EEN SUBTIEL SAMENSPEL VOOR OPTIMALE RESULTATEN WERKLOOSHEID: SLECHTE INZET VAN 1980 KULTUURRAAD 0RGANIZEERT STUDIEDAG POOLS KULTURELE WEEK IN AALST KMO's, nieuwkomers, de stad en het ESIM: >ei a - /.a.iaau - ue voorpost promo tiecampagnes voor de Aal- sterse bloementeelt, bezoe ken aan de Rijksstations zijn slechts een greep uit een Het ontgaat de gewone man in de straat en een de ombudsman bij uitstek te doen. Nochtans staan deze groot deel van onze lokale handelaars, dat er achter vertolken voor de opvang diensten full-time ter be- de grauwe muren van hun stadhuis heel wat meer van alle noden aan voorlich- sclukking. en vragen niets u J— iraue.iian unn nphnnrtpslftpn pn ting waarmee de lokale han- liever dan hun opdracht zo gebeurt dan het mvu jen van geboorteakten en heeft. Het is veel en zo volledig mogelijk tientallen andere formulieren. De statige onbeweeg- inderdaad 0„!e bedrij. te vervullen, lijke gevels verbergen, zoals de bijenkorf zijn immer yen een he)e opgave om Topdagen, cursussen over bezige bewoners, een heel gamma aan drukke en zoncjer kleerscheuren de exportbevordering, kreatieve aktiviteiten. Zoals de bijtjes hun honing, worsteling met die stort- puurt men er informatie uit zo veel mogelijk bron- vloed aan wetten en regle- nen. Informatie, die eens verzameld, geselekteerd en menteringen te overleven, oo zijn gebruikswaarde getest, een kwasi onuitput- Sommige wetten zijn zoda I-u h.» -ar. nuttin» inlirhtinnpn vormt voor ni9 kompleks; worden soms ganse waaier van stimule- telijke schat aan nuttigei inl 9 hoofd- doorkruist of overlapt door rende aktiviteiten door deze handelaars, landbouwers en de nijverheid. De ho andere reglementeringen diensten op touw gezet. Met imker van deze gonzende bijenstad midden in ae die schijnbaar met jouw zaak het ESIM en zijn adviseurs of stad, dirigeert en inspireert er zijn honderden solda- helemaal niets te zien heb- consulenten naar Aalst te ten en werksters bij hun produktie en uitbouw van ben. Dan sta je plots voor halen, kan de lokale handel een ontelbare reeks initiatieven die elke tak van de een berg van onbegrijpelijke over een troef meer beschik- handel en nijverheid op het lokale vlak beroeren en zaken. De hindernis tussen ken om de moeilijkheden stimuleren bij ziin economische en sociale ontplooi- jou en het sukses waarvan Je van welke aard dan ook, sumuieren u j j hanriia vademecum dacht dat het binnen hand- waarmee ze eventueel te mg- Hu" '""E u. bereik leg. Ofwel raak je ver- kampen heeft, op de meest voor wie van de diensten van het ESIM gebruik zej|d jn gen |abyrjnt van rati0nele wijze op te lossen, wenst te maken. Praktisch van conceptie in zijn hoogdravende administra- Een nadere kennismaking eenvoud en duidelijkheid, is dit boekje in pocket heve termen. In al deze ge- met het ESIM en zijn werk- formaat de onmisbare schakel tussen de strever vallen is de dienst Organisa- wijze dringt zich dan ook op. naar een hoger op maar wie het aan ideeën om tie - Informatie en/of het Het vademecum: DE BE- het te realiseren ontbreekt en de mensen die aan Esim en zijn bedrijfsconsu- DRIJFSCONSULENT TOT rilt oiiuol kiinnpn verhelnen het ESIM lenten, de draad van Ariane UW DIENST is heel expliciet dit euvel kunnen verhelpen, net taiivi. om heelhuids en jn de kortst jn djt opzjcht en heeft een HOE HET ALLEMAAL jaar «tatig» op het vlak van moge|ijke tijd time is BEGON hulp aan de KMO s, kan put- ney ujt dit doolhof te ..„v.a Het valt moeilijk te ontken- ten uit een n'ke ?