l 'T U V, w 2 jeugdpogino ABC AALSTERSE WERELDWINKEL NU MIDDEN IN STADSCENTRUM tu//en to@[kj©§( gdknipÈ I Team's kinderkarnaval De Voorpost - 7.3.1980 - 21 i LLE SPORTARTIKELEN 053-21.94.90 ROELANDT SPORT Molenstraat 48 8, 9300 AALST PEECKMAN 05: Oe specialist in maatwerk De laagste prijzen d Schuimrubber, late* Staalveren. Super-Butte* Bergemeersenstraat 18 Aalst I nnrun o "Uw koffiehuis» specialiteit van V FORTHALS Tel. 053-77.76.84 Het koffiehuis der denderstreek Fe kroon Dorpsstraat, 31 Verfwaren - behangpapier Parfumerie - Geschenken Gespecialiseerd in huwelijkslljsten Tel. 21.28.64 33 - NIEUWERKERKEN i LECTROHOME Eiectromsche componenten - telefoonbeanwloordapparaten - a toradio s - antennematenaai - stereomsuilaties - modelbouw m afstandsbediening Korte Zoutstraat 12 AALST OURURENiPelign) Tel. 053-77.48.54 KELLY FURS ODERMATT THEO - Geraardsbergsestraat 1 Aalst naast Politie Bui eel Pelzen v°°r Dames, juffrouwen en heren Aanvaard alle herstellingen loetfl Wl straj luis Couture Ann Tel. 053-77.90.34 SPECIALITEIT Trouw- en suitekleding Grote maten Kommuniekleding ROMBAUT - DE JONGE Dames en tienerkleding Molenstraat, 72 9300 AALST Interieurverzorging vamoflex 053-21.58.61 pnberispeli|ke afwerking en plaatsing van gordijnen en over gordijnen. Eksklusieve'moderne en klassieke stoffen. 25 |aar ervaring. 10e zaak voor mensen die van wonen weten. Kasteeldreef, 45. LEDE centrum FO-SPORT 0S2-21.17.59 Alles maar dan ook alles van sportartikelen, alsook sportkledn camping Statiestraat 21 lebbeke Kroostrijke Gezinszegels Lom, leen gerust 053-21.60.16 op handlekenmg Hypotheken verzekerde geheimhouding I tmgen bi| Van den Berghe Oroeskouterstraat 12 Haaltert EONIOAS Oe beste en goedkoopste pralines Specialiteit doopsuiker Lange Zoutstraat 37 AALST 053-21.08.91 IIEUWLANDT 053-70.28.61 Woonvetbouwing van de kelder tot net dak ook onderhoud verbe teren en herstellen langestraat 116 9300 Aalst OSTERSE TAPIJTEN 053-21.58.61 ;oopt U best bij een betrouwbare en solide firma Geselecteerde mooie stukken, deskundig advies en een eerlijke trijs 'ermanente toonzaal open elke weekdag behalve maandag Op afspraak ook presentatie aan huis. Tapi|tgaleri| VAMOFLEX (antoon van molle) Nieuwstraat 28. LEDE centrum UBUCITEIT 052-21.10.60 een groot woord dat door Groep Oe Cuyper in een eenvoudig begrip wordt omgezet Raadpleeg haar specialisten UANDO 052-21.40.60 om de reeks moeili|ke Latiinse woordies volledig te r quid. quo. qua.ido quomodo enz wie. wat. waar hoe' Het antwoord op die vragen in verband met uw wordt U gegeven door Groep Oe Cuuper etro Is een blik in hel verleden VAN LiMBERGEN RETRO. Kattestraat 73 in Aalst herinnert aan dit verleden onder vorm van meu bilair in antiek-finish Kunstvoorwerpen. wandtapi|ten en reprodukties van gekende meesters Alomgekend vujr salon-garnituren in leder. FlERSCHOUWEN Tel. 053-21.96.25 SPECIALITEIT OPEN HAARDEN BELL - FIRO-FLAM - SUPERFIRE DE SMET TOONZALEN. Leo De Bethunelaan. 