HARDROCK VAN WERELDNIVEAU IN AALST: MOTORHEAD KUNSTENAARS UIT HET PAJOTTENLAND IN HET KULTUREEL CENTRUM VAN AFFLIGEM WEINIG TALENT IN AALSTERS WELSPREKENDHEIDSTORNOOI T' I M 5 Neen. dit is geen vroege Aprilgrap. Aalst. Vlaande ren, en de rest van België houden zich vast aan hun bretellen. Want op donderdag 20 maart komt nie mand minder dan de hardrock band Motorhead binnen onze eigen stadsmuren een koncert geven, meer bepaald in de Okapi zaal. Dat een wereld naam als deze hier in ons eigen Aalst te zien is, is enkel positief te noemen. Gewoonlijk moet men voor iets dergelijks naar Brussel, en daar gebeurt het dan nog niet al te dikwijls. Het initiatief voor dit op- popmuziek» noemt. Hier treden komt van VZW vinden we enorm veel Ajuinswing, die de ge durfde stap heeft gezet. Niet zonder risiko, dat staat vast. Maar we ver moeden toch een ruime belangstelling voor dit konsert. Want zoals naar 't schijnt in West-Vlaan- deren ook het geval is, bestaat in onze eigen streken de laatste jaren een groeiende interesse voor wat men de «betere glories tussen, die bijge volg een hernieuwde be langstelling kregen: Groepen als Deep Pur ple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath en Thin Lizzy. Ook een hele reeks min of meer recen tere formaties die het in de betere pop waarma ken: Ritchie Blackmore's Rainbow, Judas Priest, Foreigner, UFO... Tussen deze laatste reeks grote namen vinden we de En gelse hardrock band Mo torhead terug. Met die speciale eigenschap dat ze de hardste band ter wereld schijnen te zijn. Rock van het keiharde soort dus, beton zonder genade. Onnodig nog te zeggen dat het er dan ook keihard zal aan toe gaan. Motorhead heeft er drie langspelers op zitten: On Parole, Overkill" en de laatste Bomber. Van Overkill werden meer dan honderdduizend exemplaren verkocht, zonder dat de plaat op de twee grootste platen- markten, Amerika en Ja pan werd uitgebracht. De groep bestaat uit: Ed die Clarke aan de gitaar, Lemmy aan de bas, en «Philty Animal» Taylor aan de drums. Samen te ren zij op zo maar even tjes tienduizend watt elektrische muziek. Wat zeker niet niks is in een «zaaltje» als Okapi. We zien in ieder geval uit naar dit voor Aalst uniek koncert. En als het een sukses wordt, zullen we al wat minder verrast zijn, als een van de vol gende keren The Police of Thin Lizzy door Ajuin swing naar Aalst wordt gebracht. Maar voor het zover is, maken we al vast afspraak met Motor head op donderdag 20 maart om 20 uur in de Okapi. Bert hooi lamf lang Inde rokt ten 3 bi belu Motorhead op het Aalsters podium. In de feestzaal van het Aalsters stadhuis vond op maandag 25 januari het eerste deel van een welsprekendheidstornooi plaats. De organisatie berust bij de plaatselijke afdeling van de Jonge Kamer. Het groot aantal deelnemers noopte de organisatoren dit tornooi over twee avonden te spreiden vrijdag 29 januari wordt het programma afgewerkt, gevolgd door de prijsuitreiking. Mevrouw Verstraete, voorzitster van de Aal- sterse afdeling van de Jonge Kamer stelde deze vereniging voor aan het publiek. De Jonge Kamer is een internationale vereniging voor mensen van 18 tot 40 jaar. In 1915 opgericht in Amerika, telt ze nu al meer dan 600.000 leden verspreid over 84 landen, België telt zelf 60 lokale kamers. Het werkterrein van De Jonge Kamer V 1 1 1 Burgemeester D'haeseleer nelijke laureaat de prijs. De eerste vrouwelijke lau- Parijs of Londen. (Per) overhandigde aan de man- (Per) reate won een reisje naar Tot 23 maart 1980 loopt in het Kultureel Centrum van teaux is ook een van de schilders met een verant- Affligem een groepstentoonstelling, georganiseerd weinige deelnemende woord kleurgebruik, door Cultureel-Sociale Vereniging Pajottenland v.z.w. Twaalf