hofstade. gijzegem TUDEREN, HOE DOE JE DAT? I.I.B.T.O. BALLONWEDSTRIJD BOND M0YS0N OVER THUISVERPLEGING oe voorpüsr- T4.u T9tfo - it n A n s I' I be lani 9e' der de verschillende manifestaties die jaarlijks jr de Gemeentelijke Lagere School van Hofstade kon irganiseerd worden, wordt er telkens een speci- probleem in verband met scholen en onderwijs ngesneden. Zo sprak Prof. De Block vorig jaar over vernieuwd lager onderwijs. Op dinsdag 4 maart ei BO werd professor G. De Corte uitgenodigd om het ir talrijke publiek te onderhouden over het thema be tuderen, hoe doe je dat?» loo tejt orges De Corte werd men weet waar men jall 1962 licentiaat in de naartoe moet. In de klas gepaste psychologie, worden immers gelij- 1964 licentiaat in de kaardige oefeningen ge- i/oedkundige weten- maakt. De les echter lappen en nadien dok- heeft de leerling wel ge in de psyschologische had maar ze moet zelf- tenschappen. Hij staat standig worden geleerd, ^voor de opleiding van De vraag rijst: wanneer is aren op universitair de les voldoende ge- eau. kend? De ouders, en in leren van de kinde- het bijzonder de moeder, aldus de professor, worden dikwijls ge- belangrijk voor allen, vraagd om de les te over- oewel drie vierden horen. De ouders vragen i de kennis wordt ver- zich dan af welke vragen ard buiten de school, zij moeten stellen. Wel, ideren moet bijgevolg de kinderen hebben de- :l na de klas gebeuren zelfde problemen. De vui- I hoe hoger de studies stregel in dit verband is e langer erna. Begelei- de volgende: de leerling ig van de scholier is moet zichzelf kontroleren s zeer belangrijk. De zoals hij verwacht te zul- »este problemen zijn er len gekontroleerd wor- het leren van de les- den op school door de i. Het huiswerk stelt leerkracht, zich de vragen ider problemen want stellen die de leraar wel licht zal stellen, wie, wat waarom, hoe...? Dit ver eist van in het begin een juiste aanpak en een goe de begeleiding. Zoniet bestaat de kans dat een kind dat voor het eerst iets moet studeren naar een manier grijpt die het kent van een ander vak. Moet hij bijvoorbeeld voor het eerst geschiede nis leren dan doet het kind dat op de manier zoals een gedicht wordt van buiten geleerd om dat geschiedenis meer lijkt op moedertaal dan bijvoorbeeld op reken kunde. Deze methode rendeert weliswaar maar is op de duur, door de toename van de hoeveel heid leerstof, onhoud- Deelnemers De ouders staan in de begeleiding van het leer proces echter niet a'leen. Een eerste deelnemer is het P.M.S., het psycho- medisch sociaal centrum. Alhoewel in deze centra de bal wel een misgesla gen wordt, wordt er toch een vrij goed en betrouw baar beeld gegeven van de kinderen, -aldus Pro fessor De Corte. Het P.M.S. was de eerste in stantie die de nadruk leg de op het feit dat bepaal de leerlingen onder hun peil presteren door een slechte studiehouding. Dat is gelegen in de om standigheid dat de scho lier, na de lagere school zijn .tijd niet kan verdelen en evenmin studerend kan lezen. Na een paar jaar verbetert dat wel vanzelf. Het bleek even eens dat er een gelijk ver band is tussen studieme thode en resultaat. Is het ene goed dan is het ande re dat ook. Het verband tussen intelligentie en re sultaat is echter niet noodzakelijk gelijk. Een intelligente leerling die deze gave niet gebruikt behaalt geen goed resul taat. Is echter de studie methode slecht dan kan van het P.M.S. in de prak tijk geen remedie worden verwacht, aldus Dr. De Corte. Er mag echter niet uit het oog worden verlo ren dat de studiemetho- I zaterdag 8 maart 1980 organiseerde het be- hermcomite van het