erpe.mere GCBORtfl enGfTOGCn %#ik liincHTDiEnsTEn s I II inY land van DE KROON KUNST EN INDUSTRIE ZIJN VERENIGBAAR Dossier B.S.P. Schoenen JOAN WILLIAM VAN DER B0RGHT KLUBKAMPI0EN W.T.C. «DEN BLOK» ROOS DIEPSVRIESSHOP I PAN0- 1 REIZEN mnrïTrd AJUINB0ER BELGO SRI LANKA VRIENDSCHAPSVERENIGING DANKT NAMENS DE VELE GETEISTERDEN dokters npoteker5 begrafenis ondernemers diuersen m 20 7.3.1980 De Voorpost Kunst en industrie zijn heel goed met elkaar te verenigen. Een kleine KMO wil dit bewijzen en in haar werkhuizen een bijna geïmproviseerde ontmoeting tot stand brengen tussen kunst en industrie in ons land. Een schilderes, Alice Pieters en een beeldhouwer Christian Krekels, zullen hun jong ste werken ten toon stellen tussen de machines van de N.V. Welders te Aalst. Hierover schreef Jean- Pierre Hock: Een kunstminnaar, een beeldhouwer, een schilder leiden de dialoog tussen kunstenaar en machine in het hart van het bedrijf. Een ontmoeting vol sfeer tussen poëzie en industrie. "öe vernissage, in de werkhuizen zelf, heeft plaats op vrijdag 29 fe bruari 1980 van 19 tot 22 uur. De tentoonstelling gaat verder op zaterdag 1 maart en zondag 2 maart van 10 tot 13 en van 15 tot 22 uur. Ze staat open voor allen: artiesten, in dustriëlen, studenten, nieuwsgierigen en ande ren, zonder een enkele uitzonderling. De inrich ters wensen slechts een zaak: namelijk dat er een diallog tot stand komt. De N.V. Welders is sedert meer dan 30 jaar gespe cialiseerd in de ketelma kerij en het lassen van speciale metalen, zoals RVS en legeringen van nikkel. Het laatste decen nium steeg de vraag naar meer gesofistikeerde construkties. Daarom ontwikkelde ze een aan gepaste technologie voor cjé verwerking van exoti sche en zeldzame meta len zoals titanium, tanta- lium en zirconium. De N.V. Welders heeft zich uitgerust met unieke machines. Een laskast met gecontroleerde at mosfeer werd door haar eigen diensten ontwor pen en gebouwd. Deze machine laat toe uitrus tingen in titanium en tan- talium zoals warmtewis selaars, spiralen, voor- raadtanks, reactors, enz. te bouwen en te lassen, hetzij luchtledig, hetzij onder gasbescherming. De N.V. boekte in het jaar 1979 een zakencijfer van 145 miljoen frank.Zij heeft zich in dat jaar on^ërscheiden door be- fèagrïjke verwezenlijkin gen in het domein van het uitrustingsmateriaal én scheikundige en pe trochemische bedrijven. Zij heeft meer dan 15.000 uren voor studie en meer dan 120.000 uren van ho ge tecnologische produk- tiviteit gepresteerd. Deze verwezenlijkingen wer den uitgevoerd in Irak, Koeweit, India, Roeme nië, Engeland, Frankrijk en Nederland. De directe uitvoer bereikte bijna 40 ten honderd van het za kencijfer. Met uitvoer door de tussekomst van de Belgische studiebu- reau's, liep die op tot meer dan 50%. De N.V. Welders blijft haar grote vermaardheid wat betreft kwaliteit, ern stigheid en dynamisme in het buitenland ver spreiden. Op dit ogenblik bevat het orderboek onder andere titanium- warmtewisselaars voor China, besteld door tus senkomst van eenJapans studiebureau; warmte wisselaars voor Koeweit, agitatoren uit R.V.S. met een hoog nikkelgehalte voor India. Eerstdaags wordt een reaktor (mengkuip) van meer dan elf ton ver scheept naar Irak. De tij den zijn hard, ja! Ook voor de N.V. Welders, maar de directeur en het kader van de onderne ming zijn vastbesloten omde uitdaging te aan vaarden. G.D.B. Prins Karnaval Gust gaf het openingsschot voor schuttersklub De Lelie en naar Gu ons vertelde had hij er nog geen