L I IDIERENBESCHERMERS VOLGEN WANTOESTANDEN OP DE VOET IARC GALLE STELDE jOSSIER INTERGEM VOOR iN AALSTERSE PERS ROTARY BEROEPSERVARINGSDAG LARM- PPARATEN 00R LLEEN- 'ONENDEN I/ORDEN UKSES Mart(n Van ^er Sp de bevQ|k ze|f BOOM De Voorpost - 7.3.1980 - 7 las kregen wij voor de eerste maal het tijdschrift Mens en Dier genoemd wordt, geeft heel wat inte- Slachthuis I de Dierenbescherming Groot Aalst v.z.w., die ressante informatie voor diegenen die begaan zijn Vroeger maakte de maat- wcht werd in 1976, voor ogen. Dit tijdschrift dat met het lot van alle mogelijke dieren. schappij reeds melding van wreedheden jegens dieren, in het Aalsterse slachthuis. Zoals alge meen gekend is dit slach thuis sinds enkele maan den in handen van de heer Goossens uit Bors- s onmiddellijk valt publikatie van de gemee- toen Proces-verbaal op. Op wind welig waaide, was met de deur in huis, nte Lede nog geen beslis- 11 februari 1980 kwam de- de verblijfplaats van een its voorzitter De sing tot subsidiëring ze zaak voor de politierech- 18-tal honden. De dieren :er op de frontpagina ontvangen had. ter. De voorzitter van de waren van ongedierte wensen voor het ko- Om een degelijke verwar- Dierenbescherming werd voorzien, zodat men be ide jaar vermeldt, ming te installeren in de opgeroepen als getuige. sloot dat er wat diende te 'j w®pst hij onder- dierenbewaarplaats van Op het ogenblik van het veranderen aan dit han- beke Bij het beqin van de irgiei r in 1980 een regie- de vereniging wordt dit verschijnen van het tijd- deltje. Gezien de kwekerij uitbatinq beloofde deze itering van de proe- jaar weer een tombola in- schrift was de uitspraak nog illegaal opgericht is, persoon een aantal wijzi- op levende dieren gericht. Voor wie het in- met gekend. diende de uitbater een gingen aan te brenqen chth sekt|e), strengere teresseert kunnen wij nu aanvraag te richten aan ten voordele van de die- e en inzake dierenbe- reeds vermelden dat de Podium en Schandpaal het gemeentebestuur. De ren Tot hun qroot onqe- srming, een harder trekking ervan plaats Sinds het jongste num- Vereniging hoopt dat zul- r m eden van de politie heeft in de gekende Cha- mer ligt het in de bedoe- ke mensen geen vergun- rlijkswacht bij overtre- let «Luxemburg» te Mes- ling iedere maal een per- ning bekomen. ien van deze wetten, pelare, op vrijdag 25 april soon, die zich bijzonder 3erp'°'9ens vraagt de e.k. inzet voor de dierenbe- Adoptie Hrzitter van de V.Z.W. nationaal verbod om Gerecht noegen hebben de leden nu vastgesteld dat de uit bater alles in het werk heeft gesteld om het slachten op een meer hu mane wijze te laten ge beuren. Men hoopt dan ook dat de heer Goossens in de toekomst scherming in de bloemen Eén van de belangrijkste te zetten. Ditmaal gaat taken van de Dierenbe- den levenslang vast Met de jaarwisseling 1978- het om de heer en me- schermers is het adoptie- uitenen, en de afschaf- 1979 hadden de diensten vrouw Van De Velde uit werk met gevonden die- UUUM„nS IM ue van de moord op de van de dierenbescherming Zaffelare, die hun ganse ren, die. door de politie- hierover'Va! "blijven wa- ondenbabys. Ten- opgemerkt dat de paarden vrije tijd spenderen ten diensten binnengebracht kPn dat ziin nprsnnppl Ie is er de wens dat er van de heer R1NGOOT dienste van de vereni- worden. Gedurende 14 verder zal meewerken verbod zou ingesteld Luc te Nieuwerkerken bij ging. Als dierenvrienden dagen worden ze eerst We den om dieren te ge- temperaturen van 6° en verleende dit echtpaar ter beschikking gehou- lercj ken bij sport en spel met een sneeuwlaag van ondermeer zijn mede- den van de eigenaar. Na rattenschieting, vin- meer dan 15 cm. zonder werking aan de honden- zijn l ,1 getting, hindernissen- schuthok