Lokerse scoremachine steeds defekt Maurice hartens: «Het wordt tog spannend» Lubanski op afspraak met Tomek? Haesaert: «Mindere wedstrijd, maar toch bijna zekerheid nopens Europese deelname» evredenheid in de kleedkamer van de bezoekers na 'loop van de vierpuntenwedstrijd. 'rainer Borremans stelde dat, gezien hij met een handicapt elftal (Boskamp en Desaeyere waren •el geschorst) toch een punt kon halen bij herfst- ampioen Lokeren, er alle reden was om van een tkses te gewagen. «We hebben zelfs gedurende de ■rste helft meer kansen geschapen. Daarna zijn we 'ia tempo wat teruggezakt. Het was trouwens niet in ons om in de tweede helft risiko's te gaan nemen, ant dat zou wel eens falikant kunnen-uitvallen», 'ok Maurice Martens, de na Van Moer eveneens ■ropgerakelde internationaal, vond de uitslag een tkses voor de Brusselaars. Dp het veld van een rechtstreeks konkurrent een int gaan weghalen en dan nog wel met een op ipier verzwakte ploeg is een gunstig resultaat. Er is tarvoor door de ganse ploeg hard gewerkt. Loke- n is mij iets tegengevallen vandaag, we hebben hier eds zwaardere wedstrijden te verwerken gekregen, geloof dat de afwezigheid van Lubanski hier diepe •toren nalaat. Wat betreft de toekomst van RW DM eb ik toch wel gunstige vooruitzichten. We liggen ergens onder en kunnen met iedereen wedijveren, et zal er om de titel nog spannend aan toe gaan. Ik geloof wel dat de vijf eerste ploegen in de rangschik king bekend zijn, enkel de posities onderling kunnen nog veranderen.» R. COREMANS Toen wij na de wedstrijd van Lokeren tegen Klub Luik titelden zwarte dag» konden wij niet vermoe den dat deze partij de inleiding zou zijn van een zwarte periode». De door trainer Haesaert, omwille van de smalle spelerskern, gevreesde kwetsuren kon den niet worden ontlopen en lieten tot nu toe diepe littekens na. De herfstkampioenen zijn nog slechts een schim van wat ze tijdens de heenronde waren. De langdurige afwezigheid van Dalving en Lubanski zullen daar zeker niet vreemd aan zijn, ook andere spelers vielen in deze periode voor min of meer lange tijd uit. Het zou evenwel naïef overkomen enkel de faktor kwetsuren aan te halen om de mindere periode te verklaren. Ook op het mentale vlak scheen men gekwetst te zijn. Al bestaat er geen waardemeter om dergelijke situaties te meten, toch is het duidelijk dat op dit vlak veranderingen hebben plaatsgegrepen De positie in de top van de rangschikking bleef ondanks alles toch nog vrij gunstig De vierpunten- voorsprong werd weliswaar prijsgegeven, maar de schade bleef voor de rest enigszins beperkt. Met slechts één punt achterstand is men zeker niet uitge teld. /Zaterdagavond zou er op het Kiel na ettelijke weken opnieuw met de basiself kunnen gestart worden. Hoogenboom. die zondag vroegtijdig het veld diende te verlaten, zal speel klaar komen. Ook voor Somers en Verbruggen, die begin van de week dienden verzorgd te worden, stellen zich geen ernstige proble men. En dan Lubanski. ook hij zou er. zonder onverwachte wending, opnieuw bijlopen. De man van wie men verwacht dat hij de ploeg nieuwe impulsen kan geven zou dus zijn vriend en landge noot Tomaszewsky een moeilijke avond kunnen bezorgen. Tussen haakjes we ze vermeld dat Wlodek nog nooit in een kompetitiewedstrijd scoorde tegen Tomek. Tradities zijn er om gebroken te worden... R. COREMANS 7.3.1980 - De Voorpost SC Lokeren-R.W.D.M. 0-0 De publieke belangstelling op Daknam bleef, voor de als topper aangekondigde wedstrijd tegen RWDM, beneden de verwachtingen. Maar niet alleen de kassier verliet na afloop teleurgesteld de Daknamstraat, ook de Lokerse aanhang was niet erg tevreden met het sportieve gedeelte. RWDM trok tijdens de eerste helft de offensieve registers open, maar klapte ze veiligheidshalve toch weer enigszins dicht tijdens de tweede spelperiode. Lokeren kon van geen van beide situaties profiteren om tot scoren ie komen. Aan dit schrijnend euvel van de terugronde slechts vier doelpunten in zeven kompetitiewedstrijden kon ook nu niet worden verholpen. Het gewicht van Mommens, die als absolute uitblinker werd genoteerd, kon de