«PAYOTTENLAND» TE AFFLIGEM TWEEDE KINDERKARNAVALFEEST MET PANNEKOEKENSLAG TE MELDERT 1980-1981: BENEDIKTUSJAAR 1 LANDELIJKE GILDE VIERT JAARLIJKS FEEST AFFLIGEMS KULTUREEL CENTRUM IN MAART 18 - 7.3.1980 - De Voorpost Op zaterdag 8 maart, te Affligem in het Kultureel Centrum, Abdijstraat Hekelgem, openstelling van de tentoonstelling door «Kunstenaars van de Kultureel Sociale Vereniging Payottenland» te 14.30 u. De afdeling Plastische Kunsten is reeds aktief van in 1963 wanneer ze reeds te Gaasbeek expozeerde. De CSV, Cultureel Sociale Vereniging, begon met zuiver amateurisme en telde dan ook spoedig 94 liefhebbers-kunstenaars. Gemis aan objektiviteit en zelfoverschatting was wel voelbaar bij een aan tal van deze kunstenaars van het eerste uur. Reeds 17 jaar nu ijvert de Vereniging voor het brengen van oprechte en eerlijke kunst en daalde haar ledenaantal door strengere selektie tot een dertigtal. Deze bieden echter garanties qua ori ginaliteit en kwaliteit. Jonge veelbelovende kunstenaars kunnen deze groep steeds vervoegen na ernstig onderzoek van hun kandidatuur mits hun werken voor te leg gen aan een keurings- groep die optreedt vol gens objektieve criteria. Tentoonstellingen van CSV zijn dan ook een ga rantie van kwaliteit en ge nieten steeds algemene waardering. De vereniging expozeer de trouwens buiten de traditionele expo te Gaasbeek in het hele Vlaamse land en ook in Nederland en Duitsland. Meer dan 20 kunstenaars nemen nu aan de expo te Affligem deel waaronder de welbekende glazenier Maurits Nevens, beeld houwers Luc Van Ruyse- velt en Marcel Timmer mans, schilders Maurice Theo, Leopold De Co- en is open op zaterdagen STREEKNIEUWS Moorsel Claes, Greta Gorus, Denis Marteaux, Frans Van Op- denbosch, Florent Van brabant, Marga Decre- ton, Jacky Platteeuw, Maurice Rousseau, J.-J. Rousseau, ninck, Juul Maes, Philip- van 14.30 u. tot 20 u. en pe Meskens, de akwarel- op zondagen van 11 tot listen Charles Meireson- 13 en van 14.30 u. tot 20 ne en Robert Mayeur. u. LH De tentoonstelling loopt Bauwens van 8 tot en met 23 maart EERSTE KOMMUNIKANTEN Op zaterdag 8 maart na de avondmis in het Parochiecen trum vergadering voor de ouders van de eerste kommuni- kantjes. LEO TINDEMANS spreekt op maandag 10 maart te Affligem in het kultureel centrum vanaf 20 uur over «Sint-Benedictus, Vader van Europa». PINKSTERREIS Van zaterdag 24 tot en met maandag 26 mei e.k. 35ste Pinksterreis naar het typisch Duits wijnstadje Mayschoss 'met verblijf in lieflijk hotel aan de slingerende Ahr tussen bergen en wijnvelden. Door Hoge Venen via de Baraque Michel de Ahr volgend tot Mayschoss aan de voet van de Saffenburg. Wandelen, kuieren, bergtocht naar believen. Bezoek aan Ahrweifer en de kuurstad Bad Neuenahr. Met zetellift te Altenahr naar de Uebigsberg. Terug via de garnizoensteden Euskirchen en Duren. Inschrijven door voorschot van 1000 fr, per persoon bij J. Muylaert, prk. 000- 05252 26-68). DWARS DOOR OCEANIE De Kulturele Kring nodigt op zaterdag 22 maart de Blaas- veldse globetrotters Marcel en Liza De Smedt uit in het Parochiecentrum voor de boeiende dia-reportage in over vloeiing over Oceanië, deel II. Inkom vrij. ledereen van harte welkom. TOT 1 APRIL! Gemobiliseerden 39-40 die zich nog niet in regel stelden voor het statuut van gemobiliseerde met de eraan verbon den jaarrente van 540 fr., vanaf 65 jaar, kunnen zich wenden tot J. Muylaert, uiterlijk tot 1 april. PAASMAANDAG Houd Paasmaandag weer vrij voor de 13de Autorally georganiseerd door de CKM en rallyklub «Bezemwagens». Inschrijven bij J. Muylaert, Marc Nuelant of Piet De Coninck tot 20 maart. 