JEUGDSPORT Veel te sterk Zes treffers Thuisploeg neemt optie op titel m Zonder moeite Sterke leiders Mooie zege Zonder pardon Betere afwerkers Forfaitscore Kris Van Doren (Red Star Opdorp) 26 treffers 36 - 7.3.1980 - De Voorpost Miniemen Opstal 0 - Buggenhout 8 Een wedstrijd waarover weinig of geen kommen- taar valt. Buiten dan het feit, dat de bezoekers nogal fel van leer zijn ge trokken en de lokalen er omzeggens weinig of niet bij te pas zijn gekomen. Sparta heeft nog eens onderstreept over welke sterke voorlinie het be schikt. De laatste resultaten evenwel van Eendracht in acht genomen mocht men zich toch aan een zeer evenwichtige wed strijd verwachten. Maar de werkelijkheid was totaal anders. Voor de leiders verliep alles zeer vlot. We kun nen zelfs gewag maken van het feit dat na vijf minuten spelen de ontmoeting al een win naar had gekregen. Na amper één minuut spel kreeg Eric Van Belle de ruimte voor zich en scoorde de openingstref fer. Het wilskrachtige Eendracht moest alles in de aanval gooien en op de koop toe heel wat risi co's nemen. Toen na drie minuten Alex Van Boxelaere de voorsprong verdubbelde stond het zo goed als vast dat Opstal het be paald niet gemakkelijk zou krijgen om op eigen vesting een sterk en moe dig spelend Sparta onder de knie te krijgen. Eric Van Belle bracht een weinig later de score op 0-3. Opstal kwam stilaan meer in de wedstrijd. Op de 18e minuut moest de bezoekende portier Stal- laert op al zijn kunde een beroep doen om een tegendoelpunt te verhin deren. Opstal ging meer en meer druk uitoefenen, wat evenwel niet belette dat op slag van rust een voortreffelijk spelende Geert de Donder er 0-4 van maakte. Onmiddellijk na de her neming was het de beurt aan Van Boxelaere om de score op forfaitcijfers te brengen, wat meteen het doek liet vallen voor een niet afgevend Opstal dat nu zijn heil moest zoeken in het beperken van de score. Dit belette niet dat de be zoekers de meeste en de beste schietkansen ble ven scheppen wat leidde tot een 0-8 eindstand na dat Moyson, Van Belle en Van Boxelaere nog eens de goede richting hadden gevonden. Met deze overtuigende overwinning hebben de jongens van Sparta Bug genhout een ernstige op tie genomen op de titel in de reeks O. Opstal: Redant, Luypaert, Aalbrecht, Joos, Van Ransbeeck, Van Damme, De Thaeye, Saerens, Kep- pens, Verheyden, Van Steen, Peelman, Servaes. Buggenhout:. Stallaert Philip, Lemmens Gun- ther, Mertens Raf, De Smet Johan, De Schrijver Andy, Luypaert Geert, Van Belle Eric, De Sutter Ivan, Moyson Hortwin, Van Boxelaere Alex, De Donder Geert, Vermeire K., Van Der Stappen Marion. De kadetten Cabrita Zele wonnen legen Dole lieveren optie op de j Scholieren De Aalsters doelman Van Wilderode moest al onmid dellijk de handen uit de mouwen steken op schoten van Jezus Navarro en Stan- daert. Bleek Nieuwerkerken tij dens de eerste time de bes te ploeg, toch werd met 0-0 gedraaid. Tien minuten nat de herneming kopte Bie- baut onder de lat binnen. Meteen stonden de Aalste- naars met 1-0 achter. Wit- zwart sloeg terug en Van Rossem moest op de val reep redden. Zes minuten voor tijd werd het 2-0: Na varro werd neergelegd in de 16 meter zone en zette zelf de penalty om. Verdiende zege van Nieu werkerken en uitstekende leiding van de jonge Den- dermondse scheidsrechter Guy Vertongen. Beervelde 0 - Berlare 5 Een aanval op links na amper vijf minuten lever de Berlare de openings treffer op langs Sacré. Wanneer op de 34e mi