Tony Alloo redt laatste behoudskans Vijfde wedstrijd zonder nederlaag! tón minuut voor twaalf... Nationale voetbalkompetitie irgelpunt ontbrak let de groeten van de fee I Kijk op 1e Provinciale België - Polen Woensdag 2 april 20 uur Heizelstadion te Brussel De Voorpost - 14.3.1980 - 25 lacing Doornik - Jong Lede 0-0 Élarc D'Hondt en zijn ploegmaats hebben blijkbaar legrepen dat ze bij het voetbalminnend Lede iets ladden goed te maken na de thuisnederlaag tegen fostende. Racing Doornik werd alvast uit een ander vaatje ïtapt. Het eindresultaat was navenant. Een score- os gelijkspel, de preciese weergave van een span nende en vooral hoogstaande voetbalzondag. ■Jrainer Mergaey bleek na afloop best tevreden. «We wisten dat het een zeer moeilijke wedstrijd zou sjorden. In deze verwachtingen zijn we zeker niet bedrogen geworden. Het werd echter ook een bij- tonder goede match van twee ploegen die sterk aan llkaar gewaagd bleken te zijn. Jammer dat er geen loelpunten zijn gevallen, zulks had de wedstrijd '1 tot een van die betere wedstrijden doen uit- oeien. Doornik heeft zich aan vallend sterk ingezet, maar Lede, de heenwed strijd indachtig, heeft zich een waardige tegenstan der getoond. Bombeke, Mees en Kino plooiden telkens oordeelkundig te rug om dan snel terug te slaan. Enkele malen zat het Le de mee, maar ook bij tegenaanvallen kwamen er voor Lede goede scoorkansen. Roger Van den Bossche was weer outstanding. Wel had hij meeval toen Mare D'Hondt, die topschutter Beguin knap uit wedstrijd had gehouden, diens eni ge kans tegen het voor hoofd aangeschoten kreeg precies vóór de doellijn. Hiertegenover kunnen we stellen dat Ki no de lokale keeper heel wat kopzorgen bezorgde en lob van Roland De Winne had een doelpunt kunnen worden, om niet te spreken van de open kans die Bombeke in ex tremis onbenut liet. Zowel bij Racing Doornik als bij Lede speelde sterk gedisiplineerd. De op dracht werd naar de let ter uitgevoerd. De indivi duele dekking noopte be stendige concentratie. Toen Parrez uitviel we gens liesletsel werd even gevreesd, maar Guy Droessaert knapte de taak in de middenstrook prima op. Uiteindelijk heeft iedereen in de ploeg met volle overgave gewerkt en zich ingezet om het resultaat te be werkstelligen. In het vooruitzicht van komen de wedstrijden is het op Racing Doornik behaalde resultaat alvast zeer waardevol. De verwach tingen staan hoog ge spannen voor het bezoek van Herentals. Er zit voor Jong Lede ze ker nog een ereplaats in en de derde plaats ligt zeker nog in het bereik. Daarom vooral kan men er nog niet aan denken stoom af te laten. In tegendeel: precies de ko mende wedstrijden zijn aangewezen om het na gestreefde doel te berei ken. In dit verband hoopt Jong Lede op zijn sup porters te mogen reke nen. In het vooruitzicht van de strijd voor de na gestreefde ereplaats is het jammer niet, op ie mand als Eric Delmulle te kunnen rekenen. Eric werd tijdens de voorbije week opnieuw behan deld en in het gips gestopt. Voor deze slagvaardige Gentenaar is de kompeti tie 1979-1980 bekeken. Verheugend is dat Maes tijdens de wedstrijd op Doornik opnieuw over al zijn mogelijkheden be schikte, en blijkbaar geen hinder meer ondervond van het liesletsel dat hem tijdens de jongste thuis- speeldag parten speelde. Anderzijds is men van oordeel dat Parrez tegen zondag speelklaar komt, zodat Jong Lede de ploeg van Rik Van Looy in een optimale opstelling zal kunnen partij geven. C.V. jendr. Zele - V.G. Oostende 1-1 t winnen van het eerste puntje in deze kompetitie igen een Oostendse ploeg heeft geen afbreuk daan aan het feit, dat de formaties uit de kust- jtreek met een grote dosis meeval hun opgaven Tgen Eendracht Zele afsluiten. de openingsspeeldag werd het winnende doel- Junt na de reglementaire 90 minuten gescoord, in de •enwedstrijd tegen V.G. werd door de roodgelen /vonnen nadat Zele