat kan gewoon niet». Zelfs schepen De stipte aanwezigheid op Wo|f kon ermee ,achen training en op de mat- We| een reden om d„e chen als voorbeeld raad ook eens van nabij gesteld. te volgen: hoe liggen Het sportief Bambrugge daar de sportjeve en po|j. bracht hem een uitbundi- tieke kaarten7 ge bloemenhulde. Een |Met dank aan vedagge. ware volksverhuizing ver Luc De Vriendt). was het. Andere kandidaten Olympic Burst De sportlaureaten'79 zijn De tweede reeks, «kom- verkozen op de laatste al- HO,ORW...0.D..uC petiesport in KluDver- gemene vergadering van hiermee vaste grond onder de voeten zoeken. We weti band», is gewonnen door de gemeentelijke spor- al dat Ajax-Aaigem zeer gelukkig is met de truien. BLOEDGEVERS ONDER SPOTLICHT EN GESCHEH BEDOLVEN Vrijdag a.s. 7 maart zal de bloedgeversgroep van Mere jaarlijkse feestelijke gewoonte zijn donors voor hun bare bloedgiften bedanken. Te 19.30 u. vangt de «vereremerking» aan in het chiroheem Faidoli aa viduele kompetitiesport Daalstraat. Diploma's, medailles en bloemenruikers i kreeg Raf van den Bos- tussen de entoesiaste woorden door aan de gel sche twee ander kandida- aanwezigen geschonken worden, ten naast zich: atleten uit «i BESLUIT WINTERSEIZOEN «VTB-VAB-Afdeling Erpe besluit zijn winterseizoen mj/ diareeks «Glimlachend Tirol» door Dhr. Andries schaert, op vrijdag 21 maart 1980 te 20 uur in jeugi Dido, Oude Heirbaan te Erpe. ledereen welkom. Toe:eer leden, 30 F», aldus een mededeling van het bestuur 'ert VAB-Erpe. Op vrijdag 29 februari te 20 uur stond de sporta vond van Erpe-Mere ge pland. In een matig be zette Zanzibar op het dorp te Erpe ging de avond van start met een koers op rollen. De eerste reeks bestond in «13 se- konden hardfietsen» en had na enkele spannende momenten in Guy De Koster een overwinnaar met 83 omwentelingen. Voor de meeste aanwezi STIERENKEURING TE AAIGEM Op maandag 10 maart a.s. in de vroege namiddag is het dorp te Aaigem de jaarlijkse stierenkeuring. Dat if-"' sportief feest voor alle boeren in de streek. Met med king van het plaatselijk gemeentebestuur en de provii dienst voor dierenkeuring. dial VOLLEY AAIGEM KRIJGT EINDELIJK ZUN TRUIKENS jjt De volleybalploeg van Aaigem krijgt volgende zat^een spiksplinternieuwe truikens aangeboden. En daarbij het niet: ook een nieuwe training voor de hele spelerspL,e Het plaatselijk bedrijf van keukeninrichting Mapé spo jjai de nieuwe uitrusting. Daarvoor heeft zaterdagavond toonzalen van het bedrijf een plechtige overhand plaats (te 18 d.), gevolgd door een receptie en eveneen verkozen op de laatste al- perskonferentie over de sportvriendelijke bedrijver B- iam 3u: lelt loo ain Klui Olympic Burst omwille „aad. begin februari. Het van zijn kampioenenmei is voor de klezers een moeilijke taak geweest, zoals men dat spreek- woordelijk pleegt te zeg- ten en de echte apoteose Burst dit presteerde met ln de kategor;e indi. v/ar, Ho aunnH' Ho lauvA/o. eigen spelers kregen ook zij de hun toekomende hulde. gen was het echter onge- vorig jaar en de handha- duldig uitkijken naar en- ving in derde provinciale kele bekende sportvedet- dit seizoen. Mede omdat van de avond: de lauwe ring van de laureaten. Een eerste hoogtepunt kwam er dan met Jean Janssens en Jan Hoe- beeck van S.K. Beveren. Dat onze gouden schoen Rekreatiesport In de late uurtjes volgde de sta| van sportk|ub dan nog een derde lau- Burst-Bamburgge, aan- reaat, jeugdhuis dido, als loten bij V|ierzele woronininn Hio Ho rol/roo. sportief. Rudy De Troyer Jean Janssens een enor- vereniging die de rekrea- me populariteit geniet, tiesport bevordert. Het bewees het heel gul ap- betreft hier een symboli- plaus dat hem te beurt