™ann9 me* raken. Velen echter hebben doel en werking, nen, of men moet werkelijk dez® problematiek onder al een nog a, te grote drempel- ziende blind zijn, dat onder z|Jn facetten- en leek dus ,e vrees daar waar het de over- de huidige koalitie op het aangewezen Partner om in heidsadministratie betreft, vlak van hulp aan de lokale samenspel met net Desiuur en aarze|en er beroep op te titeit en doelstellingen van handel, al heet wat gereali seerd werd. Het éne initiatief was nog maar pas achter de rug of er werd reeds een andere aktiviteit op touw ge zet, dit terwijl men intussen onverpoosd aan nieuwe pro- jekten dokterde. Eén hunner realisaties, na melijk de brochure Het Be stuur Dichterbij een gees teskind van de heer Louis D'haeseleer mocht op een gelukkige dag in de handen vallen van de directeur van het ESIM, de heer De Gryse. ESIM, een voor velen nog onbekend begrip is eenvou dig weg het handelsmerk van het Economisch en So ciaal Instituut voor de Mid denstand. De brochure bleek de heer De Gryse zodanig te beval len dat er onmiddellijk kon takten gelegd werden met ons Stadsbestuur om de op geworpen problematiek sa men nader te bekijken en verder uit te diepen. Het £ij die het moeten waar maken: (v.l.n.r.) Lodewijk Kieckens, hoofddienst Organisatie- ESIM, sinds meer dan dertig |nformatie( de Bedrijfskonsulent en de heer De Gryse, direkteur ESIM. het Esim, wordt het zonder meer duidelijk dat er een onmiskenbare behoefte be staat aan duidelijke voorlich ting en begeleiding van de handelaar in zijn streven naar een afdoende oplos sing voor akute en latente problemen. Inderdaad gaat voor de kleinere en middel grote ondernemingen ge vormd. Jaarlijks nemen ze zo'n 400 ondernemingen onder de loep en dit in elke bedrijfstak gaande van han del en dienstverlenende sec tor via ambacht naar de klei- nindustrie. Naast hun uni- nen doorlichten en elk as- pekt ervan op zijn juiste ren dabiliteit beoordelen. De honoraria liggen gezien de belangrijkheid van hun interventies betrekkelijk laag. Voor de studie van een deelprobleem met een ver blijf van minder dan een hal- ei antwoord klaar voor elke vraag in verband met zijn WAAROM HET ESIM? In zijn inleiding naar de iden- Hier werden de eerste stappen gezet: de bedrijfskonsulent voor Oost-Vlaonderen en de heer burgemeester L. D'haeseleer. ve dag in het bedrijf be draagt je financiële tussen komst slechts 1.250 F. Vergt de prestatie echter een ver blijf van meer dan een halve dag, dan variëert de bijdrage naargelang je omzet. Er is evenwel een gratis nabezoek voorzien eenmaal er advies uitgebracht werd. Het eerste onderhoud is daarenboven altijd gratis en de betaalde honoraria kunnen als be drijfskosten ingebracht worden. In de brochure worden ver der in detail de dienstverle ningen van het ESIM door gelicht. Je kan er nader ken nis maken met de praktische uitvoering van een technisch advies en je kan er via een voorbeeld uit de praktijk stap voor stap volgen hoe nu zo'n advies verloopt. Onze stad lijkt voor het Esim, naast Brussel en Charleroi, belangrijk genoeg om over de handelaar niet alleen ge bukt onder steeds zwaarder wordende lasten, hij kan het zich eenvoudig weg niet meer veroorloven zijn pro blemen te laten aanslepen, of er de zo kostbare energie aan te verspillen in zijn po ging ze op eigen houtje op te lossen Het is zeker niet ondenkbaar dat hij door de kompleksiteit en de diversi teit van de problematiek waarmee hij opgescheept zit, het fundamenteel pro bleem dat aanleiding gaf tot het ontstaan van een ganse serie nevenproblemen, niet onderkent. Een open frisse blik van een deskundige die de zaak onbevooroordeeld en met kritisch oog bekijkt en zijn oordeel kan toetsen aan een rijke ervaring met soortgelijke toestanden in andere bedrijven, is het aan gewezen instrument. Deze deskundigen zijn speciaal versitaire studies, ondergin gen ze een post-universitaire opleiding speciaal gericht naar de problematiek van de KMO's. Ze zijn uiteraard ge bonden door t^eontologi- sche regels waarin het hoofdpunt wel hun beroeps geheim is: geen