1 1EER INBRENG VAN K.M.O.'s N DE UITVOER NODIG STREEKNIEUWS Aalst De. Voorpost - 7.3.1980 - 9 '"lens een gesprek met de heer Alfons Scheerlinck ,r d ons door deze laatste duidelijk gemaakt dat er ikjigend een grotere inbreng vanwege de K.M.O.'s stde Belgische uitvoer noodzakelijk is. Deze streek- G oot is namelijk de geschikte persoon waarmee Ji^n de exportproblemen van ons land en dan ook rier bepaald die van de kleine ondernemingen kan preken. Beroepshalve heeft hij als direkteur- rdinator exportbevordering bij het ministerie van g^enlandse Zaken, Buitenlandse Handel en wikkelingssamenwerking en tevens als verbin- iagsdiplomaat met de Belgische Dienst voor Bui- ij andse Handel, dagelijks met deze moeilijkheden naken. jaar weinig rooskleurig zijn, kan onze Belgische uitvoer meer dan ooit economie toch nog met !C lig is blijkt duidelijk te sukses uitvoeren. Daar- De handelsbalans ,oe 's echter een vermin- dering van onze kostprij zen nodig, met alle gevol- .w. 9en vand'en op het ge- -jnt namelijk de laatste d'ed van. de belastings- 1 pn een steeds toene- druk« sociale lasten, aan- id tekort. Dit wordt in moediging van de inves- hand gewerkt door teringen, kortom een ver- tweetal internationa- betering van het alge elementen. Vooreerst meen klimaat in ons land. de afbrokkeling van Hieruit blijkt dat de uit- Vmerikaanse dollar. voer voor Bel9'ë meer i een fenomeen dat, dan ooit een noodzaak is lanks het betrekkelijk om te trachten de beta- Jng belang van de US- lingsbalans via betere ejrkt voor ons land, toch terms of trade te kom- belangrijke invloed penseren. z AROM DlfORTEREN? de Belgisch- j,iemburgse Ekonomi- ape Unie (B.L.E.U.) ver- EN DE KLEINE BEDRIJVEN jft op de B.L.E.U.-ex- naar de dollar-zone. np tweede element be- net uit het feit dat de Op het gebied van de ex- Pfeische frank nog "°7 ,s ee" belangrijke i leds met sukses wordt 'aak weggelegd voor de jdedigd en als betrek- Da overwegen- 'Jjk sterke munt in het kl<f"?s<ïa"9hf'd van lllzog blijft van de ster- de Belgische bedrijfswe- munten zoals de Duit- reLd ls omgekeerd even- ■zimark en de Nederland- redl9 omzeggens met het rcgulden, dit in het kader aandeel van de K.M O. s b« het Europees Mone- m ons uitvoerpakket. Vol- l«t Systeem. Daaruit gens beschikbare gege- d leien voordelen voort ™ns blijkt dat dit.aandeel binnenlands vlak, hooguit 25% tot 30% ver- ronder het afremmen tegenwoordig!. Du kan de inflatie. Een na- ons nlet verbazen aange- zien de grote bedrijven een echte infrastruktuur hebben, ook in het bui tenland, om aldus beter djen Italiaanse produk- vreemde markten aan te 9 Gelukkig werd een Pakkan. Dit betekent dat an het Euro- b')na 95% van onze Management ondernemingen die (um aangetoond dat K.M.O. s zijn, onvoldoen- prijs van een goed op de exPorteert. Op dit ter wereldmarkt niet zo 'e'n kunnen we de laatste palend is als men Jaren toch een gunstige •ns denkt. Wanneer we ontwikkeling vaststellen. pl is echter dat de Bel- che produkten erg br worden in vergelij- met de Franse, Brit- brbij vaststellen dat Door de E.E.G. werd de frien dê"groep van "de beperkte Belgische markt tien belangrijkste in- verruimd. De K.M.O.'s Btrielanden, België kregen nieuwe mogelijk- B steeds in de midden- beden om hun produktie sse valt op het gebied °P een 9r°tere markt af n het konkurrentiever- te zette"- Toch blijft onze jgen en wat betreft de Geografische verschei- jovatie zelfs op de benheid