68 9300 AALST ai lie W in C0UP0NNENHUIS 053-21.27.77 Enig m Aalst en omstreken Zelfbediening an alle stoften (zelfs per Moorselbaan 556. Aalst URWERKEN COVENS 053-70.18.20 Lange Zoutstraat 44 Aalst ergeylen R en zoon 053-21.49.91 Manufacture van bontmantels Molenstraat 58-60 Aalst IJ VERHUREN 053-21.83.91 CEREMONIE KOSTUMES Geen 800 F maar slechts 600F voor 3 dagen KLEDING ANTOINE Molendries, 1 AALST V n 052-21.40.60 in Toverlormule'' Neen een vergelijking Uw inbreng VONNE EN JOZEF 053-70.33.95 rilden met een bromfiets van Holman. Schoolstraat 48 Aalst Alle herstellingen 1 jaar waarborg Gratis onder houd Prijzen vanal 4 900 F tot 150 000F Alle modellen uit voorraad leverbaar IASTAVA - WARTBURG - 053-21.01.14 BARKAS - SUBARU etl Kerkhof1 izt De wagens met klasse vindt U steeds in de GARAGE ST -MAARTEN Kerkhofs'1 '1.2 9300 AALST Het is een oude droom van de Aalsterse Wereldwinke liers... Reeds in de (legendarisch geworden) tijd dat men in de Wellekensstraat deel uitmaakte van 't Fabrieks- ken, werd er wel eens gedagdroomd van een huisje waar heel veel mensen voorbijlopen met winkelgrage bood schappentassen. Sinds 1 maart is dit zo: het traditionele pakje Tanzaniakoffie en de rest van het pakket «recht- vaardigheidsprodukten» zijn nu in huize Hopmarkt II verkrijgbaar. Wie door de etalage gluurt ziet een heuse inkom-vrije winkel waar voedsel, klederen, platen, po sters en boeken ter inzage en te koop liggen. Ten bate van koning klant die rechtvaardigheidsbewust wil ko pen, ten bate vooral van de onderdrukte arbeiders en boeren in de Derde Wereld. Een vleugje geschiedenis Wereldwinkels zijn zo van die initiatieven die hun oor sprong zagen in het kritisch en aktiegericht denken van mensen die «mei '68» mee beleefd hebben. Het princi pe was en is nog altijd door de verkoop van goederen, vervaardigd in koöperatie- ven of ondernemingen be heerd door de arbeiders, die mensen een rechtvaardig inkomen te bezorgen. Te gelijk geeft men zo ook in formatie door. Bv op de achterzijde van een Tanza- niakoffiepakje staat: «Kof fie uit Tanzania is zuivere koffie: in Tanzania zijn im mers geen grootgrondbe zitters of buitenlanders die met de winst gaan lopen. In tegenstelling met de mee ste landen gaat het groot ste deel van de opbrengst naar de boer die de koffie geplant heeft...» Het duurde nogal-een poos eer die Wereldwinkel-idee, het zelf (op kleine schaal) op gang brengen von een meer Rechtvaardige Eko- nomische Wereldorde, in gang kreeg in Aalst. Zes jaar geleden stond de wieg in jeugdklub Terlinden, toen die onderdak had in het park Terlinden. Dot we ten blijkbaar de huidige Wereldwinkeliers niet meer. Het duurde ook niet zo lang, want men integreerde zich vlug in 't C.S.V. t' Fabrieksken. Daar heeft men het steeds best kun nen vinden. Men verhuisde mee van de Wellekens straat naar de Burcht straat. Men richtte geza menlijke initiatieven in, zoals in december II. een benefietavond voor Nica ragua. Vorig jaar kon de Aalsterse Wereldwinkel aangeslo ten bij de Oxfam-keten zijn vijfjarig bestaan vieren. Dat was een periode waarin vooral zal blijblijven dat men bestaansrecht verwor ven heeft bij de bevolking. Die «naïeve nieuwlichters» werden aanvankelijk nogal met een kwaad oog beke ken door de goegemeente. Dat schijnt, me dunkt, ver anderd. Meer en meer men sen, al dan niet volledig akkoord met wat Wereld winkel wil, vinden óók dat een rechtvaardig handeltje een stap in de goeie rich ting is. Misschien is dit wel een aanwijzing: ofschoon de Wereldwinkel van Lede verdwenen is, zijn er in het Aalsterse vier adressen: Er- pe-Mere, Welle, Haaltert en Aalst zelf. Hopmarkt 11: «Info- en aktiecentrum van basis groepen» Sinds januari is de Wets- winkel al gevestigd in dat huis dat deel uitmaakt van de oude tabaksfabriek 't Haantje». Nu is Wereldwin kel er bij gekomen, hand in hand met Amnesty Interna tional (organisatie die zich beijvert voor de individuele mensenrechten). A.l, zal er een regionaal sekretariaat en