I 4| JONGE MOEDER DOOR MINNAAR GEWURGD van Dender - iimii ei Scheldestmk VLAAMSE «LUIKERWAAL» MET ZEER GEVULD PALMARES #eldra slopingswerken pan Moorselbaan Editie Aalst 84-jarige J. Van Overstraeten nam ontslag VAN LIMBERGEN VAN LIMBERGEN J J 'i 10 - 24 F KB 442.8601481 36 BRUIDSLIJSTEN AALST Jel. 21.23.22 Tel. 21.56.00 AALST Na bijna 60 jaar VTB-VAB en op de drempel van zijn Haspengouwer 84e levensjaar blijkt Jozef Van Overstraeten, sinds Generaties terug komen '52 voorzitter van deze bloeiende Vlaamse plurali- de «Van Overstraetens» stisch ingestelde vereniging, even vitaal als toen we uit de streek van St. hem de laatste keren met zijn stentorstem mochten Kwintens-Lennik ir meemaken bij een of andere gelegenheid ergens in Pajottenland waar de Vlaamse regio. steeds het «hof te Over- Alhoewel uiteraard de jaren sporen hebben nagela- straeten» is. Niemand is ten, blijkbaar echter veel minder dan normaal - maatschappelijk leven niet artificieel. Hij is er een vrij belangrijke rol gewoon een «Haspen- speelde. Hij was er te- gouwer». vens hoofdredakteur van Ook de echtgenote van het het Vlaamsgezind katFio- Jozef Van Overstraeten, nog liek weekblad, «een voor- komende uit Martenslin- loper van de Voorpost de, in de buurt van Bil- met de restriktie van zen, stamt uit een familie beter geplaatst om zulks onpartijdigheid» zegt ons van onderwijzers. dwong niet zijn fysieke konditie hem ontslag te te weten want de studie nemen en het voortaan wat zachter aan te doen. van de familienamen is De VTB-VAB heeft echter in deze huidige periode een van de doorlopende gezien de ekonomische moeilijkheden met een zo taken die Jozef Van Over- komplekse problematiek te worstelen dat Van Over- straeten zich zelf heeft straeten de mening was toegedaan dat nadat een gesteld. kultureel werker zolang kapitein van de boot had Komende uit Brabant via burgers van de Maaskant Malonne bij de Broeders gespeeld nu best eens een zakelijk manager aan bod een verblijf gedurende of Kempenaars uit de van de Kristelijke Scho- zou komen. In ondervoorzitter Robert Orient, Ant- generaties in het Truien- zandige streek zijn Has- len, in de nabijheid van werps zakenman in goeden doen, zag hij dan ook se terug te Aalst beland zijn zoon Toon, direkteur bij de Volksunie te Brus- Studiën sel en naar ons weten de Van Overstraeten stu- énige ongestrafte Vlaam- deerde, zoals toen ge- se oostfrontstrijder. bruikelijk was, in het Wa in tegenstelling met Lim- lenland en behaalde in uiterst vitale vierentachtiger, Jozef Van Overstraeten. een uitermate geschikt opvolger. komt van Overstraeten dus bijna terug naar de streek van afkomst. Aalst pengouwers, eigenlijk Namen, het diploma re- historisch gezien door de gent Frans-Geschiedenis, banden met de aloude Typisch erbij was wel, en Prinsbisdom Luik en de wellicht een unicum, dat is toch een Brabantstali- streek van een aantal hij tweemaal regent ge stad. Of niet? Dat van Overstraeten te Aalst in de rijksmiddelba re school tot pensioenge rechtigde leeftijd als le raar werkzaam was hoeft evenmin iemand te ver bazen daar hij stamt uit een familie van oudsher in het onderwijs worte lend. .Bwel er reeds lang sprake van is, komt het er dit leybalploeg zou het niet voor een voldonqen feit z'Jn vader was eveneens 'r tnrh uan- Ha Knnunjallina Inlrolnn aan RAmm. mm llmmm -j toch van: de bouwvallige lokalen aan de Moor- zo moeilijk zijn een nieuw willen stellen. Hoewel er </<paan, waar momenteel nog drie verenigingen onderkomen te vinden, nog wel kontakten zullen huisvest zijn, komen onder de slopershamer. Elek- Mogelijks, en dat geldt 'teit en verwarming zijn in afwachting daarvan ook voor de Chirogroep Is afgesloten, Chiro Mi.ken 't Katjen. AKABE I0U een nu |eegstaande -Jan-Berchmans en K.W.B. tonen begrip voor die in oede staat verkeren. .er te ontkomen beslissing. Toch zien ze zich in de vleuge, gerestaureerd of meerdere mate voor moeilijkheden geplaatst. kunnen w0°den aan het Int: een nieuw lokaal zoeken is. zeker voor jeugd- dak Daar zijn centjes mee gemoeid, maar als weliswaar die werken gebeurd zijn, zak kon toveren, zouden die groepen op hetzelfde adres kunnen blijven. Natuurlijk voer je f lenigingen, lang niet zo'n gemakkelijke opdracht. plaats vinden, werden toch eventuele vervan gingsmogelijkheden ge suggereerd. Akabe van zijn kant klopte ook aan bij stedelijke jeugdsekre- taris Guido Moens, die een onderwijsman, schooldirekteur in St.