rdk n, c chn che< de zuf' deze termijn wordt er een nieuwe meester gezocht. Sommige eigenaars kun nen ook mits welbepaal de voorwaarden afstand doen van hun dieren. Vermelden wij nog dat het adopteren van een hond 300 fr. kost ongeacht de grootte, de de weide affaire te Berlare het hon- paarden, stonden. denvrouwtje uit Mere, en Er werd klacht neergelegd de verwaarloosde paar de financiën betreft bij de Procureur des Ko- den in De Pinte. Deze ak- dt in het tijdschrift nings en op 15 januari viel fles haalden alle kranten alleen verslag uitge- dan de uitspraak. De recht- koppen in de nationale _:ht van alle giften van bank veroordeelde de heer pers. zier&esloten 'eden, maar Ringoot tot een geldboete Als tegenpool wordt er den ook de toelagen van 2.000 fr. of een vervan- ook iemand symbolisch neld die de gemeen- gende gevangenisstraf van aan de schandpaal ge- aan de vereniging 15 dagen, met uitstel gedit hangen als specifiek ;enden. Opvallend rende 3 jaar. Dit komt er voorbeeld van iemand bij is dat het gemeen- dus in feite op neer dat de die dieren verwaarloosd zijnde 150 fr. istuur van Aalst een veroordeelde geen boete of naar het leven staat. Vervolgens wordt ijkse toelage toekent dient te betalen indien de Als voorbeeld wordt dit- 2.500 fr. wat volgens feiten zich niet herhalen ge- maal de hondenkweker vereniging ontoerei- durende drie jaar. De Munter Roger uit Zon- gezien men In het vorige tijdschrift van negem aangehaald. Bij elijks wordt opgeroe- de vereniging werd ander- een inspektie kwam men om dolende honden zijds melding gemaakt van tot de vaststelling dat alle halen of verwilder- het geval van een vogelvan- dieren er slecht gehuis- tatten te vangen. Er ger te Lede. die door de vest waren. Donkere hok- 3 aangestipt dat men diensten werd betrapt. De ken, van aan elkaar gesla- het ogenblik van de Rijkswacht van Lede stelde gen planken, waarin de om de verbeteringen door hem aangebracht te benutten. Men begrijpt best dat een slachter een gevaarlijk beroep heeft, maar de behandeling van het slachtvee mag hier door volgens de vereni ging niet beïnvloed wor den. Men besluit deze ru briek met de heer Goossens dan ook profi ciat te wensen. leeftijd en het ras. Voor Voor wie het interesseert een kat is de vergoeding vermelden wij hier dat beperkt tot het lidgeld het lidgeld voor de v.z.w. Dierenbescherming Groot-Aalst 150, 250 of meld dat de maatschap- 50o fr. bedraagt dat kan pij onlangs twee nieuwe gestort worden op reke ning 737-1011676-09. VEHE apparaten aankocht om konijnen pijloos te do den. Deze apparaatjes kunnen gratis uitgeleend worden maar men gelie ve ze wel tijdig aan te vragen. Een didaktisch beeld, echt leerzaam. (Per) .V De bi|beltentoonstelling de Goffaertstraat lokte heel wat scholen. (Per) De «Rotary»», oudste service-klub (Chicago, 1905) telt beroep is een belangrijke beter, te kunnen doen. momenteel ruim 850.000 leden verdeeld over 18.374 beslissing en ook hier wil £en heel voorafgaandelijk klubs verspreid in 154 landen. Rotary een helpende hand werk van aanschrijven van is Rotary een persoonlijke levenshouding, een we- bieden door de «Beroeps- scholen, bezorgen van de reldbeweging ter bevordering van vrede, vriend- ervaringsdag», schap en verstandhouding onder alle volkeren, deze Hoofdverantwoordelijke beweging wil zich ook ten dienste stellen van de Marcel Van Praet had met lag nadat de Aalsterse Minister Mare Galle het toch van oordeel dat het lier Intergem voorstelde aan de nationale pers, dossier niet genoeg ge- het de beurt aan de plaatselijke korresponden- gevens bevatte om een om kennis te nemen van de elementen, die de degelijk gefundeerde be- lister ertoe bewogen om de stichtingsakte van de slissing te treffen. In de iwe interkommunale voor gas- en elektriciteits- eerste plaats was er im- 'ibutie niet goed te keuren. mers het feit dat er geen ineren wij eraan dat het hier gaat om de fusie enkel alternatief voorge- de bestaande interkommunales Interlo-Edas, steld was geworden. Een derlex, Interdender en Interwaas, die besloten dergelijk alternatief igtijdig te ontbinden en te fusioneren. Samen onder de vorm van een trijken deze interkommunales een gebied dat it van beneden Geraardsbergen tot boven St.