Zonder problemen Operatie behoud Dok Ajax kan Ganshoren niet stoppen H.B.C. Buggenhout kampioen Nederlaag voor Avanti Femina! [andbalkalender De Voorpost - 7.3.1980 - 37 1e Nationale Angleur - Avanti Lebbeke 18-27 enigszins tegen de irwachtingen in heeft anti Lebbeke een vrij makkelijke zege be- lald te Angleur. Wel- :ht omdat de Lebbeke- lars niet zo gerust wa in de afloop van de idstrijd startten zij ui- t gekoncentreerd in eerste helft. Na een rte studieronde werd it eerste kwartier afge- >n met een 3-5 score, thuisploeg plaatste Je jen bewaker op Ebel maar hiervan maakte het trio De Batselier - De Vlie ger - Vermoesen gebruik om 5' minuten voor de rust de wedstrijd reeds een definitief uitzicht te geven. In verdediging werd aandachtig ge speeld en aanvallend ver liep het voor Lebbeke kwasi perfect zodat er dan reeds een 4-11 stand op het scorebord prijkte. Met een 6-13 ruststand kon dit vlot spelend Avanti niet veel meer ge beuren. De tweede helft liet Avanti de teugels dan wat losser waardoor de thuisploeg langs Meode: enigszins gelijke tred kon houden. H. Vermoesen, opnieuw opvallend goed, zorgde er voor dat An gleur zich geen begoo chelingen kon maken en via 8-15 werd het laatste kwartier aangevat met een 10-18 score. Via 16- 23 een vijftal minuten voor het einde, werd de eindscore bereikt. .Voor Avanti volgt nu nog Flé- malle vooraleer de eind fase van het kampioen schap wordt ingegaan met een verplaatsing naar Neerpelt en een thuiswedstrijd tegen Sas- ja. Zonder twijfel de sleu telwedstrijden van deze kompetitie. Scoorden: Ebel 10, De Vlieger 5, Ver moesen 8, De Batselier 3, Maes 1. EVA Tweede Nationale Je Landelijke et khd schÜ.B.C. Dendermonde - Turnhout 29-23 sscj Saèendermonde nu ook af- 12-11 5' voor de rust. Keijekende met Turnhout Wuest en De Nil zorgden (iet het er niet naar uit niettemin voor een 15-12 jlat zij leider Ganshoren ruststand, og kunnen bijbenen. In- Opniew werd het 15-14 erdaad, nu ook Ajax en nu werd de wedstrijd .ebbeke er niet in slaag- beslist rumoerig. Turn- le Ganshoren te versla- hout bleef lange tijd een ten, wordt de titel voor punt achter (17-16 en 18- lendermonde heel pro- 17) maar eens het derde ilematisch. Tegen Turn- kwartier verstreken, had k lout bewezen De Nil en Dendermonde opnieuw ca nochtans dat zij blij- een 24-20 voorsprong Dj en geloven in hun kan- opgebouwd. Nu werd de l\fen. Het werd geen ge- thuisploeg niet meer be- ert nakkelijke wedstrijd aan- dreigd en ondanks een re jjezien de bezoekers zich vrij rumoerig wedstrijd- [piet alle middellen verde- einde, hield Dendermon- m ligden. Nadat De Bock de het hoofd koel zodat -la( Jendermonde 20 had een 29-23 overwinning roorgebracht, werd het nog uitzicht geeft op een ,rs ierste kwartier afgeslo- spannend kompeti- Jn( en met een 8-5 score. De tieeinde. luisploeg, met een op- Dendermonde: Quisqua- rallend juist werpende B. ter. Van Damme, Tim- {Vuest, bleef steeds aan merman, Wuest 11, De ielrfle leiding maar een aan- Nil 4, Batselier 3, Van De q,[lampend Turnhout na- Velde, De Bock 3, Se- Mjierde via 12-8 toch tot ghers 1, Verleyen, Gys- 0 irsï fn£e Landelijke seis. Van Cauwenberghe 7. Reserven: H.B.C. Dender