J DE SPAANSE VLIEG: KINDERARBEID VAN 1800 TOT 1914 XACHEN EN NOG EENS LACHEN... het linnen doek MEZZA-MUSICA BINNEN DE MUREN... namens het Daensmuseum en m.m.v. dhr. :1e Archeologie en textiel) een interessa - 7.3.1980 - De Voorpost Deze week weinig nieuwe films op het witte doek. Om juist te zijn, slechts één. Cinema Palace Hier blijven de twee films gewoon doorlopen. Vooi de benedenzaal is dat de Vietnamfilm «Apocalypse now» en voor de Studio «La Luna». se Cinema Feestpaleis ZAAL 1 Hier loopt de Bud Spencer - Terence Hill - combina tie «De krokodil en het Nijlpaard» door. ZAAL 2 «Les Bronzes, zon, sneeuw en ski» is de tweede film in de reeks na «Les Bronzes». We treffen er de ploeg van de eerste film terug in aan. Bernard en Nathalie, die een kind hebben, en ondertussen rijk geworden zijn. Jerome en Gigi, die ondertussen getrouwd zijn geraakt. Gigi houdt een nogal snobistisch pannenkoekenhuisje open en Je- rome is dokter van dienst in het skioord waarrond r. alles draait. Jean-Claude is nog altijd vrijgezelgeble- V ven, maar heeft, dank zij een psychoterapie zijn schuchterheid overwonnen. Vooral de vrouwen ondervinden dat. Christiane is eveneens veranderd, zij is verliefd geworden op een dertigjarige man die bovendien getrouwd is. De laatste hoofdrolspeler in deze film is tenslotte de 'weerman'. De film zelf speelt zich af gedurende een tijdspanne van één week. En wij beleven er met de hoofdperso nages alle avonturen die er maar te beleven vallen in een skioord. In de hoofdrollen Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel en Christian Clavier. ZAAL 3 Hier gaat de Nederlandse prent «Uit elkaar» Herman van Veen en Monique Van der Ven tweede week in. Paul Seghers, alias Ludwig Klinke, in een hoofdrol. (Per) moeder voor hem had optimaal aangewend om uitgekozen. Maar met de zijn rol te stofferen. Acm- koppigheid die naieve gemoedigd door een erg mensen eigen is, stevent vriendelijk publiek hij recht op zijn doel af, slaagt hij hierin met gro- stuntelig en onbeholpen, te onderscheiding, maar met resultaat. Dit Monique Buys speelde was natuurlijk een uit- haar (kleine rol) als erst dankbare rol en Nor- dienstmeisje probleem- bert De Sutter buitte dit loos. Dergelijke rollen De Neve, Lucienne Van Geert, Theo Van Gijseghem, Maggie Van ten volle uit: zowel mi- zijn nu niet meteen blik- orde, Rik Van Hoorde, Eddy Temmerman, Hubert Janssens, Jef De Ridder, Suzanne miek en bewegingen als vangers maar dragen bij t Vaerenbergh, Norbert De Sutter en Monique Buys in «De Spaanse Vlieg». (Per) stemintonatie worden tot een homogeen ge heel. Hetzelfde geldt voor Suzanne Van Vae- renberg en Jef De Ridder, die pas halverwege het derde bedrijf hun intrede doen als Heinrichs ouders. Dekor, kostuums, belich ting en geluid waren zoals het hoort: sober en verzorgd. Dit was goed en ontspannend toneel. T.V. S ranse Vlieg. Niets aan d' hand, maar enkele m einden later verneemt h: de geboorte van een zc n en sindsdien be te lt hij grote sommen gr d voor de opvoeding vc het kind. Zijn vrouw, d: presidente is van de p! atselijke bond ter be st jding van de zede- lc sheid, heeft uiteraard g< .-n weet van deze ver ve ende zaak. D' Dr een stom toeval kc at Klinke echter te we- te dat andere notabelen ven de stad eveneens be te an voor dat kind en dcze dus allen het slcchtoffer zijn van een op ichtster. Als de ver in ende zoon plots op- di kt loopt de situatie nc uurlijk helemaal uit d< hand. D. verhaal werd her- w rkt en drie bedrijven vc i telkens een half uur a> i het publiek voorge- s( oteld. Deze herwer kt g gebeurde op een in- te gente manier: elk be- d f klimt via tal van bi- zc e taferelen naar een oi oorspelbare klimaks. wel de komedie als g- re allesbehalve ge in ckelijk is, werden er tr ïen gelachen. De kn .ippe regie van Jef Bet- tens lag in het strakke tempo dat hij zijn spelers oplegde. Aldus