1INISTER GALLE ZOEKT NAAR JrOEDE OPLOSSING NIEUWE DANCING IN RESIDENTIELE WIJK, ZORGT VOOR NODIGE HINDER 70LGT RIK STRIJPENS (BSP) AMBERT VAN DE SIJPE CVP) OPALS ÏEMEENTERAADSLID? ïtergem of Inferregies? De Voorpost - 7,3.1980 - 3 is van oudsher een gekend uitgangsoord. en als de Korte Nieuwstraat, De Kings, de apstel, D'Hoeve en 't Muisken zijn ver buiten stadsgrenzen bekend. Jongste in de rij is de s» gelegen in de Verenigde Natiënlaan, dichtbij iprit van de autosnelweg. Als wij de buren en geloven zorgt deze dancing, en dan inzon- eid het publiek ervan, voor een voorheen nooit ode hinder. itans was deze dan- jaren lang een ge- bar zoals er ook oka le zijn in het land. juwd op een ou< terp van de gekende nie itekt Luc van Den ndejck werd deze bar in- and in wat men inw^gaans een residenti- rhui^uurt noemt. De talrij- j ve mwonenden keken in jegin wel een beetje t o^md op dat de toela gegeven werd tot de in, van een huis met well dergelijke bestem- >ev<jj, rekening houdend uisthet feit dat het ganse ragged rond de Hoeze- 3P <bt en Verenigde Na- fsvëaan voorbestemd worj als villazone. Maar voa«Lidyjac», want zo Aaltte de gekende bar, I dan ook meer het i vfe van een moderne jrdtdan van een rendez- grofc huis. Enkel de op- ?nsi rlati vallende verlichting lokte 's avonds naar de al dan niet late bezoekers. Alles bij elkaar bleef het in de buurt echter zeer kalrr) en had men weinig of geen last van deze «Lidyjac». Dancing Alles veranderde echter zeer vlug toen eind no vember 1979 het gebouw plotseling getransor- meerd werd in een dan cing-taverne. Voor de omgeving het goed be sefte groeide de Fats uit tot één van de meest ge kende dancings van de streek. Vooral een iets wat ouder publiek bleek van de sfeer te houden, en de omgeving werd dan ook herschapen in een reusachtige parking. De muziek van de dan cing zelf zorgde voor niet al te veel hinder, maar het was vooral de aan- en afrijdende autokaravaan die voor de nodige bu- renlast zorgde. Van vrij dagnamiddag tot dins dagmorgen worden de omwonenenden vooral 's nachts gewekt door ge roep en getier of door unieke toeterkonserten van drie of meer tonige klaxons. Vooral de vrij dagnacht en de maan dagnacht schijnen hierbij uitschieters te zijn. Daar de bezoekers van de Fats niet altijd de nodige par keerplaats vonden in de direkte omgeving wer den de auto's maar ach tergelaten op de eerste de beste plaats, liefst zo- dicht mogelijk bij de be stemming zelf. Rond de Nieuwjaarsperiode was het dan ook geen uitzon dering toen bepaalde bu ren gewoon de ingang verhinderd werd tot hun eigen garage. Sommige bezoekers lieten zelfs ge woon hun wagen achter op privé-tuinen. Erger werd het toen ook een aantal privé afsluitingen door onvoorzichtige (of moeten wij eerder zeg gen halfdronken) chauf feurs aangereden wer den. Hierbij dient aange stipt dat de buurtstraten helemaal niet voorzien werden voor de opvang van een dergelijke massa wagens. Supplementair probleem is het feit dat de Verenigde Natiënlaan dood loopt aan de oprit van de autosnelweg. Er is wel een rondpunt voor zien om de wagen te ke ren, maar voorzichtig heid blijft steeds gebo den zeker wegens de die pe grachten langsheen de straat. Eerlijkheidshalve dient vermeld dat de dancing wel een eigen parking voorzien heeft op een weide, een tiental meters voorbij het eigenlijke ge bouw, maar de doorsnee Belg heeft nog altijd een hekel om enkele