monde - Turnhout 26-10 Leider Dendermonde liet de bezoekers geen schijn van kans. Bij de rust leid de de thuisploeg reeds met 15-6. Dendermonde: Van Damme, Van Kerkhoven 1, Van Hout 5, De Proft 3, Van De Velde, Van Der Veken 3, Bouteille 2, Ver leyen 6, Gyssels 2, Kerre- mans, Merckx 3. Ganshoren - Ajax Lebbe ke 32-24 Bij Ajax Lebbeke is men ervan overtuigd tegen de toekomstige kampioen te hebben gespeeld. Ajax speelde blijkbaar lang niet slecht ondanks men op training speciaal geoefend had om de in gestalte en kracht be voordeelde Brusselaars op te vangen, in verdedi ging was er deze maal geen kruid gewassen te gen de leiders. Lebbeke was inzake technisch handbal wellicht de bete re ploeg, maar nooit slaagden zij erin het krachtige Ganshoren echt te bedreigen. De Lebbekenaars, zonder Dirk De Bruyn, openden de score maar konden daarna op geen enkele ogenblik het wedstrijdge- beuren in handen ne men. Na 18' wees het scorebord 4-2 aan en 5' voor de rust leidde Gans horen met 12-7. Met een 15-8 ruststand was het duidelijk dat Ajax hier niet meer op punten- winst moest denken. Ondanks deze maal de 7- m worpen wel allemaal werden omgezet, bleef Lebbeke min. 5 doelpun ten achter. Na 40' werd het 17-12 en 10' voor het einde was het zelfs 26-18 geworden. Ondanks men bij Ajax erkende dat Ganshoren deze maal niet te benaderen was, was men toch minder te vreden met de vrij afgete kende eindcijfers. Scoor den: M. Huyck 6, Hen- drickx 8, Vermeiren 2, Quidé 1, Van Geel 3, Van Medegael 2, Verhaeven 2. Reserven: Ganshoren - Ajax 19-14 Wegens een fantasierijke wedstrijdleiding zag Ajax een 8-9 ruststand teloor gaan. Scoorden: M De Decker 3, Hofman 1, Beeckman 4, Holbrecht 3, De Wit 1, Vermeiren 2 Rosis Aalst - Haachtse 31-24 Rosis Aalst, met een fan tastische L. De Boeck tus sen lat en palen, speelde Enkele weken voor het jfcinde van de kompetitie Itaat het vast dat H.B.C. Buggenhout volgend sei- promoveert. De êuggenhoutenaars van irainer J. De Proft tellen hu 3 punten voorsprong, Bp de tweede gerang schikte H.C. Lokeren en fflemse op de derde fclaats telt nu reeds 5 Bunten achterstand. Voor fuggenhout toch wel een )pvallende prestatie na eerder bescheiden leizoen 1978-1979. Wij liopen later een meer uit gebreid beeld te kunnen fnaken van de kersverse tampioen. At. Temse - H.B.C. Bug genhout 16-17 Zoals kon verwacht wor den werd deze voor bei de ploegen toch wel be langrijke wedstrijd vrij hard betwist. Vooral Bug genhout bleek lange tijd verraden door zenuwen zodat een goed Temse gedurende drie kwart van de wedstrijd aan de lei ding stond. De thuis ploeg nam onmiddellijk het wedstrijdgebeuren in handen en na 10' leidde Temse met 4-2. Buggen hout, onder impuls van Brouillard naderde na een kwartier tot 5-4 maar aangezien zij vanop de 7- m stip opvallend faalden, nam Temse opnieuw voorsprong (7-4). Bij de rust leidde een vlot spe lend Temse met 10-9. Tij dens de tweede helft werd er duidelijk nog hardnekkiger gespeeld. Nu verliep de wedstrijd gedurende een tiental minuten vrij gelijkop- gaand maar toch duurde het nog tot een kwartier voor het einde vooraleer Buggenhout, dat onder tussen zijn kalmte bleek herwonnen te