- aas met een totaal van zowat 600.000 inwoners. zuivere interkommunale - tewel alle betrokken eenteraden en de incie Oost-Vlaande- voordelen gegarandeerd worden als in de privé- sektor. Bij dit alles mag niet ver geten worden dat de ^eren van de beroepserva- Kommunaie- elektriciteits- en gasdi- nngen van mensen die het Interregies - werkte de stributie een monopolie- vak in" minister dan maar zelf rechI 's van de gemeen- derdaad uitoefenen. ten. Zij mogen wel be roep doen op privé-part- ..vmvi, ue. «c cui.e.o "®r®- nale akkoord verklaar- terkommunale heel wat De bedoeling van de mi- nister is ook dat de over- uit. Volgens de beschik bare gegevens mag men de ren zien met de nieuwe gemengde interkommu- ^elTenXt'deïul^rè' nale akkoord verklaar- terkommuna|e den. was minister Galle voordeliger is voor de ge- meenten dan de ge mengde interkommuna le, waarbij de privé-sek- tor met het belangrijkste deel van de winst zal lo pen. Op 30 jaar bereken de men de winst voor de gemeenten bij Intergem op 8.980.492.560 F, ter wijl dit bij de zuivere in terkommunale zomaar eventjes 18.923.165.350 F zou zijn. nodige formulieren en uit eenzetten van de bedoe- - - - ling was reeds van de baan inwoners en dan meer speciaal voor minder-validen. Bob Van Gijseghem en toen 158 laatstejaars kwa- voor zieken en ouden van dagen en voor de jeugd. Herman Van Mol dan ook men opdagen, wat onge- Bi] de Beroepservarinas- Geen sdort studie-oriënte- gezorgd voor een impo- veer 10% betekent van de dag verleden zaterdagna- r'nS dat ware dubbel ??nte 9roep "/n,°rma<°r?n bezetting van deze jaren. middaq gehouden in de 9ebruik d°ch alleen het die zowat alle mogelijke Nieuwigheden dit jaar wa- n„i. h„,Aalsterse Salons Carlton verstrekken van informatie beroepen bestreken van ren het feit dat nu kon ge- va) H? n,O li pe so ef' door Rotarv Aalst en Aalst van Pfakl|sche aard door geneeskunde en parame- k0zen worden voor twee van de interkommunale No(jrd Bf »informatoren» en dit in dische beroepen over tech- beroepen zodat voortdu- OTdervTndm van de w Noord als organisator een u'terst sVmPaliak ka- mek. administratie en eko- rend van tafel en informa- a er" werd aan laatsteiaarsstu- de' aan lafellies- intiem nomie- rech,en> weten- tor kon worden gewisseld vo?m vprmha h ftH denten uit de sekundair knusies en los bii mekaar, schappen en onderwijs, jn een ongedwongen sfeer, vorm vermits dezelfde onderwj,s yan |ie)st dedjen Ver van klassikale bedoe- handel, diensten en ver- Nieuw ook het erbij betrek- deelnemende scholen de nin9en- Volledig vrij, onge- spreidingstechnieken en ken van de industriële hu- mogelijkheid geboden zich ™n9d en Pers00nl'ik kunst tot en met menswe- maniora. te verrijken met en te proli- Door onderling kontakt met tenschappsn Teneinde tot een eigen K elkaar en dus ook door het Een geselekteerde groep evaluatie van deze «dag» gekonfronteerd worden met universiteitsprofesso- te komen werd aan de met andermans problemen ren. houders van diploma's deelnemers gevraagd hun willen de Rotarymensen u't quasi elke denkbare bevindingen, meningen en verdieping en verrijking sektor, practici e.d.m. suggesties aan de organi- van de eigen