een permanente boe kenstand uitbouwen. In die gonzende progressieve bij enkorf komt binnen vier vijf maanden ook RAL-boe- kenhandel De Rode Mol zichzelf te koop stellen. Mogelijks komt er ook nog een werkgroep die met en voor gastarbeiders wat wil doen. Beneden vind je de Wereld winkel (en A.I.). Op de eer ste verdieping is de Wets- winkel gehuisvest (daar krijg je gratis juridisch ad vies). De tweede staat nu nog leeg. Organisaties die menen daar zinvol gebruik van te kunnen maken, kun nen dat gerust laten weten. De eerste dag... Zowat honderd mensen zijn de eerste nieuwe We reldwinkeldag een kijkje ko men nemen. Een vijftiental, waaronder de pers-nieuws gierigen, woonden de receptie bij. Luc Van Lier- nkeltje met Wereldwinkel in de Hopmarkt. Een net talrijke brochuurtjes allerhande. (Per) de, één van de Wereldwin- men van bezoekers, maar keiiers, zette bedoelingen, ook van schepen De Neve verleden en perspektieven en de Wereldwinkelkolle- van Wereldwinkel op een ga's van Erpe-Mere en rijtje. Schepten Monsieur Welle, had lof voor het Wereldwin- keiinitiatief. Hij had het "ooru,fz,c"*en over het tanende engage- Een vooruitstrevende groep ment in de zeventiger jaren. kiikt °ok wel eens vooruit. Daartegenover stelde hij de Men 's zinnens bij beter noodzoak van echte weer me' een s,andie aan ontwikkelingshulp. Kritiek de voordeur, op de zater- had hij op een westerse Uagmarkt te staan. Ook om internationale politiek, die met straattoneel wot be door het weigeren van voedsel en financiële steun, wustmakende animatie te brengen. Men zal ook ver- door ekonomische boycot; der samenwerken in de ste- /olksregimes en bevrij dingsbewegingen in de der- delijke jeugdraad. Aan groepten die eveneens rond de wereld eerder remt dan de, ontwikkelingsproblema- helpt. Hij haalde het tiek bezig zijn, vraagt men beeld aan van de Westerse °m same" ,e werk?n rond boycot von Allende in Chili, k°"k'f<» Punten Getracht met het gekende gevolg zal °°k worden de werking meer naar scholen toe uit te Ronduit fascistisch, dus breiden en degelijker te ma- ken. Tenslotte roept men verwerpeluk, noemde hit die de politieke groepen op, om wiize van politiek voeren. 7 T op okaal en nationaa vlak Ook de persagentschappen ,K M J u» de nodige aandacht te be- hebben meer aandacht 3 steden aan het probleem voor rampen en oproer, x 111 r. van de ontwikkelingssa- dan voor strukturele evolu- 3 ties, heropleving, e.d.m. Ni- menwe 'n9- caragua bv. is nu uit het Medewerkers verdwenen, of- WW-Aalst beschikt over na de verdrijving van diktator Somoza. worden.. Sympatiebetuigingen kwa- jEUGORTi Sorry hoor, maar je kan karnaval niet blijven re-ekken. Op 2 maart nog een kinderkarnaval inrichten is, hoe goed bedoeld ook, toch wel wat te veel. Ondanks alle organisatorische inspanningen die jeugdatelier Team gedaan had, kwamen er toch maar zo'n dertig kinderen opdagen. Ze waren verkleed, die zondagnamid dag, en hadden plezier, ze zullen een fijne namiddag beleefd hebben, maar... het waren er toch wel weinig. Enkele kinderen van jeugdateliers Klakson en Joepie waren erbij. Ze leerden een Engels liedje aan, paradeerden wat in een lange kleurige sliert achter een radiowagen (een uur later dan gepland, de politie wou geen konfrontatie tussen de jonge karnavalisten en de Eendrachtsupporters) en hadden een vrij podium in Wijkschool den Arend. Een initiatief dat veertien dagen te laat doorging... (Peter) schoon daar een grondige vrijgestelde; daarnaast