Met negen van Kastel... Been afwerking! Op de vingers getikt Van geluk gesproken!! Ook Sint-Pauwels haakt af Ontgoocheld Te zwaar vonnis Eendracht Meldert is kampioen, Excelsior bijna Buiten gevaar KiSk OP 2e PROVINCIALE H Klik op Tweede Provinciale Kijk op 3e Provinciale De Voorpost - 7.3.1900 - 25 Winnik - K.S.V. Temse 1-1 bur - Moerbeke 4-0 bur Moerzeke heeft aanhangers, (ze wa- i andermaal met meer n driehonderd) vergast een daverende over- ming. Een uitmunten wedstrijd is het noch- is niet geworden, maar r voltreffers vergoe- tt in dat opzicht dan ch wel heel wat. In de irste helft waren de jsten zeker niet de min- re en de lokalen moch- n zich nog gelukkig fitten toen doelman |n de Sompel een vrij- el gemaakt doelpunt (n Bellemans nog tijdig n neutraliseren. Met de fenke stand aan de rust men bij de lokalen ook meer dan geluk kig. Na de kampwisseling namen de plaatselijken geleidelijk het initiatief in handen. Dat kwam vooral onder impuls van Etienne Lelie (een kraan van een voetballer). Van uit de achterste geledingen schoot hij om de haver klap uit zijn startblokken en maakte meer dan eens een dreigende vuist. Hij lukte uiteindelijk ook de openingstreffer en ver plichtte meteen de be zoekers hun verdedigen de tactiek die ze er in de tweede helft op nahiel den grondig te herzien. Meteen kregen de loka len ook meer de vrije ruimte en dat kwam ook ten goede aan de kijkers die van dan af ook meer waar voor hun geld .kre gen. Toch was het nog een wachten tot het laat ste kwartier voor het vol gende doelpunt. Auteur hiervan was Eric Raem- donck die voordien op een secure wijze de bal voor de voet kreeg ge schoven van zijn collega Wuitack. Toen de bezoe kende doelman nadien slecht uittrapte en de bal bij de op vinkenslag lig gende Raemdonck te rechtkwam was het be zoekende lot bezegeld. Wuytack zorgde in de ul tieme minuut nog voor een vierde voltreffer. Te vredenheid uiteraard na afloop in de plaatselijke clubmiddens. «Een ver diende zege», onder streepte clubleider Fred dy De Maere, «Vooral in de tweede helft waren we de betere ploeg. Dat stak schril af tegen wat we voor de rust te zien kre gen. Mag ik er wel op wijzen dat we niet minder dan zeven juniores in ons fanionelftal tellen. Dat is hoopgevend voor de toe komst. In dat opzicht mo gen we wel eens de naam van jeugdtrainer André De Brabander cite ren die de laatste jaren voor de opleiding van de jeugd instaat. Zijn werk levert vruchten af. Voor ons is hij een man van goudwaarde. Welke ploeg in de omtrek kan zich veroorloven niet minder dan zeven spelers op te stellen die nog niet een? de leeftijd van twin tig jaar hebben bereikt. Nog een uniek feit is dat, van de elf die zondag te gen Moerbeke voetbal den, er niet minder dan negen afkomstig zijn van het gehucht Kastel. Wan neer we er de bankzitters bijtellen komen we tot elf. We mogen daarbij niet vergeten dat Kastel nog geen vijftienhonderd inwoners telt.» Het gehucht Kastel is voor de Moerzeekse tweede provincialer het «kweekgebied» bij uit stek. De jeugd vormt ontegensprekelijk de toe komst bij Robur. Dat is beslist meer dan hoopge vend... E.D.M. Met dit resultaat zullen beide ploegen tevreden zijn. Temse in de eerste speelhelft, Winnik in de tweede speelhelft kon den de toon aangeven. Beide doelmonden ble ven niet van gevaar ge spaard. Reeds in de eerste mi nuut zwiepte Walter Van Haver de bal voor doel, William Bosman nam het leder in één tijd op de schoen maar de bal zag de buitenzijde van de paal. Winnik kon langs Kerstens antwoorden, maar