kregen de toeschouwers nauwe lijks de tijd om de grappi ge woordspelingen en de absurde situaties te ver werken, zodat het lachen was geblazen van de eer ste tot de laatste minuut. Dankzij een goede timing en een volgehouden kon- centratie van de akteurs kon dit ritme tot het ein de toe gehandhaafd worden. In de schaduw van de reeds genoemde akteurs bleef geen enkele andere H waardig, zij het soms wat gechargeerd. Een rij ke mimiek en een goede stembeheersing maak ten echter veel goed. Zoë De Neve kon ons evenmin helemaal over tuigen, hoewel ze een ge vatte interpretatie van haar personnage, Lud- wigs vrouw, ten beste gaf. Deze preutse en op roddel beluste vrouw, rad van tong en met een neus voor schandaaltjes, werd inderdaad goed ge typeerd, maar Zoë De Ne ve bracht haar rol zo en thousiast dat ze (vooral in het eerste bedrijf) her haaldelijk over haar woorden struikelde en daardoor een erg nerveu ze indruk naliet. Lucienne Van Geert, in dit stuk de dochter van Ludwig en Emma, speel de haar rol sober en be daard; misschien wel iets te vlak voor een klucht, waar een beetje temperament toch nooit uit den boze is. Theo Van Gijseghem vertolkte de rol van Eduard Burwig, Emma's broer en kamer lid. Fysisch geknipt voor die rol tekent hij een iro nisch beeld van deze naar buiten uit zo def tige burger, zonder er daarom een karikatuur van te maken. Ook Mag gie Van Hoorde kon ons bekoren als Wally, Bur- wigs dochter. Zij speelde zelfzeker, met overgave en zeer vlot. Als tegen speelster van Norbert De Sutter, de ster van de avond, bracht zij een van de betere vrouwelijke vertolkingen. De verschijning van Rik Van Hoorde in de rol van Alois Wimmer volstond al om de zaal aan het lachen te krijgen. Deze Algemene hilariteit onder de mannen wonneer Heinrich binnen komt. (Per) gant advokaat. Hij bracht eveneens een be hoorlijke vertolking, zij het niet zo opgemerkt als sommige andere ak teurs. We denken hier bijvoorbeeld aan Hubert Janssens die, als Anton Tiedemeyer, bijzonder vlot en natuurlijk ak- teerde. Die Tiedemeyer is een voor het ongeluk geboren figuur, die zichzelf en zijn vrienden voortdu rend in nesten praat. Net als Rik Van Hoorde slaagt Hubert Janssens er in zijn personnage haarscherp af te lijnen door suggestief en ge- koncentreerd toneelspel. Een schitterende Norbert De Sutter was meteen de lieveling van het pu bliek: telkens hij ten to nele verscheen barstten de toeschouwers als het ware automatisch in la chen uit. Hij speelde de rol van Heinrich Meisel, een naieve jongeman die hals over kop verliefd wordt, spijtig genoeg niet op het meisje dat zijn Het museum voor industriële archeologie en textiel (M.I.A.T.) organiseert in samenwerking met het Daensmuseum en Archief voor de Vlaamse sociale strijd (D.A.V.S.) een tentoonstelling met als onder werp de kinderarbeid tussen de jaren 1800 en 1914. Tekeningen, gravures, etsen, schilderijen, dia's, documenten en brieven geven ons een idee over de arbeidsomstandigheden in de vorige eeuw. Het M.I.A.T. werd opge- voorlopig ondergebracht richt om een grote leemte in de Kapellestraat 17 te op te vullen in Gent, tex- Aalst. Het is toegankelijk tielstad bij uitstek. Het voor het publiek: elke ligt in de bedoeling aan woensdag en zaterdag de hand van industrieel- van 9u tot 12u en van 14u archeologische getuige- tot 17u. nissen een beeld te ge- De tentoonstelling in het ven van ons industrieel Oud Hospitaal is vooral verleden, met de nadruk interessant omwille van op de meest typische nij- talrijke dokumenten en verheid in onze regio in foto's. Hoewel vooral de de 19e en in het begin textielnijverheid onder van de 20e eeuw, de tex- de loep wordt genomen, tielnijverheid. krijgen ook de andere in- Het D.A.V.S. werd op ini- dustrieën de nodige aan- tiatief van het Aalsters dacht en kunnen we ons stadsbestuur opgericht een idee vormen van het