schaal niet in Lokers voordeel doen overhellen. Daarvoor wogen meerdere gevestigde waarden te licht. Kan Lokeren nog ontwaken uit zijn winterslaap, na die zoete droom van herfstkampioen? toch door, maar door zijn uitwijkpoging om Ruiter werd de hoek te scherp en zijn schot eindigde in het zijnet. Het door scheids rechter Schoeters als voor deel geïnterpreteerde bal bezit leverde aldus geen en kel nut op. Aan de overzij de rook men ook van dicht bij een doelpunt, dat er al evenmin kwam. Olsen be diende met een sublieme doorsteekpas Luyckx, die zich voorbij De Schrijver wrong. Toen werd de rechtsbuiten te overmoedig en in een egoïstische bui besloot hij zelf op doel. Hoogenboom kon onder scheppen aan de eerste paal. Zowel De Kip als Janssen en De Bolle ston den beter geplaatst, maar zonder bal kan er natuur lijk niet gescoord worden. Wat de strafschopfazen be treft werd ook een gelijke stand bereikt. Nico Janssen werkte zich in zijn kenmer kende, onbehouwen stijl voorbij drie Lokerse verde digers. Als «stier» Janssen dan de arena lees straf schopgebied binnen dringt, werd hij geveld door torero Dalving. Geen ole-geroep van de aanwezi gen, wel een «dief»-gehuil van de Brusselse aanhang aan het adres van scheids rechter Schoeters, die ook hierin geen reden zag tot fluiten of was het een kom- pensatie voor de niet-ge- blazen Larsen-strafschop? Lokeren begon fel aan de tweede helft, met Mom mens in een glansrol. Twee gevaarlijke schoten onder streepten zijn prestatie. De eerste zeilde naast, terwijl er een allerbeste Ruiter no dig was om het tweede uit de rechter bovenhoek te halen. Het offensieve Brus selse imperialisme van de eerste helft op het Vlaamse gewest Lokeren, zou in de tweede speelhelft plaats ruimen voor een behou dender en zelfs verdedigen de koers. Achteraan werd een zwaardere verdedi gingsgordel opgetrokken. Het Lokerse antwoord met hoge ballen voor doel le verde weinig op. De Brus selaars prikten in de 62ste minuut terug. Janssen ge raakte op een onwaar schijnlijke manier bij de bal, maar zijn schot werd gestopt door Hoogen boom. De Kip knalde nog hoog in de staanplaatsen na een aktie met Luyckx. In de 32ste minuut werd Hoogenboom vervangen door Van Someren. die onmiddellijk aan het werk werd gezet. Op onortodok- se wijze verwerkte hij een schot van De Kip in hoek schop. Het Lokers publiek ging luidop reageren op de zwakke aanvalskracht die van hun ploeg uitging. In de 86ste minuut werd Gud- Trainer Haesaert was na afloop van de wedstrijd, tegen RWDM niet erg tevreden met de verrichtingen van zijn elftal. «We hebben vandaag zeker één van onze mtnsÈ goede wedstrijden gespeeld. Toch hebben er ziclT kansen voorgedaan, onder andere voor Gudjohnsen in de beginfaze van de wedstrijd. Als we tot scoreri komen, spelen we zeker een betere partij, maar daaiI nijpt nu precies het schoentje. En dan nog ditK strafschop. Het was duidelijk dat Ruiter hinderde.\_ De voordeelregel die werd toegepast schonk ona achteraf gezien geen enkel voordeel, omdat de DeenI te ver was uitgeweken ingevolge de foutieve tussenm komst». Nopens het andere slrafschopgeval met Nico Jansseri was Dalving, de rechtstreeks betrokkene, forméelJk «Nico Janssen trekt en sleurt zich eerst voorbij eenI paar verdedigers en laat zich dan erg spektakulaim vallen. Daar loopt een scheidsrechter nooit in. Op de massagetafel vinden we Bob Hoogenboom terug, die vroegtijdig het veld had verlaten. «Reeds voor de rust werd ik gekwetst door De Kip die mij& met de voet vooruit raakte. De pijn werd achteram erger en ik kon zelfs niet meer opspringen of degelijks trappen. In dergelijke gevallen neem je best geenI risico's en moet je je laten vervangen, ook al drong men vanop de bank aan om te blijven. Het ginA evenwel echt niet meer. We hebben barslecht ge-1 speeld en toch halen we nog een punt, we mogen dus wel best tevreden zijn. Mommens, die alle reden had om over zijn eigenI prestatie tevreden te zijn, zag het als volgt: «De eerste helft zijn we overspeeld geworden omdat we hef middenveld hebben prijsgegeven. Achteraf is Dari denne wat meer achteruit komen spelen