meters te voet te lopen, zeker als dit door het slijk en de modder moet gebeuren. Dit alles alsook nog een aantal andere excessen, die wij liever niet be schrijven, zorgde ervoor dat het ongenoegen bij de inwoners in de direkte omgeving van de Fats traag maar zeker stijgt. Hierbij aarzelt men niet zich een aantal vragen te stellen. Zo wenst men te weten of de dancing wel de nodige vergunning heeft, en of men zomaar lukraak de straat mag in palmen als parkeerterre in. «Moeten de burgers het slachtoffer zijn van een zakkenvuller?» was een vraag die wij ook uit de mond van één der bu ren hoorden. Stadsbestuur Moeilijkheden bij dit alles is het feit dat de overheid beweert kwasi machte loos te staan tegenover dergelijke toestanden. Ook een aantal buren be seffen dit best. Als zij im mers beroep wensen te doen op de politie om een bepaalde lawaaima ker, of een snelheidsma niak te vatten is deze reeds lang verdwenen voor de politie ter plaatse verschijnt. Wel scheen men bij na vraag op het stadhuis geen kennis te hebben van een aanvraag tot het uitbaten van een dancing op een dergelijke plaats. Nochtans is een dergelij ke vergunning noodzake lijk, al was het maar uit veiligheidsoverwegin gen. «Maar wie zou er durven zoiets te sluiten?» was de mening van ie mand van de administra tie, die liever onbekend wenst te blijven. .Schepen van Openbare werken Jan De Neve ver klaarde ons wel dat hij een onderzoek zou laten doen nopens de enorme lichtreklame voor een ge kend biermerk dat blijk baar zonder de nodige vergunning op het dak van de dancing werd ge plaatst. Maar veel meer kan ook hij niet doen. En het blijft een feit dat het al dan niet wegne men van een lichtrekla me niet zozeer het pro bleem zal oplossen van het nachtlawaai voor de buurt. Het best kan men nog beamen, wat één van de omwonenden aan ons vertelde: «Men be seft pas goed wat het be tekent in de omgeving van een dancing te wo nen, als men een derge lijke dancing als buur heeft.» VEHE 'er'f enkele maanden werd de oprichting bekend gemaakt van een soort super-interkommunale, die de >01% «Intcrgem» meekreeg en die de bestaande interkommunales voor elektriciteits- en gasdistributie ze Ho, Edas, Denderlec, Interdender, Interwaas omvatte. Intergem sou dan een groot gedeelte van de i3rHncie Oost-Vlaanderen seg maar een 800.000 inwoners gaan voorzien van gas en elektriciteit. De Bande interkommunales werden ontbonden (vroegtijdig) en de nieuwe opgericht. Maar minister Galle, K'Wod *oor het Vlaamse Gewest, was het daar niet mee eens en weigerde de betreffende dossiers goed vfcaren. Daartoe had hij enkele redenen en die zette hij tijdens een perskonferentie, die op zijn kabinet )on» gehouden, uiteen. In de eerste plaats, aldus de minister van het Vlaamse Gewest, was het dossier dat 394 ingediend onvolledig en kon men zich daar dan ook moeilijk over uitspreken. In de tweede plaats nsltat de heer Galle. dat men er niet goed aan doet te beslissen over een enkel voorstel. Iedereen moet de sn krijgen, zowel de zuivere als de gemengde interkommunales, ook de privé-ondernemingen. Omdat er so% enkel voorstel uit een andere hoek dan deze van Intergem te voorschijn kwam, werd door de diensten r"inisterie het Vlaamse Gewest dan zelf een dossier ingediend en ook overgemaakt aan de eente bes turen. Het gaat in dit geval om een zuivere interkommunale die «Interregies» wordt genoemd. rzafcomt er nu