in 1978. Deze instelling harde leven van vissers, bestaat uit twee delen: schipperskinderen, een museum en een ar- klompenmakers, stoelen- chief. Het museum is ge- vlechters, drukkers, wijd aan het daensisme, mandenmakers, wijnar- waarvan het ideeën- beiders, steenbakkers en goed, de organisaties, de noem maar op. leiders en militanten zo In een diamontage wordt aanschouwelijk mogelijk de werking van textiel- in zijn sociaal-ekonomi- machines uit de sche en maatschappelij- breigoedindustrie gede- ke kontekst gesitueerd monstreerd. wordt. Het archief ge- Deze tentoonstelling is deelte is ruimer opgevat, een must voor wie be- Hierin wordt plaatsge- lang stelt in de geschie- maakt voor alle maat- denis van de arbeiders: schappelijke stelsels, zo- voor scholen zijn boven wei in het verleden als in dien werkmappen per het heden. Dit archief is leeftijdsgroep opgesteld. De ontknoping nadert... (Per) De organisator R. Herdt (van het Museum van Industriële Archeologie en textiel) een tentoonstelling over de kinderarbeid door de eeuwen heen. (Per) Kinderen in een pannenfabriek, Steendorp. 1900) (Per) Dit borstbeeld is een afgietsel van het oorspronkelijke bronzen borstbeeld dat na de dood von P. Daens in 1907 in opdracht van de partijgenoten werd vervaardigd. Men zoekt het oorspronkelijke terug dat tijdens de eerste dagen van de bevrijding W.O. II verdween. Er wordt een 'beloning uitgeloofd van 20.000 fr. voor diegene die inlichtingen kunnen verstrekken tot het terugvinden van dit beeld. Inlichtingen kunnen steeds bij de archivaris R D'Haeze, Middenweg 24, Herdersem gegeven worden. (Per) Beelden van oud-Aalst door J. Van Malderen, verzameling Stedelijk Museum Oud Hospitaal Aolst 1930. (Per) Tenslotte vermelden we nog dat het D.A.V.S. re kent op de effektieve bij drage van Aalstenaars die in het bezit zouden zijn van dokumenten, brieven, kranten,... die een beeld kunnen geven van de arbeids- en levensomstandigheden. Wat de bezitter daarvan niet wenst af te staan of in 'bruikleen te geven wordt door het D.A.V.S. gefotografeerd of op mi- krofilm gezet. Kontaktadres: Daensmu seum en Archief van de Vlaamse Sociale Strijd, Kapellestraat 17 te Aalst. Telefonische inlichtin gen worden verschaft op 053/77.11.11., binnenpost 321. T.V. met Eva Maria en de door haar meegebrachti Weense-sfeer? De Rotary-club heeft er voor gezorgd dat d< (waarschijnlijk) zeer vele belangstellenden al lemaal terecht kunnen. Daarom werd uitgezn naar een grote ruimte en een centraal gelegi plaats tussen Aalst en Dendermonde. De keuzJ viel dus op de Oktoberhalle te Wieze. De datum is 12 maart, woensdag, 20.30 u. Op het programma: Schubert, Mozart, Stolz Kalman en de Strauss-familie. De uitvoerders: Eva Maria, Eric Raes, Het Jeugd en Muziekorkest van Antwerpen en Dirk Ver meulen viool. Dt stadsschouwburg zat afgeladen vol voor de Wimmer is de onderdani- pr nière van «de Spaanse Vlieg», een klucht in drie ge volgeling van Burwig. be rijven van Frans Arnold en Ernst Bach: talrijke to: jelliefhebbers moesten noodgedwongen terug De subtiliteit waarmee nc r huis. In een regie van Jef Bettens verzorgden de Van Hoorde zijn karakter ak :urs en aktrices van de Koninklijke Aloude Rede- wist te suggereren rij srskamer Sint-Barbara «Arbeid en Kunst» een dwong eenieders bewon- gt Laagde opvoering. dering af. Een akteur die He verhaal draait rond akteur of aktrice werke- we graag zien spelen, dt figuur van Ludwig lijk onder de maat. Paul KI ike. een mosterdfa- Seghers was te zien als Eady Temmerman ver- bi cant. Dertig jaar gele- Ludwig Klinke, een bur- tolkte de rol van Mr. Frits dt maakte hij een slip- gerlijk type uit de gegoe- Gerlach, de verloofde pt tje met een de middenstand. De ak- van Paula Klinke. een nc ;htklubdanseres, de teur bracht die rol geloof- zelfverzekerd en arro-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 24