MINISTER CLAES SCHOOLMEESTERT OVER NIEUW ENERGIEBELEID KONSULTATIEBUREAU VOOR MINDER-VALIDEN STAAT VOOR U OPEN ACV-CM-AVOND OP ST.-ANNA OPERATIE OVERLEVEN? KINDEREN BEGELEIDEN b - /.J.iaeu - L»e voorpost brons: Elza Mertens, imen met bestuursleden de Eigenlijk had Willy Claes reeds op 14 januari j.l. te Aalst over energiebehoud moeten spreken. Door onvoorziene omstandigheden, zoals dat dan heet, ging dit toen niet door. En onvoorziene omstandig heden en faktoren doorkruisen nu eenmaal alles en nog wat. Niet in het minst het energiebeleid zelf! En terwijl men een voordracht over energiebeleid zon der meer naar een latere datum kan verschuiven als daar onvoorzien iets tussenkomt betekent elk «verschuiven naar later» van de energieproblemen zelf, als zich onvoorzien (sic) nieuwe elementen aandienen, het versneld naderbij halen van de totale ontwrichting van onze huidige maatschappij. En maar zoeken welke dia het eerst zit... (Per) Aldus kwam de minister van ekonomische zaken, met een grote maand vertraging, op 26 februari jl spreken over energie beleid en energiebehoud. En op die dag zelf liep het ook weer niet onverdeeld van een leien dakje. Mi nister Willy Claes kwam bijna een uur later aan zetten dan was aange kondigd, onvoorzien ook, doordat hij op een gelij kaardige, eerdere voor dracht die avond, elders in het land, door een weetgraag auditorium op een vragenoverlast was vergast na het beëindi gen van zijn uiteenzet ting. En alles liep nog eens extra uit doordat, van de bij de voordracht horen de begeleidende dia reeks, de lader met raampjes ontglipte aan een paar al te zenuwach tig - haastige handen. Het gevolg hiervan, bij de projektie nadien, was dat er nu ook letterlijk een en ander van de «energiege- gevens» op hun top gin gen staan zoals dit, maar dan figuurlijk, in het ver leden al eens meer ge beurde met de berichtge ving over dit onderwerp. Van de slogan: «Mazout (sic) een vriend, reken er op!» naar de mondjes- maatstookoliebevoorra- ding van het voorbije jaar over het aardgassprookje van duizend en een jaar, dat ons op reuzenaffiches wordt verteld, naar de momenteel openspatten- de gasballonillusie, vol gens de laatste berichten, wordt Jan Publiek van de ene in de andere dag haast met tegengestelde bewijsvoeringen stel lingen en prognoses om de onwetende oren ge slagen. Met evenveel we tenschappelijke deskun digheid terzake dienen zich zowel de donkerste onheilsprofeten aan als de meest optimistische visionairs. Inmiddels echter lijkt het er steeds meer op dat dit soort optimisme als maar minder goed in de markt is gaan liggen, «becau se» het met de dag dui delijker worden dat het potverteren zo stilaan op zijn einde loopt. Hooguit doen wij af en toe alleen nog maar of onze neus bloedt; of het onze kouwe kleren niet raakt. Wie sprak daar ooit van... «après nous, Ie dé- luge...»? Energie-broeksriem toehalen Met zijn kampagne voor «Energiebehoud» heeft Minister Willy Claes, die in zijn vrije tijd ook wel eens voor de piano gaat zitten, ergens de gevoeli ge of moeten wij hier zeggen: ongevoelige snaar van onze onver stoorbare onbezorgdheid geraakt. Er is dan toch blijkbaar wat mislopen. Ook al wacht de ekono- mie-minister er zich voor om een al te sombere klank te laten horen, toch is de duidelijk waarneem bare ondertoon, bij dit energieregister, alles be halve opbeurend van konceptie te noemen. Het dient gezegd dat de BSP- minister nu ook zo stilaan datgene begint te vertel len wat door zqgeheten konservatieven en reak- tionnairen reeds sedert geruime tijd