hof stadegijiegem erembodegem JAARVERGADERING KULTURELE CENTRALE lavidsfonds erpandt hart aan Zweden LV.L.V. WAARDEERT I0K KAAS VIA BAKHARING EN MOSSELEN GRATIS NAAR WINTERSPORTEN a REMB0DEGEMSE RIJKSBASISSCHOOL STREEFT NAAR KOSTELOOSHEID De Voorpost - 7.3.1980 - 19 STREEKNIEUWS Hofstade Naa n jas t Davidsfonds van Hofstade heeft zijn hart verlo er (jjn aan Zweden. Op donderdag 21 februari werd in AC\ zaal van het Patronaat een informatiefilm ge- ACVjaaid over Zweden, land van mijn hart. De heer jnnejmers verstrekte er toelichting over dit land, dat mwens de bestemming wordt van een vierdaagse uistocht in de loop van de maand mei. Het publiek rspri!rde Zweden kennen als een van de rijkste landen n Noord-Europa. Het is ook meer dan de andere nden gezegend met natuurlijke bronnen van in- imsten. Kaa belore's die vertrekt op de aan te Göteborg waar men ndel fde me' 1999 9aat naar wordt overgebracht naar 0< iteborg, een havenstad een eerste klasse hotel. In de ■hap rt alle charme en bedrij- loop van de namiddag is er jheid. Het is een groene een rondrit door de stad. In id met parken, een culinai- de avond is er een vrijblij- stad met uitstekende res- vende wandeling naar het na jrants, met eren winkel- Lieseberg pretpark. Na het R( ntrum waarin bijvoor- zeer uitgebreid ontbijt van este e'^ bont een artikel is de derde dag wordt er een ïees men voordelig kan aan- fjordentocht gemaakt door- 1 V{ pen. Er wordt gevaren heen het mooie Bohuslan. jl zj et schepen van de Tor- le. Dit zijn luxe-zeesche- Daarna overbrenging naar het schip met vrije tijd aan ,n v. n waarop iedere passa- boord. Op de vierde dag Sr zich vrij kan bewegen, aankomst te Amsterdam en ilegenheden tot vermaak na de ontscheping met de er meer dan genoeg: autobus terug naar huis. n h n sauna tot zwembad, van Wat betreft de prijs: 5.850 I. 05 ichtklub tot bar of casino, frank (toeslag eenpersoons- Vv ilaxen kan in een van de kamer te Göteborg 300 fr.). achtige salons. Voor de In de prijs is begrepen: auto- ïderen is er een reuze bus naar Amsterdam en te- leelkamer. Liefhebbers van rug, transferten, bootpassa- ledi i bioskoop kunnen er de ge in de standaardhut voor llernieuwste films gaan be- vier personen, kamer en ken. Naast een zelfbedie- ontbijt in Göteborg, fjorden- ng is er een eerste klasse tocht en Smorgasbord, da- rjjv staurant. Bovendien is er vo-reisleiding en verzeke- len bank en een taksvrije ring. De BTW en de fooi voor de bestuurder van de auto- et programma ziet er uit als bus zijn in deze prijs niet inbegrepen. Dit initiatief wordt door het Davidsfonds in en dan met de autobus aangewend om liefhebbers aar Amsterdam. Daar wor- uit de eigen afdeling samen Jen de vierpersoonsstan- te brengen. Wie interesse aardhutten toegewezen. Er heeft wordt verzocht om dan tijd voorzien voor de onmiddellijk kontakt op te erkenning van het schip en nemen met de verantwoor- ntspanning aan boord. Op delijke van zijn wijk. "ie tweede dag komt men Voor wie als toerist door een drjolgt: de eerste dag opstap- Keijen via verschillende plaat- stad wandelt kan het altijd goed zijn om iets meer te weten over de plaats die hij bezoekt. Göteborg is de tweede stad en de grootste havenstad van Zweden met ongeveer een half miljoen inwoners. Het is een uitge breide koopmans- en woon stad met ruime pleinen en straten, fraaie parken en bre de singels. De stad heeft een belangrijk achterland waar van zij de in- en uitvoerha- ven is. Zij bezit een technische ho geschool, een universiteit, en is met haar museum, kunsttentoonstellingshal, concertgebouw en schouw burg een kultureel centrum. De binnenstad is door de oude vestinggracht omge ven, die thans als haven voor de vissersboten dienst doet. Verscheidene op oud- Hollandse wijze aangelegde grachten lopen door de stad. De