I idiIjMlHSiiii» AALST, VLAANDEREN EUROPA EN EUROPESE VERBANDEN V.U.-NIEUWS MUZIEK VOOR ALLEN Onze Aalsterse akademie voor muziek, ballet en to neel «bloeit»: veel leerlin gen, een hoog peil, belang rijke initiatieven zoals re cent de open-deur dagen; aan entoeziasme en vak kennis ontbreekt het niet. Persoonlijk verheug ik mij nog het meest over de «mu zikale vorming» van de jeugd. Het genoegen zelf te muziceren blijft een aan winst voor het leven. Be langrijker nog is de kennis making met de wereld van de muziek. Vele muzieklief hebbers, zoniet de mees ten, hebben op die manier geleerd muziek te genieten. Helaas blijft voor vele vol wassenen «muziek en kon- certleven» een gesloten stuk kuituur. Op onze lagere en middel bare scholen wordt weinig aan muziekopvoeding ge daan. Wanneer men dan thuis of door muzieklessen geen muziek «leert horen» riskeert men op dat punt gefrustreerd te blijven. Ondanks de enorme techni sche mogelijkheden: band opnamen, platen, blijft men meestal hangen bij «lichte muziek». Drempelvrees verhindert kennismaking met de klas sieke muziek op koncerten. Hoe kan men hieraan ver helpen? Misschien zou de muziek- akademie hier een centrale rol kunnen spelen. Wat te denken van een «kursus muziek-beluisteren»: een prettig goed aangekondigd programma, een eenvoudi ge vriendschappelijke sfeer. Dit vraagt natuurlijk een ex tra inzet van enkele leer krachten maar het zou de moeite lonen. Het ware een prachtig mu zikaal geschenk: spetteren de barokmuziek, aangrij pende fuga's, stijlvolle strijkkwartetten, ontroeren de romantische liederen... om er maar enkele te noemen. Laat Aalst op dit punt nu eens een pionier zijn. Dr. Anny Dierick vrouw alleen maar in het huisgezin kan liggen. In een huwelijk waar weder zijds respect en genegen heid bestaan komt het al licht nooit tot «onderdruk king», spijtig genoeg vinden we deze deugden niet terug in alle huwelijken. De heer Willems stelt dat de feministische beweging (en we zijn echt niet zo dol!) daar niets kan aan veran deren. Dat is zo; maar blijk baar veranderen zijn chri stelijke deugden er ook niets aan. Een reden te meer dus om blijven te strij den voor meer bewustwor ding van de vrouw: geen aanhangsel of aanvulling van de man, niet alleen maar moeder, maar een complete persoonlijkheid met alle mogelijkheden om te zijn wat ze is: een vol waardig mens. Gracienne V. Nieuwen- borgh Dat de heer Willems zo zijn eigen kijk heeft op de vrou wenemancipatie is natuur lijk zijn goed recht, dat hij als politicus een bepaald standpunt ter zake inneemt is dan ook heel normaal, dat hij echter een bewuste verdraaiing geeft van woor den om het Vrouwenhuis als eenzijdig politiek getint voor te stellen, vind ik op zijn minst gemeen t.o.v. alle vrouwen die er zich veel meer dan ikzelf tot op heden voor ingespannen hebben. De basisprincipes van het Vrouwenhuis zijn juist het niet gebonden zijn aan gelijk welke politieke partij, het openstaan voor iedereen, het respect voor ieders mening en overtui ging. Dat de heer Willems een aantal zinnen aan haalt, gepubliceerd in «Voor Allen», om te con cluderen dat het «In het Vrouwenhuis wel niet pluis is», bewijst alleen maar dat hij opzettelijk verwarring wil zaaien. De aangehaalde tekst werd om te beginnen niet eens gesteld door me zelf, maar stond in de inlei ding van het interview. Daarenboven stond er niet «Vrouwenbeweging» maar wel «Vrouwenbevrijding is niet mogelijk zonder Socia lisme». Stelling die ik inder daad bijtreed. Socialisme dan, los van elke partijpoli tiek, socialisme dat de heer Willems liever vertaald zal zien in «christelijk». Hier over kunnen we het zelfs misschien eens worden: de christelijke principes opge somd door de heer Willems zijn immers identiek aan de humanistisch vrijzinnige, ze spruiten alleen maar uit een andere filosofische leer. Ik kan niet akkoord gaan