mm mis üsië BEVOLKINGSONDERZOEK WIL OORZAKEN VAN VERHUIZING UIT AALST KENNEN TOERISTISCHE FOLDER, MOEILIJKE BEVALLING -li ••p //'ID WERKGROEP STUURT VRAGENLIJST NAAR UITWIJKELINGEN UUJ W§}@(Fa+ 2 - 7.3.1980 - De Voorpost De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en heeft het recht de teksten in te korten. hulp met de koord voor de gehangene: de reuzeschei- kundetrust Bayer is van de dag op morgen de baas. Door eerste minister Mar- WIE BESTUURT, WIE tens ondervraagd waarom VERKOOPT VLAAN- de regering niet ter hulp DEREN? werd geroepen, antwoordt gewicht in de Al was het er toen al niet A. Leysen, dat dit weigeren zal leggen opdat de erg fraai mee gesteld, in zijn goed recht is, en dat de gemeentebesturen die op- 1954 begon pas goed de «vrije onderneming» ook industriële afbraak in het het absoluut recht van het arrondissement Aalst, en laten afsterven van een trouwens in de ganse Den- onderneming inhoudt! derstreek. We hebben de Ziezo, daarmee weet men ganse waaier likwidatiepro- het dan. Het Vlaams Eko- cessen meegemaakt: het nomisch Verbond is tegen faljiet, de stille dood, de de gemeenschapshulp aan overname of opslorping, de manke ondernemingen met verhuis, het inspuiten van of zonder waarborgen, de gemeenschapsgelden, die gemeenschap moet haar te laat kwamen, met of gelden pompen in degene zonder chantage inzake te- die toekomst hebben. In Ik las onlangs in een fraai werkstelling, of van dewel- andere woorden, wie te ke men bij voorbaat wist klein is of sukkelt moet uit dat ze alleen maar zouden de weg, wat er ook de ge- dienen om aan bepaalde volgen van zijn, bijvoor heren dikke afscheidspre- beeld inzake tewerkstelling, mies te betalen, nadat men Het recht van de sterkste! zoveel mogelijk kleine werk- Mogen wij dan in die om- nemers jard meer ontvangen. lossing zouden kiezen die in Het belang hiervan voor de het voordeel speelt van de ganse bevolking kan niet bevolking. Voor de BSP is genoeg onderstreept wor- dat zonder enige twijfel het den. Door deze supplemen- aanbod van Interregies taire winst'zou de financiële omdat hier de winst volle toestand van heel wat ge- dig naar de gemeenten meenten kunnen gezond gaat, zonder dat moet ge- gemaakt worden, daar deeld worden met de privé- waar dit anders via bijko- partner. De BSP zal nauw- mende belastingen zou lettend toekijken hoe de an- moeten gebeuren. dere partijen dit dossier be- Het lijdt dan ook geen twij- handelen en er desgeval- fel dat de BSP zijn volle lend de nodige konklusies 'eegschaal uit trekken. J. Van Der Veken BSP-Voorzitter EEN VRIENDELIJKE SUGGESTIE AAN HET ADRES VAN DE HEER ROELS, SCHEPEN VAN TOERISME fusie, van de dokumentatie die hem door de Toeristi sche Dienst van de stad Aalst werd ter hand ge- trekken aan hun komen». Bij het hoofdstuk lokalli satie wordt zowel g ju vraagd naar het ouifcei De spektakulaire daling van de Aalsterse bevolking gestipt, in de jongste jaren blijft belangstelling wekken bij de Opvallend is ook dat een yw verantwoordelijken. Een groot aantal konkrete cij- aantal formulieren auto- steld Drie jaar na dé"fusïe fergegevens zijn bekend, meer neer de werkelijke matisch teruggestuurd moet bedoelde dienst het oorzaak van het feit dat zoveel mensen onze stad werden, hetzij omdat de noq steeds gedaan krijgen verlaten, diende tot op dit ogenblik gegist te wor- betrokkenen reeds over- adres als naar het nietti m<ï de oude folder bie- den. Hieraan wenst een zopas opgerichte ..werk- leden zijn, hetzij omdat zij we. Dit moet de onde)cl, zonder mooi uitgegeven groep Bevolking» wat aan te doen, en aldus werd ondertussen al opnieuw zoekers toelaten na lan maar daterend van vóór de kort geleden een uitgebreide vragenlijst gestuurd verhuisd zijn. «Een be- gaan vanwaar de inw gi geïllustreerf'weekblad dat