IKERENVELDSTRAAT WORDT DERDE IALSTERSE WOONERF ciol/t I0E BLAUW WAS DE BLAUWE NACHT? Oorlogsrente voor gemobiliseerden 40-45 ïvolking krijgt inspraak Vefc De Voorpost - 7.3.1980 - 5 iet quasi ouden, nière - tuurlijk onderlij zijn Ké de volg acht c Ie Sterrestraat en een deel van de Sint-Kamiels- gen' 9ezien deze °P de van wat de Lokerenveld- gelijkheid te geven elkaar geschapen had, doordat _it, wordt de Lokerenveldstraat het derde woon- r'°'er'n9 n'et van toepas- straat in de toekomst zal te kruisen. Het staat im- zij zowat 1,5 meter over [dat het stadsbestuur wenst te realiseren. Deze s.ing ,is waar reeds ean worden. Aan de zijde van mers nu reeds vast dat de het wegdek hing. it die loopt van de Ninoofsesteenweg naar de r'°'er'9.g aanwezig is. de Ninoofsesteenweg Lokerenveldstraat een Ook was er heel wat kri- .elstraat, leent zich in feite uitstekend voor een de voetpaden en wenst het stadsbestuur tweerichtingsstraat blijft, tiek op het feit dat er in lelijk projekt. De bewoning, vooral aan de zijde weguitrusting zelf is naast een 5-tal parkeer- Ook ter hoogte van de het begin van de straat de Ninoofsesteenweg, is er intens, terwijl de 9eva'- Waar de mogelijkheden een tame- bocht naar de Kareel- een autokerkhof zou ge it zelf bijna uitsluitend gebruikt wordt door de Lokerenveldstraat ver- lijk dicht bomenscherm straat, waar de vroegere realiseerd worden. De (bewoners. Enkel de lengte ervan kan als nega- breed en er geen verhar- te realiseren, zodat het Klaroen gelegen is, werd aanwezige stadsbedien- ilement weerhouden worden. ding is zal de verhaalbe- zicht op de straat zelf een breder rijvak voor- den bleken hiervan niet lasting wel van toepas- door de voorbijrijdende zien. Hierbij was het op de hoogte te zijn. Vol- -ergadering, die ter- gebruik kan maken om sing zijn. wagens grotendeels zal enigszins verrassend dat gens de heer Moreels, voor de aangelan- het nieuwste idee inzake Op het bedrag van de verdoken zijn. Onmiddel- men ter hoogte van een medewerker van Sche- georganiseerd werd ruimtelijke ordening, met belasting zelf en wou de lijk zal men dan als auto- klein kapelletje een straat pen De Neve, was er al le grote zaal van name de woonerven te Schepen van Openbare mobilist gekonfronteerd voorziet, ter ontsluiting leszins nog geen bouw- ibare Werken aan de realiseren. Werken geen antwoord worden met een bult in van een nieuwe verkave- aanvraag hiervoor inge- illestraat, was in feite Nadat hij erop gewezen geven, gezien deze af- het wegdek, zodat de ling. diend, en zou de betrok- weede inspraakmo- had dat ook de leden van hankelijk is van teveel snelheid van de wagens Deze verkaveling zou, te ken persoon ook geen :heid die aan de de stedelijke, adviesraad faktoren, zoals materia- dadelijk aan de aard van oordelen naar de tekst op vergunning kunnen krij- bewoners gegeven voor ruimtelijke ordening len, kostprijs enz. Het feit de straat zal aangepast de plannen gerealiseerd gen, gezien een autokerk- Op de eerste ver- de vergadering bijwoon- dat het ontwerp door de worden. Over gans de worden op gronden, die hof volledig in strijd was tra(ering, waar het eerste den om zelf te kunnen stadsdiensten zelf gerea- lengte van de nieuwe Lo- toebehoren aan het Aal- met de planologische verp, dat door de ervaren hoe een in- liseerd werd drukt alles- kerenveldstraat worden sters OCMW (vroeger voorschriften vervat in jsdiensten zelf uitge- spraakvergadering met zins de uiteindelijk te re- trouwens nog een vijftal COO). het Bijzonder Plan van d werd, voorgesteld de bevolking verloopt, kupereren prijs. dergelijke «bulten» ge- Zoals bij elk woonerf Aanleg, d kregen deze reeds beperkte hij zijn uiteen- Nadat de Schepen nog realiseerd. werd ook in dit ontwerp Tenslotte werd er ook mogelijkheid om al zetting tot het probleem enige toelichting gege- Blijkbaar op aandringen voorzien dat de voetpa- heel wat kritiek