250 fr. Korting 25 fr. MEISJESSCHOOL Er werd onlangs gestart met een Ouderkomitee. Er was reeds een kinderkarnaval en verleden week-end waren er diavoorstellingen op vrijdag- en zaterdagavond. VASTENWERKING Religieuze poster-, boeken- en platenbeurs in de Baarde- gemse parochiezaal vrijdag 14 maart vanaf 20 uur, zaterdag 15 maart vanaf 18 uur en zondag 16 maart vanaf 10u30. VTB-WANDELTOCHT Op zondag 9 maart wandeltocht als inzet van het Sint- Benediktusjaar door de bekoorlijke Faluintjes en Waver, langs het vliegveld en de abdij Maria Mediatrix met dia reeks over het leven dezer kloosterlingen. Door Weimeers naar de abdij Affligem. Geleid bezoek aan de abdijgebou wen o.l.v. Dom Wilfried Verleyen. Nadien bezoek aan de opgravingen onder leiding van Frans Van Bellinghen. Tota le afstand 7 km. Deelname in de onkosten 20 fr. Leden VWB 10 fr. Kinderen gratis. Start aan de abdij te 14 uur. Parkeer gelegenheid. JONGENSSCHOOL Verleden zondag kwam het stadspoppenteater voor alle Meldertse kinderen op bezoek in de jongensschool. Het nieuwe stuk «'t Ros Balatum» sluit aan bij de karnavalpe- riode. Op zaterdag 15 maart, halfvasten, volgt dan de verleden jaar zo suksesvol gestarte kinderkarnaval met verkleedpartij en aansluitend lekkere pannekoeken. Meer details volgen. BERGKLIMMERS Op het bal georganiseerd door Wielerklub «De Bergklim- mers» had een tombola plaats. De prijzen zijn af te halen tot uiterlijk 15 maart 1980 in het iokaai bij Wwe. Van Mol, Dorp. MELDERTSE BSP MET INFO-AVOND OVER KADASTRAAL INKOMEN De perekwatie van het kadastraal inkomen, een heet hangij zer, deed reeds heel wat inkt vloeien. In deze belangrijke kwestie die alle eigenaars aanbelangt, wegwijs raken is verre van makkelijk. Op welke kriteria steunt men zich om het kadastraal inko men te verhogen en hoe kan de eigenaar bezwaar ertegen indienen zo hij meent te hoog te worden belast? Op dat vlak kunnen ze zich enigszins gerustgesteld voelen als zij in de werkmetodes een beter inzicht krijgen en daarenboven eventuele ongerijmdheden in expertise-uit slagen aktief kunnen opvangen. Daarom richtte de BSP Groot-Aalst een info-avond in over de kadastrale perekwatie. Op deze avond werd op eenvoudige en praktische manier antwoord gegeven op alle vragen i.v.m. deze kwestie en de onroerende fiscaliteit door een fiscaal deskundige. Tijdens dezelfde avond hield de kabinetssekretaris van minister Mare Galle, de heer Bernard De Bleecker, een uiteenzetting over premies bij bouwen of verbouwen. Een even interessant onderwerp. Deze info-avond had plaats op woensdag 5 maart te 20 uur in café De Drie Wegen, Molenstraat te Meldert. UD FEDERAAL BESTUUR We vernemen dat de sekretaris van de Meldertse BSP- afdeling, de heer Gilbert De Cort, verkozen werd tot lid van het Federaal BSP-bestuur. Proficiat. VERKLEED KARNAVALFEEST Ook op vrijdag krijgt de amusementsgelegenheid Skolland, Hoogstraat 50 te Meldert, de wind in de zeilen. Verleden vrijdag ging er een denderend karnavalfeest door gekoppeld aan een wedstrijd voor de origineelste karnaval- kostuums ir» verschillende schijven. Een zeer groot aantal, vooral jeugdigen, trokken een karna- valpak aan en de ambiance was die van een groot karnava- lesk esbattement. Prachtige prijzen werden uitgereikt als een draagbare tv, een casette-recorder, koffie-automaten e.d.m. SCOUTSFEESTEN Reuze-groepsfeesten van de Meldertse WKS-Hopduveltjes de gemeentelijke Jongensschool op zaterdag 22 maart. Inkom 25 fr. Deuren 19 u. Begin 19u30. ledereen welkom. Op zaterdag 15 maart nodigen leerlingen, ou derkomitee en leerkrachten van de gemeente lijke jongensschool Meldert, Dorp 15, U uit tot de tweede