fusie. Geen ander propa- aan een groot aantal Aalstenaars, die in de jongste langrijk percentage van nets het meest verhui,, een ruime verspreiding kent gandomoteriool. tenzij drie jaren onze stad verlieten. de bevolking verhuist im- den en waarheen z,j v^i over Vloanderen en Neder- fragmentair en/of voor be- mer® permanent» zo trokken land een zeer lovend arti- poolde gelegenheden zoals Woensdag 27 februari jl. welke nu uitgevoerd werd hieraan toege- kel over Aolst, meer be- de Pikkeling, verduidelijkt werd de pers Ultgeno- wordt door een groep voegd. poald over de karnaval van voor de toerist dot Aalst digd om met deze werk- vrijwilligers, onder lei- RESULTateN Aalst De steller van het zich intussen «verrijkt, groep en haar doelstellin- ding van de heer Mare De stilzwijgend hod'lo- s'tondighede'n'de vro"o"g "niet artikel prijst het uitdagende heeft met acht prettige ge- gen kennis te makem Ge- Clercq. Deze man is niet Zoals op de ^perskonfe- Zoals steeds wordt O m proefstuk toe, rentie medegedeeld gepeild naar de same stelling van het gezin, <W om te onderzoeken wel kategorie van de bev^j, king het meest verhuist 9< he neer hetzelfde voor elders koopt? De werkers van stad en hi| besluit zi|n van ongeveer 40.000 naar ke de oorzaak en de huisvestinq van de be- leen over te maken aan wordt aangekondigd. Met Thiange mogen de kern- schets als volgt: «Belang- ongeveer 80.000 inwoners. P enquête volkinq het Aalsters Schepenkol- dit verschil, dat het nu met centrale niet op een lager rijkst van al ,s echter dat Had de auteur van hierbo- n«°P*« ^inister QaMe me. lege, maar ook aan de de dag op een méér brutale toerental doen draaien om Aalst ondanks alle mo- ven deze inlichtingen in I manier gebeurt. De jongste hun eisen kracht bij te zet- gelijke en zelfs onmogelijke aangepaste teksten verisre- dacMhij reeds^aan een dedeelde zullen^de^resul- kunnen gaan doppen. Kon- likwideren! servenfabriek Marie Thu- En onze grote vurige Vla mas: ze lag al op sterven mingen dan, die ontdekt tie. Zoals U hoort niets dan nieuwen, wanneer het Belgisch leger hebben dat het «luie» Wal- lof. Een kleine schoonheids- Voor elke karnaval, voor nog steeds ongestoord zijn lonië van het ijverige Vlaan- fout in het artikel trof mij, elke Pikkeling enz. slaagt bevoorrading bij de Franse deren leeft? Wat zal er wel- als Aalstenaar. De auteur de stad er in keurig druk- dergelijk projekt vóór hij minister be- begin juni bekend zullen instanties zoals de maat- noemd werd. Het is dus gemaakt worden, heel schappijen voor sociale de eerste plaats als wat belangrijke elemen- woningbouw en de Inter- ten bezorgen aan de be- kommunale Land van hef bestuur deze folder noa van Aalst, "en zoals hij" het leidsverantwoordelijken. Aalst, venskuns... v£,rto £gt" n het t»- zelf ™duit zegde «als Men zal er immers niet er de nodige Deze zinssnede als illustra- ristisch seizoen te ver- gevallen spreken daarom- ten, maar de afgevaardig- etiketten steeds zichzelf gen, hij had met de welwil- trent boekdelen. Bouwbe- de-beheerder van een fi- bleef. Een stad van spot en lendheid waarmee hij zijn drijf Socol: veertien banken nanciegroep mag in dit zelfspot. Doch vooral een artikel heeft geschreven, en vijf ministers komen bij land een bedrijf met duizen- stad, waar men de moeilijk- Aalst het volle pond kun- de likwidatie te pas, maar den arbeiders eigenhandig ste kunst van alle kunsten nen geven. Wij suggereren vol^(S4v®^e9®n"°°™'i?