Rijksinstituut voor Bijzonder e chnisch Onderwijs het kasteeltje in de Zijp- 10 raateen ballonwedstrijd. Wie rond 16 uur in de ^ngeving van de Zijsptraat is voorbijgekomen zal de vi Ie gekleurde ballons wel hebben opgemerkt en ,tjf ;h misschien hebben afgevraagd waar die wel ne ndaan kwamen. Heel kalm dreven ze in de richting n Lede over de huizen weg. De bedoeling is er na tuurlijk in gelegen dat de ballons met hun kaartje waarop de naam van de afzender, zo ver mogelijk wegdrijven. Dat er in ge dachten met grotere af standen dan een paar tientallen kilometers re- mensen van het R.I.B.T.O. Hofstade lieten heel wat ballonnetjes op tijdens de istelijkheden in het internaat. (Per) STREEKNIEUWS Hofstade kening werd gehouden, wordt wel op afdoende wijze bewezen door de opschriften van de kaart jes. Bede de plaats te melden waar deze ballon werd gevonden; prière de bien vouloir indiquer ou ce ballon a été trouvé; bitt Ort an zu deuten wo diser Ballon gefunden werde; Please mention where the balloon was found. In even zoveel talen werd er verzocht om de kaart zonder zegel terug te stu ren naar het internaat. De ballons mogen dus al een heel eind Europa doorrei zen, de eventuele vinder zal er toch nog altijd een voor hem bekende taal op aantreffen. Het zijn immers niet allemaal Vla mingen die veelal een paar talen machtig zijn of er op zijn minst behoor lijk hun plan teten mee te trekken. Het is nu maar afwachten of er inder daad nog kaartjes gaan terugkomen. Ze kunnen evengoed verloren vallen in een of andere dakgoot waar ze vergaan, of, er- de slechts een van de ve le elementen is die bepa lend zijn voor het resul taat. Een tweede deelnemer is de school. Daar zou meer aandacht moeten wor den besteed aan het le ren leren. Elke vaardig heid met aangeleerd worden. Dat is het geval met autorijden, metmet- selen enz. Men kan die vaardigheden ook wel in zijn eentje onder de knie krijgen maar het duurt dan wel wat langer. Nu is leren evengoed een vaar digheid die men kan le ren. De school is er de aangewezen plaats voor, alleen gebeurt het niet in voldoende mate. Ouders Wat kunnen de ouders doen voor de motivatie van hun kinderen? Moti veren is niet alleen het geven van positieve, aan moedigende prikkels, maar is ook het vermij den van leerremmingen. Het waren deze laatste die nader werden toege licht. Een typische leer- remming is het beruchte «in mijn tijd...» Volwasse nen verwarren soms spreken met preken. Meestal geeft de ouder de indruk dat die tijd be ter was. Toen werkten de scholieren harder en nauwkeuriger, ze hadden meer eerbied voor het gezag enz. Jongeren vin den een dergelijke verge lijking weinig zinvol zo dat het resultaat nihil is. Het «wat zal er van je worden» is ook te vermij den. Hier kijkt de volwas sene in een glazen bol naar de toekomst en deze wordt somber ingezien. Het resultaat van derge lijke opmerking is even eens onbestaande. Mijn tijd mag wel worden ver teld als een soort ankedo- te, maar niet als gedrags argument. SITI-methode Dit betreft de techniek van het studerend lezen. Lezen verloopt dikwijls niet zo vlot. Men leest gewoonlijk te traag in een niet aangepast tem po. De eerste aanloop om iets te begrijpen is stil lezen. Dat gaat drie maal vlugger. Hardop lerend kan de leerling zich niet noodzakelijk beter con centreren want een deel van de concentratie gaat verloren aan het verklan ken. Ouders moeten het luidop doen studeren dan ook niet gebruiken als een middel om te con troleren of er wel gewerkt wordt. Wel mag er hard op worden gesproken na begrepen te hebben. Een goede leestaktiek kan worden nagegaan in het B.R.T.