persoonlijk- Gebeurde dit vroeger op satoren over te maken, heid betrachten om in de een weekdag, deze keer Wellicht komt daaruit dan sektor kan misschien ge- - vonden worden in het feit mogelijkheid te zijn service werd geopteerd voor een nog een meer efficiënte be- heid de installaties op ^er9e"i'< een termijn van 20 jaar octaan mtoriz^w,,, zou in handen krijgen, zo dat heel wat onder hen ,e bieden waar nodig. Een zaterdagnamiddag om het roepservaringsdag definitieve keuze voor een wat langer, en misschien 1981. dat ook daar de privések- tor uitgeschakeld wordt. bestaande interkommu nale bekleden. Minister Galle had aldus ontdekt dat er een onge- De minister ontkende dat aantal kommissie achter zijn beslissing eni- en bestuursvergaderin- ge ideologie verborgen 9en 9eor9an'seerd wer- zat. «Mijn ideologie is de m de bestaande in terkommunales. Elke ver gadering, kost aan zit- AALST Op de zelf meende de minister dat de betrokken ge meenten, waaronder Aalst inderdaad op hun eerste beslissing zullen terugkomen. De zuivere interkommunale laat hun immers toe heel wat meer inkomsten te put- de reële doorbraak van de plaatsing van een 'en u'* de distributie van c voudig doch efficiënt alarmtoestel bij alleenwo- 9as en elektriciteit, en twpe bejaarden of minder-validen toonde de heer meteen ook de talrijke Wilder, voorzitter Rotary Aalst-Noord, zich bie- deficitaire begrotingen, jJder gelukkig. waaronder die van Aalst, qe meer in evenwicht te 'óór een paar maanden gekeken naar OCMW's brengen, hceerde idee vond via waarvan vond via waarvan dat van Aalst zich Een dergelijke zuivere in- Brs veel weerklank en de bij monde van zijn voorzitter terkommunale zou voor 7Apr nrt7itiof nnetolHo OwL 3 3 ryverantwoordelijke t g dan ook tal van aan- zeer pozitief opstelde. Ook no(,.,a u igen. Momenteel zijn via bongen van gepassio- "efas?e gevolgen heb- ,k< s een twintigtal appara- neerden van allerlei pluima- ben' '"tegendeel. Verwij- Ben gebruik en een dozijn ge zou hulp op dit stuk kun- 2end naar de dienstverle- j re raakt spoedig klaar, nen worden geboden. "'"9 'n gemeenten waar gebeurt immers alle- Bedoeling wordt nu een aan- reeds zuivere regies be- „_or-Yn)VVilliier,s_die ?r ^al aPParaten te verhuren staan, blijkt er geen ver werkelijkheid» zo zei hij letterlijk, verwijzend naar de deficitaire toestand Pennin9en alleen (zonder van heel wat gemeenten. t"ekenm9 te houden met BSP-provinciefraktielei- f eraan verbonden lun- der Alois Van de Bossche chen) 105.000 F per ver- perskonferentie verklaarde van zijn kant dat de ideologie voor zijn yee' andere konkrete cij- partij wel belang heeft. s hee^ de Aalsterse Zoals het ACW indertijd mm|ster anders met kun- reeds verklaarde, is ook n?n bekomen van de pri de BSP van oordeel dat ve'sektor. Tot op de dag de elektriciteitsvoorzie- van 2|in perskonferentie ning in openbare handen te °russe' bleef alles moet zijn. vaa9 en onbeantwoord. Belangrijk was zijn 2° krii9en de gemeenten bevestiging dat ook in de P'otse"n9 75 miljoen ca- provincie het dossier In- deau van.de privé-sektor tergem er doorgedrukt ,nd'en Z|J z'cb akkoord werd zonder enige in- verk'a3rden met Inter- spraak van de raadsle- 9em. Vanwaar die kwa den. Dit zal ook wel in de ï£en e,n waarom het juist meeste gemeenteraden miljoen was heeft de het geval geweest zijn. m|n,sfer n°9 n'ef kunnen Meestal wisten de raads- ^'tv'ssen- leden gewoon niet waar- minste wat men van over het ging. de houdl"9 van de minis- Dat de oprichting van een *fr ^an ze99en is dat hij zuivere interkommunale de aandacht getrokken niet zomaar van een leien hee" °P een oud zeer. dakje zal lopen, wisten TerW11' hii anderzijds zowel minister Galle als erop 9ewf>zen heeft dat