®ro de dertienhonderd werkers en willekeurig verkopen of nog intens beoefent: de le- trust Bonduel opdeed; dra aan dat industriële CVP-staatssekretaris Vlaanderen nog Vlaams Ackermans heeft er een zijn, nu de bloem van die communautaire kwestie Vlaamse nijverheid, sedert van gemaakt; in het ACV is 1894 een Vlaams bedrijf, er eerst gesakkerd en daar- met Vlaamse centen en op gevloekt, maar men Vlaamse bazen, een heel praat nu nog alleen over de klein stukje van een Duitse nalatenschap en wie die trust is geworden? naar zich toe zal trekken. Enorm veel stof om over na De brouwerij Anglo-belge te denken, nietwaar. Iets van Zulte, de zoveelste die waartoe wij ons de moeite door buitenlandse brouwe- getroosten, en wat we rijen of financiële groepen onder meer ook aanraden wordt binnengereifd Het aan de doorbrave CVP-se- betreft de Franse groep kretaris van Aalst, Herman BSN-Gervais-Danone, die Goossens, die vorige week de Anglo-belge aan de in «De Voorpost» tegen de Brasseries Kronenbourg zal KP-kroniekschrijvers de ver toespelen, die ook reeds dediging op zich nam van voor 40 de Limburgse zijn tekortgedane vriend brouwerij Alken kontroleert Ghis Willems,- plus al zijn en langs voornoemde BSN volgens hem door ons zo een akkoord heeft met de deerlijk toegetakelde kolle- Brouwerij Lamot van Me- go's van °"e kleur waarschijnlijke toekom- alleen kunnen uit leren beleids- en politieke be- stig gemeenteraadslid» waarom de mensen zo- sluiten kunnen uit trek- dat hij begaan was met veel verhuizen uit een ken voor de toekomst, het probleem van de centrum stad, maar voor- Men is trouwens zinnens voortdurende daling van al waarom er zoveel in- om de bekomen resulta- de bevolking. woners specifiek uit Aalst ten te geven in een Hij wilde in de eerste vertrekken. brochurevorm, plaats de werkelijke rede- Alleszins hopen de initia- Op de yraa9 hoe alles nen van de talrijke ver- tiefnemers dat de over- gefinancierd wordt, bleek huizingen kennen. Som- heid bepaalde maatrege- dat ^et °P dit ogenblik de 80.000 meer hebben zoals de kuststeden en sommige ^9end^eWer®ero'SïïaS li" 'vermijden ^dlT °dï *Stan?Hiert3j Xe!e ver worden door het gebrek «volksverhuizing» verder meld dat de vragenlijsten aan werkgelegenheid in gaat. opgestuurd, worden met eigen streek; anderen een 9ratis briefomslag zeggen dan weer dat de WERKGROEP voor het terugzenden van oorzaak te vinden is in de De werkgroep bestaat de ingevulde formulie- hoge bouwgrondprijzen, niet alleen uit de reeds ren- Ook bij het terugzen- Maar naar de werkelijke vermelde heer De Clercq, den wordt de port be- redenen werd tot op he- die projektleider is, maar taald door de bestemme- den nog nooit gepeild. eveneens uit Roger ling, zijnde in dit geval de Het is dergelijke peiling D'Hondt, de Aalsterse po- Werkgroep Bevolking. litieke sekretaris van de De bedoeling is wel de gedane kosten terug te spreekt immers over «een werk op de markt te bren- vitale, volwaardige stad gen. Toerisme is nu mis- met inmiddels ruim 46.000 schien niet de grote winst inwoners». Wij weten nu maker voor Aalst zoals het stilaan dat wij er geen bvb. wel het geval is voor wij in 1977 begonnen wa- toeristische landen, maar ren, maar om dat aantal te het is zo belangrijk dat het laten terugvallen tot als onderdeel van het be- 46.000, het aantal inwo- leid, de volle aandacht ver- ners van klein-Aalst vóór dient, ook in Aalst. Een al- de fusie, is er een pest, een gemene geactualiseerde cholera of een atoombom folder, naast de deel-infor- nodig. matie over karnaval, Pikke- Tenzij de auteur nauwge- ling enz., kan onze Toeristi- zet en vakkundig gebruikt sche Dienst niet missen, heeft gemaakt, 3 jaar na de Ghis Willems chelen. En 't is niet alles, De top van de hitparade is de ope ratie Agfa-Gevaert-Bayer. In 1964 fusioneerden Agfa Gevaert, vijftig-vijftig, Herman mag voor ons best van bewondering wegsmel ten voor alle positieve voor stellen van zijn vriend. Wij stellen vast: bij de afbraak van de Denderstreek heb- van Minister Galle. VRAGENLIJST maar het huwelijk van een ben Ghis en zijn vrienden kindje met een reus. Enkele gepast bij de toenemende