en dat hielpI ons om betere akties op te bouwen. Als we het tot altI verloop bekijken en de kansen afwegen, meen ik datL we nog tevreden mogen zijn met het behaaldel resultaat. R. COREMANSL johnsen nog vervangen door Van Cauter. Deze wanhoopspoging kreeg evenwel géén tijd meer om te rijpen. Vermelden we volledigheidshalve nog dat bij RWDM Luyckx, totaal leeggespeeld, werd vervan gen door de meer verdedi gend ingestelde Erkens. Lokeren is er dus eens te meer niet in geslaagd de resultaatarme trend, ontstaan tijdens de tweede ronde, te doorbreken. Is de redding nabij? De nood lijkt in ieder geval hoog(st). De ploegen: SC Lokeren: Hoo£ boom, Verbruggen, Schrijver, Dalving, heyen, Somers, Momml Dardenne. Gudjohnr Bett, Larsen. RWDM: Ruiter. Devri# Martens, De Wolf. Go{ Olsen. Janssen. De Bc^ De Kip, Luyckx, Cubber. Vervangingen: 77' Hoogenboom door t Someren 83' Luyckx door Erkent! 86' Gudjohnsen door Cauter Gele kaarten: Janssen De Bolle. Scheidsrechter: Schoeters Toeschouwers: 12.000 Robert l OKI M OP DAKNAM WAREN DE KANONNEN VERSTOPT MAAR AAN DE DRAW WAS SPORTING HET MEEST GEFOPT Zo ntte Gudjohnsen DE kans van de match. (SC Lokeren-RWDM 0-0). (dm) Larsen (16) wil koppen maar kamikaze Jan Ruiter is ter plekke. (SC Lokeren-RWDM 0- 0). (dm) Zo rem je een spits af zonder dat een ref wat merken kan: Ruiter vergrijpt zich professioneel aan Preben Larsen. (SC Lokeren-RWDM 0-0) (dm) Nog voor de aanvang van twee basispionnen diende mee opgerukte Dardenne de wedstrijd zorgden enke- te missen, legde toch de trok de bal voor, maar le jonge stomdronken durf aan de dag om met een blonde Arnor kon er net RWDM-supporters voor offensieve opstelling van niet meer bij met het een bedroevende verto- start te gaan. Bij Lokeren hoofd. De beste van de drie ning. Gesterkt door een al- was Lubanski er nog steeds kansen deed zich voor na koholgevoel daagden zij niet bij. In zijn vervanging voorbereidend werk van met gebalde vuisten ieder- werd voorzien door Gud- andermaal Larsen. die de een uit. Na een tijdje zorg- johnsen, die van zijn rug- bal in de voeten van Ver- de evenwel een eigen orde- letsel is verlost, maar nu heyen doorspeelde. Zijn dienst van de Brusselse duidelijk kompetitieritme schot belandde in de voe- spionkop voor bedaring te kort komt. ten van de IJslander, maar van de gemoederen. Deze Acht minuten was de wed- ook de derde was niet de uiting van geweld kreeg ge- strijd oud, als RWDM een goede keer voor hem. lukkig geen,verlengstuk op eerste maal gevaarlijk RWDM liet zich bij dit al- het speelveld. De wedstrijd kwam opzetten. Een hoge les niet onbetuigd. De zelf werd afgehandeld in center tot bij Nico Janssen, hardwerkende Luyckx en een sportief klimaat. Enkel het voortbrengsel van de Nico Janssen maakten re in de tweede helft, als men Nederlander, een kruising gelmatig hun opwachting de posities hardnekkiger tussen voorzet en een schot voor het Lokerse doel. ging verdedigen, werd er naar doel, kon echter door In de 23ste minuut dan een tweemaal geel getoond, niemand meer worden ge- eerste strafschopgeval. De Een eerste maal voor raakt en ging voorlangs Bolle speelde zonder kij- «tank» Nico Janssen die buiten. Aan de overzijde ken op zijn doelman terug, even ontspoorde en in de dribbelde Larsen zich vrij. Een opportunistische Lar- tuin van Dalving was te- Gudjohnsen kon evenwel sen was onmiddellijk bij de rechtgekomen. Amper een niet afronden door een pinken en werkte zich in minuut later werd een blokkage van De Wolf. De het trajekt van de bal. De tweede geel karton in de IJslander zou in het eerste ene zijn dood is de andere richting van De Bolle ge- kwartier nog tweemaal zijn brood dacht de Deen zwaaid na een fout op wenkende kansen krijgen, en ging vliegensvlug op Larsen. maar bij wenken bleef het Ruiter af. De Nederlander RWDM dat ingevolge dan ook. Eerst slalomde zag geen andere oplossing vroegere geelzucht van Mommens zich voorbij dan al uitlopend Larsen op- Boskamp en Desaeyere twee Brusselaars. De er- zij te duwen. Preben ging e, wél mocht hij de aftrap gevet

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 48