kaas van gegeten van die pijl en boog. Zijn schot wi alvast naast de prijzen. (Rik) Onlangs verscheen het nieuwste nummer van «De de kongressisten te be- nieuwe maand», «tijdschrift voor politieke vernieu- zorgen. Eerst poogt men wing», zoals de uitgevers het zelf kwijt willen. Het enkele oorzaken te vin- eerste 80-nummer is helemaal gewijd aan de B.S.P. den van de aftakeling van en haar aanverwante groepen en initiatieven. de partij sinds 1954 (toen stenen». len tussen welke, blokke| Jan Ceuleers meent dat zij gekneusd zitten, de lokale besturen wel De Nieuwe Maand, een hinderpaal kunnen De jongste maanden (e| vormen op de weg naar jaren) brengt de nieuw Het temanummer wekt reeds onmiddellijk belang- nog 40% in België, nu grotere openheid. (Hij be- maand vrij degelijke doi c»aiiir.n nm...iiu24,5% in 1978; voor studeerde de statuten siers óp de Vlaamr Vlaanderen is het aan- van de gewestelijke be- markt. In november 197 deel van de BSP 30% in sturen, maar kreeg bv. had men het over «be\ 1954, terwijl 20% in van Aalst geen infor- pening en ontwapenint 1978). De redaktie besluit matie). en het decembernumm^ met de wijsvinger in de Verder wordt aandacht is integraal gewijd hoogte (waarschijnlijk besteed aan de binding «Zaire en het Mobut heeft men het op de kon- van de jong-socialisten, plan». Het tijdschrift is gressisten gemunt): «Er de positie van de socialis- verkrijgen in elke goec is echter, voor wie bin- tische pers en een over boekhandel en in de W{ nen en buiten de BSP zicht van 1 jaar «De Mor- staat, de zekerheid dat er gen». Tenslotte krijgen voor deze partij geen de feministen ook tien weg terug buiten de BSP bladzijden om te vertel- Geboorten binnen de stad van 18.2 tot en met 23.2.1980 Greet Van den Driessche, Haaltert, Groeneweg 7, An Van Den Steen, Lede, Hei- plasweg 3, Gert Tiels, Aalst- Nieuwerkerken, Rested 103, Kristof Van Goethem, Aalst, Aalst-Meldert, Kapellenberg 3, Katrien Meersseman, Haaltert, Brantegem 14, Sof- fie Moerenhout, Haaltert- Heldergem, Dries 8. Filip Everaert, Aalst-Herdersem, Witgerstraat 19, Elke Boo- nen, Geraardsbergen. Grote- weg 326, Steven De Bruyn, Aalst, Affligemdreef 53, Christoff Duwe, Erpe-Mere- Erondegem, Gentsesteen weg 57, Leen Scheerlinck, Haaltert, La ren broekstraat 13E, Leen Van Boxstael, Sint-Lievens-Houtem-Zon- neg., Halleweg 4, Kirsten Van Goethem, Lebbeke-Wie- ze, Nieuwstraat 60, Erik De Gendt, Haaltert-Denderhou- tem, Borekent 26, Bart De- floor. Lede, Markizaatstraat 11, Koen Van Trappen, Erpe- Mere-Aaigem, Opaaigem 89, Philippe Van Geert, Aaist- Gijzegem, Meersstraat 37, Sam Loeman, Aalst-Erem- bodegem, Termurenlaan 14, Philippe De Buck, Aalst, Marktweg 39, Peter Smet, Denderleeuw, A. Roden- bachstraat 59, Anne-Lies De Wit, Denderleeuw-Welle, Kampstraat 21, Wendy Cal- lebaut, Aalst, Paddenhoek 18, Eva De Plecker, Buggen- hout, Kalkestraat 80, Natha lie Van Eeckhaut, Aalst, Bin nenstraat 279, Marijke Fra ncois, Erpe-Mere-Mere, Groendal 160, Pietterjan Bo- garrt, Aalst-Herdersem, Har dingstraat 40, Björn De Ne ve, Haaltert-Denderhoutem, Eigenstraat 48, Sylvie Muy- laert, Denderleeuw-ldder- gem. Hoogstraat 30, Tina Beeckman, Aalst, Immer- zeeldreef 223, Sabine Chri- stiaens, Lede, Stokstraat 9, Elke Bauwens, Aalst, Berge- kouterstraat 21, Jörg Van Impe, Hekkelgem, Bosstraat 37. Huwelijksafkondigingen op zondag 24 februari Willy Devos, Aalst, Tram straat 2 en Marie-Paule Hey- vaert, Aalst, Tramstraat 2, Philemon Verstraeten, Aalst, Langestraat 139, Hildegarde De