bij het plaatsen Ijede plaats, maken we van onze goederen bij 'A niet zulke slechte vreemde afnemers, veel frt. De prijs is geen beperkter dan bij onze 'Joluut gegeven, wat voornaamste konkurren- 'j niet betekent dat het ten- ^'er 'ar|ben ontvan- belang ontbloot is, 9en namelij_k 2/3de van daarnaast hebben [nog de kwaliteit, stip- levering en dergelijke [bijvoorbeeld voor de produkten (die duur zijn) de inelas- Jleit van de Duitse uit- ir bewezen hebben. onze totale Belgische uit voer; dit zijn de Bondsre publiek Duitsland met 23%, Frankrijk met 19%, Nederland met 17% en Groot-Brittannië met 8%. Het is logisch dat de K.M.O.'s wegens perso- Mds de oliekrisis van "celsgebrek en hun tyember 1973 is er een "d°eal mentaliteit» zich 'II.... element ontstaan v0°;al °P da Europese markt trachten waar te maken. I drukt op de handels- ans en betalingsba- namelijk de prijs De overheid heeft via het onze energie. Ter- ministerie van Buiten- (ps kunnen we vermei- landse Zaken en de dat de prijs van de B.D.B.H een infrastruk- rle olie gestegen is van tuur opgezet om de dollar per vat tot 36 K.M.O.'s te helpen hun wat twintig maal drempelvrees bij de uit- er is in tien jaar! voer te overwinnen. Bin- nieuwe druk op nen de B.D.B.H. werd een betalingsbalans speciale exportcel opge- gekompenseerd richt met een heel gam- Irden met een toena- ma aan aktiviteiten. Voor- van onze uitvoer, om eerst bestaat de dienst us onze olie te beta- voor de jaarbeurzen. Elke Ondanks het feit dat K.M.O. kan ofwel afzon vooruitzichten voor dit derlijk ofwel in groep deelnemen aan een reeks vakbeurzen die in het bui tenland worden inge richt. Dit kan gebeuren met een subsidie die zelfs tot ongeveer 50% be draagt van de kosten ver bonden aan de huur van de nodige ruimte. Regelmatig worden toe leveringsbeurzen geor ganiseerd in de diverse regio's. In de maand no vember zal deze te Luik plaatsvinden, als vijfde in de reeks. Dit initiatief gaat uit van het minister ie voor de Middenstand, het Staatssekretariaat voor Streekekonomie en de diverse GOM's in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De K.M.O.'s die als toeleveraar in aan merking komen stellen er hun produkten ten toon en dit met een steeds groeiend sukses. Tevens wordt er een perskonfe- rentie gehouden om po tentiële vreemde uitbe steders te sensibiliseren. De B.D.B.H. neemt over wegend de kosten op zich om een aantal bui tenlanders uit te nodigen om met de Belgische pro dukten te komen kennis maken. Aldus werd eerst gestart met de uitnodi ging van een dertigtal Duitsers. In 1979 heeft men reeds in totaal onge veer 150 buitenlanders uitgenodigd, waaronder 70 Duitsers, 30 Nederlan ders, 25 Engelsen, 10 De nen en 15 Zweden en No ren. Dat jaar werden geen Fransen uitgeno digd op kosten van de B.D.B.H., aangezien deze door een afzonderlijke Franse zusterorganisatie uitgenodigd waren voor een bijzondere manife statie op de Heyzel te Brussel, namelijk MIDEST. Ook werden in "1979 een aantal trefdagen georga niseerd, speciale formule voor K.M.O.'s zowel in België "als in het buiten land. Hieraan zijn geen grote kosten verbonden en beschikt elke K.M.O.