omzeggens gans de ontmoe- ing beheerste en in de thuiskamp van 6 januari sgen A.S. werden de laatste minuten fataal zodat in Jen korte tijdspanne een voorsprong in een neder- feag werd omgezet. Ilordige eerste helft jet had er de schijn dat !,£|e nieuwe bal, die door Ie karnavalprins en zijn edame werden over- mdigd niet rond was, jezien tijdens de eerste i minuten de konfronta- je tegen V.G. doorspekt idoras met s'ec^te v°°rzet- %i en weinig gesmaakte mbinaties. Doelman /ittevrongel kreeg wer- .jlijk geen enkele moei- jjke bal te verwerken, ter- ,V/ijl langs de overkant leper De Decker op po- lingen van Mille en Non- lel opvallend diende tus- fen te komen. De opdrachten, die rood zwarten van trainer Jan Ceuleers kregen, werden na de hervatting beter uitgevoerd, want van meetaf zat er meer snee in: nadat Van Wambeke en Kesteleyn elkander hadden gehinderd toen ze gevaarlijk voor de Oostendse portier op daagden, kwam het om streden strafschopgeval waarbij De Ferrerre de bal tegen D'Hulster aan schoot. Spelleider Ger- nay oordeelde dat het geen opzettelijke fout gold, zodat ongestraft verder werd gespeeld. Dan kwam de prachtige soloren van Van Wambe ke, die echter op Witte- wrongel besloot. Dezelf de junior schotelde Coor- eman een gouden kans voor, maar Mare schoot naast de Oostendse muit. De druk van de thuis ploeg ging in stijgende lijn en de rood-gele ver dediging geraakte in pa niek. Er kwam een twee de strafschopgeval (op nieuw onbestraft) doch uiteindelijk kon De Fer rerre in de 58 min, na voorzet van Maes, recht doen geschieden. Tijdens het verder ver loop waren er mogelijk heden genoeg om de gasten groggy te zetten met een tweede doel punt: eerst bracht Witte- wrongel redding op een meldenswaardige po ging van De Ferrerre kort daarop" plaatste Van Wambeke een voorzet doorheen gans de bezoe kende verdediging, maar dezelfde De Ferrerre kwam enkele centimeters tekort om de uitgelopen Wittewrongel te ver slaan. Marmenout verschijnt 19 minuten voor het ein de werd de 36-jarige Mar menout als reddende en gel in de Oostende ploeg gegooid. De gasten gin gen hierdoor kalmer op treden en op verre in- worp van Marmenout (die aan Lambert deed denken) stond op opge rukte D'Hulster op de goede plaats om De Dec ker te verslaan. De ex-Bruggeling strooi de daarna nog enkele fraaie voorzetten rond, doch een herhaling van de eerste retourmatch kon voorkomen worden. In de eindfase zou Zele nog alles in de weeg schaal werpen en dit onder impuls van een zeer werkkrachtige De Wilde, maar het bleef bij een gelijkspel wanneer Goossens en zijn maats zeker een nipte zege ver dienden. Het meest hoopvolle feit van deze ontmoeting, die slechts na de rust uit de matte verf kwam, was de prestatie van de jonge ren: Van Wambeke blijft bevestigen en munt uit door zijn techniek en doorzicht. De Wilde heeft gedurende 90 minuten enorm veel werk afge legd en primeert inzake breekspel, terwijl De Bra bander in verdediging schitterde. De hoop die de jongeren brachten blijft meer dan ooit be staan, omdat nog een Steeman en Huider op het invallersbankje zitten, dat spijtig genoeg geen plaats meer biedt voor Van de Cauter. Zondag moet Zele de ver plaatsing naar Menen ondernemen of een uit stap, die in het verleden niet bijster gelukkig bleek. Hier is dubbel op passen geblazen. B. Dit Eendracht Zele verdiende beter dan een draw tegen VG Oostende, (gb p.K. Lebbeke - Evergem 0-1 -K. Lebbeke maakte voor -igen publiek en op het igenblik dat het puntjes con vergaren, broodnodig )m definitief uit de greep /an het degradatiespook te "itkomen. eens temeer ■n slechte beurt. Niet dat Konkelgoedjongens de inderen waren van de be tekers, maar welke kan- :n werden weer verknoeid a hoeveel tijd hadden Jelsin en zijn maats nodig )m in het verdedigingsge- jied van de tegenstrever te ieraken? Ronnv De Feyter fcn Luc De Waegeneer