ontwikkeling aan de gang js er een rujme schare vrij- willige medewerkers. Dat is nodig want naast het op houden van de winkel (nu Een glaasje Algerijns appel- zes volle dagen per week!), siensap of Rode Wijn ver- zijn er administratieve jobs, ving de Champagnefles die worden er al eens standjes op te water gelaten sche- opgezet, moet de etalage pen pleegt gegooid te geregeld gemaakt worden, zijn er prik- en andere ak- ties om voor te breiden en uit te voeren, enz. Wie wat tijd en energie kan (wil stoppen in wereldwinkel- werk, moet maar eens bin nenstappen Over de toonbank... Wat wordt in zo'n wereld winkel anno 1980 zoal ver handeld? Uit Tanzania (koffie met of zonder kafe- ïne, al dan niet gemalen) en thee (los of in builtjes). Uit Guatemala honing( vast of vloeibaar) en koffie (bonen of gemalen; binnenkort niet meer, want het is geen vol ledig zuivere koffie meer). Uit Algerije komt Rode Wijn (tussen haakjes: gou den medaille op de interna- temationale wedstrijd te Parijs in juni '79 en in Ljubl jana in augustus '79) en appelsiensap. Uit Chili lig gen er kledingstukken en siervoorwerpen. Les Sans Emplois (ex-bezetsters van ex-Salik) hebben er Jeans broeken en fluwelen en lin nen broeken van alle maten te koop. Fonoplaten met strijdbare muziek, posters, badges, stickers, kringloop papier en -enveloppes, boe ken en brochures allerhan de over «wereld» zogoed als «derde wereld» vullen dat assortiment aan. Bin nenkort komen er ook noot jes bij! Er is weer wat meer leven in het stadscentrum (Peter) Religieuze beurs Door de Baardegemse parochiegemeenschap wordt op 14, 15, 16 maart een religieuze boeken-, platen- en posterbeurs ingericht. Eén en ander kadert mooi in de vastenperiode, die voor kristenen traditioneel een periode van geloofsverdieping is. Deze beurs wil daar materiaal toe aanreiken. Naast posters zullen er kinderbijbels zijn, boeken van Bond zonder Naam en van vele Vlaamse en Nederlandse auteurs, fonoplaten van Jesus-duo Elly en Rickert, van Eigen tijdse Jeugd, licht klassieke en ook kleinkunstelpees. Op vrijdag en zaterdag vanaf 19 u. en op zondag vanaf 10.30 u. (In de parochiezaal te Baardegem). Teater-werk-«Groep» D'r is een nieuw tijdschriftje in Aalst. Het gaat om een tweemaandelijks gestencileerd kontakt- en in formatieorgaan van de zgn. Teaterwerkgroep van Gustaaf de Meersman. Deze «groep» (zeg maar: Gustaaf) wil met teksten, poëzie en fotopuzzels kritiek uitbrengen op de bestaande en ook wel op de mogelijke, utopische maatschappij. Een proevertje? Het eerste nummer van Teater-werk-«Groep» bevat een paar teksten. Eén over het bieftstuksocialisme, en een andere over burgerlijke politiekers die met hun sociaal dienstbetoon de massa in toom houdt. Verder in dat (dunne) blaadje een kritische informa tie voor wie Gustaaf op het podium wil. Het nummer is te verkrijgen bij Gustaaf De Meersman, Pieter Couckestraat 85, Aalst. In Jebron Bij wijze van eksperiment gaat er deze vastenperio de iedere week in Jebron een eucharistieviering door. Tot nog toe was dat slechts maandelijks. Elke gelovige jongere is daarop welkom. D'r is ook gelegenheid te over om, in de «werkgroep liturgie» deze vieringen voor te bereiden. Dia-voorstellingen over Rwanda Tijdens de voorbije zomermaanden verbleef een Aalsterse student, Hugo De Groote, in Rwanda. Daar had hij de gelegenheid om, naast kontakten met de inlandse bevolking (hun levenswijze, land- bouwteelten...) ook Aalsterse ontwikkelingshelpers te