editie van het verleden jaar zo ge slaagde kinderkarnavalfeest en dit vanaf 14.30 u. in de turnzaal van de school. Alle kinderen tot 12 jaar, zowel meisjes als jongens, kunnen samen met de kinderen van de Meldertse scholen zich om het grappigst verkle den en defileren voor een jury samengesteld uit prominenten. Krijgt elke verklede een verrassing, voor de mooist verkleden zijn prachtige prijzen voor- Ondertussen en achteraf wordt U uitgenodigd tot de «pannekoekenslag» waar U voor 50 fr. twee pannekoeken met koffie worden geser veerd. Ook aan wie van een verfrissing houdt werd gedacht. Tussen 14.30 u. en 20 u. hopen zowel Keizer Kamiel Sergant als de regerende Prins-Karnaval Polle Keipernoagel U te mogen begroeten. U geeft er tevens blijk van uw belangstelling en sympatie voor de school. LH Op 21 maart, dag van het begin van de lente, herdenkt men ook de dood van Sint-Benediktus, de stichter van de Benediktijnen, o.m. dus van de paters van Affligem. Dit jaar, van 21 maart '80 tot 20 maart '81, vangt over de hele kristenheid een jubel jaar aan, gewijd aan nage dachtenis en betekenis van de stichting van Monte Cassino. Benediktus werd 15 eeuwen geleden geboren te Nursia in Midden-ltalië en oefende door zijn kloosterstichtingen zulkdanige invloed uit op de kristelijke en op de profane wereld dat hij door paus Paulus VI in 1964 werd uitge roepen tot «Pater Europas», «Vader van Europa». Naar aanleiding van dit Cen- tenarium zal over de hele kristelijke wereld en vooral dan in Europa heel wat op touw worden gezet om de persoonlijkheid en het werk van Benediktus te belichten. Voor de Beneluxlanden is de abdij Dendermonde het cen trum van waaruit meest alle aktiviteiten zullen worden gekoördineerd. Affligem brengt op maan dag 10 maart een spreek beurt van CVP-voorzitter Leo In het begin van deze maand vierde de Landelijke Gilde van Hofstade haar jaarlijks feest. Dit is voor de Landelijke Gilde steeds opnieuw een bijzondere gebeurtenis. Elke keer wordt er begonnen met een H. Mis in de parochiekerk, na dewelke de 75 ingeschreven deelnemers samenkwamen in de zaal Welkom. Met een hartelijk woord van welkom door de voorzitter, de heer Paul Keymeulen en een drink werd het feest Ingezet. Eerwaarde heer Proost nam het gebed en een godsdienstig woord voor zijn rekening, waarna de heer De Geest het woord nam. Hij gaf in het kort een overzicht van de landelijke Gilde na de fusies van de gemeenten en schetste een beeld van alles wat men heeft moeten doen om de Gilde weer aan bod te laten komen nadat men allerlei zaken had kapotgemaakt. Zo bijvoorbeeld laat men eerst de dorpen ten onder gaan in de fusies en daarna komt men voor de dag met een jaar van het dorp. Even hield hij stil bij het dorp en het kind, twee zaken die moeten samengaan in het leven van een jonge volwassene. De Gilde heeft zich vooral tot taak gesteld de landelijkheid te bewaren en langs politieke weg er op toe te zien dat er geen verdere verstedelijking optreedt. Alle leden hebben uiteraard iets te maken met de landbouw en vandaar dan ook hun bijzondere belangstel ling voor deze aangele genheid. De heer De Geest stipte verschillende elementen van vervreemding aan. Zo vervreemden de men sen in de steden, het verenigingsleven gaat teloor door gebrek aan contact. Een ander pro bleem voor de Landelijke Gilde wordt gevormd door de onteigeningen allerhande voor de in dustrie, woonwijken en dergelijke meer. De animator had het ook op zich genomen om over te gaan tot de gedeeltelijke herverkie zing van het bestuur van de Gilde. Werden op nieuw gekozen: Key meulen Paul, Reynier Florent, Raes Willem en Daelman