werd voor speld en gezegd. Het is dan ook niet te verwon deren dat de beide, bij de stadhuisingang opgestel de RAL-propagandisten, de aldoor arriverende so cialistische minister voor «verrader van de arbei dersklasse» en voor «woordsvoerder van het patronaat» versleten. En in socialistische middens is dit het soort vakjargon wat tot voor kort nog re gelmatig werd gehan teerd. Als wij dan niet meteen de draagwijdte en betekenis van deze als verwijten bedoelde slag zinnen begrijpen dan zul len de opgekomen toe hoorders van Willy Claes hier geen enkele moeite mee hebben gehad. Was het niet Bredero die het reeds lang geleden vaststelde dat... «het kan verkeren». Als onze eigen Aalstere minister Mare Galle reeds in zijn inleiding vooropstelde dat bespa ringen noodzakelijk zijn, doch zich meteen af vroeg of de wil hiertoe en de mogelijkheden ervoor wel degelijk aanwezig zijn overal, dan blijft dit een open vraag. Ook al stelde hij dat zijn confra ter Willy Claes hierop reeds een antwoord zou trachten te formuleren. Het echte antwoord hier op willen wij trouwens niet horen want dit zou betekenen dat wij met een en zonder uitzonder ing afstand dienen te doen van onze verwor venheden, voorrechten, priveleges, kumuls... en noem maar op. Herver deling van onze inkrim pende welvaart heet dat dan. Het ziet er dus voorlopig nog altijd naar uit dat Willy Claes overigens lof waardige poging om ons op een voorzichtige wijze met de harde werkelijk- In de huidige periode waarbij in het «plan Califice» waarin de mindervaliden nauw betrokken zijn doch dat slechts een paar minder-slechte beloften zou vooropstellen is waakzaamheid alvast geboden. De Federatie voor Gehandicapten dateert reeds uit 1920 en is met haar 60 jaar de oudste van België alhoewel jong van aard. In haar vernieuwde en verjongde benaming van «Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg» wil ze blijven strijden voor de minder-validen in een wereld die vooral voor finan cieel sterken schijnt te zijn bestemd. Om U blijvend op de hoogte te houden fun geert aan de Graanmarkt nr. 8 te Aalst elke zater dagnamiddag van 14 tot 16 u. een konsultatiebu- reau waar een ploeg be kwame en bereidwillige bestuursleden onder voorzitterschap van Jan Boulembercq met als lid o.m. OCMW-voorzitter Martin Van der Speeten zich zullen inzetten om uw probleem als minder- valide te helpen op lossen. U kan er alvast terecht voor o.m. aanvragen, herzienin gen, hulp aan derden, ou- derdomstegemoetko- mingen, aanvragen om kwijtscheiding bezorgen van attesten voor belastingen, fiets- platen, sociale telefoon tarieven tussenkomsten bij het Fonds voor Arbeidsonge vallen tussenkomsten bij het Fonds voor Beroeps ziekten ouderdomspensioe nen voor minder-validen en andere personen tussenkomsten bij RTT-diensten voor vrij stelling van radio- en TV- taksen rijksfonds voor reklas- sering van minder-vali den begeleiding tot beko men van vrijstelling auto taksen zo bij aankoop als bij de rijtaksen tussenkomsten voor gezinsvergoedingen inlichtingen voor sport door minder-validen moeilijkheden met het kindergeld LH heid te konfronteren, slechts als een zeer inter essante opsomming van boeiend en merkwaardig cijfer- en feitenmateriaal wordt ondergaan. Wel licht is dit voor een deel de schuld als wij dit woord dan meteen relati veren van de minister zelf omdat, ook al zette hij zelf voorop dat zijn benadering van de huidi ge energieproblematiek er een was op basis van zuiver ekonomisch - tech nische overwegingen, hij nu eenmaal als politikus, als gemandateerde