kunstschilders en één beeldhouwer uit het Brusselse presenteren in de drie zalen van het centrum ruim 90 werken van uiteenlopend niveau. Dergelijke initiatieven hebben ons steeds wantrou wen ingeboezemd: het is haast onmogelijk eenheid te brengen in een mengelmoes van stijlen, technie ken, formaten,... waardoor zo'n tentoonstelling vaak verward en onoverzichtelijk overkomt. Door dit ge brek aan homogeniteit verliezen de in dit geval schaarse goede werken heel wat van hun waarde. Frans Vanopdenbosch levert behoorlijk werk met een zevental doeken waarvan er drie uitblin ken door een knap licht en schaduwspel: «Stille ven met roze bloempjes», «De Kar» en «Licht en schaduw». Ook tech nisch valt op deze doe ken, die bovendien sfeer vol zijn, weinig aan te merken. De landschapjes van Paul De Coninck daarentegen munten uit door hun gebrek aan per soonlijkheid; een zwakke techniek en onaangena me vuile kleuren zijn daar de oorzaak van. Herman Elsier schildert binnenhuistaferelen en bloemen. Deze fijnschil der heeft heel wat pijlen op zijn boog, maar hecht te weinig belang aan verfbehandeling en kleurgebruik. Vooral in een werk als «Het Paar» komt dit sterk tot uiting: door zich te veel te kon- centreren op de vorm krijgt het geheel een onnatuurlijke aanblik: hoewel de bloemen per- fekt geschilderd zijn. lij ken ze net van plastiek. Een tiental werken van Denis Marteaux laten ons deze schilder kennen als iemand met oog voor het detail. De werken in hun geheel spreken min der aan, maar sommige - fragmenten zijn bijzon- jsJog een oeuvre uit het Pajottenland. (Per) der fijn geschilderd. Mar- bestrijkt drie aktiviteits- veldenorganisatie, in dividu en gemeenschap. Dit welsprekendheids- tornooi is slechts één van haar vele initiatie ven. Is het individu nog be langrijk? Dertig kandida ten krijgen precies zes minuten de tijd om hun visie te formuleren voor het talrijk opgekomen publiek en de jury. Voorzitter van de jury is de heer Van Der Bauhe- de, stadsafgevaardigde van de stad Brussel voor het spreekonderricht. Verder zetelden ook me vrouw Haesaert, me vrouw Daelman, me vrouw Verstraete en de heren Buyens, Hutse- baut en Pauwels. Maandag defileerden reeds 17 deelnemers, 13 andere krijgen vrijdag 29 februari een kans. Inhoudelijk had het al lemaal niet zo veel om het lijf: de meeste spre kers konden maar weinig toevoegen aan de ideëen van Patrick De Moor, die het ijs mocht breken. De titel van zijn verhan deling, «van individu tot marionet», was meteen een samenvatting van wat we die avond te horen kregen Steeds terugkerende thema's warende nega- teive invloed van de reklame, de dwang van Werken zoals die van M. Decreton werden hier ten lande in de jaren zestig met bosjes gemaakt: pseudo abstrakt-surrea- listische toestanden, ge ïnspireerd op het sukses van grote surrealisten als Magritte. Zelfs pre tentieuze titels (De Den ker, De Filosoof...) kun nen amper het gebrek aan inspiratie en oor spronkelijkheid ver hullen. Ook Theo O scheert geen hoge toppen met brave, onbezielde landschap pen. Dit is vooral te wij ten aan een al te gemak kelijke weerguve van licht en schaduw, waar voor de schilder enkel wit en zwart gebruikt. Hierdoor lijken de doe ken eerder prentjes dan schilderijen. Jean-Jacques Rousseau presenteert drie cos- mografieën. Ons be zwaar tegen deze werken betreft de stijl: het komt ons voor dat een gegeven als de kosmos bijna noodzakelijk abstrakt moet benaderd worden, tenzij het de bedoeling is een nauwkeurig beeld van de ruimte weer te geven, maar waar be staan ruimtefoto's an ders voor? Theresia Bauwens schil dert erotische fanta sieën, overvloedig ge bruik makend van de be kende suggestieve sym- De jury stond voor een moeilijke taak. (Per) de maatschappij