Mooie zege voor Lokerse Wase te licht voor leider Berchem Dendermondse sportzwemmers Olympos te Sint-Niklaas T.S.Z. beheerst zwemmeeting voor B- en C-zwemmers DE VOORPOST Waterpolo 4* Nat. Afd. 40 - 7.3.1980 - De Voorpost meter ruga1*1 Moerman a)d van zijn be De Maesschi rsel r vlindie p Audre e Het is oppaaaen geblazen voor de Menense Willy SfevAt (rechtsdie tal van netelige standjes opklaarde (Kamillekes Aalst-Meninas 6-0). (per) I Wie van alles op de hoogte wil wezen moet lezen J'than Dadamfort (Ham- me): distriktskampioen over de 400 m. wissels- lag.(xl) Overwinningen waren er voor Christel De Meyer op de 100 meter steek en tevens op de 100 meter vrije slag, Chantal Mijs werd op beide koersen respectievelijk 4e en 2de met een flinke verbetering op de vrije slag 1.26.5. Een andere 1ste plaats was er voor Dagmare Lockefeer op de 100 m. streek in een goede tijd 1.39.5. Verder nog een 3de plaats voor Jelle Lockefeer op de 100 m wisselslag, en voor Kristel De Pauw voor de 100 vrije slag. Al bij al kunnen we dus zeggen dat het leeuwenaandeel van de medailles naar de Temsenaren ging met in totaal vijf duvelslagen: Stefan Vercruyssen, Christel De Meyer, Jean-Paul Mijs, Audrey Smet en Danny Meersman. Nu bereiden ze zich echter weer keihard voor op de laatste dag van de distriktkampioenschappen in Sint-Niklaas. Zeb C-zwemmers LZV 12-MZK 6 De Menense waterpolop- loeg was te gast in het Dur- mebad voor de eerste wed strijd van de terugronde. In vier wedstrijden hadden de gasten geen punten ver gaard, en hoewel LZV de heenwedstrijd had gewon nen, begonnen de thuisspe- lers zenuwachtig aan de partij. Het duurde wel even voor er openingen vielen. Mark Vertonghen was de eerste die een verdedigingsfoutje kon afstraffen. Oud-inter nationaal Vanbiervliet be taalde echter met gelijke munt. De bezoekers putten hieruit nieuwe krachten, en streden zonder complexen. De thuisploeg akteerde zeer onbeheerst, en Menen kon dan ook een tweede doelpunt aantekenen. Voor het einde van de eer ste periode kon LZV de stand niet meer veran deren. Mark Vertonghen, overi gens zeer schotvaardig in een uitstekende wedstrijd, zorgde voor de Lokerse aansluiting. Luc Mestdagh had het wedstrijdbegin moeten missen. Na de her neming kon hij echter wel aantreden, en was meteen goed voor een doelpunt. Kris Roets werd toen ech ter in het strafhoekje ver wezen, en MZK kon op nieuw langszij komen. Even later stonden zij op hun beurt met een man minder in het veld, en Mark Vertonghen kon weer doelen, zodat de bordjes halfwedstrijd 4-3 aanwezen. Na die tweede rustpauze was LZV blijkbaar tot rust gekomen. Door hun goed bewegen in de eerste sets hadden zij bovendien hun tegenstanders danig ver moeid, zodat de openingen steeds groter werden in de bezoekende verdediging. Peter De Clercq ging al meteen weer op zijn nor male waarde spelen, en onderstreepte dit met een eerste doelpunt. Ook Luc Mestdagh vond nog eens de weg naar doel, maar Me nen bleef stevig aanklam pen: zij kwamen terug tot 6-4. Voor de laatste rust pauze ontsnapte Peter De Clercq nog eens aan zijn bewaker, en dikte opnieuw aan. Het startsignaal was voor Peter aanleiding om zijn hattrick rond te maken, maar ook nu ging Menen nog niet door de knieën; 8- 5 werd het. De betere kon- ditie van de thuisploeg kwam echter steeds meer op de voorgrond, zodat de