nuut Bisschop doorspurt- te en de goed gevolgde Valcke aanspeelde, ston den de bezoekers al met 0-2 achter. In het tweede gedeelte kon een prachtige combi natie Sacré-Claes Bis schop in 0-3 omgezet worden, terwijl op de 45e minuut een inzenden van De Vos door Sacré met een kopstoot werd beslo ten 0-4. De eindcijfers kwamen er op de 55e mi nuut, langs Janssens, na een afgeweerde kanjer van De Vos. Berlare speelde met \J Den Driessche, Eeckhq Nelis, Claus, Bisschj) Valck, Van Den Bosscl Janssens, De Bos, Sad) Bracke, Van De Kei* hove. ji Knapen De kadetten van Dole Beteren konden het in Zele niet v Knapen Buggenhout 6 - Wieze Deze wedstrijd met de derde plaats als inzet werd beslecht in het voordeel van de mannen uit Buggenhout die vrij vlug aan de openingstref fer kwamen. Toen Johan De Vlegelaer zich vrijspeelde, moest de bezoekende doelman een eerste doelpunt in casseren. Even later kon Chris Van Den Berghe met een pracht van een doelpunt de score aan dikken. Wat feitelijk nie mand had durven voor spellen gezien Wieze toch ook bepaald geen al te zwakke tegenstander is te noemen. Nog voor de rust kon linksbuiten Chris Van Ha- neghem de stand op 3-0 brengen wat meteen be tekende dat de bezoekers het uiterst lastig zouden hebben om die achter stand nog te over bruggen. Na de rust kwam Wieze meer en meer in het spel. Het schiep heel wat kan sen maar faalde echter in de afwerking, terwijl an derzijds de lokale defen sie het hoofd koel hield en ervoor zorgde dat het doel ongeschonden bleef. Een puike en zelfs spran kelende combinatie Van Den Berghe - Vlegelaere kon deze laatste beslui ten met een vierde doel punt. De tegenstoten van Wie ze brachten geen resulta ten op zodat uiteindelijk de thuisploeg zeer schit terend de zege kon veilig stellen en nog twee doel punten lukte via Mathijs- sens en langs Van Ha- neghem. 6-0 dus na een wedstrijd waarin Wieze minstens een doelpunt verdiende voor de be toonde inzet, maar toch moest zwichten voor het meesterschap van een lo kaal team dat met kop en schouders boven de tegenstander uitstak. P Buggenhout: Vercaip ren Chris, Collier Dcj" Verschueren Paul, l\f( thijsens Albert, Mertjj1 Mare, De Vlegelaere P' han, Van Beneden CP1 Van Haneghem, Van P' Eede Dirk, Van Hair' hem Chris, Van f' Bergh Chris, Volders r ny, Laurent Franc»® Roosemond Bert. 'h Wieze: De Bruyn W£ Lanckbeen Chris, fr landt Gunther, DaeliP' Mare, De Donder G#'1 Bourgeois Peter, Mt*e Willy, Lambrechts 0 Piessens Jan, Versf" Philip, Coppens Rafh#i Kieldrecht 4 - Stekene Een steeds maar druk kend Kieldrecht is er in geslaagd, vooral dan na de rust, een mooi eindre sultaat te behalen. In de eerste periode scoorde Mare Galle na een kwar tier de openingstreffer. Na de rust maakte-op de 45e minuut Eddy De Ke ver er 2-0 van en op de 50e minuut bracht Guy Van Raemdonck de score op 3-0. Toen zeven minu ten later Mare Galle de stand naar 4-0 tilde lagen de eindcijfers vast. Het werd een wedstrijd waar in Kieldrecht ongetwij feld het meeste initiatief aan de dag heeft gelegd en dan ook als glansrijke winnaar uit de strijd kwam. Kieldrecht: Mario De Clippelaer, Gunter Onge- nae, Eddy De Kever, Pe- tro Middelkamp, Gery Van Raemdonck, Gunter Gelijn, Tony Thielemans, Claudio De Paep, Gino Vergote, Luc Galle, Mare Appels 0 - Berlare 2 Galle, Hans Toremans, Guy Laureys en Dielens. RP7npkPr<i Stekene: Geert De Uddb Maeyer, Steven De Leen heer, Daniel Pelgrim, Jac ques Gothier, Luc Van Haneghem, Van Sloette, Gino