- deelnemer over de nodi ge ruimte om zijn pro duktie te verkopen. De trefdagen die in België doorgingen hadden plaats te Izegem voor le der, te Kortrijk voor juwe len, de Sint-Nïklaas voor tekstiel, te Brussel voor meubelen, te Mons voor bouwmaterialen en te Luik voor geschenkartike len. Daar waar men in het buitenland gestart is met voedingswaren en land en tuinbouwprodukten heeft men er nu reeds een grotere verscheiden heid zoals geschenkarti kelen, juwelen, metalen en houten meubelen. De ze trefdagen hadden meestal plaats in de ons omringende landen, maar ook reeds in Koe weit, Tokio en New York. Het betreft hier een formule waar men met weinig inzet van perso nen toch veel mogelijke klanten bereikt kunnen worden. De K.M.O.'s kunnen ook rekenen op de medewer king en de begeleiding door export-deskundi gen. Wanneer men weet dat deze personen een forfaitair bedrag van 7.000 fr. per dag vragen voor hun werkzaamhe den weet men onmiddel lijk de subsidiëring tot yidsfondsleden en vrienden gezellig toehorend rond de tafel. (Rik) 50% door de B.D.B.H. naar waarde te schatten. Sommige beroepsfede raties verlenen op hun beurt nog een tussen komst om de kosten ver der te drukken. De kon trakten op binnenlands vlak die door deze vrije kommerciële experten worden afgesloten ma ken geen dubbel gebruik, noch houden zijn recht streeks verband met de handelsprospektie in het buitenland, die bedreven wordt door het Belgisch handelsbestel onder im puls van de B.D.B.H. De kontrakten met de uit- voerdeskundigen hebben doorgaans betrekking op interne organisatiepro blemen bij ondernemin gen die uitvoer zoeken te bedrijven en waarvoor de B.D.B.H. geen pasklare oplossing heeft. Wat de K.M.O. zeker zal interesseren is de wer king van het fonds van de Buitenlandse Handel. Dit fonds kan tot maximaal 50% der marktprospek- tiekosten, buiten de Euro pese Gemeenschap, voorschieten onder de vorm van een renteloze lening. Naarmate het ver wezenlijken van uitvoer naar de nieuwe gepros- pekteerde markten, zal de renteloze lening terug dienen betaald te worden naar rato van vijf procent van de omzet of desge vallend 20% van het kom- missieloon, per kalender jaar. Momenteel is een procedure aan de gang waarbij drie nieuwe ele menten zullen worden toegevoegd aan het hui dige systeem. Vooreerst zal voor marktprospektie waarvan de kosten lager dan 250.000 fr. liggen, een versoepeling door gevoerd worden op ad ministratief vlak, waar door een snelle subsidi ëring mogelijk zal zijn. Ten tweede zou de limiet van 50% eventueel ver hoogd worden om aldus het bedrag van de lening groter te maken. Ten slot te zou een K.M.O. onder bepaalde voorwaarden, een voorschot kunnen ontvangen waarvan het procentueel aandeel nog dient bepaald te worden. De moderne informatica wordt eveneens ten dien ste gesteld van de K.M.O.'s. Er werd een ro botfoto gemaakt van ongeveer 8000 Belgische ondernemingen waarvan meest K.M.O.'s. Deze ge gevens kunnen via mi- kro-film, teleks, diploma tieke koerier doorge stuurd worden aan de di plomatieke en konsulaire posten. De potentiële klant in het buitenland kan aldus snel veel gege vens ontvangen over de Belgische firma. Voor de K.M.O. wordt een toele veringsbestand opge richt waardoor de vreem de uitbesteder een idee kan krijgen over het pro- duktiegamma, het perso neel, het machinepark en dergelijke van de Belgi sche onderneming. Toe levering is in de huidige tijd zeer belangrijk voor de K.M.O. Deze band die lonend en duurzaam voor de beide partners zoekt te zijn, zal vooral dienen te steunen op een vertrouwensrelatie. Naast de diensten aange boden door de B.D.B.H. bestaat ook de mogelijk heid tot financiering door de Nationale Kas voor Beroepskrediet De kre dieten toegestaan door de N.K.B.K. zijn bedoeld om beroepsaktiviteit te vergemakkelijken en uit te breiden. Ook de N.K.B.K. stelde vast dat de door allerlei instellin gen geboden hulp aan uitvoerders, ofwel veel te weinig bekend zijn, ofwel worden onderschat. De N.K.B.K. richtte dan ook een dienst van de uitvoer op, die een meervoudige taak op zich neemt om de K.M.O.