-nieuws. De journa list zegt eerst wat hij gaat zeggen, zegt het dan, en zegt nadien nog eens kort wat hij gezegd heeft. Structureel lezen: dit le zen duurt niet lang, soms maar anderhalve minuut. Het komt neer op het spe len van verkenner in de tekst, dus doelbewust en vlug zoeken naar de kern- informatie. Integraal le zen: het lezen van een alinea of van een para graaf met de eerder ge noemde methode van de W-vragen. Zo wordt het lezen dynamischer. De leerling vertrekt van een vraag en hij moet het stuk helemaal doorma ken om het antwoord te vinden. Belangrijke vra gen kunnen genoteerd worden in de rand van het handboek of van het schrift, bijvoorbeeld: oor zaken, voorwaarden, be lang. Van de W-vragen wordt nadien overge stapt naar de schoolvra- gen: som op, duid aan, vergelijk. Toetsen: sommige leer lingen hebben de tekst een eerste maal integraal gelezen en zullen van voorafaan herbeginnen. Dat is fout. Na een inte graal gelezen deel moet er gecontroleerd worden maar los van de tekst. Toetsen gebeurt door de vragen van de vorige leesfase te beantwoor den. Toetsen mag har dop gebeuren, voor vreemde talen is dat zelfs een noodzaak. Invoegen: na toetsing van het laat ste stuk moeten alle de len opnieuw worden in gevoegd in de totale les- struktuur. Zonder de leer stof te raadplegen moe ten de delen in de goede volgorde worden ver bonden. Ruimte De ruimte waarin gestu deerd wordt heeft een in vloed op het rendement. Wie nog niet beschikt over een eigen kamer werkt het beste op een vaste plaats. Dat geeft terreinvoordeel (zoals in een sportwedstrijd en het concentreren gaat ge makkelijker). Wat de inrichting betreft van de studeerkamer is er niet alleen voldoende bergruimte nodig, daar enboven moet alles orde lijk worden opgeborgen en gebruikt. Zorg ervoor dat er op de tafel geen dingen rondslingeren die met het studeren niets te maken hebben. Maak de studeerruimte niet te knus, dit wil zeggen geen overdaad aan versierin gen en berg het hobby materiaal op in een ge sloten kast of op een an dere plaats. Een aangepaste verwar ming is noodzakelijk. Een te hoge temperatuur maakt echter loom. In de pauze en na de studiedag moet de ruimte worden verlucht. Verse lucht is onontbeerlijk voor het goed werken van de her senen. Het is niet aan te raden om te studeren met de radio aan, alhoe wel een lichte achter grond met muziek soms niet hoeft te hinderen. Met TV studeren is na tuurlijk onbegonnen werk. Jammer genoeg heeft men geen vat op de geluiden die worden ver oorzaakt door de gebu- ren, het verkeer enz. Om daaraan in zekere mate te verhelpen moet men zich trainen in het studeren met een aantal geluiden, en zich niet ver wennen door de stilte van een klooster op te eisen. Tijd Het opstellen van een goed studieschema is een gewoonte die niet zo vlug verworven wordt. Sommigen bereikten dit nooit; zij studeren als zij er zin in hebben of als de nood werkelijk het hoogst is. Heel wat jonge mensen maken bezwaren tegen een duidelijke stu dieplanning. Ze denken dat ze zo de slaaf worden van een tijdschema. Ze zullen geen tijd meer vin den om zich te ontspan nen omdat alles wordt volgestouwd met leren. Daarenboven kunnen ze niet leren met een klok naast zich, dat windt hen op en zet aan tot haastig en oppervlakkig leren. Al die argumenten gaan niet op. Een studieplan ning werkt tijdbesparend. In een plan worden ook de vrije uren duidelijk vastgelegd. Studieplan ning is een leefschema. Is er tijd uitgetrokken voor hobby en sport, dan geeft dat geen schuldgevoe- lens. De verhouding stu die-ontspanning is im mers