vroegere voorsteden zijn één geheel geworden met de stad. Göteborg heeft een dom (1815), elf kerken en een synagoge in Moors-By zantijnse stijl. Van de we reldlijke gebouwen zijn te noemen: het paleis van de gouverneur waar Karei X overleed, het tuighuis en het tot museum ingerichte huis der voormalige Oost-Indis che Compagnie. Als han dels- en industriestad neemt Göteborg door zijn gunstige ligging en bijna altijd ijsvrije haven de eerste plaats in onder de Zweedse handels plaatsen. De nijverheid om vat 8 ten honderd van alle Zweedse produktie en be staat uit katoenspinnerij, vervaardiging van gordij nen, machines, konserven, houtbewerking en scheeps bouw. A.D.B. Einde februari hield de Culturele Centrale van Hof stade haar jaarlijkse vergadering in de zaal De Rode Roos, aan de Blektestraat te Hofstade. Aanwezig waren de heren Gustaaf Everaert, Herman Arijs, Willy Baeyens, Hans De Winne, Roger Bruyland en mevrouw Wellekens Marleen. Om te beginnen werd er door de voorzitter een bondig verslag voorgele zen betreffende de boeken-, platen- en infobeurs die werd gehouden in het begin van februari, namelijk op de 2e en 3e. In het kort samengevat wees de voorzitter er op dat deze aktiviteit als zeer geslaagd mag worden aanzien. Hij vond het dan ook passend alle mede werkers te danken en hij drukte tevens de hoop uit dat men het een volgen de maal niet alleen beter zou maken, maar dat men het tot een overwel digend succes zou bren gen. Er werd ook de op merking gemaakt dat bij een volgende gelegen heid er meer klank zou worden gegeven aan de uitnodigingen en dat men er ook zou voor zor gen om zelf de schikking en de verdeling van de zaal te verzorgen. Hiermee wordt bedoeld dat er een plan zou wor den opgesteld met daar op de verdeling van de verschillende afdelingen in de zaal. De normen der Culturele Centrale werden nog maals onder de aandacht van de aanwezigen gé bracht en met bijzondere nadruk onderstreept. De Culturele Centrale moet namelijk een volwassen publiek aanspreken en een vormend karakter hebben. De aktiviteiten- die worden georgani seerd moeten passen in het kader van het A.B.V.V Er moeten ten minste zes aktiviteiten worden ge pland waarvan er even tueel twee met andere groeperingen mogen ge houden worden. De toestand van de Cen trale op het gebied van de financiën werd door gelicht door Mej. Mar leen Wellekens. Het jaarprogramma dat werd opgesteld ziet er als volgt uit Op vrijdag 28 maart 1980: door de heer Her man Arijs werd contact opgenomen met de heer Paul Sonck die een geso- noriseerde diareeks over Iran zal vertonen. De aan vang werd bepaald op 20 uur en op de vergadering werd het besluit geno men zich te beperken tot het verspreiden van de affiches en het versturen van uitnodigingen. Op 19 en 20 april 1980: een tentoonstelling van arbeiderskunstenaars die hun werken tentoonstel len. Er zal contact worden opgenomen met ver scheidene kunstenaars in de hoop dat er een gusn- tig gevolg zal aan gege ven worden. Het resulaat wordt dan ter gelegen heid van een volgende vergadering medege deeld. Tevens zal de Cen trale zich in verbinding stellen met het stadsbe stuur tot het bekomen van doeken en platen voor deze tentoonstel ling. Van 6 tot 15 juni: er zou een bezoek worden ge bracht aan de tentoon stelling en voordracht van het Masereelfonds met als thema: «Toen het leven nog een kortstondi ge verblijf in de textielfa briek was». Een juiste da tum wordt later be sproken. In september wordt er een toneel avond door gebracht in Gent. Datum en stuk dienen nog te worden bepaald. De derde oktober wordt er door de heer Valère Fouqaert een voordracht gegeven met als thema «Hoe kan in als kristene een overtuigd socialist zijn. Aanvang om 20 uur. Al de aktiviteiten gaan door in het Volkshuis, Blektestraat 