op aan beide dossiers met elkaar te vergelijken en datgene te nemen waarmee de lersctnschap het meeat Is gediend. is zowat de hoofd- verliezen (lees volgens zware beslissing: voor daal, Temse, Temat, imt die minister Galle het dossier Intergem), een nieuwe periode van Sint-Gillis-Waas, Sint- gra'ns de perskonferen- dan zou ik ook wel eens 30 jaar zich binden aan Niklaas, Stekene, Waas- wiaanhield, al bena- het been kunnen stijf de partner waarmee ze in munster en Zottegem) jnsfle hij wel honderd houden wanneer ze ko- het verleden zijn scheep spraken zich ten gunste dat het zijn taak en men aankloppen voor be- gegaan of zoeken naar van dit voorstel uit. Im- it was de bevolking toelagingen. Het gaat een andere oplossing, mers werd er hen op het tktief mogelijk voor niet op dat men aan de Door de elektriciteits- hart gedrukt dat ze aan lichten. Weliswaar ene kant geld over de maatschappij werd een spraak zouden maken op hij niet het recht balk gooit en langs de schaalvergroting of fusie dezelfde winst als deze ksfiat ligt ook niet in andere kant men een be- van bestaande interkom- uitgekeerd door de 5 be- agf bedoelingen, zegt roep doet op de Staat om munales voorgesteld, staande interkommuna- T#ster Galle druk uit de gemeentekas aan te Met daarbij extra voorde- les voor het boekjaar B \pefenen op de ge- zuiveren». Daarin heeft len voor de gemeenten. 1978, verhoogd met 12 iten, die autonoom de minister uiteraard De verschillende ge- procent. Eventuele over- len beslissen. Toch overschot van gelijk, de minister dat hij meenten (28 in totaal en schotten zouden boven- het gaat over Aalst, Be- dien aan de gemeenten ver, Beveren, Brakel, verdeeld worden naar ra- Waarover Buggenhout, Dender- to van 57,5 procent. Een gaat het? leeuw, Dendermonde, erg positief voorstel dus. Erpe-Mere, Galmaarden, Het dossier Intergem, In de loop van de 80-er Geraardsbergen, Haal- want daar gaat het over, Wanneer de ge- jaren zouden een aantal *ert' Hamme, Hekelgem, werd in de loop van de- cinfnten zich de weelde interkommunales komen Heme, Herzele, Kruibe- cember van vorig jaar i len veroorloven jaar- te vervallen. De gemeen- ^e- Lebbeke, Liedekerke, overgemaakt aan de mi- enkele miljoenen te ten staan dus voor de Lierde, Ninove, Roos- nister van het Vlaamse &as een stok achter de onf heeft, want tenslot- aoet ook hij zich bui- over de subsidi- p jgsaanvragen. Zegt |Ul s Lambert Van de Sijpe, CVP-raadslid met een an voor groen en bomen, straks als volwaar- omroep-journalist zal worden aangesteld, ent hij noodgedwongen, ingevolge het nieu- BRT-statuut, zijn ontslag in te dienen als lid de Aalsterse raad. diende de bekende BRT journalist Lucien issé ontslag te nemen als lid van de Lokerse ieenteraad. Volgens dit nieuwe statuut is er erenigbaarheid tussen het statuut van om- p-journalist en gemeenteraadslid. Deze 'erenigbaarheid geldt trouwens met alle po ke mandaten. htans wordt er gefluisterd dat men het op Ier partijniveau tussen BSP en CVP op een :oord zou gooien om hier stilzwijgend de palingen van dit nieuwe statuut te negeren, i reden hiervoor ligt zo te zien aan het feit dat, i dien het Meldertse CVP-raadslid zijn ontslag indient hij zal worden opgevolgd door de nu bij de BSP aangesloten maar bij de laatste ge meenteraadsverkiezingen nog op de CVP-lijst opgekomen Aalsterse leraar Hendrik Strijpens. Strijpens kwam toen inderdaad als eerste op volger op de