geleverd (bezwaren te uiten. van de verhaalbelas- ven had over de manier van de buurtbewoners den op een gelijke hoog- op de huidige staat van oordelen naar het tingen. waarop de verhaalbelas- zelf worden verder nog te aangelegd worden als het wegdek. Talrijke lede ontwerp zelf en Deze belastingen, die ook tingen konden betaald een groot aantal andere het wegdek zelf. De talrij- voorbeelden werden in !r da ..r,eakties van de in de Lokerenveldstraat worden, deelde hij over parkeergelegenheden ke verkeersdrempels dit verband gegeven, om talrijke aanwezigen, zullen toegepast worden, de groenvoorziening voorzien, dit in tegenstel- moeten er immers voor de erbarmelijke toestand ld met deze bezwaren waren volgens hem er- mee dat het in zijn bedoe- ling met de groenvoor- zorgen dat de automobi- van de Lokerenveldstraat temschoots rekening ge- gens een rechtvaardig- ling ligt om de aangelan- ziening die globaal ge- listen hun snelheid en ge- aan te klagen, en velen ruilden. Schepen De Ne- heidsbelasting, niet in den van het woonerf van sproken nogal karig be- drag aanpassen aan de drongen dan ook op een ten die dezelfde avond het minst omdat een aan- de Korte St. Kamielstraat, deeld werd. Enerzijds voetgangers en niet om- voorlopige herstelling in I in Gent moest zijn tal mensen door de aan- omgedoopt in L.P. Boon- komt dit omdat het weg- gekeerd zoals in een klas- afwachting dat het nieu- nejr een belangrijke ver- leg van de straat een straat, te betrekken bij dek vooraan eerder smal sieke straat het geval is. we woonerf zal gereali- aulering in verband met waardevermeerdering het onderhoud van het is, en anderzijds omdat De gelijkgrondse voetpa- seerd worden. Of dit ook aalrgem, was dan ook krijgen van hun grond. groen in deze vernieuw- achteraan de straat zeer den maken het meteen zal gebeuren konden de nel weinig fier op het Volgens de vigerende de straat. De bewoning is veel eigen privaat groen ook mogelijk dat de hulp- stadsbedienden niet 'k. dat zijn eigen tech- wetgeving zou het trou- er immers intens. Derge- aanwezig is. Voor het diensten indien noodza- beloven. "T ,dl'!"Sten gepres" wens onmogelijk zijn om lijk onderhoud door de overige is het straatpa- kelijk toch geparkeerde Maar alleszins kan nu I hadden. Volgens in een straat als deze die omwonenden zelf zag hij troon tamelijk klassiek wagens kunnen kruisen. reeds verklaard worden was het voor de be- nu besproken werd een minder realiseerbaar in gehouden en kan het Uit de opmerkingen van dat in de Lokerenveld- ers van de Lokeren- bouwvergunning te be- de Lokerenveldstraat. ontwerp van het nieuw- het publiek, voor zover straat op zijn minst deze traat nog een geluk komen gezien zij niet met Woonerf ste woonerf moeilijk re- deze in de wanordelijke onverkwikkelijke toe- lest dat zij zo lang de nodige nutsvoorzie- Uit het ontwerp, opge- volutionair genoemd vergadering konden op- stand zal opgelost heb- nfronteerd werden nmgen uitgerust is. maakt door stadsinge- worden. Het wegdek zelf getekend worden, maak- ben, al hoeven de omwo- een zeer slechte Anderzijds relativeerde nieur Seminck, en uit de is tamelijk rechtlijnig, ten wij nog op dat er nenden dan ook een deel it, vermits het stads- de heer De Neve reeds bij door hem verstrekte uit- met hier en daar de gewezen werd op het feit van het nieuwe woonerf ur nu, van de her- voorbaat het bedrag van leg kon men zich een ta- noodzakelijke verbreding dat een bepaalde haag zelf te betalen. ■'ïng van het wegdek de te betalen belastin- melijk goed idee vormen om de voertuigen de mo- een onveilige toestand VEHE hoop meer afnemers dan verwacht. Intussen was ie dereen reeds bebloemd en voorzien van de nodige «lot- Is men je nou vroeg1 «Hoe blauwwas de blauwe liep evenwel vlot. Ook het van Meldert (ze is er ten overgang ge-twist, ge-boo- onze ^rgemelstei"^da^hij It7» Of wel was je er wel degelijk bij en wist je