Robert Van Lom- bergen was attent. Voor het overige zou de Temse portier in deze eerste pe riode weinig werk krij gen, het meeste gevaar speelde zich voor zijn col lega af. Maar de talrijke doelschoten keilden nipt naast of vonden een knappe doelman op hun weg. Verder dan hoek schoppen geraakten de blauwwitten niet. Het doelpunt dat in de lucht hing vertikte het om tus sen de lijnen te komen. Na de koffie viel dan toch de verwachte treffer. Wil liam Bosman paste in de vijftigste minuut naar de vrijstaande Franky Verberckmoes die deze maal de kans niet onbe nut liet (0-1). De vreugde van de K.S.V.-ers was echter niet van lange duur want amper vijf mi nuten later bediende Ker stens Priem die zijn team naast Temse bracht (1-1). Hierna keerde het spel- beeld en moest Robert Van Lombergen meerde re malen gevat tussen ko men. Hugo Meersman, gekwetst, werd in de 60e minuut door Erik Ver meulen vervangen. Ook Temse kon met nog en kele knappe tegenacties gevaar scheppen maar doelpunten kregen geen van beide clubs nog te verteren. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg is Temse buiten degradatiegevaar. Daarvan spelen zij nog driemaal op eigen veld. Nu zondag tegen Appel- terre en verder tegen Haaltert en Robur. Hun twee uitwedstrijden zijn tegen Vrasene en Sint- Lievens-Houtem. _J. Lievens Houtem - Buggenhout 2-0 |et nul op acht is voor- ialig titelkandidaat jiarta Buggenhout aan tn zwarte reeks bezig, bchtans wil men niet pren praten over minde- prestaties en troebelen der de spelers. Sekre- is De Bisschop ver- ordt het als volgt: I óndanks onze nederla- in zijn we echt nooit de '•.ferkelijk mindere ploeg. ien Robur verdienden meer, vorige week op Gillis worden we slechts in de laatste mi nuten geklopt en bij St. Lievens Houtem zat er meer in indien de kansen werden benut. Want dat is het werkelijke pro bleem. De laatste weken is de afwerking gewoon beneden alles.» Ook dende geruchten de ronde als zou het slecht gaan in het buggenhout- se voetbalhuishouden. Ook hier heeft de bug- genhoutse sekretaris een plausibele uitleg: «Vori ge week bij St. Gillis W. verliet Heymans enkele minuten voor tijd het ter rein. Erg ontgoocheld klaarblijkelijk doch dat rechtvaardigt niet het in de steek laten van de me despelers. Door het be stuur werd de speler voor één wedstrijd geschorst. Cois Heymans heeft zich verontschuldigd en de schorsing ook sportief opgenomen zodat alle problemen echt zijn op gelost.» De wedstrijd nu. In een gelijkopgaande eerste speelhelft kreeg St. Lie vens Houtem al na acht minuten een reeële mo gelijkheid toen De Pille- cijn de lat trof. Buggen hout replikeerde langs Steur doch diens schot ging over. Kwam de thuisploeg nog enkele malen gevaarlijk opzet ten, voornamelijk bij hoekschoppen, een mooie bezoekende kom- binatie tussen Van Mul ders - Schaeck - Crets bracht laatstgenoemde alleen voor het plaatselij ke doel doch zijn schot ging over. Vijf minuten voor rust maakte de reeds geciteerde De Pille- cijn er 1-0 van. Na de pauze moest tot na het uur gewacht om de eerste kans te zien. Bug genhout opteerde daar De verdediging voor langs Steur al zou 0-3). (dw) Hoebeke, even voor in- i Sint-Pauivels had meer dan de handen vol Sint-P ouwels - Haaltert rukken er 2-0 van maken. (gdp) val Sleuielmatch was zonder de minste twijfel het duel tussen Sint Pauwels en de staalsterke runner-up Racing Haaltert: de poulains van voorzitter Roger Roggeman weten nu waar ze aan toe zijn... De Denderstrekers wonnen met kurkdroge 0-3 score 11 deze topper. Twee keer schoot opportunist De Pril met scherp en uit een scrimage werd even voor tijd lo zelfs nog een derde Haalterts goaltje geboren. 