met de interpretatie die er door hem en ook door de Kerk aan gegeven wordt. Gelijkheid zou niet kunnen tussen man en vrouw omwille van de biolo gische en psychologische verschillen. Niemand be twist het biologisch ver schil, wel het misbruik dat ervan gemaakt wordt om de vrouw in een positie te duwen waarin ze ALLEEN maar een rol mag spelen als echtgenote en moeder en waar alle andere facet ten van het maatschappe lijk leven voorbehouden blij ven voor de man. Nog min der aanvaard ik de psycho logische ongelijkheid. Wat maakt immers de psycholo gie uit van de mens: die patronen en denkbeelden die hij via zijn milieu, zijn kennis en zijn ervaringen meekrijgt. En daar begint inderdaad de «subtiele onderdrukking». Alles in onze moatschappij stelt dat de taak van de vrouw ligt in het huwelijk en het moeder schap. Van bij de geboorte worden meisjes al in die richting opgevoed: ze spe len met poppen (want au to's zijn jongensspeelgoed), meisjes mogen huilen, jon gens niet (ook discrimine rend!), meisjes doen geen wilde spelletjes (jij bent een halve jongen), meisjes hoe ven niet echt voort te stu deren (voor jongens is dat belangrijk, meisjes trouwen toch). Sla daarenboven de meeste stripverhalen maar eens open: moeder is er aan de vaat en vader leest de krant, want hij heeft ge werkt (moeder dus blijkbaar niet). Werp een blik op ge lijk welke reklame: «Om hem te behagen» en beha gen moeten we, hoe komen we anders aan een man? Dit alles helpt mee om elke vrouw die het anders zou willen, op te zadelen met een enorm schuldcomplex en om haar tevens door de maatschappij te doen ver oordelen als ze toch een ander gedragspatroon kiest. De macht van derge lijke indoctrinatie want dat is het wordt door velen onderschat, nochtans is ze even effectief als bvb het inprenten dat het over treden van bepaalde ta boes de dood tot gevolg heeft bij primitieve volke ren, ze is alleen maar veel beter gecamoefleerd. Juist aan deze psychologi sche rem op de vrouw heeft de Kerk altijd meegewerkt. Ten bewijze enkele voor beelden uit verschillende tijdperken: «De man is de eerste in het gezin en het hoofd von de vrouw. De vrouw moet aan de man onderdanig en ge hoorzaam zijn» (Leo XIII Encycliek Arcanum 1880). «De vrouw immers wordt geboren met de inborst van een moeder en met het be leid om vernederingen slechts met achting en eer betoon te vergoeden» (Pius XII Heidense en Christelijke liefde). «De ware vróuwenemanci patie bestaat niet in een formule en materialistische gelijkheid met het andere geslacht, maar in de erken ning van wat de vrouwelijke persoonlijkheid aan essenti ële eigenheid heeft: de roe ping van de vrouw om moe der te zijn» (Paulus VI - 1972). Zo zijn er nog vele uitspra ken alle van pausen waaruit blijkt dat de kerk inderdaad de vrouw hoog prijst zolang ze maar ondergeschikt wil blijven aan de man. De Katholieke theologe Mary Daly formuleert het zo: «Een vrouw die gelijk heid vraagt binnen de kerk is als een zwarte die gelijk heid vraagt binnen de Ku Klux Klan». Ten slotte nog dit: Het fe minisme wil niet van elke vrouw een grafdelver ma ken (Knap van de heer Wil lems om zo een griezelig beroep als afschrikwekkend voorbeeld te kiezen!). Het feminisme wil alleen dat el ke vrouw dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt tot ontplooiing op elk vlak. Dit houdt ook in dat elke vrouw die ervoor opteert «alleen maar» echtgenote en moe der te zijn en zich daarbij gelukkig voelt, vanuit een feministisch standpunt even belangrijk is als de vrouw die kiest voor een beroep en een carrière. Het bestrijdt alleen maar de stelling <^at de taak van de Er is iets aan te doen «Werkloosheid: slechte in zet van 1980» blokletterde «De Voorpost-streekeditie Aalst» van vorige week. En inderdaad uit de naakte cij fers blijkt nog maar eens dat zowel de volledige als ge de gedeeltelijke werk loosheid