Cyriel. Nieuw gekozen zijn De Winne Lucien en Rottiers Geor- De majoretten zetten hun beste beentje voor tijdens de jubileumviering. (Per) De verantwoordelijke van de Herdersemse muziekmaatschappij bracht hulde aan jubilarissen De Wolf - Van Driessche. (Per) BOND GROTE EN JONGE GEZINNEN De plaatselijke BGJG-afdeling organiseert op zaterdag maart in zaal Katolieke Kring, Nieuwstraat, het Vien Gekostumeerd T-Dansant met Disco Flash 2000. Prettij verrassingen voor koppels en groepen van minstens personen. ACV-CM-AVOND Op zaterdag 232 maart in de zaal Katholieke Kring, Nieuw straat, vrolijk programma vanaf 19u45. Vooraf te 19 uur i Mis voor de afgestorven leden in de parochiekerk. Nai Faluintjesgewoonte wordt het in de zaal een boerenpensei maaltijd met een gevarieerde dia-montage over «tien ja< pi kf eest». Verdienstelijke ACV-leden zullen worden gehuldigd door d verbondssekretaris. Tijdig inschrijven a.u.b. bij de AC\ boden Frans Van Daele of Frans Matthieu ofwel in het ACVaa sekretariaat. Dit om praktische schikkingen te kunne irr trefferi. CVP-BAL ul! Jaarlijks Bal van de CVP-verkozenen Raymond Uyttersprten en Isidore Carné op zaterdag 19 april. ld BELOTWEDSTRIJD Het Ouderkomitee van de gemeenteschool Centrum, Kaa bergstraat, hield verleden zaterdag een geslaagde belo wedstrijd met als hoofdprijs een klokradio met een handel rc waarde van 3.780 fr. Verder was er 1000 fr. vooruit. 0<,,e niet-belotters kwamen aan hun trekken met gezelschap 5' spelen. id Tindemans over St.-Bene- diktus. Vader van Europa. Verder komt de organizatie van de tentoonstelling «Kunstambachten in Euro pese Benediktijnerabdijen» tijdens de maand juli en de diamontage van juni tot au gustus. Ook de tentoonstel ling «Ikonen» in de paaspe- riode gaat door in het licht van het Benediktuscentena- rium. LH ROS BALATUM Op zondag 9 maart komt het stadspoppenteater Kwik r. de gemeenteschool aan de Kaalbergstraat met 't R< nj' Balatum, aansluitend bij de pas voorbije karnavalfeeste el' Begin om 10 uur. Inkom 30 fr. Kwik, reeds door de mees 1 kinderen gekend, heeft hulp nodig. Het Ros Balatum ve Pe keert immers in groot gevaar en met behulp van al ziet vriendjes zal Kwik trachten het Ros te redden. Een stukje folklore uit eigen midden waarin wat te leren vï n over het ontstaan van dit Ros. ele VERLOOFDENONTMOETING Kursus tot voorbereiding tot het huwelijk te Aalst in h£n Centrum voor jeugdpastoraal Jebron, Begijnhof 1. Tel. 05 iel" 77.63.89 op zondagen 4 mei en 15 juni. Eéndagskursus vf'a 9u30 tot 17 uur. ac nd K.V.L.V. Op zondag 9 maart te 17u30 mis voor afgestorven led£ waarna feestvergadering. 'er |ke LEUVEN Bedevaart naar Leuven op dinsdag 18 maart. In te schrijv#sti bij C. Reyntens voor 14 maart. !®n rinl DAVIDSFONDS Op vrijdag 14 maart dia-avond «Wenen, stad mijner drf°'9 menl» door Raymond Van Dijck in het KU-Heem, Keien straat 1b. 20 uurl De opgediende Vlaamse hutsepot, de heerlijke koffie en de koek maak ten de aangelegenheid tot een gezellig feest. Een wel ingericht orkest zorgde ervoor dat het vermaak tot In de vroege morgenduren duurde. Het eten werd klaarge maakt door een van de mannelijk leden van het bestuur, namelijk Rot tiers Georges. De mede werking van dames werd kordaat geweigerd. Deze laatsten waren er niet boos om, maar zegden wel hun besluiten te zullen trekken voor de toekomst. Allen welvoldaan en met een prachtige prijs in de hand keerden de feest vierders terug naar huis. Dit feest dient zeker als zeer geslaagd te worden geboekt In de annalen van de Landelijke Gilde van Hofstade, samen met de vaststelling dat de leden van het bestuur zonder uitzondering hun