weken geleden liet big-boss werkloosheid zwijgen ze, bij André Leysen zich door de industriële uitverkoop «De Standaard»-blad waar van Vlaanderen houden ze hij de baas isinterviewen hun bek in hun pluimen. Als over de moeilijkheden van- het dat is wat Herman van wege de stijging van de ons verwacht, nog voor zilverprijs, en... boem, het is geen drie mandaten... gebeurd. Bayer snelt ter Roy De Smet BSP, de heer Mathieu Saeys, die adjunkt-advi- krijgen van het bureau seur is, en twee kabinets- - medewerkers van Minis ter Galle, de heren Jean- Paul D'Hose en Gilbert De eigenlijke vragenlijst. De Corte. Naar de pro- die naar de belangheb- jektleider verduidelijkte, benden gestuurd werd is betreft het in feite een veelomvattend. Op de Sinds de realizatie van de fuzie zijn reeds meer dan hiertoe schijnt er weinig mini-enquête. In totaal eerste bladzijde ervan drie jaar verlopen doch een toeristische folder van aarde aan de dijk te zijn werist men een 1500 ge- beeft de Werkgroep Be- Groot-Aalst, waarin dus ook de «deelgemeenten»» gebracht. Althans voor zinnen aan te schrijven, volking duidelijk de rede- aan bod komen, is er (nog) steeds niet. de gewone burger. en sjnds men zowat een nen en de oorzaak van Werd de idee reeds van bij de aanvang door de maand geleden startte haar enquête toegelicht. «Stedelijke Adviesraad voor Toerisme»» gepland, tot Nog verleden jaar boog wercjen reeds een 1000- Hierbij wordt natuurlijk de adviesraad zich twee- ta( formulieren opge- verwezen naar de daling maal over de problema- stuurd Begin maart ho_ van de Groot-Aalsterse tiek van de realizatie van pen de !eden aMe vragen. bevolking met zowat dergelijke folder en zorg- lijsten verstuurd te heb- 3000 eenheden op drie bewoonden en in dns de een beperkt redaktie- den. Ondanks het feit dat iaar l'jd. Men vermeldt huis wensten te won» h komitee voor tekst en men pas startte was de ook dat het jaar 1980 uit- 0f omgekeerd. lay-out-projekt, maquet- werkgroep verrast door geroepen werd tot het Alleszins kan nu te inbegrepen. bet groot aantal antwoor- Jaar van de stads- en gewezen worden op j hebben betrekking op redenen van verblijfsvdaa andering. Hierbij worj a gevraagd of de voq«L gaande woning (te Aalfce onaangepast was, I d men eigenaar was v»e deze woning of huurdtd, Ook wenst de werkgro* I te weten of de mensi— Aalst zouden verlati hebben, indien zij op (i| ogenblik in de omgevii een meer gepaste w ning zouden gevonq hebben. Vervolgens wordt peild of de nieuwe ning een sociale wonij is. Ook wil men ver" men of men Aalst verlf e omdat men naar bou^ grond zocht en deze Aalst niet beschikbaar^ te duur was. ba De ondervraagden kifc*, nen ook gewoon v^J huisd zijn om persoonjg ke redenen, of wege# i huwelijk. Hierbij aansl^t tend informeert menu de ondervraagde sot* niet verhuisde naar eh< bejaardentehuis. Ook milieuhinder als oorzakc van woonstveranderjt*; wordt in de vragenll niet vergeten. is Een belangrijk elem» d voor de beleidsveraPis woordelijken is dan w»aa te weten of de mentfte soms niet verhuisadi omdat de openbare nJ»j voorzieningen ontroefje kend waren, of het optüc baar vervoer. n fc Ook de faktor tewerks^ff ling wordt in de vragl lijst niet vergeten. Tfsti slotte wenst men te \Pef ten of de uitwijkeling0'* soms niet vertrokken otei dat zij een appartemp bewoonden erif" Brieven waarvan'de afzender niet aan de redaktie bekend is, komen niet voor plaatsing in aanmerking. De redaktie behoudt zich het recht voor de tekst te bekorten. Publikatie betekent niet dat de redaktie achter de inhoud staat. Bleek dan dat er naar de den dat men bmnen_ dorpsherwaardering. Ik neem kennis in «De heid om de doorbraok van inziens uitgesproken had- Voorpost» van 22 februari de sociale gedochte te ver- den op basis van een onvol- 1.1. van de