verder blijven stij gen. Volgens dezelfde ge gevens is de werkloosheids graad in het arrondisse- ment-Aalst opgelopen tot 10,23 van de aktieve bevolking daar waar het rijksgemiddelde 7,7 is. Aalst, tot ten treure toe te herhalen blijft één van de koplopers in de rangschik king van de werklozen. Een paar jaar geleden werd ons gezegd: «Aalst, onder het dinamische impuls van zijn burgemeester, doet er wat aan». Laat ons toe in alle eerlijkheid te zeggen dat wij daar, behalve doorheen en kele spektakulaire brochu res, inspraakvergaderin gen, informatiedagen voor KMO's en last but not least ik-publiciteit van de burge meester, zeer weinig van merken. En dat kan ook niet anders, omdat het hei lige principe van de «vrije» onderneming totaal onaan geroerd wordt gelaten, in tegendeel nog meer wordt opgehemeld. De werkelijke problemen verdwijnen daarachter in een duistere mist. De KP-Aalst, zoals de ganse K.P. over heel het land, wil daarom precies doorheen een aktieweek te gen de werkloosheid die middelen tot oplossing, of laat ons momenteel zeggen tot vermindering, van de werkloosheid sterk in de openbare opinie brengen. Er zijn inderdaad konkrete manieren om aan dit kata- strofaal wordend werkloos heidscijfer wat te doen. We zetten de voornaamste op een rijtje en ze zijn hele maal geen monopolie van onze partij. Maar wie beseft niet met ons dat o.m. het invoeren van de 36-uren- week, pensioen op 60 en 55 jaar, geen overheidsgeld zonder waarborg voor te werkstelling in de privee- bedrijven, aanvulling van de goedgekeurde kader in de overheidsdiensten, mid delen zijn om er nu eens heel konkreet werkelijk iets aan te doen. Dat we met deze eisen tegen harde kar ren schoppen beseffen we heel goed. Maar we zijn er ook van overtuigd dat het de enige weg is om uit de krisisspiraal, die zoals elk weet niet voor iedereen wind eieren legt, weg te raken. Deze weg is men ook te Aalst blijkbaar nog niet bereid om te bewande len, het heilige huis van de zogeheten vrijheid van «onderneming» daaraan mag niet worden geraakt. Intussen mag het wel voor de gewone man verder de berg af gaan, die «vrijheid» heeft hij er dan maar bij te nemen. Is dat fatoal? Bij lange niet! Er kan heel wat worden gedaan om de te ruggang voor de kleine man te doen stoppen. Het volstaat er de nodige poli tieke wil toe op te brengen en nu eindelijk eens het al gemeen belang werkelijk de voorkeur te gaan geven op je reinste egoïsme, zij het dan nog ekonomisch be doeld. Met onze sensibilise- ringskampagne willen wij de mensen tot dieper na denken brengen over de ganse problematiek. We zien dit als onze plicht om dat voor ons, en niet alleen voor ons, het welzijn van het volk nog heel hoger staat dan de rijkdom von enkelen. Jos De Geyter PLEIDOOI VOOR EEN KAPEL Tussen nieuwjaar en karna val werden de gebouwen van het O.C.M.W. in de Kattestraat afgebroken zo dat de kapel van de H. Geest langs alle zijden zichtbaar werd vanaf de straat. Door brand getei sterd en in deerniswekken de toestand sinds vele ja ren, biedt de kapel thans heel lelijk zicht. De O.C.M.W.-gebouwen die gedurende vele jaren een schande waren voor straat en stad, zijn weliswaar ver dwenen maar het ziet er naar uit dat de H. Geestka pel voor enige jaren de trie ste rol gaot overnemen. Het is inderdaad niet te voorzien dat de kapel (ge red door haar klassement als historisch gebouw, iets wat grotendeels op het ere- palmares van het V.V.A.K. onder voorzitterschap van de heer Jan Van der Hulst mag geschreven worden) binnen de vijf jaren aan herstelling toe is. Er moet rekening gehouden worden met de volgende hindernis sen: ruil tussen bouwpro- In «Het Gulden Vlies» kwam op vrijdag 7 maart Jaak Vandemeulebroecke, eerste opvolger en medewerker van Maurits Coppieters in het Europees Parlement, een uit eenzetting geven over «Vlaanderen, Europa en de Euro pese