om mee in de rij te lopen, de beperkte bewegingsvrij heid van het individu en het gebrek aan kreativi- teit. Opvallend veel spre kers refereerden naar de filosofen Plato (Socra tes), Markuse en Sartre of naar de schrijvers Huyxley en Ruyslinck. Bijna allemaal verwezen ze naar de geïsoleerde positie van de kunste naar. Enkele uitspraken deden ons wel even schrikken; we citeren ze zonder kommentaar ter illustratie van de frisse ideëen die het «kruim» van onze jeugd de hare noemt - Rockartisten zijn zin gende Hitiers... - Kunstenaars proberen een buitenbeentje te zijn... - Een arbeider is iemand die met een lager intel- lektueel peil geboren is, maar ook vuilnismannen en spoorwegarbeiders zijn er nodig... Slechts een tweetal spre kers, Mertens en Van Impe, konden ons echt boeien. Eerstgenoemde omwille van de rijkere inhoud en de intelligente uitwerking; Regina Van Impe omwille van haar fijngevoelige benadering van het publiek. Niet alleen de inhoud, ook de stijl van de toespraken getuigde van weinig persoonlijkheid, een zeldzame uitzondering (Heymans) niet te na gesproken. Ook hier zeggen enkele citaten meer dan genoeg: - ik zal u even onderhou den over... - ik zal u even onderhou den over... - ik kom u iets vertellen over... - deze avond zal ik het hebben over... - laten we even terugg^rd< pen naar het verleden.£jj - een blik op het verledfcieet leert ons... jris C Bijna alle kandidaten tfcew zondigden zich herhajpen: delijk aan deze en anddede originele frasen die jRog uit de eerste spreekbeiFrar van een dertienjarige $/an grepen zijn. en. Twee sprekers (Sonck p Stavot) stelden de foJaar mulering van de opga^-t In vraag, en dat was nfe h niet zo slecht bekekefmp vragen of het lndlvieen nog belangrijk is hou meteen in dat de enHgp3| ling ooit wel belangrLg|£ zou geweest zijn, wtga' wij samen met het twéme1 tal nog niet zo zeker vjde zijn. Hiei De gedetailleerde uitslip- verschijnt in onze vj gende editie. T.I I boliek. Knap werk in zijn genre indien wat meer aandacht zou besteed worden aan de uitwerk ing van de achtergrond. Doeken waarop dit wel gebeurt, zoals «Illusie II» behoren tot het beste van deze tentoonstelling. Maurits Rousseau, net als zijn naamgenoot J.J. afkomstig van Strom- beek-Bever, zoekt het in naïeve landschapjes. Een opvallend zwakke techniek wordt enigszins gekompenseerd door de direkte manier van schil deren die zijn werk ken merkt. Ook Jules Maes schildert stemmige land schappen en zeezichten die door de weinig ge durfde kleuren nogal vaal en flets overkomen, maar toch een diepe rust uitstralen. Van Greta Gorus worden acht olieverfschetsen tentoongesteld, voorna melijk portretten van re cente datum. Haar werk is nogal akademisch maar door de eenvoud best genietbaar. William Van Der Straeten is de enige kunstenaar die ons helemaal kon overtuigen met twee prachtige batikwerkjes. «Het Onbe weegbare» en «Me dium». Vooral van laatst genoemd werk gaat een mysterieuze uitstraling uit die ons erg doet den ken aan de beroemde In diaanse kunst. Vorm en In het KC Affligem werd op Pajottenland een tento< uitnodiging van de sociale stelling georgamsee kulturele vereniging van het (Per) kleur scheppen een vreemde symmetrie die aan de werken de zuiver heid verleent die ze zo intens en fascinerend maken. Dit is werk van hoog niveau. Tenslotte zijn er nog elf beeldhouwwerken van Luc Van Ruysvelt, mis schien niet zo origineel, maar technisch onberis pelijk uitgevoerd, staat zijn werk zeker n op deze tentoonstel ling Dankzij het werk William Van Der Sti» ten en in mindere n te van Frans VarW denbosch en Denis M< teaux durven we dt groepstentoonstelling toch aanbevelen aan t toevallig in de buurt is T.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 8