Neve, Aalst, Binnenstraat 4, Patrick De Wint, Aalst- Erembodegem, Molenkou- ter 2, Conny Beeckman, Aalst-Erembodegem, Welle- weg 38. Huwelijken voltrokken bin nen de stad van 18.2 tot en met 23.2.1980 Willy Swalens, Aalst, Begijn hof 4 en Godelieve Uytter- sprot, Aalst-Nieuwerkerken, Molenstraat 65. Overlijdens binnen de stad van 18.2 tot en met 23.2.1980 Maria Wynant, zb., 72 j., Aalst, Geraardsbergsestraat 20/4, wed. Theophilus Van der Burght, Renaat Keppens, zb., 77 j., Aalst, Biekorfstraat 107, echt. Germana Verbeke, Jean Jacobs, zb., 87 j., Aalst- Herdersem, A. De Cockstraat 71, wed. Maria Van Dries sche, Augustinus Duwez, zb., 73 j., Aalst-Erembode gem, Geraardsbergsesteen- weg 144, echt. Julia Roe- landt, Elza Daghuyt, zb., 65 j., Haaltert, Molenmeersen 1, wed. Emiel De Rycke, Eveli na De Ras, zb., 80 j., Erpe- Mere-Mere, Kloosterstraat 27, wed.. Augustus Schol- laert, Lodewijk Ringoir, zb., 68 j., Kasteeldreef 71, echt. Margareta Hoebeeck, Petrus Scheppens, zb., 82 j., Lebbe- ke-Wieze, Wolvenstraat 25, echt. Maria Galle, Celina Moens, zb., 79 j„ Aalst, Voor uitzichtstraat 77, wed. Jozef D'Herde, Augusta Vercruys- se, kloosterlinge, 91 j., Aalst, Hoogstraat 19, dochter van Serafijn en van Mathilde de Tanghe., Gustavus De Pauw, stelling omwille van een vroegere geschiedenis. OVER DE C.V.P. ber ig73 Qe vrjj kritische In november 1978 heeft benadering van de partij hetzelfde tijdschrift een is niet overal in dank aan- analyse gemaakt van de genomen, wel integen- situatie van de C.V.P. en deel. Men besloot toen: de greep ervan op Vlaan- «De meest voor de hand deren. Dit temanummer liggende (les) is wel dat verscheen net voor de de verwachtingen t.a.v. verkiezingen van decern- een veranderde of veran derbare C.V.P. definitief I zijn afgeschreven», (p. 491) Gevolg was o.m. dat twee redaktieleden op stapten. EN NU? Het was dus beloofd: na de C.V.P. zou een analyse van de andere Vlaamse partijen volgen. Het heeft wat geduurd. Nu komt het BSP-dossier net reldwinkels (Burchtstraj 40, Rooseveltlaan 2, pe-Mere). (wh) ROOMIJS en DIEPVRIESPRODUKTEN AAN GROOTHANDELSPRIJZEN Nestor de Tièrestraat 42 - AALST OPEN alle weekdagen van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. 's ZATERDAGS van 9 tot 12 u 66815-VA BETROUWBARE INLICHTINGEN! GRATIS BROCHURES! 053-77.67.57 (11315) LANGE ZOUTSTRAAT 54 - AALST 64724-GA zb., 83 j., Lede-Oordegem, we) Ossenbroek 12, wed. Maria Eeckhout, Gustaaf Boon, zb., 72 j., Aalst-Gijzegem, Ka- voor een partijkongres steellaan 8, echt. Seraphina °P 8 en 9 maart a.s. Coen, Joanna Lambertin, Ondubbelzinnig is het de zb., 83 j., Aalst, Schietbaan bedoeling geweest hier- 77, wed. Georgius Cornand, mee enige denkstof aan Baptist De Bruyne, zg„ 67 j„ Aalst, Bieststraat 3, echt. Eli sabeth Pfaaf, Frans Van Keer, zb., 89 j„ Aalst, Land van Aalststraat 6, wed. Hor- tentia Van Houdenhove, Magdalena Picqueur, zb., 59 j., Aalst, Asserendries 120, echt. Gaston Van Pottelberg, Eugenie De Buysscher, zb., 59 j-, Aalst-Nieuwerkerken, Groenstraat 2, echt. Albert Hu vet, Frans Vaeyens, monteerder NMBS, 54 j„ Hekelgem-Ter- alfene, Collystraat 14, Leon- tina Dierick, zb., 74 j., Aalst, Capucinenlaan 36, onge huwd, dochter van Frans en van Leonia Strick, Frans Stalfaert, kunstschilder 56 j., Aalst, Sint-Jobstraat 40/5, echt. Paula Dubois, Petrus Vinck, zb., 81 j., Aalst, Burchtstraat 1, echt. Elza De Schepper 21/2, Eugenie De Vos, zb., 77 j., Ninove-Den- derwindeke. Roost 12, wed. Richard Herremans, Petrus Verhaegen, zb., 