KOMT EEN «ANDERE» BASISSCHOOL VAN DE GROND? JONGE MOEDER GEWURGD SL0PINGS WERKEN M00RSELBAAN Vlaamse «Luikerwaal» met zeer gevuld palmares en het was daar dat hij vernam dat in Vlaanderen de VTB werd opgericht door ir Stan Leurs en anderen. Vanuit zijn garnizoen stuurde Van Overstraeten op de stichtingsdag een tele gram «ik doe mee met VTB» zodat hij tot de stichters en pioniers van VTB behoort. Na zijn militaire dienst plicht werd hij aan de rijksmiddelbare school te Aalst benoemd tot leraar, waar hij Frans en Ge schiedenis onderwees, twee vakken die hem ze ker lagen. Tal van Aalste- naars bewaren uitermate goede indrukken van hem uit hun leerlingen- periode, o.m. onze bloe deigen «Dolf», wiens Pik kels en Ajontjes» van Overstraeten elke week met belangstelling leest. Te Aalst vestigde hij zich in de toenmalige Eiland- straat op 't Eiland Chip- ka» bij de Werf, straat die nu helemaal opgenomen is door het Amylumbe- drijf. Zijn oudste dochter Godelieve, nu reeds overleden, werd er gebo ren. Daarna vestigde van Overstraeten zich op de «Spinosjekater», een veldweg aan de rand van Aalst, waar ze eerst een huis huurden en er daar na hun eigen woning op richten waar ze nog steeds verblijven. Die veldweg evolueerde ondertussen tot «Park- laan» en deel van de om streden Aalsterse ring bij het Osbroekdomein, vol gens Toon van Over straeten een deel van de «grote verbindingsweg Istamboel-Londen.» Leraar gebleven aan de rijksmiddelbare school te Aalst tot het einde van wereldoorlog II werd hij bij de «bevrijding» ge ïnterneerd gedurende elf maanden te Lokeren en te Gent in de Wollestraat. Zijn Vlaamsgezindheid had hij hooit onder stoe len of banken gestoken doch verder ging het niet en na elf maand heeft men hem vrijgelaten met een brevet van betrouw baarheid. Vrijkomen zon der om het even welke straf was zeer uitzonder lijk en wat meer was, het ging in het onderwijs met een bevordering gepaard want een overplaatsing naar de hoofdstad was in het officieel onderwijs aangezien als een pro motie. Te Molenbeek bleef hij dan in funktie tot hij 55 was om dan met vervroegd pensioen te gaan en zich meer en be ter aan de,VTB te kunnen wijden. Kutureel werker op niveau Abstraktie gemaakt van VTB-VAB was hij fel be drijvig op het kultureel vlak. Hij is de stichter van het «Verbond van Vlaam se Heemkundigen», stichter-initiatiefnemer van het «Salon van Vlaamse Humoristen», stichter-initiatiefnemer van de jaarlijkse bekro ning van het beste teater- gezelschap. Hij maakte een tijdlang de inventaris van alle molens in Vlaan deren, bestudeerde en publiceerde gedeeltelijk het Vlaams kultuurbezit, zoals het verspreid is over heel Europa. Stok paardjes voor hem waren zeker de familienaam- kunde en de rubriek «Zon en schaduw over Vlaan deren». Zijn vele andere kulturele aktiviteiten be lichten zou ons te ver brengen. De eerste taken die men van Overstraeten in de VTB toebedeelde waren van journalistieke aard, wat zowat in de lijn van de familietraditie lag. Zijn vader was journalist en zijn zoon Toon is het eveneens. Hij werd in 1926 hoofdre- dakteur van «Toerisme» wat later «De Toerist» werd. In 1927 werd hij voorzit ter, in 1931 sekretaris VTB, in 1933 afgevaardig de-beheerder. Het werd met hem een opeenvol ging van initiatieven, zoals de toeristenmar sen, de sterritten, de stichting van «de Bad gast» waaarvan hij hoofdredakteur was van 33 tot 39, de organisatie van de afdeling privé-rei- zen, de opening van VTB- wandelpaden, het oprich ten van uitkijktorens e.m.a. In 42 stichtte hij heemkundige bladen, voorloper van «Ons Heem», waarvan hij de hoofdredaktie waarnam en bracht VTB en VAB bij elkaar. In 1948 werd hij stichter-hoofdredakteur van «De Autotoerist». In 50 was hij