lie ten tijdens de eerste helft en paar open mogelijk- eden onbenut, terwijl na e rust Frankie Van Den Jroéck een reuzekans liet [liggen. Er werd. vooral dan Ha de rust, wel met veel izet gespeeld maar dan -Jnder frisse ideeën en met reel te weinig beweging ronder bal». Bovendien zerd de wedstrijd doorlo- riend ontsierd door fouten sn dat drukte zijn stempel T> het spelpeil van de luisploeg wier ritme aan- ">udend werd gebroken >r die spelonderbrekin- Bovendien is het ons pgevallen dat de verbin- iing tussen het middenveld Pi de spitsen te traag ge- ihiedt, waardoor de aan- lllers zich om de haver- Bap vastlopen op de tegen- ander. Alles bij mekaar gnomen is het verlies van ondag nog niet te drama- ch vermits Standaard ïnderleeuw werd geklopt lor S.K. Aalst, en meteen kandidaten voor de af- •'ling dezelfde blijven. Jat ons echter toé te ver- ircn dat een redenering «nou, we zullen maar fwachten wat de andere :igden uitsproken» valse is. Om zich te rilden moet men de zaken *rlf aanpakken. We gelo ven dat deze week de situa tie eens ernstig moet uitge praat worden om voor de resterende wedstrijden, die van levensbelang zijn voor S.K., iets uit te dokteren om de stootkracht op te drijven. Laat men de ar men hangen en blijft men jammeren over de onmon digheid. ja, dan zien we niet goed in hoe S.K. Lebbeke zich uit de nood toestand zal kunnen los werken. Zondag onder neemt Lebbeke de uitwed strijd naar S.K. Aalst, toe vallig een rechtstreekse concurrent. Verliest het daar, dan betekent dit zo veel als degraderen naar tweede provinciale. Men moet immers met het feit rekening houden dat er in vierde klasse enkele Oost- vlaamse kandidaturen voor de degradatie zijn en dat dit drie afdalers in eerste provinciale als gevolg heeft. Voor S.K. Lebbeke ziet het er bepaald weinig schitterend uit. Degrade ren ware een ramp voor het plaatselijke voetbal. EDM. De karnavalprins en zijn eredame schonken de matchbal voor de match Eendracht Zele- VG Oostende, (gb) FC Ronse - KAV Dendermonde 1-1 Standard Denderleeuw - S.K. Aalst 1-2 S.K. Aalst, dat sinds weken niet meer scoren kwam. heeft zijn laatste kans om de degradatie in eerste pro vinciale te ontlopen, met beide handen gegrepen. Alhoewel de Aalstenaars gedurende 3/4 van de wed strijd gedomineerd wer den, kon Tony Alloo in de laatste minuut van de wed strijd twee gouden punten voor de Aalstenaars oog sten. Voor eenmaal een an der beeld, dan men bij S.K. gewend is. In de voorbije wedstrijden zag het er pre cies anders uit voor de S.K.-ers. De volledige duur van een wedstrijd speelden zij goed mee, doch misten afwerking. En kregen per slot van rekening nog het deksel op de neus in de laatste minuten. Van bij de start was Stan daard de spelbepalende ploeg, en vertoefde meer op de gasthelft, dan op hun eigen. Daarmee kregen de bezoekers de kans de tegenaanval te spelen. Daar S.K.. zoals gemeld, weinig aanvallende kracht bezit, liet Standard Den derleeuw deze weg vrij. Reeds na een kwartier kon Renneboog de hem gebo den ruimte ten volle benut ten en de bezoekers op voorsprong zetten. Doel punten konden echter voor de plaatselijken niet uitblij ven, gezien de druk die zij uitoefenden en precies 8' na het openingsdoelpunt, nette Maesschalck de ver diende gelijkmaker. Met deze stand werd ook de rust bereikt. In de tweede periode was de partij iets evenwichtiger te noemen. S.K. kreeg enig overwicht in het middenveld, zodat Standard op zijn beurt in verdediging moest terug plooien. Na het halfuur ge raakte de thuisploeg echter uit de omknelling los, en kwam gevaarlijk opzetten, doch doelman Meersman was paraat. Op een ogen blik dat iedereen zich reeds met een gelijkspel ver- zoemde, kon de jeugdige Tony Allo in de slotsecon den een gevleide zege op het bord zetten. Meteen zit S.K. weer in de dans voor de redding. Met slechts één punt achterstand op Stan dard