bezoeken. By air mail en via dit blad werd daarover bericht. Een diamontage daaromtrent werd, zeg maar in avant-première, in het Gentse «Boerenkot» vertoond. Deze maand worden er in Aalst twee voorstellingen gegeven: in Jebron op zaterdag 8 maart om 19 u., en in jeugdhuis Terlin den op vrijdag 21 maart om 20 u. leder die geïnteresseerd is in Rwanda en/of ontwikkelingshulp is zeker verwacht. Nadien is er gelegenheid tot nababbelen. De inkom is vrij, maar er wordt wel eens «rondgegaan» om een vormingsprojekt voor inlandse paramedici te steunen, een projekt waar Toni en Frieda Dohogne-Adriaens (twee jaar werk zaam in Rwanda) sterk voor ijveren. Grand Prix Belgium Formule I In jeugdhuis Kreja kan men inschrijven voor een busreis naar Zolder op zondag 4 mei. De liefhebbers weten dat op die datum de «Grand Prix Belgium Formule I» gereden wordt. Op pinkstermaandag, 26 mei, kan men met datzelfde jeugdhuis de Lesse afvaren. Inschrijvingen vooraf is telkens gewenst. (Peter) Jebron Vrij. 7: 19.30 u.: gebedsbijeenkomst en samenzijn. Zat 8: 11.30 u. tot 13.30 u.: solidariteitsmaaltijd (als blijk van solidariteit met de hongerende mensheid wordt een sobere maaltijd gegeten, waarvoor 50 fr. betaald wordt. De opbrengst wordt broederlijk ge deeld. Om 18.30 u.: wekelijkse eucharistieviering gevolgd door ontmoetingsavond. Zon 9: 19.30 u.: Taizégebedsdienst. Er wordt ook in de toekomst gekeken, nl. planning van een reis naar Taizé. Vrij 14: 19.30 u.: gebedsbijeenkomst Zat 15: 18.30 u.: wekelijkse eucharistieviering, ge volgd door ontmoetingsavond. Jongerengemeenschap voor evangelisch leven (Baardegem) Vrij 7: 19.30 u.: Eucharistieviering in de kerk van Baardegem. Om 20 u.: bijeenkomst in het kultureel centrum van Affligem. Er is groepsbezinning rond «onze roeping: een variatie scheppen op Gods Liefde» en de vastenwerking. Over dit laatste schrijft men «Karnaval: drie dagen trachtten ontsnappen uit de alledaagsheid, maar met de zekerheid dat de ontsnapping mislukt. En dan verschijnt de eerste krokus op de grauwe winterse grond: goudgeel als het warme licht. Uit de grauwe alledaagsheid kan de tover bloeien van nieuw leven, als er maar zon is. Wij kunnen opstaan uit de alledaagse sleur, wij kunnen gewekt worden tot nieuw leven, als Hij er maar is». Om 21 u.: maakt men samen met de paters van Affligem het avondofficie mee. 1980 is immers niet voor niets het jaar van Benedictus, tot wiens orde de Affligempaters behoren. Nadien richt men zich in lied en gebed tot Hem die «ons hele leven doorstraalt». Tevens wordt gezocht naar een mogelijke alternatieve paasviering. Ypsilon Zat 8: alternatieve muziekkwis om 20 u. Zat 15: halfvasten-TD Ma 17: 20 u.: eerste van drie avonden verloofden- kursus» (een dekanaal initiatief). De Gele Limonade Op vrijdag 7 maart, vanaf 20 u., kookt De Weide (ervaringsgerichte lagere en kleuterschool). H.A.K.-Pijpesteel Iedere woensdag wordt kostendelend gekookt, tus sen 12 en 13 u. 't rond vierkant in zaal De Drie Koningen Zat 22: optreden van «Joystick». Akabe in Jebron Vrij 7: 20 u.: giformatieavond omtrent de werking van deze skoutsgroep voor mindervalide jongeren, (zie ook een bijdrage elders in dit blad over de lokaalzoektocht waar deze groep voor gesteld wordt) Wereldwinkel-Aalst Nieuwe openingsuren: mu tot 18 u. Op zaterdag een bijdrage hier of auv-- verhuizing en opening var tot vrijdag van 9 (zie eveneens dit blod over de rereldwinkd).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 21