een van de medestichters van «de Vlaamse. Kampeertoeri- sten». Officieel voorzitter van VTB werd hij in 52. Ook van de «Vlaamse Toeristische bibliotheek» nam hij het hoofdredak- teurschap waar. «De Wacht op de Weg», pech- verhelpingsdienst, werd door van Overstraeten gestart in 1968. Van Overstraeten was lid van de Hoge Raad voor Toe risme, Hoge Raad der Wegen, van de Kuituur- raad van Vlaanderen. Van Overstraeten is voor al bekend om zijn wel sprekendheid en zijn or ganisatietalent. Bij talloze gelegenheden was hij de bezielende feestrede naar, hij zorgde voor het aanbrengen van talrijke gedenkplaten, oriëntatie tafels monumenten, rust banken, e.d.m Belangrijke verwezenlij kingen Uiteraard is het begon nen met VTB en kwam VAB slechts veel later. De Vlaamse Automobilisten- bond ontstond trouwens niet onder de auspiciën van VTB en een belangrij ke realisatie van Van Overstraeten ligt zeker in het laten naar elkaar groeien en tenslotte fu sioneren van VTB en VAB. Zijn belangrijkste verwezenlijking zo in VTB als VAB is de opbouw van een grote Vlaamse kuituurvereniging, die niet alleen strijdbaar Vlaams was maar tevens zeer modern door haar service-verlening. Wie lid wordt van VAB hoeft nog geen 100 Vlaamsge zind te zijn. Het wordt bijna de beroepsvereni ging van de automobili sten waarbij hij natuurlij kerwijze aansluit. Vertrekkend van een Vlaams-strijdende kui tuurorganisatie heeft hij er alleszins het karakter van bewaard en er des ondanks een service-or ganisatie van gemaakt die honderdduizenden mensen terecht aan spreekt. Pluralistisch is VTB-VAB steeds geweest en zowel katolieken als vrijzinni gen hebben er zich steeds in thuisgevoeld. Alhoewel van Overstrae ten bekend staat als een Vlaams nationalist is hij met zijn vereniging steeds buiten en boven de partijpolitiek gebleven met goede kontakten in alle middens. Oud en toch Jong Begenadigd met twee merkwaardige geschen ken, een goede fysische en eveneens een goede geestelijke gezondheid tot op hoge leeftijd noemt van Overstraeten oud worden niet moeilijk. Op zijn elfde jaar beloof de hij bij zijn kommunie, toen ook nog de eerste, nooit te zullen roken noch drinken. Dus proef de hij nooit een druppel bier, wijn, sterke drank. Evenmin rookte hij. Veel beweging nemen echter wel. Kilometers ver stap pen en dan, na even de voeten te hebben ver zorgd, weer naar een an dere aktiviteit, dat noemt van Overstraeten levens kunst. Slapen was er niet zoveel bij want vóór midder nacht raakte hij nooit onder de wol. Zelf reiziger? In de beginperiode was een reis naar de Rijn reeds heel wat. Bretagne leek reeds op een expedi tie en alleen de midden klasse kon zich dergelijke reizen permitteren. Een echte globe-trotter kan men van Overstrae ten dan ook bezwaarlijk noemen al zag hij wel Europa en kwam hij in Zuid-Afrika en in Thai land. Wel typisch dat de man die aan het hoofd stond van een automobi- listenbond zelf geen auto bestuurde. Hij heeft ge woon geen rijbewijs. Reizen aanziet hij vooral om te leren, maar deels ook uit amusement. Het land dat hem meest be koort is Frankrijk. Samen met zijn echtgenote Pau lina Willems waarmee hij 58 jaar geleden in het hu welijksbootje trad wil hij liefst naar onze zuiderbu ren. Naar Frankrijk land met tal van mogelijk heden en verder land met Bretoenen, Vlamingen, Basken, Catalanen, Italia nen en Duitsers. Hij wilde niet op reis gaan op kos ten van zijn vereniging. Is van Overstraeten een Aalstenaar geworden? Een echte Oiljsteneir ze ker niet. Hij is een Truie naar gebleven. Is een karnavalziel hem vreemd, de streek kent hij alleszins als weinigen en in het kultureel leven van de streek heeft hij zich ten volle geïntegreerd. Toch blijft hij een echte Haspengouwer, die ongelukkig is als de voet ballende «Kanaries» ver liezen. Ook de esbatte menten van «Eendracht» Aalst volgt hij (in de krant) zeer getrouw. Een dag van twijfel is voor hem de dag dat St.