Sfaluintjes u fTB- i/IET HEKELGEM SCHITTEREND j/OORJAARSPROGRAMMA NIEUWE VOORVLEUGEL IN ABDIJ MARIA MEDIATRIX MELDERTSE DELIKATESSE TOT IN AMSTERDAM NOCH EIN MAL AM RHEIN KARNAVAL MELDERT STREEKNIEUWS Herdersem ir 5 Wandeltocht «Op Benediktijnerpaden» Met het «Laetare-week-end»», op zaterdag 15 en de Wyels door architekt deden ze o.m. door een zondag 16 maart e.k.. Halfvasten, wil ook de kloos- Koldewey, een Nederlan- grote boerderij op te zet- tergemeenschap van de Abdij «Maria-Mediatrix» uit der, opgemaakt en op 19 ten met een dozijn koeien de Aalsterse Dreef te Hekelgem, even de vasten mei 1932 belandde de he- en honderden kippen, onderbreken Dit ter gelegenheid van de verkiezing Ie kommunauteit, in een Ook door het bakken van onlangs van de nieuwe abdis, E. Zuster Jeanne d'Arc door een sigarenfabri- hosties die tot ver over uit Wilrijk en van de pas voltooide nieuwe gebou- kant ter beschikking ge- de grenzen werden uitge- wen die deze abdij nu een prachtig uitzicht verlenen, stelde autocar, in de voerd. Daar de Clarissen nieuwe Abdij bij Affli- echter niet meer moch- De kloostergemeenschap mer moesten delen wat gem. Met hen kwam ook ten «bedelen» leerden wortelt in het zuidfranse dan niet bevorderlijk was de hele veestapel met onze zusters hen hosties Dourgne, departement voor een écht moniaal o.m. een paard, een aan- bakken. Een werk van van de pittoreske Tarn, leven. tal koeien, zwijnen en kip- naastenliefde waarvan ze waar zuster Schim van pen. Momenteel heeft de der Loeff samen met 4 In de onmiddellijke om- kloostergemeenschap medezusters werd opge- geving van de abdij, in de zelfs «geen kat» meer. leid. Daar er ginder te Dreef, kon Affligem dan weinig plaats was en Af- van Charlotte Callebaut Gaande onder triomfbo- fligem, de aloude Bene- uit Wieze een domein ko- gen werden de zusters diktijnerabdij, in analogie pen later nog aangevuld onder salvo's van jacht- met Maredsous, Keizers- met een stuk uit haar erf- geweren in het nieuwe berg en vele andere ab- goed tot 12,37 ha waarop klooster geleid en na alle dan een hoplochting moeilijkheden van de gen door kunstschilder- kwam van 2,5 ha waar- verhuis met het normale aan de Meldertenaar Be- gesjouw deed het hen noit De Coster jarenlang door de familie Callebaut zijn beste zorgen be- aangeboden feestmaal steedde en die nog hen meer dan deugd», steeds instaat als een Daar er in die periode soort duivel-doet-al voor nog zeer veel roepingen ter Van der Loeff, de het hele onderhoud van waren werd dadelijk het vroegere echtgenoot van dit toch wel uitgebreid plan tot bijbouwen geop- de stichteres en geëvo- gebied. perd. Het zou een grote lueerd tot Witte Pater in «carré» worden doch Brazilië hun woonnood De plaats heette «de Pot- door de latere terugloop vaststelde en er door bij- aarde» en stenen werden van het aantal roepingen bouwen van een voorge- dan ook ter plaatse zelf zullen de plannen wel vel wilde aan verhelpen, voor de binnenmuren ge- nooit gerealiseerd Het vroegere villaatje, vormd. Voor de buiten- worden. een bijbouw, stak vier muren werd Boomse Ondertussen moesten de meter naar voor uit en steen aangeschaft. Het nonnen wel instaan voor dat zou men dan gelijk- de zusters ook plan werd naar aanwij- het eigen materieel Ie- maken waardoor een rui- nediktijnerabdi] Affligem gen bij Marcel Callebaut, Hoogmis in' de 'fClulska- viug met drieën één ka- zingen van Dom Franco vensonderhoud en dit me hall en een grote sa- met bezoek door histori- Nieuwe Kassei 20 te 1790 pej waarna opening van 'T)p zondag 9 maart trekt onderzoek». vond welkom. fB-VAB-Hekelgem, af- Waterdicht schoeisel, zo- Paasmaandag 7 april: niet laarzen, wenselijk 13de uitgave van de Mei- om de wel eens drassige -dertse «Lente-auto-rally» door- georganiseerd door rally aau e|in9 Vlaamse Wande- bai iarsbond «Klub Affli- ;r j em» op tocht «op Bene- Falluintjes iktijnerpaden» amenkomst aan de ab- van Affligem, Abdij- traat te Hekelgem te 3u30 alwaar ruime par- toe eermogelijkheid. bond 10 fr. Kinderen kun- te Meldert van 13 tot dijen om een zusterabdij nen gratis mee. 14u30. Verdere inlichtin- verzocht, kwamen deze értrek°stipt te 14 uur Deze toc.ht, inzet van het gen bij J. Muylaert, Dorp zusters uit Zuid-Frankrijk aan de Meldertenaar Be- gesjouw deed loor een familiale wan- Benediktijnerjaar, is voor g3 te 9392 Meldert-Aalst, naar hier. Echter nogal AC,or 'aron ann nr,r ami 'p leltocht van circa 7 km. iedereen warm aanbe- tel. 052-35.65.16. vroeg want huisvesting loor de bekoorlijke Fa- volen. Vrijdag 11 april: «Dwars- was er voorlopig voor aintjes en Waver langs- door Oceanië», een pak- hen nog niet. leen het vliegveld De kende reisreportage door Te Heide-Kalmthout von- üuizen naar de Benedik- Liza en Marcel De Smedt, den ze in een villaatje, inessenabdij Maria Me- Verder programma: globetrotters, in het Kul- «De Kluis», een voorlopig liatrix. Kort bezoek aan Zondag 16 maart: «Vier- tureel Centrum Affligem. onderkomen door Affli- lit slotklooster dat zopas de Rozenrally» m.m.v. Begin 20 uur. gem voor hen van Franse len nieuwe abdijtoren en VAB. Autómobilistenmis Zaterdag 12 april: Begin paters aangekocht. Deze nieuwe abdis kreeg te 11.10 uur te Affligem «luizenkermis met te 19 huisvesting bleek echter rs,Jimet vertoning van een waarna autowijding. uur stemmige Avondmis vlug te eng en in 1924 diareeks over het «Kloos- Vanaf 13 tot 14u30 start jn de Kluis, waarna feest- werd verhuisd naar terleven van deze slot- van de «Rozen-Autozoek- kon eert door de Konink- «Keienhof», eveneens te zusters». tocht» in de Kerkstraat ter |jjke fanfare «De Katolie- Heide-Kalmthout, waar, Daarna via de Weimeers hoogte van zaal «Gilden- Gilde», Hekelgem. wegens de vloed van roe- rei terug naar de aloude Be- huis». Nadere Jnlichtin- Zondag 13 april: te 10 uur pingen, cus Dom Wilfried Ver- Hekelgem. Tel. 053- feesttent en -kramen op- leyen. Tevens bezoek aan 88.56.21. gesteld door de jeugd- de opgravingen met Vrijdag 21 maart: «Korsi- verenigingen. Volks- Frans Van Bellingen die ka», een reisreportage speien. het archeologisch onder- van Jan Van Damme van je 15 uur Meiboomplan- zoek leidt, als gids, met de VTB-diaklub «Affli- tjng door de Scouts-Pa- vertoning van een dia- gem» in het Kultureel j0tten en volksdans rond montage over de «stand Centrum te 20 uur. Ook de meiboom, van het archeologisch niet-leden op deze kluba- je 17 uur plechtige Avondmis waarna feest- do( kruisen. jdub «Bezemwagens» en Deelname in de onkosten de «Kulturele Kring». 20 fr., leden van de start aan het Parochie- Vlaamse Wandelaars- centrum, Stevensveld de konsekwenties aan vaardden want hun afzet gebied slonk als sneeuw voor de zon. Met «brood hosties» hadden ze in ons land zelfs een pri meur. Verder waren er wel zusters die de finan ciële lasten hielpen dra- werk en ikonen en ook is er een winkeltje waar men zich dergelijke zaken kan aanschaffen. De recente nieuwe vóór vleugel kwam er toen pa krijstij beschikbaar kwa men. Plaatsnood was er alleszins want waar nu de stemmige kapel is was eigenlijk de plaats voor de refter. De refter kwam dan in de plaats voorzien voor de bibliotheek en de bibliotheek zelf bleef dan maar in de kelder. De huidige voorbouw, 'door de bouwonderne ming Roger Troch gerea liseerd in minder dan een jaar, biedt nu een typi sche blik voor deze stich ting met een monumen tale ingang en aangepa ste vensterramen. Heel wat oud materiaal uit de streek van het Franse An gers kwam erbij