41 te Hof stade. A.D.B. KARATE DEMONSTRATIE Volleybalklub Danny organiseert een karate-demonstratie met medewerking van de Aalsterse Karateclub. Verzekerde deelname van: Guy BOEL, kampioen Vlaanderen 12979, algemeen kam1 pioen Oost-Vlaanderen 1979, nationale ploeg. Kathleen FRUITHOF, eerste Belg op de Europese kampioen schappen. J.P. MEUL, kampioen Oost-Vlaanderen, lichtgewichten, 1979. Verder een dia-voorstelling over de Hofstaadse Volleybal klub. Op maandag 7 april 1980 in zaal Danny, Lindeveld, Hofsta de, om 19 uur. BEDEVAART Sint-Jozef Leuven, speciale radiotrein. Prijs 50%: 170.fr. Datum: 18.3.1980. Vertrek van Hofstade Dorp om 8u22, vertrek uit Leuven om 16u48. Inschrijven bij Rosa Van Sande, Zijpstraat 16, Hofstade. C.M.B.V. De Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen Hofstade organiseren een gespreksavond op dinsdag 18 maart 1980 om 20 uur in het Patronaat: «Soberheid, een uitdaging!», door de heer Ploem uit Gent. V.V.K.S. De Vlaamse Vereniging voor Katolieke Scouts organiseert" op zondag 30 maart 1980 een grote papierslag voor de aanschaf van tenten voor het trekkamp. Gelieve uw papier en karton vanaf 9 uur buiten te zetten. De scouts danken bij voorbaat voor de bereidwillige medewerking. KAARTEN Op zaterdag 8 maart 1980, grote belotwedstrijd in «'t Duifken», Zijpstraat te Hofstade, 3000 fr. vooruit, inleg 20 fr. Begin 18u30. R.I.B.T.O. Op zaterdag 8 maart organiseert het beschermkomitee RIBTO, associatief beheer internaat mentaal gehandicapte kinderen, een T-dansant met Wood-Ruff-Drive In Show, gouden DJ 1978 en Wout Wolkëma. In het internaat. Zijpstraat 36, Hofstade. Inkom 50 fr. Aanvang 20u30. BAL Op zaterdag 15 maart 1980 in zaal Ons Huis om 21 uur, jaarlijks gemaskerd en verkleed halfvastenbal. Met mede werking van het orkest The Swinging Band, Keizer Kamiel, Prins Polle en bloemenfee Rita. Om 24 uur défilé der verkleden, 10.000 fr. prijzen, naturaprijzen, confettislag. Dans, leute en plezier. Inkom 100 fr. Voorverkoop 80 fr. FILM 0,p vrijdag 7 maart 1980 om 20 uur in de zaal van de meisjesschool. Dorp, Hofstade, organiseert het Davids fonds een filmvoorstelling van «Bal der Vampieren». s ladat de Katholieke Vereniging voor Landelijke rouwen aandacht had besteed aan de wijn werd st1en tweede voordrachtavond voorbehouden aan de iaas, onder het motto: «kaas en wijn, een waar estijn». Evenals in de les over de wijn diende de sdfsgeefster zich spijtig genoeg te beperken tot de irote lijnen van het onderwerp. Haar aandacht ging inder andere uit naar het ontstaan, de indeling, de roornaamste landen van produktie met hun voor- laamste kazen. Ook praktische tips en adviezen bij iet kiezen en kopen van kaas in funktie van kaas en 'ijn werden gegeven. In de loop van de les Een paar flessen Bour- werd op een lange tafel gogne, geflankeerd door n fnet een bedekking van groene selders als ruiker, eilJluminiumfolie een koud sierden de hoeken. De enJ)uffet met kazen en verschillende besproken ai3jroenten samengesteld, kazen met hun eigen- schappen en land van herkomst, werden inge deeld in zachte kazen voor het voorgerecht en gespreid op een groen bed van kervel, bestrooid met allerlei noten. Verder kwamen de harde kazen aan de beurt, kuns tig opgefleurd met talrij ke groenten zoals uitjes, komkommers, rode en groene pepers, augur ken, en dergelijke meer. Als derde in de reeks kwamen de kazen aan bod die geschikt zijn als nagerecht. Nadien mochten de talrij ke aanwezigen zich be dienen naar eigen keus en smaak terwijl de wijn in glazen werd ge schonken. Hoewel het niet in de be doeling lag een nauw keurige beschrijving te geven van de techniek waarmee onze veelge prezen kaas wordt ge maakt, toch werd in het kort een inzicht gegeven van de wijze waarop dit produkt tot stand komt. De techniek