1 Intussen blijft leider Vrasene onverpoosd voortdoen en puurde uit twee blunders van de Borsbeekse 1 I defensie evenveel doelpunten. Ingels scoorde ten eg slotte voor de zebra's, doch toen moesten nog slechts v4zes minuten gespeeld worden. Te weinig om nog in tei extremis één puntje te pakken. i'v Bij Sparta Buggenhout lijkt het «heilig vuur- geblust. on Sint Lieven-Houtem. vorig seizoen tot de laatste dag V|bin de running voor de titel, is, vooral thuis, geen katje o om zonder handschoenen aan te pakken. I Dat geelblauw er de boot inging, kan geen verrassing n genoemd. S. Oudegem zag in Wet teren de laatste illusies in rook opgaan en is nu reeds vijf punten achterop geraakt. mi\Hoe dan ook: als neofiet in «Tweede- deed blauwwit 'e< het onvoorstelbaar goed. Als Hagem- volgend jaar 1 naar de titel wil dingen, kan het dat. Doch dan zal links en rechts een zwakke plek- moeten worden •gerestaureerd-. <Sint-Pauwels afgeschreven is geelzwart nog lang niet. Alhoewel.. Veel hangt af van het resultaat dat zondag in Buggenhout wordt bijeengevoetbald. Op het stuk van de degradatie is er momenteel één zekerheid: Baasrode redt het niet meer. Nieuwerker- ken van zijn kant, is nog niet safe. Vooral omdat tjj Winnik zich begint te weren als een duiveltje in een n wijwatervat: de Ninovieters ontfutselden Temse één h punt, nadat ze al eerder drawden tegen Sint-Pauwels. Nieuwerkerken had in Appelterre lang uitzicht op y 'halve winst-. Van Vaerenberghe verbrijzelde in de ülerlaatste minuut de geelrode illusies. Drie punten >la 'oorsPron8 behoudt Eendracht op achtervolger Win- K ük. Het is niet weinig, doch er moet toch links en ov echts wat gesprokkeld worden vooraleer men op lm 1eide oren kan slapen. Buiten het titeldebat om en een buiten de zenuwslo- - tende strijd tegen de degradatie, viel ook een en n mder te beleven: Robur ging er nog eens met volle a tvertuiging tegen aan. Moerbeke-Viane werd met y( beschamende 4-0 score weggestuurd. Gedurende de rerste helft draaide het eerder vierkant bij de Moerze- 3|, enaarsDe koffie bleek iedereen te hebben opgekik- n erdwant toen begon een echte happening die j iitmondde in een goaltjesfestival. j Baasrode verdedigde zich te Sint-Gillis Waas meer ^e: 'an behoorlijk: Van der Veken schoot de rode zntaarn zelfs op voorsprong. De Waaslanders ge- aakten slechts een kwartier voor affluiten langszij en c net nog vijf minuten voor de boeg werden de n( noedige bezoekers geveld. He 'on^a8 speelt Haaltert, de gevaarlijkste klant voor ave emdzege, tegen het schotloze Standaard Wetteren 'ke n wint uiteraard. Vrasene reist naar Nieuwerkerken, Llt en op papier simpele opgave, en Sint Pauwels kruist k i Buggenhout de handschoenen. Klimmen de twee oplopers nog verder van de achtervolgers weg? Niet Lj mmogelijk mvh St. Wetteren - S.K. Oudegem 0-0 Het is licht te begrijpen dat S.K. Oudegem eerder ontgoocheld naar huis te rugkeerde. Bij een ploeg die de titel nastreeft, is winst de enige mogelijk heid. Men botste echter Vlierzele - Eendracht St. Gillis 1-3 Uit de woorden die Een- dracht-voorzitter Leonard Baetens zijn spelers vóór de aanvang van de wed strijd op Vlierzele toe stuurde, was overuidelijk op te maken dat het Een- dracht-bestuur allesbe halve gelukkig was met het verlies op Moorsel en de eerder lakse prestatie van een ploeg die geroe pen bleek om samen met kampioen Eendracht Meldert de