67 j„ Wiche len, Bohemenhoek 2, echt. Leonie Fonck, Cesarina Hey- man, zb., 74 j., Haaltert, Ekentstraat 6, wed. Leo Van Impe. staat, de zekerheid dat er voor deze partij geen weg terug is: het is ver nieuwen of verdwijnen», (p. 8). De kans op een vernieu wing hangt evenwel af van een duidelijke doktri- ne en een doordachte strategie, stelt M. Denec- kere. Daarvoor is het ma nifest «Doorbraak 1979» een geschikt uitgangsin strument. Nadruk wordt gelegd op openheid naar «progressieve kri- Bert Verbestelt, alias de Aalsterse «Ajuinboer», .was verleden zondag te gast bij de Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg. Zoals elk jaar vertelde hij aan de aanwezigen j enkele grappen en zong een passend karnaval- j liedje. Schonk hij aan de Federatie, uit sympatie, een I zeer gewaardeerde steun, voor de aanwezigen I had hij een «gouden ajuin» meegebracht die op I een volgende gelegenheid zal worden verloot. I Verheugend nieuws voor de vele helpende handen die op onze hulpaktie «S.O.S. - Sri Lanka» (november '78) hun stortingen lieten toekomen. Ingevolge een zware cycloon, 23 november '78, werd de oostkust en 3 5 van het binnenland van SRI LANKA zw-ar geteisterd De schade aan woningen, thee- oogst, kunstschatten en sociale instellingen liep ver boven de 2 miljard roepies (x 2,5 B.Fr.). Onze vereni ging deed ogenblikkelijk een oproep voor liefdadige stortingen en de verzamelde gelden werden integraal zonder één frank afhoudingen, overgemaakt aan Mevr. Gwen KARYIAWASAN, echtgenote van de bel- gische ex-consul te Colombo. In april '79 ontvingen wij officieel bericht van de Regering te Colombo Min. K.H.J. Wijayadasa van huisvesting en openbare werken, dat te ILLUKWEWA (in het Polonnariwa- district) een nieuw model-dorp zou opgericht worden met nieuwe huizen, dispensaria, een lokaal Industrie- centrum, postkantoor, gemeenschapsgebouwen en een school. De door onze Vereniging overgemaakte milde giften van ruim een half miljoen zouden in eerste instantie voor de schoolgebouwen en inrichting gebruikt worden. Thans ontvingen wij een telex-bericht dat op 29 maart R e k. de officiële inhuldiging van dit nieuw model-dorp J en school zal plaatsvinden en dat de eerste-Minister van SRI LANKA hierbij zal aanwezig zijn als ere-gast. In het schoolgebouw zal op een gedenksteen vermeld staan «gebouwd dank zij de milde bijdragen van de belgische bevolking samengebracht door de Belgo - Sri Lanka - Vriendschapsvereniging» Wij danken in naam van onze beschermelingen eenieder die hiertoe heeft bijgedragen en willen toch nog even het bank nummer vermelden: 414-1148641-03 S.O.S.-Sri Lanka Merksem... want er is nog heel veel nood te lemcifni Be MOLENDRIES 25-27 AALST MEER MERKEN MEER MODE MEER SERVICE MEER KEUZE EN BETERE PRIJZEN Dorpsstraat 31-33 - NIEU WERK ERKEN Verfwaren - behangpapier Parfumerie - geschenken Gespecialiseerd in huwelijkslijsten Tel. 21.28.64 KANTOOR VAN GERECHTSDEURWAARDER JAN WIEMEERSCH Dendermondsestwg., 41 9300 AALST Tel. 053-21.00.64 Op zaterdag 8.3.80 vanaf 10 uur in de voormiddag zal ge rechtsdeurwaarder Jan Wie- meersch openbaar en gerech telijk verkopen te Aalst, een partij inbeslaggenomen roe rende goederen zoals: T.V. - salon - grote wand kast - tal van siervoorwerpen enz. T.V. - eetplaats - stereoin stallatie - wandkast - enz. Op dinsdag 11.3.80 vanaf 10 uur in de voormiddag zal ge rechtsdeurwaarder Jan Wie- meersch openbaar en gerech telijk verkopen te Ninove, Markt, een partij inbeslagge nomen roerende goederen