-exporteur te steu nen in zijn pogingen om over onze grenzen heen te verkopen. Deze hulp bestaat er in bijstand te verlenen bij het vervullen van de administratieve formaliteiten, het finan cieren van exportvereni gingen, kredietverzeke ring en transportverzeke ring. Om zich te verzekeren te gen politieke en kommer ciële risiko's in verband met zaken op middellan ge termijn, kunnen de K.M.O.'s tenslotte dan nog terecht bij de natio nale Delcrederedienst. Samenvattend kan men zeggen dat in de vrije marktekonomie waar uit voeren vanzelfsprekend een zaak blijft voor de ondernemer, de overheid toch een omkaderende rol speelt in deze moeilij ke tijden. Nu er zeer veel werklozen zijn moet men trachten een ekono- misch-sociaal klimaat te schapen dat vriendelijk is voor de ondernemingen en waarbij de K.M.O.-ex- port op gang geholpen wordt. Indien dank zij die uitvoer de K.M.O.'s men sen kunnen aanwerven, zou dit wel eens een be langrijke weerslag kun nen hebben op de werk loosheidscijfers. Dit is des te noodzakelijker in het licht van de prognose van de studiedienst van de Nationale Bank waar men voor de toekomst spreekt van 500.000 werklozen op een aktieve bevolking van 3,8 miljoen mensen! EXPORT OOK VOOR AALST Het opvoeren van de uit voer is ook voor het ar rondissement Aalst van levensbelang, omdat onze streek relatief ge zien een van de ergst ge troffen gebieden is. Wij kennen hier een werk loosheidsgraad van 10,16% in vergelijking met de nationale 7,4. In trinsiek bestaat de moge lijkheid in Aalst om de werkloosheid te vermin deren via uitvoer. Onze streek vertoont alle ei genschappen voor de noodzakelijke rekonver- sie. Vooreerst kennen we hier de textielnijverheid die nog steeds zeer be langrijk is te Aalst. Op dit vlak bestaat zeker nood aan diversifikatie, waarbij niet enkel moet gedacht worden aan de sekundai- re sektor maar ook aan de tertiaire. De toestand van hoger aanbod in de tertiaire sektor kan niet blijven duren, in die zin dat het ekonomisch kri tisch kan worden om een dienstensektor te base ren op een te smalle se- kundaire sektor. Het veilig stellen van ar beidsplaatsen en het af remmen van 'verlies er van via diversifikatie in de nijverheid en herwaar dering in de diensten kan ook via export. Om meer vertrouwd te geraken met het export-gebeuren heeft men te Aalst een zeer lofwaardig initiatief genomen. In samenwer king met het Internatio nal Trade Invest Institute v.z.w. werd een dertigtal jonge ondernemers die belang stelden in een groter exportaandeel de mogelijkheid geboden een K.M.O.