-Trui- den het op de groene grasmat opneemt tegen Aalst. Voor wie hij dan zou moeten supporteren zou voor hem een vraag teken zijn. In zover is hij echter Aal stenaar dat hem te Aalst steeds heeft getroffen de zoveel meer soepele ver houding tussen de socia le groepen te Aalst dan te St.-Truiden, waar de maatschappij nog veel meer gedifferentieerd is en burger en arbeider ki lometers van elkaar staan. Te Aalst zit het ver schil volgens hem alleen in «mijnheer». De ene is gewoon «Lowie», de an dere «meneer Lowie». LH De scheidende VTB-VAB voorzitter Jozef Van Overstrae* ten, bij een van zijn talrijke bezoeken. Vakantiewoningen in Duitsland hebben een groot voordeelin te genstelling met heel wat nieuwe kompleksen in het Middellandse Zeege bied zijn ze ruim van opzet en hebben ze een comfortabele inrichting. De grootste keuze op dit gebied wordt geboden door de vakantiewonin gen specialisten «Inter- home» met meer dan 1000 woningen. Katalo- gus met prijsopgave is kosteloos te verkrijgen, bij Interhome, Louiza- laan 226 te 1050 Brussel (02/648.99.55.) In de reeks vormingsavonden georganiseerd door chures nouvelles d'Edu- leerplan '36 beveelt teihs IMAVO, het Instituut voor Marxistische Vorming, cation Populaire» uitgaf andere reeds het gebruiljdi had verleden vrijdag in de Mikisklub in de Nieuw- waarbij hij de «school van een schooldrukpert c beekstraat een inleiding door André Messens oud- voor het volk» stelde tenzeerste aan. schooldirekteur van een stedelijke school te Vorst- tegenover die «van de De school van Fréinejr Brussel, plaats gevolgd van een levendige diskussie bourgeoisie». Fréinet wil- vergelijken met anti-auler waarbij heel wat mensen van de ruim dertig aanwe- de vooral dat de kinderen toritair onderwijs gaajrc zigen aan bod kwamen. graag naar school kwa- niet op want bij Fréinej Inspelend op de proble matiek van het «Ver nieuwd Onderwijs» in het algemeen had men het hier nu meer speciaal over «een andere basis school». De spreker, een fervent aanhanger van de Franse pedagoog Freinet die het wegens allerlei remmin gen niet verder bracht dan tot onderwijzer en dus een ware man van de praktijk kan worden ge noemd, schetste dan, vlot gebald en tekenend, levensloop en denkbeel den van deze man die in Frankrijk bij zijn afsterven 40.000 leerkrachten als mocht6 rekenen9e''doch ^en geïnteresseerd publiek luistert naar de sprankelende voordracht van oud-direkteu I wiens denkbeelden in André Messens. (Per) |n ons eigen land minder zelfde belangstellingen men, dat ze er gelukkig groeien -afspraken» dootei goed wortel schoten. In en naar eigen ritme zijn, dat ze leren naar ei- de leerlingen onderlinje Wallonië, met als een- geen evaluatie m.b.t. gen mogelijkheden, dat en met hen begeleidt* trum Braine l'Alleud de medeleerlingen maar ze zelf hun centen kun- gemaakt, kwam men tot 9000 aan- vergelijkingen met zich nen beheren en zich later hangers doch in Vlaande- zelf het eigen standpunt kun- ren bereikte men derge- schoolleerboeken zijn nen verdedigen, lijk aantal zeker niet. Wel uit den boze. Uitgegaan werd o.m. door de heer moet worden van wat het Messens zowat heel de kind werkelijk belang in- Vlaamse regio doorkruist boezemt, om de ideeën van Freinet te verspreiden. bk Komt er vernieuwing? Ir In het kleuteronderwijs,, komt het kind reeds ve{|, Invarianten meer centraal te staajr Freénet stelt een aantal doch de breuk met invarianten, zaken die basisschool bestaat nojn men zeker niet mag steeds. Vernieuwing zojv, doen. Zo bvb dat men beter uit de basis groeie