angst dus dat uw specifieke fabrikage- procédés aan derden mede gedeeld worden. Hun be roepskennis wordt daaren boven up-to-date gehouden door maandelijkse bijscho lingen, over de meest recen te technieken. Je kan er te recht voor marktonderzoek, hoe en waar je winkel in te richten, technieken voor aan- en verkoop. Hoe je fi nanciën te beheren. Wat je handel aan administratie en de uitvoering ervan zal mee brengen, of hoe je het best te organiseren. Kortom het zijn zowat de artsen die je bedrijf eens objectief kun- zijn eigen bedrijfsconsi I te beschikken, zodanig we er permanent een be kunnen op doen. Voor het vademecum niet post mocht ontvangen ben, liggen steeds enfd exemplaren ter beschikPQ op het Stadhuis, Dienst Ie ganisatie - Informatie, G oi Markt 3. Je kan het natui i ook telefonisch aanvragf en wel op het nummer 77.11.11 binnenpost Wens je verdere inforn in verband met je bere dan kan je steeds op Ivv dienst terecht. Aarzel ni<8s maak er gebruik van: hij lai speciaal voor jou! na Maar niet alleen gevest firma's en handelszi A kunnen er terecht. Ooi 'C nieuwkomer, de idealist u over voldoende moed ||C doorzettingsvermogen schikt en initiatiefrijk gei is om te proberen'op e' benen te staan. De j<fe' werkloze die meent datie nu welletjes is en zijn o|nt ding en talenten toch fen ten gelde kan maken in|nc eigen zaak. Kortom, voa b durver is er echt nog II t vooral als hij zich geruf steund weet én door de iel' én door het Esim. Daadpr kelijke hulp bij marktori zoek, want in welke takt is je momenteel de majai kansen? Hoe je zaak otjn, ten, wat heb je er allejrk, voor nodig aan attestenf moet je investeren en wv het te verwachten rep ment? Even zovele vrP 1 waarop het ESIM enn t consulent je graag vanlat woord dienen. Ze helpégi; meteen over de eerste Jgd kenkoorts heen want, |de begonnen is half gewon--, en hoe versleten dezef' meenplaats ook moger0 ken, ook vandaag de|mi gelden nog steeds diezFié regels. De moeite waar®u het toch eens te probfi h en vergeet het niet: dej ste konsultatie is altijdjgje tis! Pas daarna beslis je| al dan niet opteert voor volledig pakket van dir verlening En nu ben jij aan de bp' Je brochuurtje ligt al vdchi klaar. Vandaar is het Lr slechts een kwestie vaijg r zond verstand en gedjen overleg, maar... in elk gt VEEL SUKSES! Lr pn _ru n pri w paf •ns prb ine Het nieuwe decennium werd op het gebied van de werkloosheid niet al te goed ingezet. Dit is althans het geval voor het arrondissement Aalst, waar de volledige werkloosheid zowel als de gedeeltelijke werkloosheid opnieuw gestegen is. De toestand in onze streek gaat er aldus in vergelijking met de nationale gegevens sterk op achteruit aangezien de nationale werkloosheid afnam. Op 31 januari 1980 bedroeg het aantal uitkeringtrek- kende volledig werklozen in België 314.396 eenhe den, waarvan 117.216 mannen en 197.180 vrouwen. Dit betekent 171 eenheden of 0,05 minder dan op het einde van de maand december van vorig jaar. In verhouding tot de aktieve bevolking bedraagt de werkloosheidsgraad 7,7 (4,5 voor de mannen en 13,4 voor de vrouwen). De daling van het aantal volledige werklozen zowel bij de mannen als bij de vrouwen, werd vastgesteld bij diegenen die tot de werkloosheidsuitkeringen werden toegelaten op ba sis van gedane studies na een wachttijd van 75 dagen. Tevens werd een vermindering genoteerd voor de vrouwen in de sektor handel. Daarentegen is een stijging gekonstateerd in de sektor voeding en bouw bij de mannen. Onder de 314.396 uitkering- trekkende volledig werklozen telt men 108.265 jon geren van minder dan 25 jaar oud (35.316 mannen en 72.949 vrouwen). In het arrondissement Aalst bedroeg het aantal uitkeringtrekkende volledig werklozen op het einde van de maand januari 10.934 eenheden, waarvan 3.951 