geschiedenis van de kompetitie te schrijven in derde C. Toen de Eendrachtvoor- zitter verder kwam te stellen dat precies in de wedstrijd tegen Vlierzele de laatste kans zat om zich te hervatten en de derde plaats veilig te stel len, ging er bij bepaalde spelers blijkbaar een licht op in verband met de winstpremie zo bij de eerste drie werd geëin digd. ledereen bleek begrepen te hebben wat op het spel stond, en alle spelers zet ten zich tot het uiterste in. Een nochtans sterk Vlier zele werd in de eerste helft in het verlies ge speeld. Dirk Bracke open de reeds op het kwartier de stand en zou even la ter de Eendracht-voor- sprong verdubbelen. Franky Van Hecke, die reeds een voet had in de tweede Eendrachttreffer, zou nog voor de koffie zijn ploeg naar een 0-3 voorsprong tillen. Ge steld kan dat het een zeer genietbare en snelle wedstrijd is geworden. Heel wat spelers waren aan de rust bekaf van het helse tempo dat er werd op na gehouden. Ook na de kampwisseling toon de Eendracht zich op zijn best en was vooral tech nisch de betere van een nochtans niet onaardig akterend Vlierzele. Op fla ter van Putteman wist De Coensel op de 65e min te milderen, maar hiermede was de kous voor de thuisploeg af. De Feyter en Franky Van Hecke lie pen achteraf nog dicht bij nieuwe Eendracht-doel- punten, maar uiteindelijk bleef het bij een 1-3. Een overwinning die Een dracht op de derde plaats houdt maar die tevens nieuwe hoop brengt om uiteindelijk toch tweede te worden. T.K. Meldert werd immers door kam pioen en dorpsgenoot Eendracht verslagen. De St. Gillissenaars hebben nog een wedstrijd op te halen, zodat de kans om terug te komen er nog dik inzit. op een gemotiveerde thuisploeg die in een ver deelde eerste helft de beste kansen afdwong zodat het een wonder mag heten dat Oudegem bij de rust nog met een nul op het passief stond. Ook Oudegem liet zich in aanvallend opzicht terde ge gelden. Dannijs en tweemaal De Bleeckere waren de schutters maar botsten op een knappe doelman Van Hyfte, die alles pakte en mede de grote bewerker was van de 0-0 ruststand. Na de pauze was het aan vallend geweld wat ge luwd en kwam de bril- stand niet meer in ge vaar. Voor Oudegem is deze drawn inderdaad geen schitterende zaak want de winst van Haal tert en Vrasene wijzigt weinig aan de algemene rangschikking. Oudegem blijft dus op de vierde plaats, al maken we ons nog sterk dat er de eerst komende weken nog wel iets zal veranderen. In dien de kans zich voor doet moet Oudegem al- lert genoeg zijn om hier gebruik van te maken. (gdp) V.V. Merelbeke - Excelsior 1-2 S.K. Terjoden - Voorde 0-2 Door de overwinning op Terjoden, heeft Voorde een goede zaak gedaan in verband met de degra datie. Voorde moest win nen, was de leuze. Terjo den kon deze wedstrijd aanpakken als een oefen wedstrijd. Oranje weet zich gered en een ere plaats zit er niet meer in. Dit wil evenwel niet zeg gen, dat Terjoden zich zo maar bij de situatie heeft neergelegd. Om de over winning te verdienen, zouden de lokalen meer stootkracht moeten heb ben. Reeds in de eerste periode bleven tal van kansen langs plaatselijke zijde onbenut. Aan de 35' kon Van Eesbeke de stand openen voor Voor de. S.K. reageerde heftig doch Janssens verkwan selde een open mogelijk heid, zodat de rust er kwam met een 0-1 ach terstand. Na de koffie ging Terjoden op zoek naar de gelijkmaker, doch een versterkte Voorde-verdediging bleef overeind. De laatste 20' werd het een gelijkop gaande strijd met wisse lende kansen. 