zoals: volkswagen camionette - bureel - typemachine - elek trisch vuur - schaafmachine - wandkast enz. Zeg het voort. Zaterdag 08/03 vanaf 8 uur 's morgens, zondag 09/03, woensdagna middag 12/03 en na 20 uur tot en met zaterdag 15/03/80 om 8 uur 's morgens: Dr. H. Walgraeve, Gentsesteenweg 26, Aalst. Tel. (052)- 21.74.51. WACHTDIENST GROOT-HAALTERT EN EREMBODEGEM - TER JODEN: Zaterdag 08/03 en zon dag 09/03/80: Dr. Van Ruymbeke, Dorp 3, Erembodegem. Tel. (053).21.51.51. Zaterdag 08/03 en zon dag 09/03/80: Ap Erauw, Gentse straat, 20, Aalst. Tel. (053).21.18.93. Ap, Van Cauwenberg, Nieuwstraat 25, Mere. Tel. (053).21.35.39. Ap. Boel E., Keppe- straat 1, Erembode gem. Tel. (053).21.66.91. Ap. Clapdorp, Dorp straat 23, Baardegem. Tel. (052).35.55.53. Zaterdag 08/03 en zon dag 09/03/80: Begr. Verbeiren, Naar stigheidstraat 21, Aalst. Tel. (053).77.87.93 21.73.18. Diversen O.C.M.W., Gast huisstraat 40, Aalst. Tel. 52/21.23.92 O.L. Vrouwzieken huis, Moorselbaan, Aalst. Tel 053 21.66.31 H.A.K., Houtmarkt 5, Aalst. Tel. :53/ 70.38.88 14187 118 De fiets is in en wielertoeristenklubs hebben de wind in de zeilen. Ook W.T.C. «Den Blok», met als lokaal Café 't Hoeksken», Spinnersstraat 22 te Aalst, een gevuld seizoen achter de rug en wil de klubkam- pioen William Van der Borght letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes en in het zonnetje zetten. De vrijdag 29 februari worden de laureaten ge huldigd en wordt William Van der Borght de nieu we kampioenentrui aan getrokken. De uitslag van het kam pioenschap is als volgt: 1. William Van der Borght met het maximaal aantal km en uitstappen, 1410 km in 26 ritten. 2. Tweede werd Chris Anné met evenveel km doch geklopt in de zoek tocht die de beslissing moest brengen. 3. Wilfried Van Delsen, 4. Kamiel Smekens, 5. Wilfried Bauwens, 6. Marcel Cleemput, 7. Paul Hoebeeck, 8. Etienne Van Larthem, 9. Raymond De Neef, 10. Julien Cooreman. Iedere zondag vanaf de maand maart tot de maand september zijn de wielertoeristen bedrijvig in de omgeving van Aalst met als hoogtepunten de daguitstappen naar Na men, Geraardsbergen en de Vlaamse Ardennen, de Ardennen met uitstap pen vanuit Cendron-Cel- les waar ze gelogeerd waren in mobilhomes. Tijdens het jaarlijks verlof fietsten volgende leden een ganse week in het Groot Hertogdom Luxemburg vertrekkende vanuit Bourscheid: Ju lienne Van Den Steen, Annie Deprijck, Helmut Bomon, Etienne De Cos- ter, Alfons De Coster, Ar- mand D'Hooghe, Julien Cooreman, Raymond De Neef, Paul Hoebeeck en Cleemput Marcel. Het nieuwe seizoen start met de wekelijkse fiets- uitstappen op zondag 23 maart te 9 uur voor een kleine oerentrip van 30 km, in en rond Aalst. De wielertoeristen Den Blok zullen in 1980 gespon sord worden door Rin Motor Aalst, tijdens d algemene vergaderin worden de nieuwe truie uitgedeeld. Als topdagen in 1980 no teren we uitstappen naa Oud-Herverlee, Ooidon aan de Leie en het Halli bos met het Provinci. domein van Huizinget Als meerdaagse fietsrei zal men Bollendorf Duitsland aandoen wa< men zal ingekwartiei worden in een hoeve. Het bestuur van W.T.( Den Blok ziet er uit volgt: Voorzitter: Julie Cooreman Ondervoorzitter: Etienn Bomon Penningmeester: Emii Van Keymeulen Commissaris: Raymoi De Neef Sekretaris: Marei Cleemput Bestuursleden: Yvel Bauwens, Wilfried B; wens. Jozef Cooman, fons De Coster, Paul Hof beeck, Roland Ganzi man, Louis Podevijl Frans Van Holen. L. srei F i va; iier li in on£ rel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 20