verbanden». Deze avond was ingericht door de kaderleden van Groot- Aalst. De spreker bracht zo'n verrassende elementen en zo'n belangrijke feiten naar voren, dat er aan gedacht wordt dit nog eens te herhalen voor een ruimer publiek. Jaak Vandemeulebroecke, Anny Dierick en Jan Care dron. Eerstgenoemde sprak over Vlaanderen en Eurof,er' tijdens een avond voor kaderleden. (Per) *e Ie Ie voor melkprodukten, ni( fan daarvan kwam in handen v e de arme boerenbevolking f geld werd opgehaald door Maffia. De grote politieke partij ontvingen 800.000 fr. per ka 1 didaat voor verkiezingskarna panjes. 3e Regio Vlaanderen in het daEllll Een aandachtig toehorend Vlaams gezelschap. (Per) motor en stad waardoor deze laatste terug eigenaar wordt van de kapel, opstel len en goedkeuren van een lastenboek, verkrijgen van de goedkeuring van de Commissie voor Land schappen en Monumenten, de vraag voor toelage als geklasseerd monument, de offerte, de openbare aan besteding, de toewijzing en de tijd die de aannemer moet krijgen om de werken uit te voeren. Het bewaren van de kapel voor de toekomst betekent een onbetwistbare verrij king voor de stad al ware het maar omdat zij later als rustpunt kan dienen in het hart van het drukke winkel gedeelte. Maar de huidige mistroosti ge toestand mag echt niet lang duren. Alle instanties (stadsbestuur, bouwpro- motor, provinciaal bestuur, de staat, de Comissie) moe ten in staat zijn een verkor te planning uit te werken. Het is duidelijk dat veel pa rallel kan gebeuren. Laat ons de herstelling van de H. Geestkapel aktiveren door de instanties bijeen te bren gen. Zodat ze niet wach ten, de ene op de andere. Ghis Willems Misschien zij wij er ons niet goed van bewust, moor Europa bepoalt reeds geruime tijd ons sociaal-ekonomisch leven. Denken wij maar aan de visse rij, textiel, landbouw en kerne nergie. De houding van België stoat volledig onder Europese kontrole Hierin spelen de mul tinationals en de 12 Europese syndikaten een belangrijke rol. Ook de kemcentro worden vanuit Europees niveau gekon- troleerd. Het gastarbeidersprobleem is door het vrij verkeer van perso nen, een Europese beslissing, enorm aan het groeien. Het vrij verkeer van goederen in Europa is ook een natuurlijk gevolg van de Europese ge meenschap. Vergeten wij daar bij ook niet dat Noord-Europa geïndustrializeerd is en Zuid- Europa agrarisch. 100 000 mensen zullen dan ook van het zuiden naar het noorden trek ken, wanneer Portugal, Spanje en Griekenland zullen toegetre den zijn. Ekonomisch vormt Europa een vrij belangrijk blok, het heeft immers 36% van de internatio nale handel in handen. De Europese Gemeenschap zoals wij die nu kennen is ontstaan uit de samensmelting van verschillende initiatieven. Wij hodden allereerst de Raad van Europa, met als enige akti- viteit De Verklaring van de Rechten van de Mens Daarna kwam de EGKS: Ban kiers, Staalbarons, Multinatio nals. Het jongste van de drie: EURATOM, heeft de kernener gie in handen. De huidige leden zijn: België, Luxemburg, Nederland, Duits land, Italië, Frankrijk, Groot- Brittannië, Denemarken en Ier land. Binnenkort komen Span je, Griekenland en Portugal er nog bij. Struktuur van Europa 1Raad de ministerraad van de huidige negen, noar rato van hun bevoegdheid, zetelen daar telkens met één minister per lidstaat. Een akkoord is al leen maar mogelijk wanneer zij het alle 9 eens worden. 2. 13 kommissarissen: 4x2 voor de grote staten, 5 x 1 voor de kleine staten. Zij oefenen een initiatiefnemende, kontro- Ierende en beherende funktie uit. 3. Parlement: 410 leden, dit geeft hoofdzakelijk adviezen; de ministers beslissen. Dit par lement probeert nu wel zijn macht uit te breiden. 