berust hierop dat men de melk door toevoeging van leb of door ze op een bepaalde temperatuur te brengen laat verzuren, laat strem men en van de vaste massa, de kaas, de vloei stof, de wei, laat weg vloeien. Het hangt van de hoedanigheid van de melk en van de manier van bereiden af welke van de verschillende soorten kaas men ver krijgt, die men dan naar vetgehalte en soort in deelt. Meestal gebruikt men koemelk, ook wel maar veel minderscha penmelk of geitenmelk. Als grondstof gebruikt men de versgemolken melk doch ook wel de room. Soms met room verdikte melk of juist ge deeltelijk afgeroomde melk, karnemelk of wei. De verkregen kaassub stantie wordt dan meest al gevormd, geperst, ge zouten en gekruid en dan ofwel in verschillende graden van belegenheid in de handel gebracht. Het proces waardoor de kaas rijp wordt voltrekt zich door de inwerking van de melkzuurbacter iën of door de schim mels. Maar bij alle kaas vormt het verzuren van de melk het eerste sta dium; dit is het uitgangs punt waarop het verdere proces is gebaseerd. De ontbindingsstoffen die door dit proces ontstaan beïnvloeden in hoge mate de smaak, de geur en de samenstelling van de kaas en vormen bijvoorbeeld ook de be kende gaten in de Em- mentalerkaas, de klassie ke Zwitserse kaas uit het weelderige Berner Alpen land. In Frankrijk houdt men van een verrukkelij ke Camembert «chez soi», dus bij zich thuis. Deze Franse kaas wordt genoemd naar het plaats je waar hij vandaan komt, dicht bij Argentan, aan de Orne ten westen van Pa rijs. Zoals alle zachte zui- vel-kaas, rijpt de camem bert van buiten naar bin nen. Het is een zachte witteschimmelkaas met een zeer fijn en pikant aroma, dat weliswaar pas ontstaat wanneer de kaas rijp wordt, dus als hij aan de oppervlakte bruin be gint te worden. De ken ners kunnen dit keuren door een lichte druk op de verpakking. Een der gelijke kenner zal zijn kaas altijd helemaal ope ten en er onder geen be ding de schimmelkorst afkrabben. Een van de bekendste soorten uit Nederland is de kogelronde, ongeveer anderhalve kilogram we gende Edammer. De ron- dez kazen zijn met een rode laag parafine be dekt. Het is een halfharde snijkaas uit de stad Edam. Het smeuïge zui vel is lichtgoud geel ge kleurd met slechts hier een daar een gaatje. De smaak is uitgesproken mild. Al gedurende eeuwen vormen kaas een wijn een geslaagde kombina- tie. Eigenlijk is dat geen wonder. Het zijn beide produkten van de natuur die nauwe banden heb ben met de grond waar op ze werden geschapen. Het gras van de Holland se melkkoe is net zo be langrijk voor het eind resultaat als de kiezel- grond voor een Bor deaux-wijngaard. Zowel van kaas als van wijn bestaan er ontelbaar veel soorten waarmee men kan blijven kombi- neren. De belangrijkste regel is dat de smaken van de wijn en van de kaas met alkaar in balans moeten zijn. Een lichte, rinzige kaas vraagt dus om een frisse witte wijn en een pikante aromati sche kaas om een krachti ge rode. Kaas vormt dus met wijn ontegenspreke lijk een gelukkig huwelijk, maar koop dan wel kaas en niet de voorverpakte stukjes bleekgele rubber waarmee veel super markten werken. A.D.B. )p demokratische wijze volwassenen kulinair ver- roetelen om kinderen toeristisch te laten genieten in hun gezodheid via een deugddoende luchtkuur te timuleren is de filosofie die de Rijksbasisschool van Ie Erembodegemse Leuvestraat erop nahoudt. >at deze school met drie leuterklassen en zes lassen in de basisschool net ruim 190 leerlingen deze toch moeilijke pe- iode weet stand te hou- en ligt dan. niet alleen pedagogische olgroeidheid maar ook lan de nevenaktiviteiten, ilikvangers voor ouders kinderen. ook de mogelijjheid leboden aan de leerlin- |en van 5e en 6e leerjaar elkenjare mee te trekken )p sneeuwklassen naar )ostenrijk, meer