5' voor slot dacht iedereen dat het dan toch gebeurd was, toen Van de Velde alleen voor de bezoekende goa lie opdook, doch jammer lijk faalde. De strafschop in de slotminuut, voor een fout van de doelman op een oprukkende Voor de-aanvaller, en gretig omgezet door De Schuy- teneer, betekende dan ook een te zwaar vonnis voor de gastheren. A.V.H. De Heistraatploeg mag na verloop van deze uit beurt op Merelbeke, op beide knietjes de voetbal- goden danken, dat men nog steeds ongeslagen is. De Gentenaars traden immers al danig verzwakt aan, omdat drie effektie- ven door allerhande re denen ontbraken. Neem daar nog bij dat de tot dan toe onberispelijk keepende Helderweirt bij een verwarrende fase voor doel werd gekwetst, zodanig dat hij met een zware knieblessure werd afgevoerd en vervangen door de onervaren dou blure Vanderstraeten. En kele minuten vóór deze voor de lokalen zo fatale wending, was er een doelpunt gevallen. De zeer klaarkijkende Ver- bruggen snoepte in het middenveld de bal af van Luk Vereecken, voerde een ritmeverandering door en vloerde de ganse verdediging, keeper in cluis, met een plaatsbal letje: 1-0 op de 56ste mi nuut. Dit was een belo ning voor het verbazend sterk Merelbeeks geheel dat eerder in de wedstrijd wenkende kansen zag te loorgaan langs De Rouck en De Rudder. Op de 70ste minuut, bij een van de zeldzame klassenummertjes van de tandem Demedts - Van der Linden, reageerde in vallersdoelman Vander straeten totaal verkeerd, en duwde de bal in zijn eigen doel: 1-1. De fortuinlijke leiders lagen nu doorlopend op vin kenslag met vrijbuiter Dirk Meul op de eerste rij. Deze was er dan ook als de kippen bij om net voor tijd een door iedereen ge miste voorzet van Vander Aa binnen te duwen (1-2). Een resultaat dat op zijn minst gezegd een ver keerd beeld geeft van het wedstrijdgebeuren. Kijk op Derde Provinciale De laatste loodjes worden geworpen. In Derde C is de titelstrijd reeds beslist: Eendracht Meldert won de prestigestrijd tegen buur Thor, ook al kwam het enige doelpunt van de match er na een strafschop. In Derde D won Excelsior Sint-Niklaas de sleutel match op het terrein van W Merelbeke. Erg lekker liep het er niet voor de Klaaskes, die slechts twintig minuten voor tijd langszij kwamen, dankzij een monumentale blunder van de Gentse invallersdoel man Verstraeten en op de valreep nog een tweede keer scoorden. Het is nu uitkijken naar de evolutie van de degrada tiestrijd. In reeks C zakte Burst vervaarlijk af na een nipte 1-2 nederlaag tegen een verbazend goed Wie ze. Erpe maakte eveneens een slechte beurt, en zelfs indien Oranje beide inhaalmatchen wint, moet nog één punt goedgemaakt om van de voorlaatste plaats weg te klimmen. Schellebelle werkt verbeten aan een «operatie behoud- en pakte in Meerbeke een puntje: SOS is blijkbaar niet van plan zich naar Vierde- te laten duwen. Voorde, dat evenmin gered is, behaalde op Terjoden een belangrijke zege. In Derde D won Kruibeke legen Stekene, doch dat bracht de Waaslanders weinig baat bij omdat Heus- den, de rechtstreekse konkurrent voor de buiteling, Sinaai met lege handen wegstuurde. De strijd laait dus nog hoog op in de allerlaatste episode van een toch wel op alle vlakken interessant kampioenschap. Eendracht Meldert kampioen. Excelsior bijna: de groenzwarte Klaaskes kunnen zondagavond zeker heid hebben. Op voorwaarde dat ze thuis Meulestede kloppen: geen gemakkelijke opdracht, maar een opgave die evenmin buiten het bereik ligt van de vooralsnog ongeslagen koploper.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 29