hebben, kon gelijk maken (12-12). Van dan af waren het de bezoekers die het wed strijdgebeuren in handen namen en 10' voor het einde kon Van Nuffel, met een persoonlijk be waker bedacht, Buggen hout voor het eerst op voorsprong brengen (13- 14). J. Van Damme, de kalmste bij de bezoekers, maakte er 13-15 van 3' voor het einde en nu liet Buggenhout de zege plus de daarmee gepaard gaande titel niet meer ontglippen. Scoorden: Buggenhout: Brouillard 6, J. Van Dam me 2, Bas 1, Van Nuffel 2, De Maesschalk 4, De Proft 2. Anderlecht 2 - H.C. Loke ren 13-16 Ondanks Lokeren enkele basisspelers diende te vervangen slaagden zij erin de moeilijke ver plaatsing naar Ander lecht 2 tot een goed einde te brengen. Gestart met Huyge in het doel, titula ris Van Vaerenbergh was licht gekwetst, nam Loke ren onmiddellijk een 0-2 voorsprong. De thuis ploeg stelde gelijk (2-2) maar onder impuls van Caudron leidde Lokeren met 6-8 7' voor de rust. Anderlecht replikeerde echter verrassend doel treffend en aan de rust stond Lokeren met 9-8 in een overtuigende wed strijd tegen Haachtse. De Aalstenaars namen onmiddellijk voorsprong en onder impuls van een raak werpende P. Bomon werd de rust bereikt met een 15-11 score. Na de rust bleek Haachtse van plan Rosis het vuur aan de schenen te leggen. De Brabanders naderden zelfs tot op 2 doelpunten maar opnieuw kon Rosis onder impuls van J. Meert en P. Bomon het offensief van Haachtse afslagen zodat naar het wedstrijdeinde toe Aalst duidelijk de betere ploeg op het terrein werd. De 31-24 eindscore kan be slist niet overdreven wor den genoemd. Scoorden De Gendt P. Bomon 10, D'Hondt 4, Corthals 1, Verpeten 3, Petré 2, De Man 4, J. Meert 6. Reserven: Rosis Aalst - Haachtse 15-22 Rust: 8-9. EVA het krijt. Na de rust, nu met Van Vaerenbergh in het doel, was het Lokeren dat duidelijk het hoge woord voerde. De thuis ploeg slaagde er nog moeilijk in de perfekt slui tende Lokerse verdedi ging uit verband te spe len en keeper Van Vae renbergh bleek nog wei nig last te ondervinden van zijn kwétsuur aange zien hij o.a. enkele opval lende saves lukte. Via 9- 10 werd het 11-13 en meteen was de Lokerse zege een voldongen feit. E.V. Aalst - Stenor 16-12 E.V. Aalst is erin ge slaagd de kans op be houd veilig te stellen dank zij een ruim ver diende zege op degrada tiekandidaat Stenor Wil rijk. Aangezien er vier da lers zijn in 2e nationale, is Eendracht lang nog niet zeker over de afloop van wat wij kunnen noemen operatie behoud maar al les wijst erop dat de laat ste weken de kansen van E.V. Aalst flink gestegen zijn. De ploeg is opnieuw een stevig geheel gewor den en het was ons dui delijk dat alle spelers sterk geloven in trainer- coach M. Wellekens. Te gen Stenor spande elke speler zich volledig in maar toch dienen wij de prestatie van Mare Bayens bijzonder te be lichten. Deze M. Baeyens is nu duidelijk de motor van de ploeg geworden en ondanks hij nu minder scoort dan in het verle den, is zijn inbreng van onschatbare waarde voor de Aalstenaars. Vooral tijdens de eerste helft deed M. Bayens uitste kende zaken. In verdedi ging opvallend gekon centreerd was hij in aan val de draaischijf van een gedisciplineerd