bezoekers toch moesten af haken. Luc Mestdagh zwom zich steeds weer vrij, en kon de stand in deze laatste periode met twee doelpunten aandikken. Een gevaarlijke doorbraak van Jan D'Hooghe werd in de viermeterzone gestuit. Mark Vertonghen eiste ook dit deel van de puntenkoek voor zich op. Kort voor afblazen werd Maurice Van Damme nog uit het water verwezen. De lokale verde diging hield echter stand. Juist voor het einde vuurde een Menense speler nog eens van ver op doel. An- dré De Clercq zweefde net jes in de baan van de bal, die echter nog een tikje meekreeg van een Lokerse verdediger, en zo toch te gen de netten plofte. De laatste sekonde is inder daad niet zo goed als de eerste om te skoren, maar verder kwamen de gasten toch niet meer; de eind stand bleef 12-6. Deze nieuwe overwinning houdt LZV op de tweede plaats, na het (waarschijn- ZSB 6 - WZK 2 Zondag reisde WZK af naar Brugge om er de hui dige leider (en dit reeds sedert het begin van de kompetitie) partij te geven. De Antwerpse klubs zitten wegens de herstellingen in het Wezenbergbad nog steeds met grote verplaat singen om hun «thuiswed strijden te kunnen spelen, maar Scaldis Berchem lijkt daar alvast geen hinder van te ondervinden. Wase verscheen flink ge handicapt op het veld: Luk Van Landeghem, Walter Daelman en Bert Schiette- cat moesten om verschil lende redenen verstek laten - gaan, wat een duidelijke verzwakking betekende. Bij de wedstrijdaanhef zag het er echter niet naar uit dat Scaldis een gemakkelij ke match tegemoet ging. Wim Rombaut haalde de bal op. maar de thuisploeg skoorde doeltreffend. Zij kregen echter zelf ook geen kans om het Wase doel te bedreigen. Bij een gevaar lijke Wase doorbraak was een Antwerpse speler wat te ijverig, en mocht daar voor in het strafhoekje. Wase zag echter geen kans om van de voordeelsituatie gebruik te maken. Toen Fi- lip Schelfaut even later de zelfde straf kreeg, werkten de gastheren vliegensvlug af. 1-0 bleef de stand tot bij de eerste kampwisseling. Ook de tweede keer was de bal voor de Waaslanders. Scaldis onderbrak reeds vlug, en zette zelfs een aan val op, die keurig werd af gewerkt. Geen van beide ploegen slaagde erin de an dere te overheersen, en mede door de onzuivere passen die aan weerszijden werden uitgedeeld, was het spelpeil niet zo hoog. Bij een volgende Wase aanval werd Wim Rombaut in de fatale zone gestuit; penalty dus en voor de gasten uit zicht op de aansluiting. In- plaats van 2-1 werd het ech ter 3-0. Franky Lyssens schoot de bal goed in, maar Tony De Vries hield zijn doelvlak klasrijk onge schonden, en zette meteen de tegenaanval op. Dezelf de zwakke sanktie viel nu voor het Wase doel. en Luc Heyndrickx had geen ver haal tegen het goed gerich te schot. Na een nieuwe Antwerpse aanval brak Wase vliegensvlug uit, en de mooie kombinatie werd door Wim Rombaut keurig afgerond. De moed was teruggekeerd bij de Waaslanders. Reeds kort na aanvang van de tweede wedstrijdhelft volg de een nieuwe aanval, maar Filip Schelfaut be sloot over. Een Scaldis-op- rukken strandde in de ar men van Luc Heynderickx, die de bal snel weer in het spel bracht. Erik Smet ruk te op en bracht de stand op 3-2. De Wase hoop werd bijna even vlug weer ge temperd toen de thuisploeg een tweede strafworp om zette. De gasten bleven in hun kansen geloven, maar zoals reeds meer gebeurde