-exportsemi- natie te volgen. Uit dit seminarie, dat gepatro neerd werd door de stad Aalst, volgden een aantal interessante initiatieven. Aldus werd een algeme ne exportklub opgericht als tijdelijke belangenver eniging om alles te onderzoeken wat met uit voer te maken heeft. Aan vankelijk gebeurt dit en kel voor sportartikelen, maar indien deze formule levenskrachtig blijkt, onder andere door de sportvakbeurs te Aalst en deelname aan andere Belgische Beurzen alsook in het buitenland, dan kan dit een voorbeeld en een basis zijn voor ande re sektoren zoals textiel, konfektie, metaal en ho reca. We kunnen aldus te Aalst een langzaam maar zeer belangrijk vernieu wingsproces zien om het ekonomisch belang van onze uitvoer van de streek te ondersteunen via een aantal nieuwe ini tiatieven die de rekonver- tie bevorderen. In dit artikel, als gevolg van een gesprek met de heer Scheerlinck, werd gepoogd een beeld te schetsen van de streek- problemen van de K.M.O.'s. Het lijkt aanbe volen een oplossing hier voor te zoeken via het verschuiven van de gren zen van de Belgische bin nenmarkt naar de ons omringende landen en meer algemeen op het wereldvlak. Hiertoe is amateur-aanpak van de uitvoer voorbijgestreefd. De K.M.O.-leider die zich wenst te meten met de mededinging op buiten landse markten moet zich dus eerst degelijk voor bereiden. Hiertoe be staan verscheidene mid delen zoals instituten voor vorming en speci fiek voor export, de semi naries van het Internatio nal Trade Invest Institute v.z.w., waarvan de pri meur 1979 doorging te Aalst. Personen die in 1979 de kans lieten voor bijgaan kunnen echter nog gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid door zich alsnog te laten inschrijven voor het se minarie dat op één maart aanvangt te Kortrijk onder de titel: «Verkopen in het buitenland! 7 da gen praktijk voor de ex port». Dit seminarie loopt over vijf zaterdagen tot 26 april. Inschrijvingen, tegen de prijs van 10.000 fr. exclusief vliegtuigreis en busreis, kunnen steeds gebeuren bij het International Tradeinvest Institute v.z.w., W.T.C., E. Jacqmainlaan 162, bus 57, 15e verdieping, toren 1 te Brussel ofwel zijn telefonisch inlichtingen te bekomen bij de heer Breeveld, Direkteur van het I.T.I. op het nummer 02/218.40.93. Tevens is uitgebreide do- kumentatie te vinden in het zeer recente werk van de heer Scheerlinck onder de titel «K.M.O.- kompas» dat te verkrij gen is bij het Export-pro- motiecentrum van de ka mers voor Handel en Nij verheid, Kongresstraat 40 te 1000 Brussel, tegen de prijs van 150 fr., inclu sief BTW en verzendings kosten. Voor streekgeno ten is dit evenwel ook verkrijgbaar via de Ka mer van Koophandel te Aalst of de boekhandel. Tot slot kan nog worden medegedeeld dat de mo gelijkheid wordt overwo gen om in de toekomst in dit blad een vaste rubriek te laten verschijnen onder de titel K.M.O.- Kompas, waarin allerlei problemen voor de K.M.O.'s zullen behan deld worden. G.D.B. De Heer Renders is er niet meer. (Per) Choreografie en lichaamsbeweging: gezonde, opvoedende en artistieke ontspanning voor jongens en meisjes van 9 jaar af. Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Oplei ding door bekwame choreografen en aangepast aan de leeftijd. Inlichtingen: sekretariaat Jef Coessens, Bergekou- ter 50, Aalst, Tel. 21.57.32. Spreekdagen in dienscentra: op maandag 10 maart van 18u30 tot 19u30 zetelt schepen De Maght te Hofstade. Konsert: aangeboden door BRT III aan de akademie voor muziek, ballet en toneel ter gelegenheid van haar 120-jarig bestaan: en dit in de feestzaal van het stadhuis. Grote Markt 3, Aalst, op vrijdag 7 maart om 20 u. Ophaling glas vraag aan de handelaars: het verbond der aalsterse dekenijen verzoekt alle handelaars om aktief deel te nemen aan de afzonderlijke ophaling van glas, die voor het eerst georganiseerd wordt door de stadsdiensten op 5, 12, 19 en 26 maart. Om vele redenen is het