4. Rekenhof en Rekenkamer: heeft het beheer en de kontrole van de financies in handen. De ministerraad vergadert af wisselend in een van de hoofd steden van de negen. Het Europees parlement verga dert in Straatsburg (1 week op 4) Rekenhof en Rekenkamer ze telt in Luxemburg De ambtenaren zitten in Brus sel (65% franstaligen). Samenstelling van het Europees Parlement De 410 parlementsleden zijn als volgt opgedeeld: Socialistische fraktie: 112 le den; Kristen-demokratische fraktie: 108 leden; Britse Kon- servatieven: 63 leden; Kommu- nistische fraktie. 44 leden; Li berale fraktie 40 leden; Gaulli stische fraktie: 22 leden, Frak tie voor technische coördinotie: 11 leden (waaronder VU), niet ingeschrevenen: 9 leden. Hoe ontstond de fraktie voor technische coördinatie? Om een zo ruim mogelijk poli tiek veld te bestrijken moest de VU met één verkozene hetzij een fraktie in het leven roepen, hetzij aansluiten bij een be staande fraktie. De keuze viel op de vorming van een volledig nieuwe fraktie met een aantal niet-ingeschre- venen op basis van volgende principes: Elk van de toetredende par tijen behoudt zijn totale auto nomie inzake programma, op treden, initiatiefrecht, houding bij de stemmingen enz. De fraktie is er een van tech nische koórdinatie, die meteen alle voordelen van een erkende fraktie meebrengt, moor geen nadelen oplevert voor het ei gen optreden. De personeelsfunkties wor den volgens verdeelsleutel van de deelnemende partijen opge deeld Het kan binnen de schoot van de froktie subgroepen vormen. Voordelen van de fraktie: 13 minuten spreektijd per dag (zonder fraktie is men monddood) Recht op tolken en vertaal dienst Maurits Coppieters als frak- tievormer is nu effektief lid of plaatsvervanger in alle van de 15 kommissies. Begroting EEG 1979: miljard. licht stellen: rijk Er werden reeds 32 lanjger bouwprojekten ingediend: per Vlaamse provincie. Bouw van 800 sociale w^oti ningen. Steun aan de visserijsekti 2 bestellingen bouw schepen Opdracht werd gegev aan Ekonomisch studiebure van de VUB voor een voors tot 'rekonversie van de textie N B. Op stedelijk vlak beste de mogelijkheid om Europe fondsen aan te vragen vo wegen- en woningbouw. "WOl ;on de gel bie in totaal 712 Internationaal optreden Van de 52 miljard die door gunste van volkeren zc België betaald werden, werden 31 miljard geïnd in Vloanderen. Praktisch niets van deze gel den komen Vlaanderen ten goede in tegenstelling tot Wal lonië. Taak van de VU Budgetkontrole 1Zorgen voor redelijke af vloei naar Vlaanderen. Tothiertoe zetelen er in de gro te kommissies steeds franstali gen, zodat Vlaanderen steeds benadeeld werd. 2. Aanklagen van de verspil lingen. v.b.: gebouw Europees parle ment Straatsburg, kostprijs 3 miljard Gebouw Europees parle ment Luxemburg, kostprijs 2 miljard gebouw Europees parle ment Brussel, Planning 3 miljard. Ontwikkelingshulp: vb. bouwen aan hoger technisch instituut in Zaïre, in een streek zonder water. Toeristische ontwikkeling in N.-Ierland. 1 miljard voor bouwen van hotels in een niet geschikte streek. Regio di Callabria: 4 miljard staat. Ontwerpresolutie rechtspleging door de «Cour Sureté de l'Etat» van de FranT staat tegenover de Bretoen! Nationalisten. 0n Toespraak van Maurihg Coppieters in Bastia en AjocaKll tot het Corsicaanse volker (15.000 aanwezigen). jj0| Plannen tot het oprichtf. van een Europees sekretariol voor volkeren zonder staqH"- zijn ter bespreking in de Wer(t8£ groep Internationale SamastG werking. u)t Wl Optreden namens het groe»*®' Europa Verdedigen van voorstell«Aat van minderheidsgroept,Ol tegenover milieuvervuiling f j Dit zijn slechts enkele aspektj"^ over de werking van de VU het Europees parlement Vd"®' 1980 is reeds een groots pfl«V( jekt opgesteld. De totale inzëwit de kompetentie en het ento Qe siasme van onze enige vt tegenwoordiger in het Eur j pees parlement opent einde!' voor Vlaanderen en de Vollizu' rengroepen van Europa e! Mc vreedzame weg naar zelfb De schikking en ekonomiscl|nt bloei. V0| op lin Brieven waarvan de afzender