Denderleeuw en Leb beke, behoudt S.K. red dingskansen. Met nog twee thuiswedstrijden tegen de den een drietal punten kun- rechtstreekse concurrent nen volstaan, om in eerste Lebbeke en het wispelturi- provinciale te blijven, ge Kemzeke. en een uit- A.V.H. wedstrijd op Hamme, zou- Tegen de ploeg van ex-FC Bruggevedette Pierre Car- teus, die tegenwoordig als geheim wapen door de Ronssenaars wordt gehan teerd en telkens na de rust wordt ingebracht of heeft de «Pirre» plotseling niet genoeg adem meer? heeft Dendermonde kol- lektief een mooie prestatie geleverd. Met een uitste kend spelende De Vos in de vuurlinie Erik Ge- vaert was gekwest aan de knie en werd voorzichtig heidshalve aan de kant ge laden en een middenas Hillaert Van den Broeck en Verhelst als de spelbepa lende factor maneuvreerde de bezoekende ploeg erg verstandig. Het kwam met een doelpunt van Spanoghe na amper een kwartier spel op voorsprong, doch kreeg even voor rust betaald an twoord. De inbreng van Carteus na rust noodzaakte oefenmeester De Roeck Pryzen der plaatsen Zitplaatsen Tribune 1overdekt 400 fr. Tribune 2: overdekt 300 fr Tribune 2: niet-overdekt 200 fr Niet overdekte staanplaatsen 100 fr. Voorverkoop Tot 25 maart 1980, tegen storting op de rekening nr. 000- 0031104-64 van de K.B.V.B. te Brussel (bedrag te verhogen met 44 fr. voor aangetekende verzending (tot 5 tickets en met 53 fr (tot 30 kaarten, enz.) In te vullen op het bulletin: naam (M. Mevr. Mej.) adres en gewenste tickets. Tot 2 april 1980 (12 uur) in dc volgende lokalen: Te Brussel: Hotel de Bruges, Grondwetplein 17 Buffet van het Heizelstadion. Tot 1 april 1980, old bondszetel van de K.B.V.B.. 43 Wetstraat. 1040 Brussel (alle werkdagen van 9 tot 16.30 uur) zaterdag uitgezonderd) Uitnodigingen Leden van de officiële comités van de K.B.V.B. en scheidsrechters van hogere afdelingen: Kunnen een voorbehouden zitplaats bekomen, mits het inzenden van een aanvraag bij het Algemeen Secreta riaat, 43 Wetstraat, 1040 Brussel, uiterlijk op 24 maart 1980 (datum poststempel). Scheidsrechters van lagere afdelingen Zullen toegang hebben tot de staanplaatsen op vertoon van hun bestendige uitnodigingskaart. Anderzijds kunnen de scheidsrechters van lagere afdelin gen een uitnodigingskaart voor hun echtgenote (oot) bekomen voor de staanplaatsen mits het inzenden van een aanvraag bij het Algemeen Sekretariaat. 43 Wet straat, 1040 Brussel, uiterlyk op 24 maart 1980 (datum poststempel) Ereleden, leden van verdienste, houders van de bondsere- penning. spelers die minstens aan vijf internationale wedstryden van de A-ploeg deelgenomen hebben: Kunnen een voorbehouden zitplaats bekomen mits een afzonderlijke aanvraag in te dienen bij het Algemeen Sekretariaat, 43 Wetstraat, 1040 Brussel, uiterlijk op 24 maart 1980 (datum poststempel). Opening der deuren: vanaf 18.30 uur. Van den Broecke op de plaatselijke voorzetten- strooier te plaatsen, wat enigszins tekort deed aan het bezoekende samenspel doch ook beduidend in werkte op de plaatselijke aanvalsakties. Kreeg Ronse nog een uit gespeelde kans. ook Den dermonde toonde zich en kele malen erg gevaarlijk. Doelpunten kwamen er echter niet meer. Nu Den dermonde praktisch uit de gevaarlijke zone is geraakt, wordt echter niet aan een kalmaanaktie gedacht. Zegt manager Van der Cruyssen hierover: «We willen onze supporters nog geven wat ze wegens be paalde omstandigheden niet kregen. De laatste wedstrijden zullen worden gespeeld alsof het de eerste van de kompetitie zijn». Daarom trouwens ook wordt de derby tegen Lo- kerse op zaterdagavond ge speeld. De zaterdagpar tijen tegen VW Hamme (1- 0) en SK Lebbeke (1-0) beleefden de talrijke toe schouwers twee aangename voetbalavondjes... met plaatselijke winst. Men verwacht zaterdagavond trouwens weer heel wat be langstelling. (gdp)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 25