Geerinckx, Geert De Smet, Pierre Van Hulle, Peter Vlasserood, Her man Ferket, Gunter Vla- minckx. Kadetten Basketbal: Cabrita Zele - Dole Beveren: 90-59 De topper bij de kadetten was een treffen tussen Ca brita en Dole Beveren. De ^thuisploeg moest zijn waar de voor eigen publiek be wijzen wilde het in aanmer king komen voor de kam pioenstitel, tegenover de bezoekers die twee punten meer telden. Beveren nam de beste start langs Van Geystelen en liep uit tot 2-6. Van Door- slaer en Blancquaert na men vrij vlug de boven hand in de rebound en aan de 7' minuut was het voor deel (15-10) bij de thuis ploeg. Dujardin voelde het gevaar en replikeerde tot 17-16. Bij Zele kon Goet- maeckers enkele korven skoren en samen met de uitblinkers Blancquaert- Van Doorslaer werd de 26- 25 tussenstand aan het kwartier omgezet in 39-29 om aan de rust een tussen stand te noteren van 43-32. De bezoekers konden aan vankelijk het verschil be perken maar als Blan cquaert tussen de 5* en T minuut vijf opeenvolgende korven skoorde was de wedstrijd met 59-36 op het bord gespeeld. Langs Ver- meiren probeerden de be zoekers de schade te beper ken. maar Beircns zorgde er voor dat Cabrita uitge sproken als de meerdere uit de konfrontatie kwam. Waarschijnlijk zal een test match tussen de twee ploe gen over de titel moeten beslissen. Dole Beveren speelde gelijk tegen Were Di. maar de 5t.-Niklaze naars zouden scholier heb ben opgesteld zodat ze he verliespunt terugkrijgen. Punten: CABRITA: Blan cquaert 18-15. De Brouwe 3-2. Beirens 0-14. Goet maeckers 5-2. Thire 0-0 Bontinck 0-0, Van Door slaer 17-14, Vehent 0-0 Hoogewijs 0-0. DOLE BEVEREN: Ver- beke 0-2. Dockx 6-2, Van Duyse 5-0, Vermeiren 0- 10, Dujardin 6-4. Van Geystelen 6-5, Smet 9-4. Ondanks het feit dat de bezoekers het moesten stellen met drie invallers, hebben ze het toch waar kunnen maken in Appels. Met een doelpunt na tien minuten van De Vuyst kreeg Appels het al hard te verduren. Berlare gooi de al de registers open wat resulteerde tot een tweede treffer van Cob- bout na 40 minuten. Ap pels poogde de forcing te voeren, maar stuitte tel kens op een briljante be zoekende defensie die werkelijk heel wat werk heeft moeten opknappen om de score op 0-2 te houden. De juniores yieuwerkerken klopten h leeftijdsgenoten 0. (per) Kieldrecht 10 - Excelsior 1 De wedstrijd verliep St. Niklaas is er zelden doorgaans op één speel- aan te pas gekomen, wat «Tegen de leiders wil len ze steeds het uiterste geven. Dit hebben we reeds herhaaldelijk ondervonden. Zo ook op De Klinge waar we het steeds lastig hebben om punten te garen». Aan het woord trainer Roger Van Daele: «Ver onderstel dat de tegen stander ons gewoon laat voetballen, wel dan ma ken we doelpunten aan de lopende band. De Klinge is ongetwijfeld zeer defensief van start gegaan wat onze op dracht zeker niet verge makkelijkte». Excelsior trad aan met een sterke opstelling en heeft ongetwijfeld een zeer goede indruk gelaten. In de 25e minuut kwam het op voorsprong nadat het aanvankelijk al enkele prachtige kansen had ge schapen, maar faalde in de afwerking. Anderzijds was het ook zo dat men voortdurend diende te spelen tegen een De Klin ge dat nogal verdedigend aan zijn punten wilde ge raken maar daarin niet slaagde. Excelsior kwam op voor sprong via Ivan De Jong- he. Met die stand van za ken moesten de lokalen meer risico's gaan ne men, maar daaruit heeft men bij de bezoekers niet het nodige voordeel kun nen halen. Wel probeerde