vooraf vastgelegd. Een studieschema ver plicht niet tot langer maar wel tot doelmatiger studeren. Bepaal vooraf het beginuur. Door het vastleggen van het uur - zet de «tweede wil» een handtekening onder het studiecontract. Dat is veel beter dan te zeggen: dit weekeinde ga ik stu deren. Tegen iemand zeggen: kom volgende zondag om half elf is ook veel zekerder dan: kom maar eens af. Nuttige wenken zijn de volgende: stem de plan ning af op de uurregeling van het gezin. Denk daar bij aan de uren van de maaltijden. Stel de plan ning zo op dat deze uren overeenkomen met de pauzes. Rangschik de ta ken volgens hun belang rijkheid. De belangrijkste eerst afwerken. Bepaal de vermoedelijke duur van de studie en pauzeer geregeld. Weinigen kun nen zich langer dan een uur concentreren. Daar om is het aan te raden te werken in blokjes van vijftig minuten en tien minuten pauze. Bepaal een redelijk einduur. Sommigen studeren veel te lang en menen dat ze een zee van tijd voor zich hebben. Men moet zich verplichten om iets af te werken binnen een be paalde tijd, en dit door geen tijd te verliezen met onbenullige dingen. Stu deer ook niet tot vlak voor het slapen gaan. Het vastleggen van de slaap- uren bevordert een goe de slaapgewoonte. Acht uur slapen per dag is een goede middelmaat. Schrijf het studieschema geregeld op. Men beleeft dan de voldoening een streep te kunnen trekken door een afgewerkte taak. Een dergelijk sche ma is noodzakelijk omdat aldus de tweede wil- wordt ingeschakeld. De leerling bepaalt vooraf op een bepaald moment te zullen beginnen en ze kere taken af te werken binnen een bepaalde tijd. Regelmaat een gewoon tevorming zijn belangrij ker dan een goed bedoel de willekeur. A.D.B. ger nog, in een fabriek- schoorsteen. Er waren ballons bij die blijkbaar niet goed hadden begre pen welke taak er van hun werd verwacht. Na met veel moeite een tien tal meter te zijn omhoog- geklommen gingen ze reeds uitrusten op het dak van de in de omge ving staande huizen. De eigenaar die in dat exemplaar een deel van zijn fortuin geïnvesteerd heeft moet alvast niet re kenen op een flinke op brengst. Wat opbrengst zit er natuurlijk wel aan vast voor hem wiens bal lon aan de lokroep van de verre horizon gehoor gaf oravond: Gemengd koor Sint Jan Berchroans Hofstade. et de medewerking van M. Arijs, D. Daeleman en de teelgroep Vast Als Eik. zaterdag 29 maart 1980 om 20 uur, zaal Patronaat.Toe- ngsprijs 60 fr. Geldig voor gans het gezin. Het jeugdhuis Pallieter organiseert op 29 maart 1980 n T. Dansant in het lokaal aan de Zijpstraat. Begin om 19 r, einde 1 uur. (lle rate demonstratie: De volleybalclub Danny organiseert ,ie a karate-demonstratie, met medewerking van de Aalster karateclub. Verzekerde deelname van: Guy Boel, kam- Jjen Vlaanderen 1979, algmeen kampioen Oost-Vlaande- bl )1979, nationale ploeg. m Ithleen Fruithof, eerste Belg op de Europese kampioen- i,a lappen. arT Meul, kampioen Oost-Vlaanderen lichtgewichten 1979 rder een diavoorstelling over de volleybalclub van Hof- Op maandag 7 april 1980 in zaal Danny, Lindeveld, 19 uur 'aart: Sint-Jozef Leuven, speciale radiotrein. Prijs 50 170 fr. Datum: 18.3.1980. Vertrek van Hofstade Dorp om !2 uur, vertrek uit Leuven om 16.48 uur irijven bij Rosa van Sande, Zijpstraat 16, Hofstade. B.V.: De Christelijke middenstands- en Burgersvrou- organiseren een gespreksavond op dinsdag 18 maart om 20 uur in het Patronaat: «Soberheid, een uitda- J» door de Heer Ploem uit Gent. (V.K.S.: De Vlaamse Vereniging voor Katholieke Scouts niseert op zondag 30 maart 1980 een grote papierslag de aanschaf van tenten voor het trekkamp. Gelieve uw sr en karton vanaf 9 uur buiten te zetten. De scouts inken bij voorbaat voor de bereidwillige medewerking. 