dit seizoen bleef de afwer king in gebreke. De 4-2 stand bij aanvang van de laatste periode liet echter nog vele mogelijkheden open. De eerste werkelijke aan val was voor Scaldis, dat erin slaagde Rudy Van Mieghem in de fout te doen gaan. Hij moest op het strafbankje, en weer werk ten de Antwerpenaars af, echter vanuit buitenspelpo- zitie. Het bleek echter slechts uitstel, even later was het toch 5-2. Wase creëerde nog wel kansen: Franky Lyssens besloot in de armen van De Vries, en Guido Maes lobde de doel man vergeefs in een man- meersituatie. De Antwerp se keeper had onmiddellijk een wegspurtende ploeg- makker gezien, speelde hem de bal toe, en deze bracht de eindstand op het skorebord: 6-2. Voor de reserven stond er evenmin een gemakkelijke opdracht op het program ma. Zij moesten de dien sten missen van Nest De Maesschalck, toch steeds gevaarlijk en produktief. De eerste wedstrijdhelft bracht inderdaad slechts weinig afscheiding: 1-3, met Wase doelpunten van Francois Colman, Dirk Mestdagh en Erik Peeters. Wase nam toen afstand van de tegenstander, en liet tenslo'te 4-7 als eindrezul- taat inschrijven. Erik Pee ters lukte nog twee doel punten in een sterke wed strijd, Francois Colman prikte ook een tweede keer, en Yves Wouters maakte het Wase saldo vol. De wedstrijd in Brugge le verde niet wat men had verwacht: een goede match tegen de leider. De skore was misschien wel wat zwaar, maar mits een bete re afwerking was een bete re uitslag beslist haalbaar. Wase krijgt dit weekend de kans om nog eens stevig uit te pakken. De ganse ploeg is normalerwijs kompleet en tegen Molenbeek moet men de zwakke prestatie uit de terugronde kunnen uitwissen. Afspraak mor gen zaterdag om 19 uur in het Stedelijk Zwembad. Ook dit nog: de dames wonnen hun tweede wed strijd van de kompetitie: met 1-13 ging La Louvière in eigen bad de boot in. De meisjes spelen volgend weekend weer, maar daar over volgende week meer. (DM) Het waterpoloteam van Lokeren won met 12-6 tegen Menen, (dm) In Temse won Sabine Pauwels (DZO) de 200 wisselslag miniemen meisjes voor Inge Victoor en H Bijn. lijk) niet te kloppen Brus sels Posseidon. De Lokerse moreel staat meteen ook weer hoog voor het derby tegen Dendermonde van morgen zaterdag. Suppor ters voor dit spannend tref fen worden om 21 uur aan de Sportlaan verwacht. LZV speelde met André De Clercq, Lus Mestdagh (4), Maurice Van Damme. Jan D'Hooghe, Frank Schram, Mark Vertonghen (4), Kris Roets, Peter De Clercq (4), Geert De Cleene, Rik Mestdagh, Raf Van Hoeyweghen. Zondag 2 maart organi seerden de Temse Schel de Zwemmers een zwemmeeting speciaal ingericht voor B- en C- zwemmers, d.w.z. dat T.S.Z. ook de iets minder goede zwemmers eens de gelegenheid bood zich op het ereschavotje te zwemmen. Twaalf zwem- klubs traden aan in het Scheldebad te Temse waaronder Kieldrecht, Beveren, Hamme, Den dermonde, Sint-Niklaas en Temse van het Waas land. B-zwemmers Op de 100 met vrije slag deed Stefan Vercruyssen het nog maar eens: hij overwon ineen prachtige tijd: 1.20.6 Bij de minie men meisjes ging de overwinning naar Daele- man Nadine (WZK), de 2e plaats was voor Tania De Roeck in een persoonlijk rekord: 1.107 en derde werd Katrijn Beek (WZK): 1.11.5. Jean-Paul Mijs zwom een prachtige wedstrijd, hij versloeg Jan De Maesschalk (WZK) in de sprint; res- pektievelijk 1.06.7 