De Klinge het met verre afstands schoten waarop doelman Van Puyenbroeck zich herhaaldelijk diende te onderscheiden. Na de rust kregen we eenzelfde spelvertoon met dien verstande dat de lokalen meer aanval lend gingen spelen en op het randje van het bikkel harde er alles wilden uit puren. Dit alles belette evenwel niet dat na 52 minuten andermaal Ivan De Jong- he de goede richting vond en uiteindelijk de cijfers op 0-2 bracht na een vertoon waarin de leiders nogmaals hebben onderstreept dat ze hun plaats in de klassering niet hebben gestolen. Excelsior speelde met Van Puyenbroeck, Goossens, Viette, Van Marcke, Vergauwen, Phi lip Brokken, Gino Brok ken, De Beleir, De Corte. We hoeven nauwelijks te zeggen dat Chris Van Doren een spits is die men sterk vreest in de rangen van de tegenstanders. Vooral om zijn traptechniek. Wat zaterdag nog maar eens dui delijk is geworden, toen hij tegen Meldert zijn 26e doelpunt van deze competitie scoorde en hiermede vermoedelijk aan de top zal staan bij de miniemen. De Opdorpse «Erwin Van Den Berghe» zal zeker ook in de komende wedstrij den de man zijn die men nooit uit het oog mag verliezen. misschien te vinden is in het feit dat de bezoekers nooit het vertrouwen hebben gekregen en de lokalen over een betere traptechniek beschikten en op de koop toe nog raak schoten. Bij de rust wees de score al 6-1 aan en was de match zo goed als ge speeld. Van Overmeiren, De Wil de en Colleman hadden vlot voor een 3-0 stand gezorgd, terwijl daarop nog De Wilde, Vercruys- sen en Van Den Bossche er een 6-0 van maakten. Wel kon Excelsior even voor de rust nog milde ren, maar aan meerdere doelpunten zijn de bezoe kers niet gekomen. Na de koffie waren het De Wilde, tweemaal, en Van Overmeiren die de cijfers op 9-1 brachten terwijl de eindstand op het bord kwam langs Vercruyssen. Kieldrecht heeft meteen bewezen over heel wat talent te beschikken. We willen er toch aan toevoegen dat de tegen stander nu eenmaal niet over een kern beschikt die het kan waarmaken. Kieldrecht kon zich zelfs de weelde veroorloven met enkele reservespe lers aan te treden. Kieldrecht: De Ma Hendrik, Verhulst Van Den Bossche P Van Oombergen Eli, Overmeiren Monty, Wilde Regi, Colle Jan, De Wilde Dany, cruyssen Franky, Van ye Bossche Gunther, voost Rudy. Excelsior: Serrien, der Kelen, De Cleenetn Witte, De Smet, Baf(jei De Boevere, Veroy, bertijn, Ragali, Pernai 2e 93 Aa Iv riii 13 1e Red Star Opdorp 6 - Lutterzele 0 In de aanvangsminuten hebben gedrukt, was Wim Mosselman de Aanvankelijk had Brus- grote boeman in een ver- selmans onkans, maar toon waarop de lokalen toen hij zich herpakte duidelijk hun stempel was het raak. In het tweede gedeelte pakten de Opdorpjon- gens uit met snedige en goed geordende aanval len waardoor ze het mee sterschap afdwongen. Wim Mosselman, voor de gelegenheid in de spits, zaaide heel wat pa niek in de defensie van de tegenstander. Het was trouwens deze speler die nog driemaal raak trof. Alain De Permentier en Peter Van Assche, brach ten de eindscore op 6-0. Lutterzele was te zwak om weerstand te bieden, tegen een dynamische lokale voorlinie die wer kelijk goed schietpoeder meehad. Opdorp speelde met Hey- mans Dirk, Lariot Xavier, Patrick De Boeck, FralR.E Moens, Walter DieriHe Guy Kumps, Geert Wi Damme, Guido KoetKai bergh, Alain De PerrrVili tier, Wim MosselnGri Peter Van Assche, RH.\ Bruxxelmans, MP. Hoste. Ols *j£

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 40