spelende ploeg en zorgde hij met enkele gouden passen voor praktisch gemaakte doelpunten. Ook keeper L. Moens lukte enkele op vallende tussenkomsten maar bleek minder se cuur in het lanceren van de tegenaanval wat leid de tot onverantwoord balverlies. J. Steemans verichtte goed werk als pivot maar blijkt toch wat aan snelheid en fysische konditie te hebben inge boet, zodat Eendracht wellicht minder moet re kenen op de tegenaanval, wapen wat in het verle den veel gehanteerd werd door de Aalste naars. Nadat Van den Bossche vanop de linkerhoek de score had geopend nam de thuisploeg een 3-1 voorsprong na 6'. Keeper Moens stopte dan een 7- m. worp en ondanks J.P. De Jaegher als spelver deler zich enkele malen aan balverlies bezondig de nam E.V. Aalst een 4-1 voorsprong na 10' na een prachtige aanval die af gerond werd door Steemans op pas van M. Bayens. De thuisploeg bleef rustig en gedicipli- neerd spelen en via een hard werkende Behaege werd het 7-4 10 voor de rust. Het werd zelfs 8-4 als Steemans opnieuw afgezonderd werd door M. Bayens en via 9-4 op penalty werd er gerust met een 9-5 score. Het begin van de tweede helft viel nogal tegen voor de thuisploeg die nagenoeg onmiddellijk gedurende twee minuten in nummerieke meerder heid verkeerde. Via 9-6 werd het 10-8 na 38' maar plots kreeg de thuisploeg opnieuw de goede kadans te pakken en langs Van Malderen en Steemans werd het 12-8 met nog ongeveer een kwartier te spelen. Tien minuten voor het einde bediende Behaege Steemans en nu (13-8; leek de kostbare zege van Eendracht een feit. Wat er dan in het hoofd van enkele Aalsterse spe lers omging, begrepen wij helemaal niet. Plots werd er veel minder ge concentreerd gespeeld en werd balverlies gele den, men mistte doelkan sen en van enige samen hang was geen sprake meer. Gelukkig voor de thuisploeg kon Stenor op dat ogenblik geen winst maken. Via 14-10 kon Van Malderen na een bijzon der snelle kombinatie er 16-10 van maken 2' voor het einde en aangezien Moens nog een 7-m worp stopte werd de verdiende Aalsterse zege niet meer bedreigd. Twee late tref fers konden de bezoekers geen baat meer brengen. E.V. Aalst: Moens, Van Pottelberghe, M. Bayens 2, Van Den Borght, Van Malderen 3, De Doncker 2, D. Bayens 1, J.P. De Jaegher, Steemans 5, Van Den Bossche 1, Be haege 2, Simal. Reserven: E.V. Aalst - Stenor 11-15 Hardnekkig betwiste par-, tij waarin Wilrijk zich uit eindelijk de betere toon de. Bij de rust: 5-7. Scoorden: Van Der Stock 2, De Letter 1, Cornelis 2, G. De Jaegher 3, Vinck 1, Cooreman 1. EVA V. Aalst I.3 te 16 u. R.B. Dender- nonde II - Woluwe le 2e Landelijke te 14.30 u. R.B. Den- iermonds II - Anderlecht Dameshandbal lames Ie Landelijke I.3 te 19.30 u. Stel mar - (vanti I.3 te 18.30 u. Duffel - 1e Landelijke 8.3 te 20.30 u. Tongeren - Dendermonde 9.3 te 7.30 u. Rosis Aalst - Ajax Lebbeke 2e Landelijke B 9.3 te 16.30 u. Anderlecht - Jochewoa Aalst 9.3 te 16 u. Denderbelle - H.C. Leuven 9.3 te 18 u. S.K. Grember- gen - Wevelgem 9.3 te 12.30 Hakelo - Sparta Aalst 3e Landelijke 9.3 te 18 u. Lokeren - Grihan EVA Nationale ne I.3 te 20.1 u. Avanti Leb- beke - Fémalle atóe Nationale 9.3 te 17.30 u VIS4 E.V. Aalst