mannen en 6.983 vrouwen. Dit betekent een toename van 76 eenheden in vergelijking met het einde van de maand december 1979. Procentueel uitgedrukt is dit een stijging van 0,69 De werk loosheidsgraad ten opzichte van de aktieve bevol king bedraagt voor onze streek 10,23 tegenover de 7,7 van het Rijk. De toename is enkel terug te vinden bij de mannen, want dit maal stellen we een afname vast bij de vrouwen. De stijging bij de mannen met 116 eenhe den is voornamelijk als volgt samen te stellen: metselaars 77), timmerlieden (+61), vervoer 15), handlangers (+7( EN SPINNERS (+5). De jeugdwerkloosheid in de streek van Aalst be draagt 3.383 eenheden waarvan de 2/3 ouder zijn dan 20 jaar. Gelukkig kunnen we vaststellen dat de jeugdwerkloosheid toch een afname kent. Het aantal gedeeltelijke werklozen bedroeg op het einde van de maand januari 14.062 eenheden. Het grootste deel hiervan, namelijk 9.158, zijn mannen. Aldus gingen er tijdens januari 132.945 arbeidsdagen verloren, wat een stijging is met 62.224 dagen. Deze toename is volledig toe te schrijven aan de mannen 72.761), want de vrouwen kenden een afname (- 10.537). Tijdens de maand januari 1980 werden door de plaatsingsdiensten van de R.V.A. te Aalst 311 werk- aanbiedingen opgetekend. In vergelijking met de maand voordien is dit een toename met 80 aanbie dingen. Er werden vooral bedienden (14) gevraagd, alsook handlangers (40), kleermakers (35), mekani- ciens (22) en timmerlieden (18). Ondanks de grote werkloosheid bleven toch nog 28 aanbiedingen lopend. G.D.B. Andere verplicht ingeschreven Algemeen totaal 1.098 3.383 Waarvan -25 jaar TABEL II: GEKONTROLEERDE VOLLEDIG WERKLOZEN - JANUARI 80 Gemeente m. vr. tot. Lede Impe Oordegem Smetlede Wanzele 124 404 51 103 48 Lede TABEL 1 UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIG WERKLOZEN. Januari 80 Arbeidsgeschiktheid m. vr. Erpe Mere Aaigem Bambrugge Burst Erondegem Erpe-Mere normaal 2.629 5.479 8.108 gedeeltelijk 675 840 1.515 zeer beperkt 647 664 1.311 totaal 3.951 6.983 10.934 Aalst Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hof stade Meldert Moorsel Nieuwerkerken 56 109 418 86 105 167 93 149 312 Aalst Na de geslaagde rondleidingen door Denise Va Velde en Mare De Jode, georganizeerd doo Aalsterse Kultuurraad, waarbij de historische g< ,c wen van het Aalsters stadscentrum alsmedi!t blikvanger het (nog) steeds in aanbouw zijnde kjr reel centrum in de Molenstraat o.l.v. architek bert Van Herreweghe, komt de Stedelijke Kul raad weer naar buiten met een algemene verj ring in de vorm van een STUDIEDAG. Deze dag, waarover later inbreng van scl meer details worden ver- Herman Roels. strekt en waartoe alle Moderator is Jos aangesloten verenigin- laert. gen worden uitgenodigd Werkgroep 3 teneinde hen inspraak- kuituur anders belet" u mogelijkheid en sugges- met o.m. natuurbe L ties reeds op voorhand stadsherwaardering, mogelijk te maken, heeft des, werk der vol plaats op zaterdag 10 neri( industriële arcf mei te Aalst met volgend gje enz_ programma. Moderator is Voormiddag: Bogaerts 9.30 u.; verwelkoming in Middagmaal: van kasteel «Terlinden». u. tot 14 u. onderbrf^ 10 12.30 u.: vergade- voor een demokrr ring in werkgroepen. maal aan demokrat De deelnemers kunnen prjjs jn jeugdklub vrij kiezen tussen volgen- linden», de groepen. Namiddag: Werkgroep 1 verslagen var beheer van een kultu- werkgroepen reel centrum met een af- verslag Polen is niet enkel het land van Karol Woityla, is niet enkel een Warschaupaktstaat. Het is ook een volk met een geschiedenis die nogal wat overeenkomst vertoont met die van Vlaanderen Het is een volk dat, wat je ook vindt over het socialistische en katolieke Polen, op kultureel vlak wat te bieden heeft. De idee van een Poolse (kulturele) week in Aalst rijpte in kringen