1: Op zaterdag 15 maart 1980 in zaal Ons Huis om 21 uur, irlijks gemaskerd en verkleed Halfvastenbal. Met mede- ";ing van het orkest The Swinging Band, Keizer Kamiel, Poll een Bloemenfee Rita. Om 24 uur défilé der iden, 10.000 fr prijzen, naturaprijzen, confettislag, leute en plezier. Inkom 100 fr., voorverkoop 80 fr van Eddy Dierickx, raadslid O.C.M.W. in zaal De Rode s, Blektestraat 41. Op zaterdag 22-3-80 om 21.30 uur pst «The Swinging Band», toegang 60 fr. JB.: Nieuw verkozen bestuur van de socialistische ge- *iionneerdenbond: voorzitter William Troch, ondervoor- Willy Merckx, sekretaris-penningmeester Wellekens lond tuursleden: Julienne Merckx, Creutz Marina, Michiels •rges. |*.L.V.: Voordracht over: «thuis, micro en macro», over flezin met dia- en klankmontage. Op zondag 16-3-1980 14.30 uur in Patronaat, o' B.V.V.: Culturele centrale: gesonoriseerde diareeks over e k op vrijdag 28 maart 1980, in Volkshuis, Blektestraat «stade. Aanvang 20 uur, spreker, de Heer Paul Sonck. en die ook nog het geluk zal hebben dat zijn kaart gevonden wordt. Mis schien gebeurt dat door een wandelaar in de Hol landse weiden, een boer in de Franse Provence, een Londenaar op zijn terras, of een Duitser in het Zwarte Woud. Die moet dan ook nog zo vriendelijk zijn om zijn vondst terug te zenden, te expedieren, te mailen of te schicken naar ge lang het geval. De geluk kige winnaar winnaars zijn dat altijdontvangt een casette-recorder, de tweede een draagbare radio. Ondertussen was Wout Wolkema aangekomen, de gouden platenprater van twee jaar geleden. Hij had meer dan zijn be zigheid met het uitladen van alle materiaal, en dat was niet weinig, dat no dig was om er 's avonds de stemming in te bren gen en te houden op het dansfeest, samen met de Wood-Ruff Drive in show die om 20.30 uur een aanvang nam. A.D.B. Begin deze maand werd door de Socialistische Bond van Gepensioneerden een voordracht ingericht over de thuisverpleging. Spreekster was mevrouw Bea De Croock, verpleegster. De verpleging thuis, aldus spreekster is nog in onvoldoende mate bekend bij de leden. Door deze omstandigheden zijn er velen die geen beroep doen op deze dienst of die zich wenden tot andere organisaties. De thuisverpleging is op het huidige ogenblik in volle uitbreiding en ver dere groei is alleen dan nodig en mogelijk wan neer de noodzaak zich daartoe laat gevoelen, dus wanneer er op de dienst een beroep wordt gedaan. De werking van deze dienst is in het bijzonder gericht op de heden ten dage hoogst nodige om niet te zeggen onmisbaar geworden thuisverple ging. Die maakt het meer bepaald mogelijk dat sommige zieken vroeger het ziekenhuis mogen verlaten. Dit maakt een niet te onderschatten psychologische faktor uit. Momenteel heeft de Bond de beschikking in het arrondissement Aalst-Oudenaarde-Ronse over een team van ge specialiseerde verpleeg kundigen, die tewerkge steld zijn in acht hoofd- sektoren, namelijk Aalst met één nTonitrice en drie verpleegsters, Ronse zes verpleegsters, Brakel ze ven, Zottegem drie. De verpleging thuis stelt zich tot doel de uitbouw tot stand te brengen van een degelijke, kontinue en patiënt-gerichte ver pleegkunde die boven dien is aangepast aan de in voortdurende evolutie zijnde noden van de maatschappij. De nadruk werd er op gelegd dat de diensten voortdurend be reikbaar en beschikbaar zijn, zowel tijdens de dag als gedurende de nacht, op weekeinden of op feestdagen. Huisartsen, ziekenhuizen en