best hebben gedaan om het feest te doen lukken. A.D.B. De verkeerspolitie doet Wim stoppen: - Onze radar heeft je gefotografeerd. - Wel verdorie, zegt Wim, en dat op de dag dat ik me zo slecht geschoren heb. - Het spijt me echt, zegt de chauffeur tegen boer Naas, dat ik je kat heb doodgereden. Maar het beest sprong zo tegen mijn auto op. Ik zal ze natuurlijk vervangen. - Prima, meent boer Naas. Ga maar naar de schuur, daar kan je ho pen muizen vangen. Toch wel jammer dat je niet verkozen bent voor de senaat. - Helemaal niet. Ik ben zelfs erg tevreden, 'k Had immers nooit alles kun nen uitvoeren wat ik beloofd had! Lieve woedend tegen haar huisbaas: - Ik vraag je nu al weken om mijn deurbel te laten herstellen... - Inderdaad, mevrouw Lieve, maar ik ben hier al drie maal aan de deur geweest. Ik heb gebeld en gebeld, maar nie mand kwam opendoen. STREEKNIEUWS Baardegem DE VUEGENDE SPAAK Met een gezamenlijke toeristische uitstap, «Omloop langs r een het Donkmeer», opende de Wielertoeristenklub Vliegende Spaak» verleden zondag het nieuw seizoen. Ai een gezapig tempo werd gestart om 9 u. door A- t ploegen aan het stamlokaal «Bij Maxens», nadat me Jan Boeyckens het startschot had gelost. Begeleiding w I er weer door Theo Teek met de materiaalwagen. De A-ploeg reed onder kommando van R. Terrace en de I ploeg van M. Lombaert. Voor de damesploeg was |ac Emilienne Clauwaert. T0, In maart wordt elke zondag gestart te 9 uur. In april sta_n men een half uurtje vroeger. GEPENSIONEERDEN est Voor de KGB werd de paasviering vastgelegd op de dinsd#s£ van de goede week. Voor de gemeentelijke bond op 8 apijro een week later dus. ftnd NAAR EEN SLOTKLOOSTER '0C Lutgarde Blindeman, religieuze in het klooster van .Vrouw van het H. Hart te Borgerhout, trad binnen slotklooster van O.L.Vrouw van Troost te Vilvoorde. V.T.B. Verleden vrijdag bracht Joris Dg Smet voor VTB i parochiezaal een klank- en dia-montage in overvloeiiih|u over Noorwegen, mooiste land van Europa. lmponeren^uf landschappen, spiegelgladde meren, betoverende fjord* monumentale kalmte, beklemmende grootsheid. De kalnf Noor met zijn overrompelende keuken, de middernacht, zon, het openluchtmuseum Malhangen, de hoofdstad OsW JONGERENGEMEENSCHAP De Jongerengemeenschap «Evangelisch Leven» plant v vrijdag 7 maart te 19u30 in de parochiekerk en te 20 uur e samenkomst in het kultureel centrum Affligem. «Onl roeping, een variatie scheppen op Gods liefde» en vastel werking 1980: «Na Karnaval». Te 21 uur meemaken met monniken van het avondofficie in het Benedictusjaar na lied en gebed. «Wat met een alternatieve paasviering?f POSTERS I Religieuze boeken-, platen- en posterbeurs op 14, 15 en £1 maart. Vrijdag 14 vanaf 19 uur, zaterdag 15 vanaf 19 uiT zondag 16 vanaf10u30. bp Zoals trouwens elke maand pakt het Affligems Kultureel Centrum weer uit in maart met een welgevuld programma als volgt: zaterdag 8: opening van de tentoonstelling «Payottenland» te 14 1/2 u; zondag 9: jeugdatelier te 9 1/2 u; maandag 10: Kulturele voordracht: Leo Tin demans spreekt over «Benediktus, Vader van Europa». 20 u; zondag 16: jeugdatelier vanaf 9 1/2 u; dinsdag 18: maandelijkse vergadering van postzegelklub Groot-Hekelgem; vrijdag 21: maandelijkse vergadering van diaklub VAB-VTB, 20 u; vrijdag 21: voordracht «Archeologische op gravingen» door Fr. Meert, een gastprogramma van HONA; zondag 23: jeugdatelier vanaf 9 1/2 u; maandag 24: voordracht «Landbouw in Eu ropa» door lie. De Baere, 20 u; vrijdag 28: openstelling van de tentoonstel ling «Ikonen»; zondag 30: jeugdatelier vanaf 9 1/2 u. LH

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 18