- Truiden die ook in het «hofmeiers», échte Lui- werd. Hij wilde, uit kerwalen van Vlaande- Vlaamse overtuiging, im- ren. Getogen op de veie mers het diploma ook in Haspengouwse grond, het Nederlands behalen, waar tarwe en bieten we- wat hij deed voor de Mi- lig tieren, is de Haspen- denjury. Aldus is hij «un gouwer van nature uit de bilingue parfait» en de vrolijke, uitbundige man, Franse literatuur en het met een bijna Latijns in- hele Frankrijk liggen hem gesteld temperament, nauw aan het hart. Met veel levendiger dan de zijn flamingantisme heeft andere Limburgers. De dit uiteraard niets te ma- uitbundigheid die hem ken. Bekrompen flamin- bij zijn talrijke toespraken gant kan men hem aller- kenmerkt is dus zeker minst noemen. Aan het Hoger Opvoed kundig Instituut behaalde hij daarna nog met de grootste onderscheiding de licentie Pedagogische Wetenschappen en aan de universiteit te Gent het licentiaal kunstge schiedenis en oudheid kunde. De tijd om een doctoraatsthesis te ma ken heeft hij achteraf ech ter nooit gevonden en hij is dus steeds Drs, «Doc torandus». Aan de taak Geboren in 1896 kwam hij, als jong aktivist, na wereldoorlog I wegens de repressie, niet in aan merking voor een benoe ming in het onderwijs en werd dan een tijdlang huisleraar en sekretaris bij de zeer flamingante volksvertegenwoordiger Alfons Van de Perre te Antwerpen, oprichter van «De Standaard» en een van de weinige Vlaams gezinde families die zich een privéleraar kon ver oorloven. In 1922-23 volbracht hij zijn militaire dienstplicht bij de bezetting van het Ruhrgebied Lees verder p. 4 toch maar goeie waar men hoop vond. Voor Akabe, die ons mel ding maakte van de moeilijkheden, is deze lo- 1 I gebouwen domein, o.a. de hoofd- yAwel de gebouwen in ingang en de te slopen ngstie, op hetzelfde do- gebouwen, hoort toe aan >din staan waar ook het de Parochiale Werken zoiets niet van vandaag lt-Maarteninstituut van O.L. Vrouw Mijlbeek. op morgen uit, zodat een j wijkafdeling heeft. De beslissing tot afbre- lokalenspeurtocht voor kaalkwestie in ieder geval ze toch geen eigen- ken van de lokalen, waar- de nabije toekomst toch geen domper op het en- toesiasme. Men blijft (net Voor Akabe, een nu zes- a's de twee andere groe pen trouwens) rustig doorgaan met de aktivi- teiten. Drie zondagna middagen per maand, ze toch geen eigen- ken van de lokalen, waar- de nabije toekomst toch van die school. Een van superior Van Spaen- onafwendbaar is. »'jleelte van dat school- donck zegt dat ze zich iding van de groep. (Per) uitgave van 1.080 F 580 F' roordeli|ke uitgever E CUYPER 'straat 64 - 9300 Aalst 053-70.41 19 ve en sportieve aktivitei- ten. Wie eenmaal bij de groep is, trekt niet zo vlug weg. Zoals het in iedere niet's°u7t' zijn ieu9d9r°ep hoort, houdt men er rekening met ie- ders stem, wat de kinde ren vertellen en dromen, weten en kunnen. Graag worden nieuwe gezich ten ontvangen. Een kon- taktadres daarom: groepsleidster is Gina Welleman, Immerzeel- dreef 8, 9300 Aalst (053/ 70.15.62). Volledigheids halve noteren we ook het adres van Marly Wailly (Marktweg 12, 9300 van 14 tot 17 uur zorqt ^aistl Z:> is chirogroep Airlrfar an .-.oL- Hi. deze enige Aalsterse jeugdbeweging voor mindervaliden voor aan gepaste speelse, kreatie- leidster en ook daar men blij met erbijkomers. In tegenstelling tot Akabe Lees verder p. 4 Deze gebouwen worden kortelings gesloopt. (Per) In de nacht van zondag op maandag, waarschijnlijk sem bij zijn zuster. 