een plicht tegenover de gemeenschap, om deze grondstof van vernie tiging te vrijwaren. Handelaars kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Zoals voor oud papier en karton gelieven zij voortaan ook alle glas te scheiden van het ander huisvuil en in hun winkel een sympathiek klimaat te scheppen zodat de hele bevol king milieu-bewust zou willen meedoen. Vrijetijdsbesteding: op zaterdag 22 maart van 18u tot 24u etentje te Aalst St. Jan en dit in het sociaal centrum. Mogelijkheid tot inschrijving bij de kernleden. Menu aan 250 fr en menu aan 150 fr. onder de aanwezigen wordt er een prachtige reis verloot. Drie dagen naar Parijs verblijf met volledig pension. Middagkonserten: in de feestzaal van het stadhuis. Grote Markt 3, Aalst, gaat op zondag 16 maart te 16u een middagkonsert door met het gents kamerorkest o.l.v. Her man Streulens. Werken van Mozart, Marcello en Streulens. Toegang gratis, ledereen is welkom. Org. V.Z.W. Middag konserten in Oost- en West-Vlaanderen. Spreekdag handelsprospector: de heer Depaus, handel sprospector te Dakar, zal op donderdag 20 maart een spreekdag houden op het stadhuis te Aalst. Onder de vorm van afzonderlijke gesprekken zal voorlichting gegeven wor den over de afzetmogelijkheden van de Belgische produk ten in bovengenoemde landen. Deze zitdag wordt georgani- zeerd in samenwerking met de Handelskamer voor Aalst en Gewest. Indien men wenst deel te nemen gelieve dan kontakt te nemen met de Ekonomische Dienst van de stad - tel. 77.11.11. toestel 220 voor 13 maart. Het juiste uur van uw onderhoud zal U na inschrijving telefonisch worden meege deeld. Bolaska: bolaska houdt zijn statutaire ledenvergadering op dinsdag 18 maart in kafee de Koornbloem Nieuwstraat Aalst. Naast de jaarverslagen vermeldt de agenda dan ook te 20u20 een dia-projektie over Finland, natuur, architektuur etc. Men kan lid worden door 1000 fr te betalen beschermlid met kunstgeschenk 500 fr. beschermlid 350 fr. erelid 250 fr. werkend lid 50 fr. student. A.C.V. C.M. Avond: een echt gezellig samenzijn op zaterdag 8 maart te 19u30 in het sociaal centrum. Een monitorbrevet: ook voor u: alle jongeren die 16 jaar geworden zijn kunnen deelnemen. De opleiding wordt opengesteld voor iedereen. Prijs: 200 fr. voor de volledige kursus 61 u. Waar: stedelijke Lagere School, Binnenstraat 15, Aalst, tel. 77.34.23. H.R.I.T.O. Aalst zoekt: naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan zoekt H.R.I.T.O. (de vroegere R.S.T.) naar de juiste adressen van oud-leerlingen en studenten. Afgestudeerden van dag- en avondlessen die hun adres of dat van mede leerlingen aan het sekretariaat van de school Welvaart straat 70, Aalst kenbaar maken, eventueel tel. 21.72.58 of 77.30.12 krijgen een uitnodiging toegestuurd van alle festi viteiten die op het getouw worden gezet in het kader van dit zilveren jubileum. Bovendien wordt hen een gratis abonne ment op het schooltijdschrift «69 volt» verleend voor het jubileumjaar 80. C.M.B.V. Aalst: Kulturele klub: op donderdag 13 maart te 20 uur in Ter Mael Gentse steenweg, aktief muziek beluisteren door prof. Schollaert P. van het Lemmensinstituut te Leuven. Op maandag 24 maart te 20 uur in 't Apostelken voordracht en dia-avond over Iran door de heer Sonck. Op donderdag 27 maart te 14 uur op het kasteel te Ronkenburg Ronken- burgstraat 9 Lede; ontmoetingsnamiddag o.l.v. Pater L. Versteylen. Tema: naar een nieuw praktisch levenswekkend