van de al te verwande achter ban, onbewust wellicht, het geheel toch politie - diplomatiek gaat afzwak ken en nuanceren. Ook in «zwart» zijn er, zoals men weet, verschillende scha keringen... net als in rood overigens! Witboek over nieuw energebeleid. In grote trekken volgt de minister, bij zijn behan deling van het energie probleem, datgene wat reeds hierover door zijn departement in een lijvig witboek werd samenge vat. Vooraf wordt het ge heel gesitueerd op we reldniveau en vervolgens op het Europese en het Belgische echelon. Daar na, en daaruit, volgen dan suggesties en wor den voorstellen ontwik keld vertrekkend vanuit de Belgische kontekst en in samenhang met de in ternationale situatie. Het eerste deel omvat dus de situering van de huidige energiestaat en het maken van progno ses aan de hand van sta tisch materiaal. In het re cente verleden, in de voorbije kwart eeuw, steeg het verbruik van primaire energie zeer aanzienlijk. Tussen 1950 en 1976 liep dit verbruik op van ong. 1,8 miljoen ton olieequivalent tot ong. 7 miljard ton oliee quivalent. Wat de ver schillende energiegrond stoffen betreft ligt het verbruik als volgt: 45% aardolie, 30% steenkool, 18% aardgas en 7% pri maire elektriciteit (kern en hydraulische opwek king). Dit energieverbruik is echter ongelijk verdeeld over de wereld. Zo ne men de westerse geïn dustrialiseerde landen (U.S.A. Canada West- Europa Japan Australi Nieuw-Zeeland) reeds alleen 57% voor hun re kening. De kommunisti- sche landen (USSR Oostblok China) zijn sa men nog goed voor 30%. De overige landen doen het met 13% (Azië zonder Japen en China, Afrika, Midden- en Zuid-Ameri- ka). Wat de produktie van energie betreft bedraagt de inbreng van de We sterse landen zowat 39% en deze van de kommuni- stische landen 30%. Voor de resterende 31% ener- gieproduktie staan ruim voor 80% de landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in. De produktiefaktoren, op hun beurt, geven volgen de cijfers tegenover het wereldverbruik: voor de U.S.A. en Canada is het energietekort 5% of 325 miljard ton olieequiva lent, voor West-Europa is dit ruim 10% of 650 mil jard ton olieequivalent, voor Japan is dit 5% of 325 miljard ton olieequi valent. Achtereenvolgens betekent dit dat de U.S.A. en Canada samen kun nen instaan voor 84% van hun behoeften, West-Europa voor 47% en Japan slechts voor 1,5%. Op basis van de geschat te toekomstige energie behoeften op wereldvlak zowat 15 miljard ton olieequivalent in het jaar 2000 tegen 6,5 miljard ton olieequivalent nu, kan men met vrij grote zekerheid besluiten dat er tegen het jaar 2025 nau welijks nog aardgas zal te vinden zijn op de wereld en tegen het jaar 2040 zou eveneens de aardolie zijn opgebruikt. Als enige reserve van relatief lang durige betekenis is er merkwaardig genoeg al leen nog de tot voor kort afgeschreven steenkool. Deze zit voor 51% in de Sovjetunie en China en zou nog, van nu, voor meer dan drie eeuwen energievoorziening kun nen zorgen als de ontgin ning ervan rendabel wordt. Wat de kernener gie betreft is men het er over eens dat deze slechts een beperkte rol kan spelen en dat met de huidige reaktoren er ze ker niet voor langer grondstof voorradig is, dan tot het jaar 2000. Echter kunnen de 60 maal meer energieople- verende kweekreaktoren de huidige uraniumreser- ves voor een 60 maal lan gere periode laten mee gaan. Als algemeen be sluit volgt uit dit alles: dat zelfs als de kern centrales 60% van het elektrisch vermogen zou den omvatten tegen het jaar 2025 dan zal er onvoldoende aardolie, aardgas