en1.07.5. Alain Meirte en Guido De Meyer evenaar den beiden hun beste tij den: 1.13.8 en 1.14.6. Bij e benjamins was er een overwinning voor Vero- nique Westerlinck in 1.15.7. Greetje Vercoute- ren en Martine Van Strij- donck aan na 1.121.9 en 1.22.0. Ook Karei Moer man was weer van de partij: «Veni, Vidi, Vici» zei hij en hij deed dit alles in een zeer goede tijd: 1.13.7, Bert Cools werd derde in 1.15.9; Gunther Noens evenaarde zijn tijd en Dany Briessinck deed er één seconde af: 1.25.7. Bij de kadetten meisjes was 1 en 2 voor T.S.Z. in concreto voor Marina Vaerendonck en Martine Van Bellegem: 1.08.9 en 1.110 Ook bij de dames bezetten TSZ dezelfde plaatsen: 1e werd Au drey Smet 1.093 en 2e Micheline Vercruyssen in 1.10.9 Op de 100 meter school slag was er een minieme verbetering voor Veroni- que Westerlinck 1.39.8; Greetje Vercouteren en Kathleen Poeck bleven elk boven hun tijd (bij de zwemmers ging de over winning naar Christel De Meyer 1.44.5, Chantal Mijs werd 4de en alleen Dominique Van Buynder kon haar beste tijd nog verbeteren 1.58.1. Op de 100 meter wissel slag was er nog een over winning voor Stefan Ver cruyssen bij de eendjes en werd Karei Moerman 2de bij de benjamins: 1.27.4. Een 5de plaats was er voor Bert Cools (WZK) en Gunther Noens werd 6de in 1.33.0 (bij de C-zwemmers kreeg WZK 2 en 3 met Yves Thiebaut en De Maesschalck Piet). Martine Van Bellegem en Martine Vaerendonck konden zich later nog op een 4de en 5de plaats zwemmen op de 200 me ter wisselslag, (een en 4de plaats was er Els Cools en Karin van de WZK) Op de 100 meter kon Peter op een derde zwemmen in een soonlijk rekord 1. Chris de Meyer werd in 1.18.7. Bij de men jongens was er maals een 1e plaats Jean Paul Mijs in ongelooflijke tijd 1 hij deed maar liefst conden tijd. Jan De werd 3de en Guido Meyer en Alain evenaarden hun den. Bij de heren overwinning naar Meersman in een 1.15.9. Op de 100 meter slag bezetten Smet en Micheline cruyssen weer 1 en 2 het erepodium, Moerman werd 2de kadetten in een 1.10.6. Op het programma de 100 m streek en 100 m crawl heren een afstand die niet zoveel gezwommen wordt door de sportzwemmers. Albert Delplanque was tiende met een tijd van 1.52.9 in de 100 m streek en Louis Van Hemelrijck der tiende in 1.58.1. In de 100 m crawl een vijf de plaats voor Louis Van Hemelrijck met een goede tijd van 1.36.1; ook een goede tijd voor Albert Del planque 1.56.0 die achtste was. Rik Scholliers werd zesde met een tijd van 0.36.5 in de 50 m crawl heren 45 jaar Gerard Franckaert achtste in 0.44.3. In de 50 m streek heren 45 jaar Rik Scholliers vijfde in 0.46.8; G.erard Franckaert negende in 0.53.9. Bij de dames 50 m streek jaar was Cris D'Hooghe derde in 0.57.2; dames 35/ 45 jaar: Agnes De Bruy- cker derde in 0.53.8; Geor gette Touchant vijfde in 0.55.1. Dames 50 m crawl 35 jaar: Agnes De Bruycker vierde in 0.53.3; vijfde Georgette Touchart in 0.55.2. 2 X 50 m streek dames een tweede plaats voor D.Z.O. in 1.52.0. Bij de heren 2 X 50 streek crawl een achtste plaats voor D.Z.O. in 1.28.3. 4 X 50 streek D.Z.O. vijfde in 3.15.7. Rik Scholliers zwom de 100 m wisselslag in 1.52.6 en was zesde. Marcel Meersman zwom een 50 m crawl in 0.46.9 en werd vierde. Louis w.L |gj§ Olymposzwemmers, klaar om in het Dendermondse bad te duiken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 44