daarop volgend dansje waar ander ook mee getrouwd), gied. gewalst en geslowed! het goede lot voor de brom- •over we gingen praten, ofwel stond je daar met or,s aller burgervaarder nog en dan nog een schepen die Tussendoor een mossel- en fiets op zak had. Zijn voortij- iondje vol tanden. Want dat ie meer dan blauw eens een staaltje van wat nu voor een feestje zeker zijn kusjesdans. Behoudens al dig vertrek is derhalve om teg lijdt nu voor eenmaal geen twijfel. Vanaf het ®en ech.ter «Cavalier» is ten neus met ophaalt^ wie? Mar- die blauwe dametjes—dieje twee excellente redenen te in en dat was dan zo rond 20 uurwaren de 9even. Wat zich cel, natuurlijk! Marcel De toch maar voor één enkele verklaren: ten eerste gaat octtrshallen terug maar eens de stomme getuigen d^ois' éTeÓaf °Phou nu X Caus".Tan aX'JrT.".8, beUrt 6" "jnBle in het rle' op da' een burge" mi een overweldiaende toelooo Een tnelonn di« P Causa van alles wat maar je armen nemen kon—was meester een hoofdprijs weg- iiArfr kir?wwkI P 1 t0e,00P f maa! )e adem m of lk ga er enigszins bij leute en Carna- er meer dan één oorzaak om kaapt. Dan werd je zonder deaaar op het P.V.V -bal alle voorgaanden overtrof- eentje vergeten—waren alle val aanleuntl En als ik nu je tel en pas kwijt te raken meer van gekonkelfoes be- zou. Ruim 2.200 danslustigen verzamelden zich sterren van het blauwe verder ga dan vermeld ik Soit peinsden de fransozen, ticht. Ten tweede het is net Dk, in avond- of pastoorskledij om er toch maar nacht-firmament: (nu echter zeker niet meer met «eega», gaat het net met de liefde omdat de tijden nu zo ver Aalst rouwt. Zaterdagnamiddag overleed de zeer dynamische sekretaris van de Oude Garde, dhr. Renders. Met hem verliest deze muziek maatschappij een stuwende kracht. Een even gekende persoon was Emiel Verspaille. Ook deze man, gekend van de Salons Verspaille, overleed vorige week. Aan beide families onze deelneming. 92 kandidaat-politieagenten schreven in voor het exa men maar daarvan bleken er slechts 62 in aanmerking te kunnen komen. Tenslotte slaagden er 42 in het examen. 20 betrekkingen zijn te begeven. S.V. Veilig wonen deelde aan OCMW-raadlid Eddy Dierlckx mede dat er een 70-tal sociale woningen te Hofstade zijn voorzien. Een datum van realisatie kon men spijtig genoeg niet opgeven. Ingevolge de fusie van gemeenten, is de Regie der Posterijen er toe gehouden het postnummer te wijzigen van de bewoners van de oud-gemeente Herdersem; grondgebied dat, met ingang van 1 april 1980, vanuit het postkantoor Moorsel zal worden bediend. Derhalve zal, van voornoemde datum, de briefwisse ling, die aan de desbetreffende bewoners wordt ge richt, het volgende adres moeten dragen: Naam Straat... Nr.... (eventueel bus...) 9390 AALST (MOORSEL) De Regie der Posterijen dringt erop aan, dat deze wijze van adressering zou gebruikt worden, opdat de brief wisseling van de betrokken inwoners geen vertraging zou oplopen. De Algemene Ledenraad van V.V.S.H. - Antwer pen in vergadering op donderdag 28 februari 1980 spreekt zijn verbazing uit over de inbe slagname te Aalst op vrijdag 22 februari van een affiche van de werkgroep Jeugdemancipatie van de N.V.S.H. (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming). Deze affiche waarop het spelen beleven van de eigen seksualiteit door kinderen treffend voor gesteld wordt en met tekst «Baas in eigen broek. Wij beslissen zelf wel over onze seks. Jij toch ook?» richt zich doelbewust tot zowel ouderen als jongeren. De openbare affichering ervan bestempelen als mogelijke openbare ze denschennis lijkt ons te getuigen van een merk waardige geestesgesteldheid. Als verder nog een krantenknipsel uit «De Morgen» waarop de affiche afgebeeld wordt en de inbeslagname vermeld op dinsdag 26 februari door de rijks wacht op bevel van substituut De Pesseneers in beslag genomen wordt, lijkt ons die geestege steldheid