en steenkool voorradig zijn om de re sterende energiebehoef ten op te vangen. dat er dus dringend nieuwe energievormen dienen geïntroduceerd en dit voor 1990. dat het komend en blijvend onevenwicht tussen vraag en aanbod van energie, vooral dan wat de «prijsladder» in de energiemarkt, de aar dolie betreft, de energie prijs nog sterk gaat stijgen. dat men de energie- schaarste alleen kan ver leggen in de tijd door, energiebesparingen door alle energiebronnen maksimaal te ontwikke len. Vooral voor wat de energie afhankelijke Eu ropese Gemeenschap be treft geldt in eerste in stantie: besparen van energie; groter gebruik van in heemse brandstoffen ontwikkelen van alter natieve energiebronnen. Voor België illustreren volgende cijfers de uit erst precaire situatie op het energiebevoorra- dingsterrein. Op dit ogenblik zijn wij voor 85% aangewezen op in voer uit het buitenland voor onze energievoor ziening. Dit loopt nog op tot 90% als de kerncen- Minister Claes, gast hij CSC De Rank, over de energie^ blematiek. (Per) trales er zullen zijn, door dat ook uranium dient in gevoerd. Deze massale energieinvoer heeft een nadelige weerslag op onze betalingsbalans. Aan energie bevoorra ding werd in 1965 nog 18,9 miljard fr uitgege ven; in 1976 bedroeg dit reeds 132,2 miljard frank. De grondslagen van het komende Belgische ener giebeleid kunnen als volgt worden samenge vat: op het vlak van de vraag naar energie; een rationeler energiebeste ding; op het vlak van het energieaanbod: streven naar voldoende bevoor radingszekerheid, opti male differenciëring der verschillende bronnen, tegemoetkomen aan de eisen voor beter leefmi lieu en meer veiligheid, aanmoedigen van weten schappelijk onderzoek; op het vlak van de kosten en het prijsbeleid: door- iet zichtigheid en «echthise der prijzen», rationeller tarifiëringspolitiek. Het is dus zonder duidelijk dat onze gie-konsumptiemaat- schappij op een keerp f°.' staat. Wij moeten snel bezinnen over huidige toestand en vlug mogelijk... ancite gaan leven, willen wi voor onze kinderen kleinkinderen nog stukje leefbare we aan overhouden. We waarin het inderd nog mogelijk zal zijn het enorme aantal n iet sen die deze aardk zijn gaan bevolken, d onze moderne techn gische mogelijkhe< een plaatsje onder de te behouden. Of zu wij dit pas gaan inzien meer dan 90% van loon naar brandstof, e triciteit en autorijden gaan? bij pst i lijk Verleden zaterdagavond kwam de parochie St.- Anna aan bod met de traditionele ACV-CM-Feest- avond. Onder de talrijke aanwezigen noteerden we o.m. raadslid Chris Lievens-Borms, arrondissementele voorzitter en sekretaris Pieter Rousseau en Van Tittelboom, pastoor Buysse, proost, propagandist Jan Brijs, ACV-voorzitter Aalst Jozef De Smet e.m.a. Als vervanger van de zieke voorzitter Albert De Vijlder fungeerde Hilaire Lievens. Na een geestelijk woord gijzelaars van de artsen door de proost kwam de mogen worden en waar gelegenheidstoespraak bij terapeutische produk- door Rob Liebrecht, ad- ten moeten worden junkt-sekretaris CM. geapprecieerd naar hun Deze had het onder meer werkelijke waarde en niet over het dreigend failliet naar deze spruitend uit van de sociale zekerheid intensieve propaganda- die momenteel met ruim campagnes. Verder had 27 miljard in de rode cij- Liebrecht het over het op- fers zit doch waarvan trekken van het vakantie- men vreest dat dit tekort geld voor zieken en min- tegen einde 1980 zou der-validen waarbij een kunnen oplopen tot een grens van 15.000 fr. zou slordige 50 miljard. worden gesteld. Als