niet aan de redaktie bekend is. komen niet voor plaatsing in aanmerking 0e redaktie behoudt zich het recht voor de tekst te bekorten. Publikatie betekent niet dat de redaktie achter de inhoud staat j 150 jaar Vlaamse strijd: Volgens de mededeling in het jongste nummer (speciale uitgave) van Binding, gaan er in het hele Vlaamse land stemmen op om de herden king «150 jaar Belgische Staat» te boycotten en te vervangen door «150 jaar Vlaamse Bewe ging». Al enkele gemeenten en steden hebben in die zin initiatieven genomen. Schepen Jules Hendrickx zal te Lede een dergelijk voorstel naar voren brengen. De V.U. doet een oproep tot iedereen om in de mate van het mogelijke de eerstgenoemde viering te boycotten en ze net als de Vlaamse Scouts en Gidsen te negeren... Speelstraten: In hetzelfde blad lezen we dat het mede door toedoen van schepen Hendrickx is, dat het schepenkoliege in het kader van het jaar van het kind, de zogenaamde speelstraten in de gemeente heeft ingericht tijdens de grote va kantie '79. Dit is een toe te juichen initiatief, dat echter te weinig publiciteit gekregen heeft. Het is zeer goed overgekomen bij de bewoners. De V.U. Lede stelt voor dit initiatief dit jaar ook te nemen en zelfs het uit te breiden tot de paasva kantie. Tijdens deze kortere vakantie zijn er meer kinderen thuis, zodat speelstraten meer welkom en doeltreffend zullen zijn. Belastingsaangiften Over enkele weken mogen wij ons opnieuw verwachten aan de formulieren voor de belas tingsaangiften. De V.U.-Lede zal (zoals alle ja ren) een reeks zitdagen organiseren, waarop mensen zullen ter beschikking zijn voor het invullen van die formulieren. Data en uren zullen later medegedeeld worden. In de Voorpost van 7/3/80 las ik twee artikels met volle aandacht. Eerst het artikel rond de dancing Fats in de Verenigde Natiënlaan, maar ook het artikel over de Lokerenveldstraat die weldra woonerf wordt. Als inwoner van de Hoeze- straat vraag ik mij af waar om de ene wijk een voor keurbehandeling krijgt en voor de andere wijk niet ingegrepen wordt in een si tuatie die meer en meer verloedert Enkele vergelijkingspunten ter overwege: De bewoners van de Lo kerenveldstraat krijgen in spraak. Deze van wijk Hoe- zekouter wachten nog steeds op tastbare resulta ten, als reaktie op hun peti tie begin februari gericht aan de Heer Burgemeester en Schepenen der stad Aalst. Schepen De Neve wees in een inspraakvergadering met de bewoners van de Lokerenveldstraat op de waardevermeerdering van hun eigendommen dank zij het woonerf. De dancing Fats veroorzaakt een ge voelige waardeverminde ring der omliggende eigen dommen. In de Lokerenveldstraat wordt er geen vergunning verleend voor de vestiging van een autokerkhof. En terecht! Volgens de voor- bl P« ve schriften van het Bijzonde V6 Plan van Aanleg mogen evenmin Bar noch Dancir* gevestigd worden in Verenigde Natiënstraat. Daarom een direkte aan Schepen De Neve, zj het familie- en portijbani met de inwoners van Lokerenveldstraat enerzij< en zijn relatie tot de uitl ter van de Fats anderzij< die bepalend zijn voor verschil in benadering? Terloops wil ik er de Hee De Neve op wijzen dat 0 lichtreklame op de Fats on niet belet te slapen. Dit te sprake brengen is de ken van de zaak ontwijken. I Wanneer het gebouw wao' in de Fats gevestigd is d bestemming krijgt waafj voor bouwvergunning aan; gevraagd en verleend went Villa tverdwijnt dezt lichtreklame automatisch,! Ik kan echter niet aanva» den dat de ene wijk ee woonerf wordt waarin ht aangenaam wonen is, e aan de overkant van d oprit naar de autobaan ee andere wijk met residentiët karakter meer en meer ee «Pretpark» wordt. Wie 20 er de opening van ee tweede of meerdere dan cings in deze wijk kunnrt en willen beletten als r* onmiddellijk de wet ni£. wordt toegepast. Jos Mertenj

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 2