bepaald laar Ramsau, een dorpje het noorden van de irovincie Steiermarken lelegen op een hoogte 'an ruim 1000 m en voor- ien van alle nodige infra- itruktuur met materiaal, ikiliften en zelfs een ski- chool. laarbij uitzonderlijk tria «Feriën auf dem naast zijn leraarschap, Bauernhof» biedt alle zijn voorliefde voor mogelijke akkomodatie fossielen en zijn muzi- en met de boerin zelf aan kant-zijn blijkbaar nog de kookpot overvloedige heel wat andere pijlen op Het ouderkomitee en het onderwijzend personeel van de R B S. Erembodegem organiseerden een bakharingfestijr) t.v.v. de sneeuwklas. Hier de ganse werkende groep samen tijdens een minuutje rustpauze. Nadien terug aan de slag. (Per) lunstig gelegen op een massief de bewoners van maaltijden. Wel noodza- zijn boog heeft, naar ilateau zodat vermoeien- Ramsau tegen - - Ie naderingstochten en noordenwinden luiswaarts keren na het schermt. bijtende kelijk in een voor de kin- Ramsau, een dorpje waar !- deren toch ongewone rijksscholen optimaal aan periode. hun trekken komen op kiën tot een minimum Het verblijf zelf op een Reeds 13 maal trok initia- gebied van wintersport- worden beperkt. Gunstig aangepaste boerderij tiefnemer, en belegelei- aktiviteiten. de formule uit Aus- der Gil Verbruggen die In 1974 gestart met nau- 'ok omdat het Dagsteun- welijks 7 leerlingen zodat aansluiting moest wor den gezocht bij het Kon. Atheneum Aalst ging de belangstelling steeds cre scendo en wat eens mi neur was werd dra ma jeur. Nu wil men echter het maestoso bereiken en er voor zorgen dat alle leerlingen, zonder enige diskriminatie omdat de gelbeugel van sommige ouders wellicht wat min der gevuld is mee kun nen. Een streefdoel dat men zich gesteld heeft voor de komende winter sporten. Een poging die, mits samenwerking tus sen direktie, personeel en ouders zeker vruchten zal afwerpen. En dat de sa menwerking er inder daad is, daarvan konden we ons de visu over tuigen. In de beginperiode waren de prijzen nog matig te noemen en met een bij drage van 2000 fr per kind, voor een kleiner aantal leerlingen dan, kwam men wel rond. Toen het aantal steeds klom en mede onder im puls van Norbert Saelens het aantal deelnemers boven de 30 steeg werd het, samen met de voor- En maar eten opdat onze kinderen op sneeuwklas zouden kunnen gaan. (Per) schap af te reizen moeten wel forse inspanningen worden gedaan wil men alle financiële lasteh wegnemen van de schouders van de ou ders. tdurende stijging van de levensduurte, wel een niet haalbare dobber. Verleden jaar kostte reis met verblijf en akkomo datie 7800 fr waarvan 4500 fr werd bijgedragen uit het boni van de mos selfeesten en 1000 fr van de Vriendenkring zelf zo dat voor de ouders van de deelnemers nog een som van 2300 fr werd gevraagd. Nu, pas terug sinds 28 januari, wil men echter alle leerlingen de gele genheid bieden mee te gaan en het allemaal vol ledig kosteloos maken. Deels om alle mogelijke diskriminatie te bannen, deels ook om met de to taliteit ginder eens buiten het kader van de normale schoolaktiviteiten aan in teressante projekten te werken. Zo maakte men ginder reeds, voor en door de leerlingen zelf, twee speelfilms, «de jacht op de teddybeer» en «het sneeuwmon- ster». Scenario, realisatie en waar gelijk ook tech nisch gedaan door leer lingen zelf met een super 8 camera. Om het begeleiders Ver bruggen, leider ook bij de paaskampen, en Swae- lens mogelijk te maken met de hele gemeen- Toen een dame van het personeel met beide han den wees hoe lang die Kanjers van haringen wel waren relativeerde ik dat even, indachtig dat vis sers niet schuw zijn van enige overdrijving. Toen men me de knapen van haringen toonde was ik overtuigd. En smakelijk waren ze alleszins. LH

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 19