te pas. Witte steen, een antieke poort, engelenfiguren, oude kruisgewelfribberr* e.d.m. Een sierlijk toren tje waaraan Alfons De Ridder zijn beste zorgen besteedde bekroont het Een aanbljk van een ge bouw de kommunauteit waardig. U kan even een kijkje ne men, zo binnen als buiten op deze nieuwe realisatie op zaterdag 15 maart te 19 u en zondag 16 te 10u waar in de abdijkapel de mis wordt opgedragen, muzikaal opgeluisterd door de Faluintjeskapel. LH koncert in de ruime feest zaal door de Selderklub. Vrijdag 18 april: te 20 uur in het Kultureel Centrum Affligem VTB-diaklub KLEINKUNSTAVOND met vertoning van o.a. de Davidsfonds organiseert op zondag 23 maart in het toeristische reeks «Chan- Parochiaal Centrum, Grote Baan 214 een «Kleinkunsta- dolin», een schattig ..vond» met optreden van Miel Cools met Herwig en Pol bergdorp in Wallis in een Ite Vagant. Toegang 100 fr. (80 fr. voor jongeren en gepensio- rpotliage van de heer neerden). Voorverkoop 80 fr. Kaarten te bekomen op het y:ahy DF-sekretariaat bij Fons Dierickx, Gudtstraat 5/1 te 9381 Zondaq 27 april: op- Herdersem. Deze avond gaat door m.m.v. de kulturele njeuw nagr hgt Ha||er_ stichting Noordstarfonds. bos. Overheerlijke zwerf- Meldert, een dorp van de Middeleeuwse zandsteen- gebeurde na het slachten leven in de hoptronk en huizen, groeven en het nu zeer druk bezocht Kravaalbos van een zwijn) aan nota- werken zich meerdere Passend bereid, gekookt, waar de rekreant ruim zijn gading vindt is behalve beien werd de hopkeest sortelscheuten naar om- gekruid en besausd wor- een dorp van hondenkwekers en tot voor enkele als kulinaire delikatesse hoog. Wit, zacht en mals den ze als voorgerecht of jaren van poeliers er ook een van hopboeren. Hop- steeds meer en meer ge- zijn ze doch bij daglicht als hoofdschotel opge- boeren die na zeven magere jaren weer opfleuren en kend en geapprecieerd worden ze hard en groen, diend. hopen de wind nu beter in de zeilen te krijgen. Via de zodat ook in dure restau- Later worden dat dan Mede de ekologische hopscheuten, —te Meldert spreekt men liever van rants er vraag naar kwam ranken. trend volgend, terug naar hopkeesten—reikt de reputatie van dit «stille dorp- en het snijden van die Hoe warmer de lenteda- de natuur, terug naar ge- je» tot ver buiten de regio, zelfs over de lands- hopscheuten uitgroeide gen, hoe vlugger de zond voedsel, terug naar grenzen tot een lonendebezig- scheuten verschijnen en grootmoeders kookpot, heid. Meldert heeft daar- met de eerste zonnige komen hopkeesten nu Zo kan U in een klasse- Friesland verscheen de bij, zoniet het monopolie, dagen verleden week steeds meer en meer aan restaurant van de Neder- medicinale gaven van de althans de leidinggeven- kwam er «leven in de bod. landse hoofdstad van nu hop als volgt: «De hop de positie weten in te brouwerij». De boer moet Ter gelegenheid van de af aan tot begin april heeft een matig verwar- nemen. de juiste periode kiezen «Hop- en bierfeesten» MUZIEK EN SHOW tocht georganiseerd door doQr tussenk0mst van mende, genezende, pis- In Poperinge gebeurt om uit die «molshoop» gaf volkskundige Eugeen Op zaterdag 15 maart vanaf 19u30 en zondag 16 maart Wandelklub Affligem met meesterkok van de drijvende, zeer bloedzui- zulks Uiterst zelde. Tn an- de witte keesten met een Van den Broeck een door vanaf 18 u. in het Parochiaal Centrum «Muziek en Sbow» vertrek te 14 uur stipt «yyéalborre» uit Asse, verende en pijnstillende dere, elke hopsoort leent soort kleine handzeis af diens broer Bert uit Op- door de Harmonie «Concordia et Docilitas». Toegang 50 fr. vanuit Dworp met bezoek ^oppekeesten deguste- kracht, is zeer dienstig te- er zich niet toe en vooral te snijden «in één trok» wijk mooi geïllustreerde