niet altijd gelijk heeft om- dan van boven uit wol e Mds «LdwuedUA dat men volwassen is. den opgelegd. I reken en bij die is Quasi elk schoolmens Evenzeer stelt hij dat alle Vernieuwing wordt doj Un4 7r% Lixntorinnon on Hnccifi- tal van faktnren hemos «De man met de druk- De wereldvreemdheid pers»! van de klas, «La cage aux Met dergelijke principes ours», UUI9", I CKCI I Cll VII UIC r L «dertiq knullen voor je» het roerend eens. Ze om- kwoteringen en klassifi- tal van faktoren bemoi interesse blijvend wek- zetten in de praktijk is ceringen van leerlingen lijkt. Vernieuwing vraa| ken en onderhouden echter «an other ques- onderling moeten wor- meer inzet van de lee werd de hoofdkommer- tion» doch dit ging be- den vermeden en verder krachten, maakt het ol Imavo-animator Jos De Geyter en gastspreker André Messens hadden het over Freinet. Het werd een boeiende avond (Per) vermoedde en zich verstopt had. Met de elle boog sloeg hij een vens ter stuk en kroop binnen. Van Nadine echter geen spoor te bekennen. Ze zou bij haar vader aan de Vismijn zijn geweest. Toen ze drie uur later toch thuiskwam vond ze Schuddinck slapend aan. Wakker wordend werd het dadelijk een hoogop lopende ruzie, eerst in de woonkamer, daarna in de slaapkamer. Uit de kon- stataties blijkt immers dat zowel op het gelijk vloers als op de verdie ping hevig werd gevoch ten. Bezeten als hij was dat Nadine hem «de is chiro wel enkel voor meisjes. Ziezo, het laatste woord is bijlange nog niet ge sproken. Niet over de toekomstige huisvesting van drie groepen. Ook niet over de uiteindelijke bestemming van de vrij gekomen ruimte. Het wijkkomitee Jaar van het Kind Aalst-Rechteroever had vorig jaar suggesties ook voor dit deeltje van hun oever. Wellicht zul len ze niet zwijgen nu het tot reële wijzigingen- komt. Er zal dus nog wel wat «gepraat» worden vooraleer de aannemer met zijn werk kan be ginnen. (Peter) bons» wilde geven gooi de hij haar plots op de grond en wurgde haar. Met de blote hand. Daar na, wellicht om zeker te zijn dat ze dood was, nog eens met zijn sjerp. Toen hij zeker was dat Nadine geen tekenen van leven meer gaf ging hij buiten, dwaalde wat rond in de omgeving, ging nog even een kijkje nemen in het oord van de misdaad en trok, van bij de ope ning, van café tot café. Rond 9 u. maandagvoor middag werd het hem te machtig en bekende hij dat hij Nadine had ge wurgd. Met de politie die dadelijk door een her- bergiester was verwittigd ng Roger Schuddinck gewillig mee. Wenend. Het parket van Dender- monde stapte ter plaatse af. Gebleken zou zijn dat de vrouw met Schud dinck wilde breken daar ze zijn steeds weerkeren de brutaliteiten beu was. Na het afstappen van het parket, de ondervraging door de gerechtelijke po litie van Aalst en de lijk schouwing op Nadine De Vulder te Gent werd Schuddinck dan maan dagnamiddag officieel aangehouden en in ver zekerde bewaring ge bracht. In de nauwe «Ingang Van Bemten», een straatje met nauwelijks een do zijn huisjes, in nummer 11, een schamele woonst van amper een viertal meter breed met een deur en een venster er naast en nog een venster bovenaan getuigt nog de reeds buitenstaande vuil niszak dat eens in dat' huisje leven was. Nu is het er volledig doods en gesloten. Alleen het hou ten schutsel vóór de in geslagen ruit is nog een stille getuige van het vre selijk drama dat zich in deze woning waar Nadi ne nog geen jaar vertoef de, heeft afgespeeld. En de baby? L.H. nis van Fréinit. Op zoek naar verniewing reisde hij o.m. naar de Sovjet-Unie om te zien hoe het, ook in het onder wijs, anders kon. Zelf werkzaam in één- en tweeklassige schooltjes in Zuid-Frankrijk, o.m. in St.