christendom. Groot bal: de direktie, de leerkrachten en leerlingen en de vriendenkring van het stedelijk onderwijs nr. 2 nodigen iedereen uit op hun jaarlijks groot bal in zaal beukenhof te Aalst op 15 maart. Deuren open te 20 uur. Orkest: ensemble Jo Rocking. Inkom: 80 fr. Kookavond: in de zaal Kapucijnen, Kapucijnenlaan Aalst, gaat er op woensdag 19 maart te 19.30 uur een kookavond door met Oosterse gerechten door mevrouwen Van Til T. en P. Inschrijvingen tot 18 maart, mit betaling van 175 fr. bij mevr. Hellebat, Prosperityshop, K. Zoutstraat 45 Aalst. Bord en bestek meebrengen. Org. C .M.B.V. Aalst centrum. Verkleed halfvastenbal: op 14 maart te 20 uur in Charlie Flip klub Brusselbaan Hekelgem. Jongsocialisten organiserenin samenwerking met Kultuu- ropbouw BSP, CSC-De Rank, e.a. gespreksavonden op donderdag 20 maart te 20 uur in de trouwzaal van het stadhuis gezondheidszorg in België. Spreker L. Tielemans direkteur A.Z. van de V.U.B. en voorzitter van de kommissie Gezondheidszorg van de BSP. Op donderdag 24 april te 20 uur in de trouwzaal van het stadhuis de orde der geneesheren: spreker: Mare van De Weghe en kontrolegeneeskunde spreker Luc Blondeel. Bei de sprekers zijn dokters uit het initiatiefkomitee voor de Kontinuitiet van de Medische Verzorging, die het verzet tegen de artsenstaking van Dr. Wijnen georganiseerd hebben. KFL Aalst: America at the movies: en dit op donderdag 13 maart te 20 uur in zaal Pontstraat 11 en Hoogstr. Een echt kluifje voor filmliefhebbers. Damiaanaktie Aalst: men wacht nog steeds op de resulta ten van de parochie St. Jan, Meldert en Moorsel. Men bereikt reeds meer dan 650.000 fr. Men kan nog steeds iets doen: nr. 068-0422840-44 van Damiaanaktie Aalst. De achterlinie: viering in het weekend van 26-27 april 80. Op 26 april grote feestavond in St. Annazaal op 27 april is er de plechtige dankmis om 10 uur vanuit de St. Martinuskerk, mis doe door BRT I wordt uitgezonden. Nadien receptie in de zaal van het St. Jozefkollege en in de zaal 't Kapelleken, is er gans de dag Derde Wereld (restaurant en ijssalon en wafelbak!) C.M.B.C. Zakenvrouwen gewest Aalst: gespreksavond door mevr. Chantai de Fonseca over investeren beleggen nul en dit op dinsdag 11 maart te 20 uur in de Vlasschaard, Gentsesteenweg 45, Hemelveerdegem-Lierde. Film: het beloofde Land een Poolse film van 1975 in kleur. En dit op 21 maart in de stadsschouwburg te Aalst om 20 De film handelt over de opkomst van de Poolse industrie stad LODZ op het einde van de vorige eeuw. Inkom: 60 fr. Leden FMF, CJP en +3 pas: 50 fr. Bedevaarten reizen 1980: 19 MAART: Leuven-St. Jozef, 8.45 uur - 150 fr. 26 april: Banneux Notre Dame, 7.10 uur - 280 fr. 1 mei: Scherpenheuvel-Hassélt-Tonger., 7.30 uur - 200 fr. 11 mei: leper-Kattestoet-Kortrijk-Broeder Isidoor, 7 uur - 250 fr. 7 mei: Kopkapel-Oostakker-Overmere Donk, 13 uur - 150 fr. 22 mei: Kontich-H. Rita-Edegem grot, 13 uur - 150 fr. 15 mei: Sluis-Brugge-H. Bloedprocessie, 6.30 uur - 180 fr. 28 mei: Edingen-Lettelingen-Halle St. Renilde, 13.20 uur, 150 fr. 27 juli: Gistel-H. Godelive-Veurne-Boeteprocessie, 7.30 uur - 250 fr. 22 augustus: Beauring, 6.30 uur - 280 fr. 2 november: Scherpenheuvel-Kaarskenprocessie, 7.45 uur - 180 fr. Moerzeke: H Mis elke 1ste zondag van de maand vertrek te 2.10 uur. Inschrijvingen bij P. Kiekens Van Damme, Molenstraat 40 te Baardegem 9391.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 9