r-r- cic.ii uiuun, ulljixt Ol UCCI I VCI ccc. I I I III IIOLCI kJdlIC Cl IO LI .1 ua^Rnta" maken, ds (men denkt aan 100 fr. per schil te bestaan tussen de de heer Van den Bossche betrokkenen, van Rotary indachtig, jaar) of te verkopen aan de nstaanden te helpen en prijs van 5.000 fr. wat een 3k een zeker gevoel van kleine winstmarge zou bete- ieve veiligheid te be- kenen waarmee dan weer d« 8n- minder kapitaalkrachtigen ver doorgedreven pro- prioritair gratis zouden kun- e overstijgt wel de mo- nen worden geholpen, vormen van dienstverle ning. Anderzijds blijkt de prijs voor o.m. TV-distri- butie heel wat lager te zijn, waar deze in handen maar al te goed. De in vloed van de privé-sektor terzake werd niet onder schat. Een verklaring voor het feit dat iheden van de Rotary- ing en graag wordt uit- is van de openbare sektor ondanks alles nog zoveel LH dan waar de privésektor voorstanders zijn van een medeeigenaar is, zoals in samengaan met de privé- waaronder in de eerste plaats de gemeente raadsleden, een op zijn minst gezegd overhaaste beslissing getroffen heb ben zonder volledige kennis van zaken. VEHE Op de eerste dag van mei heb ik de herken geplant Een van de buren, die me met de kleine klompjes aarde en de dunne stokjes in de hand de tuin zag inlopen riep nog, dat wordt niets man, je bent te laat om bomen te' planten. Want wat wist ik van bomen planten of wanneer je het moest doen. Maar we hadden gebouwd en aanvaard den in dank alle bloemen, struiken en takjes die we cadeau kregen, en alles ging de grond in: klein en groot, mooi en I minder mooi. x En als je door het raam naar buiten keek zag je ze zelfs niet staan, zo klein waren ze. open als een oude geldbeugel, en ik kon Maar in de zomer stonden ze er nog, een allang niet meer met de hand aan de kindje groot, dun en eindeloos mager, de bovenkant. drie kleine blaadjes benauwd opengevou- En door de weiden kwam een weg, en wen konden in de binnenkant van je waar niemand mocht of kon bouwen hand. En toch, als je met de nagel over de kwam een huis van iemand die er toch schors krabde, zag je het donkergroen, mocht wonen. En dan kwam er nog een, en voelde je de klop van het leven. en wat verder ook een, allemaal straten En lenig als het lijf van een jong meisje en buizen, met middenin een pleintje en waren ze, maar ook zo broos en stil dat 8ras om naar de natuur te kunnen kijken, de grasmachine ze bijna elke week aan En bet wegje achter de tuin werd een stukken scheurde, en een van de kinderen betonweg met fietsers en wandelaars. En een klein rood kleedje met witte bollet- Ju"t achter de berk staat een verlichtings- jes, en zonnestipjes op de kaken geprikt Paai< en volgende week komt er aan de trapte het hele boompje zelfs een keer andere kant van de straat een telefooncel, tot tegen de grond. En nu ik oud ben en de kleinkinderen En het jaar daarop schoten ze plots met ro^e kleedjes met witte bolletjes door rukken de lucht in. Overal sprongen de de tuin lopen, blijft alleen de eerste dag streep-blaadjes open, en voor de eerste van mei. keer zag je ze tegen de achtergrond van Een mama en een papa liepen over het altijd etende en slapende koeien staan. wegje. Er kwam een afsluiting rond de tuin, Lucas riep papa, Lucas kijk eens in maar het paadje erachter bleef natuur en die tuin, wat een mooie boom! je zag de velden tot tegen het bos. De Is dat geen beuk? hemel in mijn tuin. En niemand kwam En Lucas liep verder naar de hoek van de er, behalve een weggelopen boer en een straat. kurieuze buur. En toen sprong de witte Daar lag een berg zavel en planken en schors op zijn lijf, en zijn takken spleten stenen. Er wordt gebouwd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 7