-Paul de Vence en Can- stek en bedoeling van de- dat alle leerboeken uit de volgen door de ouders ze avond met een hete rogeen publiek te buiten. Principieel stelde de inlei der toch: het gebruik van een schooldrukpers (later overgenomen door het Belgisch leerplan '36) is belangrijk. schoolpraktijk dwijnen. Resultaten Zeker blijkt dat de kinde ren er graag naar school gingen en dat ze hun de controle door de spektie veel minder mal kelijk, wordt door de i spektie beoordeeld dO' mensen die het vaak de praktijk zelf (nog) ni deden en stuit op wei nes wist hij een aantal drukken zelf eigen tek- II ow/ ia kreativiteit behouden. Of standen van ekonon Kinderen ze aans'u't'n9 met het sche er, financiële aa leerkrachten verspreid over het hele Franse terri torium voor zijn ideeën te winnen waaruit «la Cor poration de l'Enseigne- ment laique» ontstond met «l'institut corporatif de l'école moderne» waar diskussies gaande waren over onderwijs vernieuwing. Binst WO II behorend tot sten wat kreativiteit en interesse impliceert. Fréi net is dan voor velen ook «de man met de druk pers». via zeefdruk konden geschreven teksten wor- sekundair onderwijs, ook van bvb. uitgeveriji met aanpassingsperiode, waarvoor leerboeken ni kunnen realiseren is een mogen verdwijnen, andere vraag. Een aantal hedendaagse pedagogen Besluiten hebben daar op zijn Moderator Jos De Geyl zachtst gezegd twijfel dankte en besloot n over en na een achtdaag- enkele kerngedachte deTgereproducèerd""De >"=zoek van een emi- Tegenover mastodont- teksten werden verkocht nent deskundige uit onze kazernescho en stelt en wonnen daardoor aan zelf aan Fréinet ,n lever meer kleinschalig belanqrijkheid St.-Paul de Vence had In het debat over h s> -een dokumentatie- 'elf? de «man met de ondetwi,s moeten de o centrum is noodzakeliik dmkpers» twnfels en ders hun woord kunn het maquis in de streek als antwoord op de vele sprak hij van zijn theorien meespreken en geijvee van Vercors en erna lid vragen van de kinderen te herzien. Statistieken dient te worden voor o „e van een «Comité de Vigi- waarbij uiteraard bij het over beze aansluiting voeding tot mens en ni lance» bleef hij aan de raadplegen van naslag- met het sekundair onder- specifiek tot het vormfe taak om, van de basis uit, werken zelfwerkzaam- wiis bestaan er alleszins van nuttige schakels vernieuwing in het heid aan bod komt. met zodat veel gepraat in het arbeidsproces, onderwijs te brengen. het blijft noodzakelijk het ijle zweeft. Volgende vormingse- Hoofdprincipes van Fréi- technieken aan te leren vond van Imavo op vr nit waren o.m.: als rekenen en stellen "De man met het krijtje» dag 14 maart te 20 u een kind komt niet als volgens de projektme- Het voorstellen alsof de de Mikisklub met lid v jr «tabula rasa» naar de thode wat in groepswerk werkwijze van Fréinet het KP-bestuur Jan school maar heeft een ei- resulteert 'van «methode» wil hij gen leve, met eigen inte- uitwisseling tussen n,et horen) alleenzalig- resse en werkzaamheid scholen van hun teksten makend is is uiteraard zelfwerkzaamheid is leidt tot een massa lees- verkeerd. Boven alle primordiaal in de school, stof op kinderlijk niveau, «methodiek» staat de «Le Têtonnement», het Geld voortkomend van «man met het krijtje», de met de handen beleven verkoop ervan dient voor schoolmeester» die het al van de realiteit. Observa- de kinderen te worden ban niet waarmaakt, tie alleen is onvoldoende, beheerd. Wel liet Fréinet sporen Men moet het zelf heb- Uiteindelijk stichtte Fréi- achter en verdween met ben gedaan en doen. net een eigen uitgeverij hem ook niet (helemaal) werk in groepen met die zeer qoedkooe «Bro- zÜn schoolpraktijk. Het Brauwer met een zei originele kijk op 150 ja België en de Vlaamse E weging.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 4