van de kunstgroep Aikuone. In juli e.k. trekken die Ijsvo gels naar Polen en een minimum aan informatie over dit land is ook een wel onder impuls van Tuur Claessens en Staf Millet ging de wagen snel aan het rollen. Kontakten werden gelegd met ver schillende sociokulturele en jeugdverenigingen, die hun interesse betuig- noodzaak. Men stoeide den. Ook met de Vlaams wat met de gedachte de- Poolse Kulturele vereni- ze irjformatie niet te be- ging en het Poolse kon- perken tot de eigen sulaat. Aldus kon een groep, maar er ook de goedgevuld programma bevolking van Aalst bij te worden samengesteld betrekken. Vooral even- (zie verder). DOELSTELLINGEN De bedoelingen zijn, blij kens een persmedede ling, tweeërlei. Via de goed gestof feerde aktiviteitenkalen- der wil men de bevolking beter Polen leren kennen. Als redenen haalt men de overeenkomstige ge schiedenis met Vlaande ren aan (een parallelisme in een lange strijd naar onafhankelijkheid en pe rioden van overheersing is inderdaad niet te ontkennen), en het feit dat in Polen een gedeelte van de Vlaamse kunst te rug te vinden is (waar niet?). In de Wavelburcht van Krakau bijv. vind je Vlaamse wandtapijten en in Gdansk verbaas je je over mooie Vlaamse Re- naissancehuizen. De opbrengst gaat ge deeltelijk naar een UNI- CEF-projekt, nl. het Mo nument-Hospitaal. Dat is een centrum voor de ge zondheid van het kind in Varsovie. Het werd opge richt als herinnering aan de dood van ontelbare slachtoffers gedurende de tweede wereldoorlog. PROGRAMMA De aktiviteiten zijn we! grotendeels tussen 11 en 18 april terug te vinden, maar ze zijn uitgesmeerd over een groter kalender stukje dan één week. Maar liefst drie tentoon stellingen zijn gepro grammeerd. In de Bank Brussel-Lambert gaat van 9 tot 18 april een tentoonstelling van Pool se Grafiek en aanplak- brieven door. In diezelfde instelling, maar van 25 april tot 25 mei worden Poolse schilderijen ten toongesteld, in samen werking met het minis terie van Franse Kuituur. In 't Kapelleken, van 13 tot 16 april wordt Polen bekeken door een toeris tische bril. Voorts: op vrijdag 11 april is er een Poolse avond in zaal Okapi met de volksdansgroep WIELSKOPOLSKA uit Poznan en Aikuone uit Aalst. Op zaterdag 12 april wordt «de man uit marmer» in première vertoond (filmvoorstel ling in het Sint-Jozefskol lege). Op zondag 13 april kan je in 't Kapelleken naar een Pools restaurant trekken. Op woensdag 16 april worden Poolse te kenfilmen vertoond, eveneens in 't Kapelle ken, en kan je de diamon tage van senator Ger main De Rouck «Polen verkennen langs de Wis- la» bekijken. Voor de scholen zijn er drie film dagen. Uiteraard komen we op deze groots opgevatte kulturele «week» later te rug. Ze kadert volledig in Kde slotrede door eeiv. voegde personaliteLs door voorzitter Gj. i Claus einde rond 16 Over de bestaandel gelijkheden i.v.m. gevaardigde van het K.C. van Dilbeek of Strom- beek-Bever werking van de kultu rele raad met een ambte naar van het departe ment van kuituur, Moderator hierbij is Gil-< den' van kulturele bert Claus. pen onder nationa Werkgroep 2 provinciale aus| kulturele infra-struktuur wordt aan de verei in de deelgemeenten gen op voorhand niet alles dient te zijn ge- mentatie verstuurd koncentreerd in Klein- ze op de studiedag Aalst over eventueel bijka gebruik van de dienst- de inlichtingen ku centra vragen, konkrete gevallen als Baardegem, Gijzegem, Herdersem enz. bi. ds dt lar ird de ontspanningsgedach te die in de Helsinki-ver- dragen (toch wel wat) vervat ligt. Misschien doet ze zwarte kernkop gedachten even verdwij nen. De organizatoren hopen in elk geval dat zeer velen er zich zullen kunnen door verrijk! dat het stadsbestuu| initiatief zal waarderen. wets

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 8