oorzaken citeert hij Na deze inslaande R0b Biebrecht, odj sekretaris ACV, bracht een tx o.a. de krizissituatie spreekbeurt werd dan overzicht van de huidige problemen i.v.m. sociale zj waarbij aanhouden van overgegaan tot de vere- remerking. heid. (Per) Kerckhove, Maurits Ael- Na de gebruikelijke i brecht, Paul Bonnaerens, kon dan het amuzeir Edward Creutz, Marcel beqinnen en de beert n»H np°Ma6rS Cleemput, Marcel Claes- worden uitgeslagenf' De Boom, Alfons De Mar- sens/Roger De Bmyn de vrolijke muziek val Theofiel De Mulder, gebroeders Matthijsj' Louis De Smet, Alfons leszins een zeer geslj- Tas, Felix Mannes, Jan de avond in een werll I Emiel Van familiale sfeer. Bronzen medaille Elza Mertens, De Boom, Alfor telaere, Albert De Vuyst, Hugo Matthieu. Zilveren medaille Simonne Lievens, L. Muylaert, Schollaert, Yvonne Van Geert. de welvaartsituatie uit de golden sixties niet meer haalbaar schijnt te zijn. Rode cijfers o.m. veroor zaakt door de steeds stij gende kosten van de werkloosheidsvergoedin gen, door de bejaarden hulp in tehuizen wat veel duurder uitvalt dan thuis verpleging doch waar blijkt dat hoe langer hoe meer bejaarden bij de ei gen familie vaak onge wenst zijn, hoe lelijk zulks ook klinken mag. Aange- Dot kan. Zeer spoedig nog wel, want op zaterdag 15 Aanvankeli|k waren de drongen moet alleszins maart begint een «baziskursus voor vorming van jeugd- nitoren, die te velde ins op een uitbreiding van verantwoordelijken» die door de stad Aalst ingericht voor het begeleiden va efficiënte solidariteit wat wordt. Voornaomste bedoeling is monitoren op te leiden kinderen, aktievelingei wel heel wat mentaliteits- voor de eigen vokantiespeelpleinwerking, maar geen jeugdateliers of -bew verandering impliceert enkele deelnemer wordt verplicht daaraan achteraf zijn gen, normoalscholierer eer het van woorden medewerking te verlenen. Noodgedwongen ware •komt tot reële daden. Het za| dit jaor de viercje Dat initiatief, aanvankelijk hooq.a Daar Pkwam Rob Liebrecht formuleer- \taar T;;n or tiiHonc rlp non hpnprkt nrneirfe nelei- keer zijn dat er tijdens de nog beperkt, groeide gelei- d_rinn in Voor diea de dan ook enkele voor- agrote vakantie» door de delijk uit tot een degelijk die we! Jnteresse hè stellen. Ook in verband stQd ^alst vakantiespeel- uitgebouwd net van vakan- met de medische zorgen p|ejnen jngerjcht worden, tiejeugdateliers. waarbij de zieken geen Z ne f id. r Samen met bestuursleden de gedekoreerden A.C.V.-C.M. kregen brons: Elza Mertens. Georges De Boom, Alfons De Martelaere, Albert De Vuyst en Hugo Mathieu. Eer zilveren ereteken bekwamen Simonne Lievens, Leontine Schollaert, Yvonne Van Kerckhove, Maurice Aelbrecht, Paul Bonaerens, Edward Creutz, Marcel Cleemput, Marcel Claessens, Roger De Bruyn, Theofiel De Mulder, Louis De Smet, Alfons Tas, Felix Mannes, Jan Muylaert en Kamiel Van Geert. (Per) voor vakantiejeugr maar niet over de noc kelijke kennis en ervari beschikken, richtte jeugddienst van de Aalst vorig jaar voor eerst een eigen kade mingskursus in. Wat 0yol maart begint, is de tvt editie, De deelnemers wordei verplicht de volledig^ sus te volgen. Men ka rust inschrijven voor meerdere dagen. Een monitorbrevet kursus voor vormingjen. jeugdverantwoordelijkis (erkend door het B« voor Jeugdvorming) echter alleen toe aan v volledige kursus ge heeft en daarna een meemaakte. Inlichtingen, alsook schrijvingsformulieren nen bekomen wordesn het Jeugdservicecer Kapellestraat 15, Aalst (053/77.34.23). ers ryv tg c

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 6