brief waarin de zekeren—en die weg werd kwamen" waarsan werd ledig dossier voorzitter van het Priester opgegaan door diegenen- verholpen. Daarna bleef 0e„heid aebruik maakten schikbare middelen en Inderdood: er waren slechts Daensfonds reageert od pn daartoe behoorde miin 9en e u 9e u i kontakten gelegd langs één bepaalde uitlatingen ue.. ua, w........ belang van de enqufl mening van het stadsbe- kreeg Meteen bleek ook «Het "toet onze bedoe- „Werkgroep Bevolkinj" stuur te weinig foto s dat men recbt in de roos "ng worden de binnen- en velen zullen zeker rl over karnaval in voor- gemjirt had, vermits heel steden terug leefbaar te belangstelling naar def e: wat mensen van de gele- maken. dit met alle be- sultaten ervan uitkijkL- nn Hnnrtno mün j J genheid gebruik maakten schikbare middelen en Hierbij kan enigsz op en doortoe behoorde m^n de haalbaarheid steken om eens k|aar en dujde_ een ver doorgedreven beaamd worden vader, die positief aan de op het teveel aan kleu- ijik »e zeaaen wat od hun vastberadenheid» zo sommiae leden van Het dossier over de her- kont (de pnvé-sektor, te voorkomen in het inter- opbouw von de moot- renf0to's wat dure kleu- |aVer lag staat er verder letterlijk in groep op de perskot lever iao Staat er verder letterlijk in aroeD oo ue ueis strukturenng von de gas- weten Ebes en Intercom) en vieuw dat mij door een win schappelijke werken doen- r0nselekties impliceerde AlhoevvJj de werkgroep cle tekst. Nadat gevraagd ?entie zegden, met en elektnciteitsdistnbutie ,n de verstrekte gegevens wo- uw medewerkeers enkele de waren. waaraan dan weer een oeen voorbariae konklu- ""«H om de enquête dat een derqéliik ond Oost-Vlaonderen (en een- ren zeer summier maanden geleden werd of- De realisaties von deze m0Uw werd gepast door trakkea was het niet in de prullemand te stukje von Brabant) treedt Als voogdijminister ,s het genomen mensen zijn overeind geble- overschakeling, gedeel- h „„va||end dat vooral werpen, maar er integen- thons in een beslissende zi|n plicht te waken over het Ik stel vost dat de enkele ven. De voorbeelden die de telijk. naar wit-zwart. Dat p*„j„ deel aktief aan mee te fase. algemeen belong en daor bedenkingen die ik maakte Voorzitter van het Priester de voorkant in wit-zwart Vq f w0 laar en rréet 1 of 2 werken besluit men dat Zoals de trouwe lezers von om besloot hij de gemeen- over het Daensisme nog al Daensfonds aanhaalt be- zou zij„ vond het bestuur kj d antwoordden he< be werkgroep bijzon deze Tribune reeds weten, ten oon te zetten het dos- ongenuanceerd over ko- treffende vergeefse pogin dan „eer nia, gelukkig uit d_ a'ntVvnorden bliikt der genoegen zou doen hebben in de loop von vorig sier te vervolledigen door men. Hoe kon het anders in gen van pastoor Daens om alhoewel de adviesraad d d J zo men er kon toe bijdra- jaar 28 gemeenten (waar- ook met andere partners een los gesprek waar over de sociale wetgeving te ver- de mening was toege- i j i - i i -0 aebrek aan bouwurond 9®*i dat aan de mensen de meest uiteenlopende zo- beteren, bewijzen dot de daan dat een plan uit h ontbreken van so. van Groot-Aalst opnieuw l/ar\ XA/Or/H i-izacnrrxlzpn Mnn utan r\\o hli wnc nr» nonnnn W1w ""i unoi onder Aalst) uit Oost- kontkaten te leggen. Vlaanderen en Brabant be- Als gevolg daarvan hebben ken werd gesproken. Mijn weg die hij was op gegaan vroegere eeuwen auten- sloten de kontrakten die de gemeentebesturen een bedoeling is niet te polemi- tot geen tastbare resultaten tieker zou voorkomen in zijn, voor de distributie van voorstel van overeenkomst seren. kon leiden. Ik heb me ook wit-zwart dan in kleur, elektriciteit en (voor een gekregen vanwege Interre- tijdens dit interview inciden- De algemene trend helt deel) gas, hadden afgeslo- gies, het overkoepelend or- |k heb gereageerd