CVP-lijst uit de verkiezingsbus. Wij vragen ons af of de rechtlijnige groene ridder uit Meldert bereid zal worden gevonden om, zoals bij dit akkoord schijnt bepaald te zijn, om in ruil voor het behoud van zijn gemeente raadszetel tesamen met de verwerving van zijn benoeming als BRT-journalist, geen stelling meer in te nemen in de gemeenteraad. Als dit waar zou zijn dan zal schepen De Maght voor taan ook rustiger kunnen blijven op de raadszit tingen. Wij echter zullen niet alleen een vinnig, talentrijk en welbespraakt debater missen maar tevens weer een illusie armer zijn en een teleur stelling rijker. E.V. Gewest, die terstond voor enig opzien zorgde toen hij weigerde het dossier te ondertekenen. Dat heeft hij tot op heden ten dage nog niet ge daan. Minister Galle wil namelijk dat de gemeen ten een beslissing treffen op basis van een volle dig dossier (Intergem, al dus het ministerie, dien de een onvolledig dos sier in daar men enkel de ontwerpstatuten zonder precieze cijfers over maakte) waar de voorde len van twee mogelijk heden, enerzijds het ge mengde stelsel en ander zijds het zuivere sys teem, op basis van cijfer gegevens, objektief te gen elkaar kunnen wor den afgewogen. Her haaldelijk heeft minister Galle naar die precieze cijfers gevraagd, maar ze nooit gekregen, tenzij op de dag van de perskonfe rentie, nu acht dagen ge leden. De h. Galle wei gerde zijn handtekening te plaatsen omdat de ge meenten zich niet heb ben kunnen uitspreken over een uitbating onder vorm van enkele ge meenten, eventueel pro vincies, verenigd in de zogenaamde zuivere in terkommunales. Cijfermateriaal Het koepelorgaan van de zuivere interkommunale Interregies heeft dan een ontwerp-overeenkomst uitgewerkt die aan de betrokken gemeenten werd overgemaakt. Wan neer men nu de cijfers vergelijkt vooropgesteld door Interregies en deze van Intergem, komt men tot merkwaardige vast stellingen. Men heeft na melijk werkhypotesen vooropgesteld (geen wij ziging van het verbruik, van de aankoopprijzen en tarieven, van de ex ploitatiekosten). Volgens de studie van Interregies zouden de gezamenlijke gemeenten voor het eer- 'K MOEN GON BEGINNEN Op te passen, peis ek, meh 't gein da 'k hier allemol vertel, want 'k peis dat er mier zèn die dad hier leizen as da 'k peis. Alia, gelèk as meh da geval van denne per- soein en zèn ziekebis... twie weiken noding nooi 'n antwoord, mor 't was er noor. En verleide weik grip ek hier rèzzekes iet oever ienen da stoefhaat on 't banienhaven es... van de weik komme ze ba moy zelf in mennen hof meh staopelken stoefhaat pikken! Zé, en 'k was rozeg kood! Ni ver da betjen haat zee, balange ni, want 'k moen mor ienegte tekkeren afzaogen, die toch menne gebier ambeteiren omdat 'n zeit dat dad oever de schielayn hangt en 'k hem verom 't gein da ze gepikt hemmen, nie, mor omda ze op 't moyn gezeiten hemmen en da 'k dor nimmendalen va gezing hem. 'k Ben mor ver ien dingen kontent, 'k peis dat er ien van de twie, want on de voetspoeren hem ek gezing da 't alleszinsj ne maan meh 'n vraa boy moe geweist hem men, meh zè meziek 't onderstaboeven in eh peirk moe gevloegen hemmen. Ajja, vanóyges es da meh den donkere gebeird en naa da *k er goed op peis, 'k hem ekkik iet gTioeird oeik zee, mor ja, ne mensj ontgeifd hem dad hein. En in den donkeren 'n hemme ze ghiel zeikes ni gezing da 'k dor iveranst t' halven van men hofken eh peirk afgemokt hem meh drood azoei tot op iveranst nen halve meiter hoeig, ver de konantjes die anders meh alles ribbede- bie zèn. Mor die konantjes 'n pikken tèn toch nog atooyd gie stoefhaat. Awei, dennen drood loy lanst den iene kant ghielegans plat en d' hate stokskes wormei da 'k da recht haaf, woren afgekrokt. 