andere diensten kunnen op de diensten altijd een be roep doen. Aanvragen tot verzorging kunnen ten al len tijde gedaan worden persoonlijk in de respek- tievelijke poliklinieken, per telefoon op de cen trale zetel, langs de ver pleegster of de bode van de mutualiteit om. De aktiviteit richt zich tot iedereen, tot elk gezin of tot iedere zieke, welke ook de politieke of levensbeschouwelijke overtuiging mag zijn. Een verschil is wel gelegen in het feit dat de leden, dit wil zeggen zij die zijn aangesloten bij de Bond, volledig gratis worden verzorgd daar waar ande re mutualisten een jaar lijkse gezinsbijdrage die nen te betalen van 200 frank. Mevrouw De Croock onderstreepte dat de dienst voor thuisver- pleegkunde ongetwijfeld reeds baanbrekend werk heeft verricht. Men is er in geslaagd een net van diensten over het arron dissement Aalst Oude naarde Ronse op te rich ten om de meest vitale behoeften inzake verzor ging tegemoet te komen. Dit maakt in het totaal 41 verplegenden die uitge rust zijn met het nodige verzorgmateriaal en een dienstwagen om ook de in de verste hoeken wo nende patiënt evengoed te kunnen bereiken. Taken De verplegenden staan dagelijks ter beschikking om de nodige verpleeg kundige zorgen te ver strekken op voorschrift van de behandelende ge neesheer, zoals: inspuitingn, onderhuid se- spier en andere in spuitingen en het aanleg gen van onderhuid se rum. Wondeverzorging: brandwonden, wondver zorging na operatie, wondspoelingen, verzor ging van wonden met wiek of drain, verzorgin gen van kunstmatige anus, tracheacanule, doordrukwonden enz. Zorgen aan de blaas; sonderen, spoelingen, in brengen van medikatie. Andere zorgen zoals irri gaties, lavemeneten enz. Hygiënische en preven tieve verzorgingen aan bedlegerigen, langdurig zieken en bejaarden, ver zorging ter voorkoming van doordrukwonden. Ook voor de' laatste zor gen bij afgestorvenen kan men een beroep doen op de diensten van de Bond mits betaling van 500 fr voor de lijkzak. De dienst heeft buiten de lichaamsverzorging gespecialiseerde dien sten. Steeds is er een bekom mernis geweest, aldus Mevr. De Croock om aan de zieken en herstellen den de noodzakelijke zor gen op de best mogelijke manier te verstrekken. Het is duidelijk dat een integrale zorgen- en hulpverlening alleen maar mogelijk is in een nauwe samenwerking met andere zorgenverle- nende diensten. Ploegen werden gevormd met huisartsen, verpleegkun digen, maatschappelijke werkers, gezins- en be,- jaardenhelpsters. Deze ploegen hebben tot op dracht op doeltreffende wijze hulp te bieden aan de patiënt evenals aan de leden van zijn gezin. Dit gecoördineerd samen werken stelt de zieke cen traal en daardoor wordt voorkomen dat de pa tiënt onnodig, te vlug of langer dan noodzakelijk in een ziekenhuis of in stelling wordt opgeno men. De thuisverpleging Bond Moyson bouwt in die zin verder mee aan de omschakeling van de thuiverpleegkunde van vandaag, tot de thuisge zondheidszorg van mor gen. Dit betekent dat de thuisverpleging van de Bond zijn diensten gaat openstellen, de organisa tie gaat afstemmen, het personeel gevoelig ma ken, stimuleren en bege leiden voor het tot stand brengen van een vol waardige thuisgezond heidszorg. A.D.B. eveneens een dende opdracht. De thuisverpleegkunde heeft een belangrijke sociale, opvoedkundige en bege leidende taak. Door re gelmatig kontakt met de patiënt en zijn gezin wordt de verpleegkundi ge vaak geconfronteerd met sociale en familiale problemen en is het no dig dat zij raad kan geven en verwijzen naar andere

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 13