op de al teel gekant tegen die zich momenteel inderdaad ten met de privé-sektor te gaan van de zuivere inter- te ongenuanceerde voor- 0p hun Daensisme beroe- niet meer over naar vernieuwen voor een perio- kommunales dit wil zeggen stelling die bij vele mensen pen om hun eigen onbe- chromo's, de van jaar. Tegelijker- die interkommunales waar- ingang vindt, alsof de be- trouwbaarheid te dekken Kwamen daarbij sugges ted zou een fusionering van van het beheer volledig in strijding van het Daensisme Vanzelfsprekend heb ik ties om geen folder doch zonderlijke blaadjes en in 5 bestaande interkommu- handen ligt van de gemeen- door de Kerkelijke Overheid geen verwijt willen sturen een eenvoudig groot het formaat gebruikt nales doorgevoerd worden ten, zonder dot een beroep en door de grote meerder- tot mensen zoals oud-sena- vouwblad op gewoon via de oprichting van één gedaan wordt op de privé- heid der Katholieken, inge- tor Jon De Neve, die als papier te prezenteren ge- «superinterkommunale» In- sektor. geven was door een verzet stichter van een zieken- koppeld aan blaadjes Dit lootste voorstel van tegen de sociale opvattin- fonds positief tot het volks- met kommentaar per overeenkomst is voor de gen waarvan Daens een welzijn heeft bijgedragen, onderwerp. Dit dan gemeenten merkelijk voor- der verkondigers was. in goede verstandhouding tegenover een meer deliger don het oorsponke- tergem. Mare Galle, als minister van het Vlaamse Gewest, be voegd i.v.m. de voogdij ciale woningen te Aalst, een eerlijke kans wordt twee belangrijke faktoren geboden «om er vreed- van uitwijking vormen, zaam en met voldoening Ook de milieuhinder werd vrij konstant als re den van verhuizing aan- door het Kommissariaat- Generaal voor Toerisme 20/20 met buitenop de kaart van Sanderus in wit-zwart. zoek een permanent rakter zou moeten gen. Dit zou dan wel nen georganiseerd worden vanuit het sta bestuur zelf, niet in minst omdat zij toch eerste belanghebbet partij is. VE __wDeze folder zou 16 blad- Doens werd in de eerste overigens met mijn vader luxueuze uitvoering. Ge- zijden bedragen, gedrukt over de gemeenten én de lijke voorstel van Intergem. plaats bestreden omdat hij dje Voorzitter was van de steld werd ook de moge- worden in de stadsdruk- herstrukturering van de in- Óp 30 jaar zouden de als een scheurmoker werd Landsbond der Christelijke lijkheid dergelijke vouw- kerij op 10.000 exempla- terkómmunales heeft eind gemeentebesturen niet en- aanzien die de Katholieke Mutualiteiten, en evenmin bladen aan te bieden via ren met de mogelijkheid vorig jaar geweigerd zijn kei eigenaar worden (reeds partij waarvan de eenheid tot Victor Bocqué, De be verkoopautomaten bij te drukken volgens de handtekening te ploatsen na 20 jaar) van de installa- in de strijd tegen het anti- slissende getuigenis die Schepen o.m. van Toeris- noodzaak, ondér de oprichtingsakte ties, maar zij zouden ook clericalisme als noodzake- mijn vader op zijn proces me. Herman Roels, hield Hopelijk komt hij deze van Intergem. Zijn voor- niet minder dan 10 miljard lijk werd beschouwd, in ge- na de oorlog ten zijnen het bij een algemene zomer klaar zodat aan de noomste motivering hier- fr meer winst onder me- vaar bracht. ontlaste gaf, kon ik slechts folder zoals trouwens in talrijke aanvragen kan voor was dot de betrokken kaar kunnen verdelen. Zo Er was een andere weg dan onderschrijven. de meeste steden ge- worden voldaan, gemeentebesturen zich zijn zou bvb. Aalst bijna 2 mil- die van de steriele verdeeld- L. Moyersoen beurt met uitleg op af- VH Alle kandidaten, al dan niet tevreden over het hen toegekende resultaot hebben toch de glimlach nog r jj, verloren. Volgende week een reportage omtrent dez< aktiviteit. (Per)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 2