't Is muur van extra-isolatie rond drie uur werd de 23-jarige Nadine De Vulder het toch mijn broer», werd voorzag omdat hij het ge- cï LV',n 10 '8ar oudere minnaar Roger dan wel gezegd. ruzie van het koppel niet Schuddinck. Toneel van het akelig schouwspel «In- Het slachtoffer, Nadine !anger meer wi,de aan' een onmogelijk nog te jarige skoutsgroep voor herstellen toestand be- karaktergestoorde, fy- vinden, werd in gemeen- sisch en mentaal gehan- gang van Bemten», een steegje dat uitmondt in de uuB„' h horen Valerius de Saedeleerstraat. Nadat de dader een De Vulder' 23 Jaar oud' ™™i- aantal cafés had bezocht in de omgeving bekende hij wenend aan een buur: «Ik heb Nadine vermoord. Bel de politie!» In het huisje «Het Koerken nr. 11» werd overleg tussen school en dikapte kinderen en jon- h.'j door de 9erechtsdienaars gevonden waaraan hij parochie genomen. Wat geren, is de situatie wel Zl'n bekentenis herhaalde, er op de vrijgekomen enigszins verschillend, ruimte zal komen is mo- De groep is niet paro- menteel nog niet precies chiaal gebonden en werft geweten. Stedebouw leden in en rond Aalst, heeft immers ook nog Hierdoor kan men geen wat in de pap te brokken, aanspraak make op loka- Er zou, zoals menhet nu len van een of andere ziet, een uitbreiding ko- parochie, men van de speelplaats Toch menen we te mo- (al dan niet avontuurlijk gen stellen dat voor geen aangelegd) en een afslui- van de drie verenigingen, ting (mogelijks met de situatie uitzichtloos is'. lcoua RCMII1 nphmL"alfn nV8UW He,k?mt dns voor dat 'ie wegens tal van dief- Verhuisd geoouw is geen sprake. ««-.mf, h» mm,ui.i.■- De groepen ging weg maar nam het niet. Reeds zo dikwijls had de manklopende relatie ..e Jaa, UUVJ, voor kortsluitingen ge- waarmee de dader reeds énkele maanden geleden zorgd doch steeds kwam tiental maanden samen- had Schuddinck nog ge- er een verzoening. Ook woonde en die van hem *racht brand te stichten in zondag in de loop van de drie maand zwanger was, eigen woni.n9 waarbij het dag trachtte Schuddinck was een uit de echt ge- vuur we' tijdig kon wor- scheiden vrouw die van den °verme®sterd doch Schuddinck heel wat bru- ™at voor de buren een Gesproten uit een gezin moto naar steeds maar taliteiten te verduren bllJvende angst dat de ro- van brave, stille werk- erger. Een tijdlang werkte had. Huiselijke twisten de baan er nogmaals zou mensen te Herdersem hij in de tussenperiodes waren er schering en in- kunnen kraaien achter- sprong de jonge Roger dat hij niet in een of an- slag en een buurman "et. Schuddinck, momenteel dere cel verbleef bij de toonde aan de politie een Schuddinck die een ver- 33 jaar oud, reeds vlug metsers doch de diefstal vuilisemmer vol scher- houding had aange- uit de band. Als door een bleef steeds wenken, ven, stille getuigen van knoopt met Nadine De soort kleptomanie beze- Misschien wel om de de zondagmorgen gele- Vulder werd verleden ten maakte hij van in zijn pintjes waaraan hij nogal verde «oorlog» tussen zondagmorgen, na een adolescentenleeftijd gehecht was te helpen beide partners met een bekvechterij die uitmon reeds kennis met de poli- betalen. servies als munitie. Het de in een gevecht in re- als vrijgezel lawaai van de ruzie kon gel, door Nadine de deur weer in kontakt te komen met zijn minnares doch zonder sukses. Bij hem groeide de idee dat Nadi ne wel eens met hem de finitief zou kunnen willen breken en dat was hem te veel. Zondagnacht, rond mid dernacht, klopte hij weer aan bij Nadine om, naar hij zelf verklaarde, te trachten Nadine weer voor hem te winnen. Daar de deur niet werd nnrh Hp namrhiaio mmmf, T i. 3 V. a.o vi jjyc^ci lawaai van ue ruzie Kon gei, aoor Naaine de deur ",cl VVCIU dewhoolnwïïhÏÏL ?tal'en- Met kleme zaak" naar Aalst kwam h'i af en bijwijlen zoveel decibels gewezen. De toegang tot geopend dacht Schud- Voor K.W.B. en haar vol- trokken vereniainaen l!5 begonnen evolueerde toe wel nog eens weer produceren dat een an- haar huis werd hem d>nck dat zijn vriendin in- verenigingen zulks via een fiets en een naar het eigen Herder- dere buur de scheidings- ontzegd. Schuddinr-k braak

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 1