Tnmhni» nn dB inaanoskaarten. aan het idyllische Zeven- ren jn de a||ersmakelijk- gen verstoppingen der Rekord en Hallertau zijn tot tegen de bodem. De brochure uit met «Dertig ste bereidingen. U kan lever, milt en andere in- prima geschikt voor deze scheuten waarvan een Hopscheuten en het uiteraard ook bij ons gewanden en derhalve lekkernij. viertal cm gebruikbaar Bierrecepten», in Brussel en Asse. Mis- een der beste middelen Hopkeesten snijden zijn en een dikte hebben land met verblijf te Atten- schien zelfs in het bloed- tegen hypocondrie (zie- Bij de hoppepluk worden variërend volgens het dom en trips naar Fran- ejgen Aa|st. kelijke droefgeestigheid), de ranken tot tegen de seizoen van 5 tot 8 mm Hop, een polyvalente melan colie, scorbuit en grond afgesneden en zien eruit als fijne witte vrucht gele ziekte, alsmede te- voor het invallen van de asperges. Van aardklont- Is de hoofdrol van hop gen allerlei schurft.» winter wordt boven de jes gezuiverd, netjes ge- vooral gelegen als be- Wat zijn hop«keesten»? worteltronk een hoopje wassen worden ze in pak- waarmiddel als aroma- Momenteel snijden te mulleaarde gelegd, jes van 1 kg of minder en smaakgever in onze Meldert enkele hopkwe- Reeds nu de primeurs naar de markt gebracht Tombola op de ingangskaarten. SCHAKEN Schaken in café Sint-Antonius met schaakklub «De Toren» op vrijdag 7 maart vanaf 20 uur. ALZO SPRAK ZARATHUSTRA Door de VTB-VAB in het Brouwershuis op vrijdag 7 maart te 20 uur filmavond «Alzo sprak Zarathustra». Toegang leden 40 fr. Niet-leden 60 fr. borren. 15 tot 18 mei: vierdaagse autocarreis naar Sauer- kenberg, Fritzlar en Bil- stein. Inlichtingen bij L. Van der Schueren, Kruis straat 23 te 1790 Hekel- ROOD BAL gem. Tel. 053/66.72.00. 19 april. ETENTJE-UIT eet- Ingangskaarten worden eerstdaags aangeboden voor het Maandag 26 mei: c|| ail|ao(V CVC1 W11«.w iimi g 15de Rood Bal dat plaatsheeft in het Centrum op zaterdag 11.30 uur hulde aan de natjona|e drank, het bier kers met aan het hoofd waren er voor een paar of geleverd aan koks van 19 *nr" Hekelgemse Zandschil- ders met zeer speciaal Vriendenkring en personeel van de Herdersemse gemeen- apn Adèle Callebaut, uit teschool richtten verleden weekend een etentje-uit in in de vinaster van aeze klaslokalen met mosselen, stoofvlees, tomates crevettes of niek. Onthulling van ge- vol-au-vent met friet aan de demokratische prijs van 140 fr. denkplaat en uitgave van Wegens te laat ontvangen van informatie konden we dit een gelegenheidsbrochu re. «Van Zandman tot Zandschilder», met tekst niet op voorhand aankondigen, waarvoor ons ekskuus. PRINSENBAL TE WIEZE EN KARNAVALSTOET Na het zeer geslaagd verkleed prinsenbal in zaal Sportpaleis te Wieze met inhuldiging van Prins Paul I (Colson) en prijzen voor de best verkleden volgt op zondag 16 maart de zesde Karnavalstoet door de straten van het bierdorp Wieze. Organisatie Jeugdhuis 71 Volt. Aanvang van de stoet te 14 waarmee tal van keuken- Walter Van Brempt, hop- dagenkomt er weer gespecialiseerde recepten kunnen worden scheuten of hoppekees- gerealiseerd, gedroogde ten. Vroeger jaren, voor hopbellen zijn tevens ele- enkele decennia, gebeur- menten van genees- de dit ook doch eerder krachtige middelen, sporadisch vermits het Drankjes tegen onhebbe- wel en niet ™kkelijke Ee„ (|ink aan,a| getrouwen van de Meldertse pink- lilkheden van de water- karwei was, vaak in gure rti, ra„H= ha„ 35. iaar t„R\,aarbii Zo wordt weer aangeslo ten bij vroegere oude tra dities met een kulinaire specialiteit typisch voor de Meldertse, Breughe- liaanse Hopstreek. Men heet Meldert niet voor niets een «Brabants Dorp.» LH van Laurens Van der Schueren, kaftontwerp van Piet Ghysens en foto's van Leo De Rijck