sche attentie voor een viel. In een gesprek met hele gamma van aktivi- de interviewer verklapte teiten: turnen, voetbal, hij ons de redenen van volley, basket, krachtbal, Beverens recent falen: nl. wandelen en enkele een gebrekkige konditie merkwaardige bij enkele ievensgenie- sportmanifestaties tij- ters die met volle teugen dens het voorbije jaar: de *èeksC van de ene na de andere jeugdveldloop, de sport- |n de kklbreeks stond at. namiddag voor de kmde- |etiekvereniging Burst. ren ter gelegenheid van Bamburgge als kandidaa, hun jaar enz. Dit alles los Peter Casteels zijn speerwerpers, respektie- velijk kadet en junior. Ze hebben klop dezelfde palmares voor te leggen: derde in het nationaal kampioenschap, provin ciaal kampioenschap en klubrekordhouder in hun receptie stapten en het wegvallen van enkele ge kwetsten, zodat de smal AMNESTY INTERNATIONAL IN WERELDWINKEL Wat doet deze internationale organisatie, die de jongs veel van zich laat horen?? Hoe slaagt men erin druk oefenen op verschillende regeringen? Dat vertelt i Franchet vrijdag a.s. te 20 u. in wereldwinkel Erpe-' Dorp te Erpe. Ze toont het allemaal aan met dia's en a leuke instrumenten. Vrijdag 7 maart te 20 u. FILIPPIJNEN F Broederlijk Delen te Erpe steunt een vissersprojekt pgr Filippijnen. Een eerder vergeten land, dat slechts do vQr schaaktweestrijd van de twee kampioenen, in de b< yg( stelling kwam. Marcos leidt het grote geweld in dit Re* denland. Over het projekt en de toestand op de Filipj vertelt de heer Erik Lauriks van het Vlaams Filippijnen tee in de Wereldwinkel op vrijdag 21 maart te 20 u. stj( GROOTOUDERSDAG TE ERPE Ie Beverense kern sterk van elke kompetitieband, uitgedund werd Jan Van Hoebeeck ty peerde zijn kapitein als tot een eenvoudige, joviale steeds goedgezinde naast de voetbalkam pioen en rekreatief-spor- Op de minst begaafde sportieve ziel, en dit alle maal onder het embleem kollega, zonder dikke nek van vriendschap en pret, die andere voor hem wel voor, tijdens en na de kregen. Met deze sugges- sporthapening. ties zullen we waarschijn- Matige show lijk wel best bij Beveren zelf gaan kijken. UIUC1I on i or\i uauurjuui vrij toegankelijk voor elke ,jef jn bi|jartk|ub Loe. deelnemer van de hoogst bes de stokken voor di. do's sportklubs leggen. Loebes speelde vorig sei zoen kampioen met één van zijn reeksen. Allemaal levendige te kens dat sport in Erpe- Mere nog leeft. Maar zal men in '80 een initiatief nemen om «de sport voor heer» te promove ren? (wh.) Belangwekkend is de grootouderdag van BGJG-Erpe in de zaal Pax te Erpe op zaterdag 8 maart te 19 u. voor 55-gers. ,j0 Het gaat hier om een zoveelste origineel initiatief va jQ koördinatiekomitee van BGJG-Erpe-Mere. Een honderdtal luisteraars van Davidsfonds Burst hadden vorige vrijdag oren te weinig om de vertel lingen van Jan Van Rompaey te slikken. De radio- en televizieman toonde zich een uitstekend en vlot undertainer. Hij praat enorm gemakkelijk en boeit zijn publiek met leuke en spanende verhalen over het televizie- en radiowerk en alles wat er voor, na en achter de uitzending gebeurt. Oh! Een spiegeldoos. (Rik) Voor buitenstaanders was de sportviering mis- Na hem kwam Eddy De schien een eerder ama- Pauw, onze juniores-we- teuristische saaie bedoe- reldkampioen cross, een ning waarbij de aanwezi- 20-jarige frele jongeling, gen zich weinig betrok- die echter veel meer pit ken voelden; voor de ge- bezit dan zijn tengere fy- lauwerden toch wel de siek laat vermoeden. Ed- bekroning van werken en dy kreeg als het ware een inzet. Dus ook voor de applaussalvo, en voor de neutrale waarnemer was dit een ware voldoening dat een beginnende jeugdige atleet