'k Peis dat den dienen of dedie dor ne goeie gèrla zal gegoon hemmen... en 't es van hèrte gejond! Mor ver 't geval da ze teis hoeksken oeik leizen, 'k zeg er naa boy, opgepast hein! Want 'k ben gelierd en 'k teif ajjer verzeikeren dat den noste kier azoei ni zal afloepen. Da ze 't heer ver gezeid haven want ik ben braaf en goed al zeg 't eik zelf, mor te veil es te veil. En 'k ben ni van zin van meh ghiel aovenen mèn pansj af te weirken ver dad haat zjuust op lingde te zaogen ver da tèn deir 'n ander lote kommen af t' holen... En as ze der iveranst iengte plooimen zollen ba loten, ja, ze moeten heer poeiten mor op 't heer haven, wa peisde gajjer dorvan? Aal degein die pikken of inbreiken, mosten van 'n kole roys thooiskommen, vindje dad oeik ni? Gelèk as da maddammeken woor da 'k van de weik hoeiren over vertellen hem. Da mensj ken hooi in heren jongen tooid, gelèk as ek ik oeik, reigelier ne kier nor de zwemkom gon zwem men. Ik hem dor naa nog attoyd iksel van tissen mèn tienen van overghaven en dad es iet gralèk ambetant woor dagge noeit nimmer van af 'n gerokt. In Ameireka noeme ze dad «atleitvoeten» 't schantj, mor door ben ekik wel mei! Mor dad ander mensjken de die hooi dor iet anders van oeverghaven: wèrten. 'k Zeg ni dat da naa nog 't geval es, mor vroeger joren 'n koste de gevallen ni tellen van mensjen die meh van dennen ambetanten iksel of meh wèrten nog hoois kwampen as ze ne kier gon zwemmen hooin. Da mensjken na, hooi dor van alles al vér geprobeird, ba den doktoer geweist, ba den appeteiker, allei, oeveraal en ba allemaan. Z' hooin dor al meh 'r doeivelsstoksken opgezei- ten, ge wetj wel hein, van da spel van zilver, dad azoei noyg brandt en da zwerte plekken mokt op alles woor da 't oon komt. Gien avans. Den doktoer hoy dad al gebrand meh den ellentrik, hooi dad al vervroezen, mor de wèrten kwampen attoyd verom. Nichtere spik- sel oondoeng 'n hilp oeik ni, of afbinnen meh 'n drooiken was oeik niet gekert. Ja, hooi Batist nog geleefd, den dienen zol dor allicht iet geweiteh hemmen, zoy der heer 'n aad mensjken, mor zé, 'k weit imand die goed op d' hoeigt es van beiweigen en door moeue ne kier boygoon. Ja, da was mor eh woerd hein en 't kwamp er op neir dat die madam iveranst nor eh zeiker kapelleken most goon, dor zoeiveil kieren rondgoon as da ze wèrten hooi en nog iet in den offerblok steiken vanoyges. Allei, zugezeidzugedoon! Geer iveranst on da kapel leken, 'k goon ajjer ni zeggen woor want 'k mag hier giene reklam maoken, stond er nen offerblok er door stond boygeschreiven dagge zuveil kieren ne frang in den blok most stei ken as dagge wèrten hodj... Mor ja, da mensjken most dor iest zelf gon beginnen te tellen... van onder op heer voeten en tissen heer vingeren... 