ottrekking Beker van België Vedstrijden te spelen weekeinde 12/13 april lames (vanti Femina - Neerpelt [ilf-winnaar Tongeren - Uilenspiegel :lémalle - Eupen ra t.B. Dendermonde - KAI6F12 ieren Winnaar Heusden - Uilenspiegel - Cl. Mechelen e< Kapek - Charleroi rrrViliers - Avanti Lebbeke IniGrivegnée - Beyne RIH.V. Seraing - Etterbeek 1 P. Seraing - Sp. Neerpelt Olse Merksem - Flémalle Ajax Lebbeke - Sasj EVA De verrassing van het weekeinde is wel de ne derlaag die Avanti Femi na opliep te Hasselt. De Lebbeekse meisjes ver liezen hierdoor hun theo retisch bestaande kans op de titel, meer nog, nu worden zij opnieuw door Uilenspiegel bedreigd in verband met de twèede plaats. Ondanks Femina nog eens beroep deed op Sonja Muylaert, dienden zij dus na een zeer hard nekkig betwiste partij de punten in Limburg te la ten. Men melde ons dat Lebbeke niet zo slecht speelde, maar men ver telde ons eveneens dat de wedstrijdleiding nogal opvallend home-getint was. Ook kan vermeld worden dat H. Bleyaert na een lange nachtreis, pas terug uit ski-verlof en nog duidelijk vermoeid, niet over al haar moge lijkheden beschikte. In ie der geval, de 15-13 ne derlaag is een feit waar Lebbeke niet omheen kan. Aalst Sportef speelde ge lijk met Stelmar (13-13). moeilijkere periode toch |jj|<t na de bekeroverwin- De ,rofee voor sportverdienste van de stad Lokeren ging Een niet zo opvallend re- wel af en toe een opkik- ning tegen Evere nu toch naar FUip Maes (dm). sultaat maar niettemin ker kan nodig hebben. Qp weg een gedeeltelijk een hart onder de riem R.B. Dendermonde won minder gelukt seizoen in voor Sportief dat in een afgetekend van Duffel en schoonheid te beëin- Landelijke R.B. Dendermonde - Duffel 13-4 digen. Na een eerder zwakke eerste helft kwam de thuisploeg pas goed los tijdens het tweede wed strijd gedeelte. Nadat Wijnant en Melis de sco re op 2-0 hadden ge bracht, viel het volledig stil bij de thuisploeg die na 17' bijgebeend werd door de bezoekers (2-2). Via L. Hermans kon Den dermonde toch gaan rus ten met een 3-2 voor sprong. Na de rust ging het eindelijk wat vlotter bij de thuisploeg. Nadat Doorns op penalty er 4-2 had van gemaakt repli ceerde Duffel nog even (4-3) maar daarna bleek Dendermonde definitief los te komen. Onder im puls van de aalvlugge L. Hermans, stevende de thuisploeg naar een 9-3 score vooraleer de be zoeksters nog konden tegenscoren. J. Heirman en L. Hermans legden dan de eindcijfers vast. Scoorden: Wijnant 2, Me lis 1, Hermans 6, Doorns 2, Heirman 2. 2e Landelijke R.B.Dendermonde I - turnhout 20-8 R.B. Dendermonde II met debutante L. De Bock op vallend goed tussen lat en palen, liet het veel be tere gerangschikte Turn hout geen schijn van Lokeren huldigde ook zijn kans. Via 1-1 werd het 3-2 en een vijftal minuten vlot spelende thuisploeg dermonde kon nu rustig naert dreven de eindsco- voor de rust zorgde I. De reeds met 7-3. Onmidel- naar een afgetekende ze- re op tot 20-8. Decker voor een 5-2 sco- lijk na de rust maakte An- ge stevenen. Horman, De EVA re. Bij de rust leidde een naert er 8-3 van en Den- Witte, De Decker en An- utionale kampioenen, (dm)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 41