en Roger De Boeck. L.H. wegen, hopkussentjes te- weersomstandigheden gen rheuma e.d.m. Reeds en weinig lonend, in 1769 beschreef men in Daarin is nu wel veran- het «Algemeen huishou- dering gekomen. Via de delijk natuurzedekundig, vroegere gewoonte van uFtstók"'Rüdeshaim' en konstwoordenboek» het schenken van een dat te Leeuwarden in «zende» (zoals ook wel sterreis, dit jaar reeds aan haar 35' jaar toe waarbij kan worden gedacht dat goede wijn geen krans behoeft, beleefden verleden zaterdagavond en - nacht in het Meiderts Parochiecentrum weer de heerlijke dagen die ze doorbrachten in de Duitse De DJ met zijn liefje hadden zich toch verkleed, moor een echte karnavalstemming konden ze niet scheppen. (Per) Zaterdagavond ging er ook in Meldert een kornavalfuif door. Over het algemeen waren jonge mensen naar de Hoogstraat afgezakt om een karnavalneus op te zetten. Jammer genoeg waren zelfs weinigen verkleed, zodat het er mee. op de gewone, wekelijkse manier aan toe ging. De mannen die er moesten voor zorgen dat op tijd en stond de I glazen gevuld werden waren wel verkleed. (Per) Trouw aan de formule dat zowel kuituur als amuzement moeten aan bod komen werd reeds op zaterdag de aloude vaardbare wijze wist te verzoenen met entertain ment van niveau en wiens zelf opgenomen grammofoonplaten gre- domkerk van de Karei de tig aftrok vonden. Waar- Grote-stad Aachen aan gedaan waarna de mo dern heropgebouwde stad Koblenz, aan samen vloeiing van Rhein en Mosel werd bezocht. Het «Deutsches Eek» met het schijnlijk was de Rhein- scheen iedereen voldaan van de driedaagse trip om nooit meer te verge ten. Een vijftal amateur kineasten, Frans De Troch, Danny Plets en Fernand Van Extergem uit Meldert, Roger De Beer uit Herzele en Thee De Meuter uit Brussei hadden deze esbatte menten in filmen vastge legd, samen met de erbi passende muziek zoda het een streling voor oo>. wein er ook wel voor iets en oor werd en «Rüdes tussen dat de sfeer er een was buiten het alle daagse. Op zondag werd geklom- voetstuk van het groots men, gereden met de car keizersmonument. of gezweefd met het ka- belspoor naar het Nieder- De naderingsrit langs de walddenkmal, Germania- boorden van de Rijn met bliek. Niet alleen een heim» luidkeels were meegezongen. Na de projektie kwam de kwieke disc-jockey Fran- gois Galle, een medereizi ger, aan bod die zorgde voor leute en pret tot in de kleine uurtjes. zijn pittoreske oevers, zijn aloude burchten en kastelen en zijn typische wijndorpen was er een van de bovenste plank. Rudesheim zelf werd een reusachtig monument ter Dit jaar, van zaterdag 24 ere van de Duitse één- tot en met maandag 26, heid opgericht, maar te- dus met het weekend van vens een uniek zicht op Pinksteren, gaat de reis de hele, schilderachtige streek. naar de Ahr met verblijf in een typisch hotel van het wijndorp Mayschoss meevaller, niet alleen De namiddagtocht op de met talrijke excursies, door wat het stadje met boot tot Boppard met zijn beruchte «Drosse- o.m. de Loreley was bij Weer een unieke bele- gasse» de toerist te bie- een heerlijk zomers venis. U kan er ook aan den heeft maar tevens weertje, een unieke bele- deelnemen door inschrij- door de goede verzor- venis. ving bij J. Muylaert, Dorp ging, de rijkgevulde 63 te 9392 Meldert en be- maaltijden en vooral de Wanneer er 's maandags taling van een voorschot stimmung die in dit alou- dan eens technisch, doch Van 1.000 fr. per persoon de spijshuis te snijden ook gastronomisch, ken- op zijn postrekening 000- was. Vooral door de lief- nis werd gemaakt met de 05252 26-68. tallige waardin die busi- eigen Weinkellerei in een ness op een zeer aan- typische Weinprobe, LH'

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 17