't woren der acht- ting! Allei kom, achtting kieren rond da ka pelleken gemarsjeird meh de potnéster in d' hand... en tèn most er nog achtting frank in dennen offerblok gedaven werren. Mor ja, wie heit na achtting inkelfrangen in zèn sakkosj zitten? Meh 'n groeite zjest daaf 'z agaa 'n brifken van twintjeg ballen in dennen offerblok. «Nem, zei ze, 't es gepast!» En zoy nor hoois. En ze komt thoois. En ze begintj spèkse te maoken. En z' es heer acht ting wèrten kwoyt! Mor ze 'n hooi gin teipels nimier! DOLF ste jaar een bedrag van 367.689.572 fr. ontvangen en na dertig jaar zou men aan een som van 18.923.165.350 fr. komen. Het personeel van de be staande interkommuna les zou worden overgeno men met behoud van de verworven rechten en na 20 jaar zijn voor de inter kommunales de aflos- singslasten van de aan gegane leningen ver dwenen en zijn al de aangesloten gemeenten eigenaar van de installa ties. Het spreekt vanzelf dat vanaf dat ogenblik de netto-inkomsten sterk gaan stijgen. Bij Inter gem zit die winst er niet in, aldus de diensten van Mare Galle. Vereenvou digd voorgesteld zouden de gemeenten globaal aanspraak kunnen ma ken op dezelfde wijze als deze uitgekeerd door de 5 bestaande interkommu nales, voor het boekjaar 1978, verhoogd met 12%. Eventuele overschotten zouden aan de gemeente verdeeld worden naar ra to van 57,5 procent. Inter gem zou het eerste jaar een winst opbrengen voor de gemeenten van 299.349.752 fr. en na der tig jaar 8.980.492.560 fr. Duidelijk minder dan de zuivere interkommunale dus. Waar zit dat ver schil nu? Gewoon omdat een zuivere interkommu nale geen rekening moet houden met de privé- partner, zegt minister Galle, die eraan toe voegt dat de gemeenten nu maar eens hun zij het zware verantwoor delijkheid moeten opne men. Wanneer de beslis sing over het Intergem- dossier zal vallen is nog niet juist geweten, maar lang zal het alvast niet meer duren. Minister Galle hoopt nu maar dat stelt. Maar, zegt Norbert vingsreserves klopt niet. de gemeenten een be- De Batselier, bij een eer- Intergem wil naar een 50- shssing zullen nemen ste en vlugge doorkijk 50 verhouding, maar die die tegemoet komt aan van het dossier blijken kan slechts na 10 jaar de financiële toestand daar toch wel enkele worden bereikt Met an- die in vele gemeenten fouten in te zitten. Want dere woorden het nieu- rondmt slecht is. er zijn maar 9.200.000,000 we Intergem-dossier ver- Nieuw voorstel fr. aan rechtstreekse toont een aantal bereke- Kabinetschef Norbert De voordelen (1 miljard ningsfouten die maken Batselier verklaarde tij- maar dan in het eerste dat het dossier op lange ",t- 1 n»omam.n/«™t«ii na niet dezelfde voorde- Minister van het Vlaamse Gewest dens de perskonferentie Intergem-voorstel) dat het ministerie van In- 14.000.000.000 fr. aan tergem een nieuw dos- onrechtstreekse voorde sier had ontvangen dat len- Maar hier heeft men wel cijfergegevens in- de statuten toch wel bie- houdt. Cijfers die werden zonder eigenaardig ge- opgebouwd volgens de- ïnterpreteerd. Immers, zelfde hypotesen als dit de afschrijvingen wor-nvvcöllt; het geval is voor Interre- den omgezet in voorde- objektief voor te lichten gies. Volgens die gege- len, maar dat kan pas en dat hij wanneer er vens zou op het allereer- wanneer de maatschap- zich ergens anders een ste gezicht de balans nu pij ophoudt te bestaan en analoge zaak zou voor overhellen naar Inter- dat is na een periode van doen, eenzelfde beslis- gem, die een winst van 30 jaar. Ook de kapitali- sing zou treffen. 24.500.000.000 fr. voorop- zatie van de afschrij- len biedt als dit van In terregies. Tot slot benadrukte mi nister Galle nog maar eens dat het zijn taak was de publieke opinie ook in deze kwestie

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 3