evenveel sympatie meekrijgt als een gerenommeerde vedette. Ook Eddy was er wel een beetje bedeesd best blij mee. Een een voudige stille jongen vol talent waar Vlaanderen en Herdergem nog veel pret, zal aan beleven. Van de meer plaatselijke vedetten waren er junior Luc Van Geyt, amateur Marc Van Gijseghemen- prof. Frank Arijs, voor de wielrenners. Ook Eddy De Leeuw, 400 m lopen, kreeg een deel van de sympatie van de aanwezigen. Lauweren voor trouw aan eigen klub Een tenslotte kwam toch de uitreiking der trofeeën waarop het publiek onge- dultig wachtte. In de eerste kategorie, de individuele spo.rt lau reaat, wordt Raf van den Bossche in de bloemen gezet: hij is kapitein van R.C. Bambrugge waarbij hij al 16 jaar voetballer is. Hier krijgt hij de gemeen telijke prijs als bekroning van een onbaatzuchtige en vriendelijke inzet voor zijn klub en medespelers. Hij krijgt lovende woor den voor zijn weerstand een transfergelden, «de grote plaag van ons voet bal». Tenslotte wordt zijn BASKET WINT Misschien wordt het een goede gewoonte voor de rej het seizoen dat basket Erpe-Mere wint op de eerste zo van de maand. Misschien bestaat er dan een redelijke op redding. Maar neen. Men heeft er zich reeds bij ne legd: in de tweede provinciale voelt Erpe-Mere ziel maal beter in zijn nopjes en op zijn plaats. Vorige z< speelde de ploeg thuis te Herzele tegen Silaba. Eind taat: 85-70. De reserven mochten evenwel niet winnen: 68-81, BASKETTTERREIN WEER VLOT We bedoelen: de moeilijkheden met de overdekking v< basketterrein te Mere blijken nu definitief achter de ru| gemeentebestuur heeft een nieuwe aannemer gevo die de stilgelegde werken binnenkort zal verder zetten, verluidt heeft het gemeentebestuur in deze zaak behoorlijke voorwaarden kunnen afdwingen, zodal verlies na de trieste faling van de vorige aannemer vo( gemeentebestuur niet zo hoog zal oplopen, (wh) Aan Jan Van Rompaey had Davidsfonds-Burst een uitstekende affiche om een vrij groot aantal belangstellenden naar de zaal het Lijsternest te lok ken. De kulturele vereni ging slaagde hierin per- fekt: een overgrote meer derheid aan jeugdig, maar ook ouder publiek heeft aan zijn avond geen verloren uitstap gehad. Niet zozeer de klinkende naam van een idool of vedette heeft hem ap plaus bezorgd. Van Rom paey slaagde erin twee uur onafgebroken zijn er varingen uit zijn werk en wereld op de luisteraars los te laten, en deze zo lang te boeien met ver haaltjes die in zich geen wereldschokkende ge beurtenissen inhouden. Zijn kunst om het alle maal voor te schotelen is de doorsnee Vlaming niet aan vertel- en spreektalent gegeven. Al zijn vroegere uitzen dingen zijn aan de revue gepasseerd: trammelant op de vrijdagavond-ra dio, de losse reportages op televizie en daarna de heroïsche periode van 'echo'; «Magazien» Jan Van Rompaey was te gast bij DF Burst. Hij kwam er vertellen over zijn belevenissen en anekdotes als BRT-er. (Rik) bracht de samenste nog meer plezier dai kijkers met de onnoi lijke fratsen van W Capiau (de experimei met de verborgen ka ra), en 'Terloops' die vér over de gre bracht met glorierijki portages in Turkije (v men de Vlaamse vra wagenchauffeurs vol en in het rijk van k Bokassa ter gelegen van diens kroning, Oerlemans' reis e Op de radio kende Rompaey zijn 'Jan e lerhan', en nu 'Ronc tafel', waar eigenti problemen ter sp komen. Het Davidsfonds kan best gelukkig zijn met eigen geslaagd initia een avond met lucht vlotte verhalen; aan woord een vertelkun naar van formaat, gen vorm van kult brengen, gekombini met hartverwarmi ontspanning. Dat was nu eens een vend woord van 't bl vat.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 16