een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. De Algemene Ledenraad juicht het besluit van het Aalsterse Centrum voor Samenlevings Ver nieuwing (C.S.V.) toe om de affiche verder te verspreiden en draagt de beheerraad van de eigen vereniging op de verspreiding en openba re affichering in het Antwerpse te aktiveren.» aldus de persmededeling. Een veertiental dagen geleden vermeldden wij in dit weekblad een nieuw openbaar onderzoek dat gehouden werd in verband met de aanvraag tot wijziging van de verkaveling achter de bestaande Etrimoblokken. Naar Schepen De Neve ons nu mededeelde betrof het jongste onderzoek, van begin januari juist de aanvraag tot wijziging in de zin zoals wij hier reeds in augustus 1979 publiceerde. Op dat moment hadden de stads diensten blijkbaar het verkeerde plan aan onze verslag gever getoond. De Schepen van Openbare Werken deelde in dit verband ook mee dat het ontworpen wegtracé ook ter sprake zou komen op de volgende gemeenteraad gezien deze zich akkoord diende te verlenen met de plannen. ff e eens bij te zijn. Want dat «bij zijn» schijnt nu v,ot doorlezen) volksverte- aal belangrijk. «As ze ons mor gezieng em- Een wanneer men dit principe huldigt komt aak nogal eens bedrogen uit. Op deze avond (nacht) d|st men echter noodgedwongen alle schijn laten 10^n. Het werd er: dans je nou of dans ik alleen! zojveel keus behoudens dansen had je er niet. En of anst werd! genwoordiger Verberck- moes gesammt eega. Sche pen van de stadskas Gastop Van den Eede (ook al met halven trouwboek), «ons madam» schepen A. De Maght met een trainer van een of ander voetbalploeg want wat moeten al die Ie- «avec la boef» gaat het den van de Mannenbewe- tijd. Ergens vond je wel een ging straks gaan denken dat uitnodigende reklame die je we nog een wit voetje zoe- de (geloof je toch niet) goe- ken bij al die geèmancipeer- de richting wees. Lunchbar' den! Mevr Van den Bos- Ali Baba had geen beter keu- sche, prov. raadslid R. ze kunnen doen. Het was Schelfhout, E. D Haever, A. een Sesame! een geldbeu- Dooms, E. De Maesschalck. ge| open u! Behoudens kou- J.L. Rens, G. Bourlon (voor de schotel kreeg je er ook en Lanckman uit Impe, op prijs wanneer.L. De Langhe, en volstrekt gratis, een paar gesteld. Frans Vijverman dan een ganse pleiade, maar koude voeten bij gereser- moet nu wel noodgedwon- echt te veel om allen bij veerd. Dienst incluis. De gen met eigen vervoermid- naam te noemen van burge- «zwette trippen» vonden del verder doen alhoewel hij meesters en schepenen, ge- heel waarschijnlijk om deze het winnende ticket ver- meenteraadsleden en be- laatste gratis service, een kocht. Tussen haakjes, het stuursleden van het O.C.M.W. van alle gemeen ten uit de arrondissementen Aalst en Dendermonde. Oef, dan zijn we nu praktisch rond als we de Bloemenfee Rita en Polle I niet vergaten. Zo zie je ook maar weer wat een klein beetje «aanwezig heid» in de Voorpost kan verwezenlijken, en dat is geen sluikreklame (da's rea liteit). Nu ja, aan pretentie is nergens gebrek. En of je nu een Quarts- of een klassiek horloge had, de tijd volgde Marva op de voet. Meer dan één pijnlijke voet zal wel van de dans vloer gesukkeld zijn. Je kon echt niet weten wat voor rit- geëvolueerd zijn dat naast of na eenvorige burgemeester machien was een geschenk per mini, onze huidige bur- van de firma Honda herself. gervader per snorfiest door Mag toch wel eens gezegd de Aalsterse boulevards worden, op Holland 1 en 2 moet krossen. Een wijs be- MAAR VOORAL RTL doen ze sluit, maar vooral door de niks anders, eq daar is het uiteindelijke winnaar van het nog betaald ook! En nu eens brommachien, de heer zonder reklame. De hoofd prijs, namelijke een draag- zochten troost en lavenis bare kleuren-T.V. kan je stiekem overal meenemen, tegenwoordiger. En wie gaat nu zijn nachten slijten voor dit extra kleine scherm: Leo pold Wauters uit Hofstade. Dag vrouwtje lief, 't er is ne schone film op Dosschelant, sloppèl! De ongelukkigen of zij die nu eens niet met een prijsje huiswaarts konden. een redelijk aantal lokale biertjes, 't Was goed fris op- naar je bad, je bureel en gediend, de wachttijd in acht annprp rnctnp pnonhoHon Van Renterghem, volksver- andere rustgelegenheden, genomen. Maar intussen Xdp9fX°XdS"--V k°" ie ha" e" nierB" verwarmen met een even frisse freule, schalks lachend op de maten van een niet minder schalkse tango. Zo echt een bal waar je nog slechts herinneringen aan hebt uit je eerste —en wat zijn die nu reeds zo ver heenjaren van beginne ling Don-Juan. Een avond waar nog echt iets om «het bal», met name de dans, ge geven werd. Die nacht was heel erg blauw, en wij niet minder toen we echt vol daan tussen al die Aalsterse straten onze kortste weg huiswaarts zochten. Nog een kort komplimentje voor de inrichter: zo mogen we het hebben! Tot volgend D haeseleer en zijn dame aan de eretafel tijdens het Blauwe Bal. (Per) Alberic Frank en zijn soort oefenmatch dus. En zo leek het ons in den zie je toch maar weer dat het me-schoeisel je moest aan- Volksvertegenwoordiger Willy Van Renterghem en zijn dame waren in hun nopjes het 'aar! trekken. Er werd zonder werd een geslaagde avond. (Per) een nogal tamelijk om al die tafeltjes-hokkers lichte voet te krijgen, een zoeken en pro- Onze eigen Ouwe moest zich echt hart uit het lijf blazen in slaap gesu- bij de pinken Onze nieuwe èn dés tein ons had gelukkig nag in ander in haar vaatje, waaruit sinds kar- helemaal iets anders ja politiek getapt werd. opkikkerkje doet echt vooral wanneer het juiste moment geser- wordt. Onze nieuwe doet haar uni- werkelijk eer en aan. Kamiel moest ook bij zijn. Niet overigens, moe- volgende dag «den oepenen». Een hart van de Aalstenaar ver deeld blijft tussen de Veirke- mert. Karnaval en lendracht Oiljst. Marva moest het heb ben van de late uurtjes en liet echt op zich wachten. Dit was echter het geval niet in de Disco-bar. Daar stoorde men zich absoluut niet aan het uur noch aan de gaste. Hier bleek het motto: «Geif mor van kattoeng! Oe lojder oe liever!». Dat intussen onze aller Mar va haar meest recente hits stond te vertolken kon die jongens geen barst schelen. Zat je ietwat achteraan dan moest je willens nillens ook de hardhorigen werden er niet vergetenmeebo- men op een onafgebroken Hard-Rock-Ritme. En dat al les terwijl je oog de fijne kontoeren van een Marva trachtte te vangen. De ope- ningsdans door volksverte genwoordiger Willy Van Renterghem met eega ver- Twee prinsen, die van Lee en die van Oiljst op het Blauwe bal. (Per) Gerechtigden van het Statuut van Gemobili seerde kunnen een oor logsrente genieten in de vorm van een énig jaar bedrag van 540 fr. mits aan de nodige pleegvor men te voldoen. Wie nog geen houder is van dit stauut kan vóór 1 april 1980, hiervoor een aanvraag doen bij het Mi nisterie van Landsverde diging, Centrale Dienst van het Stamboek, Kwar tier Koningin Elisabeth, Everestraat te 1140 Brus sel. Gelijktijdig kan de rente van gemobiliseer de worden aangevraagd bij het Ministerie van Fi nanciën, Administratie der Pensioenen, Jan Ja- cobsplein 10 u. te 1000 Brussel. Na ontvangst van het at test van statuut van ge mobiliseerde moet een eensluidend verklaard af schrift van dit attest naar de Administratie der Pen sioenen worden ge stuurd. Hierbij weze opgemerkt dat: deze rente slechts te bekomen is vanaf de ou derdom van 65 jaar de aanvraag moet ge beuren per gewone brief, dus niet aangetekend de begunstigden van een oorlogsrente 40-45, geen recht hebben op de rente van gemobili seerde. Sekretariaten van oud- strijdersverenigingen be schikken normaliter over de nodige formulieren voor deze aanvragen. Voor Meldert kan U hier voor alleszins terecht bij J. Muylaert, Dorps 63. Tel.: 052-35.65.16. LH

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 5